główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2015 88.917 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Kierownika GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2015 92.878 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2015 110.545 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 grudnia 2015 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu WspółpracySamorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2015 318.933 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2015 179.499 KB
artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawiewykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2015 826.733 KB
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2015/2016

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2015 93.293 KB
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 860.894 KB
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 4 grudnia 2015 r.w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż dwóch nieruchomościgruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2015 283.111 KB
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia Regulaminuprzetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własnośćGminy Lipie i wzoru Zgłoszenia udziału w przetargu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2015 296.926 KB
artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań nasprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub udostępnienie nieruchomości stanowiących własność GminyLipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2015 96.706 KB
artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2015 92.119 KB
artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia  w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2015 127.400 KB
artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2015 1.420 MB
artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 listopada 2015 r.w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2015 103.910 KB
artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 listopada 2015 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2015 624.767 KB
artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 listopada 2015 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania polegającego nasprzedaży samochodu pożarniczego FSC-STARACHOWICE model STAR A-29 stanowiącegowłasność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2015 573.002 KB
artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2015 r.w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartegow Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życiaoraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2016

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2015 323.235 KB
artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocjęzdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2016

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2015 518.972 KB
artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 wraz z załącznikami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2015 28.649 KB
artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028 wraz z załącznikami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2015 26.651 KB
artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2015/2016

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 89.881 KB
artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2015 117.325 KB
artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 października 2015 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2015 86.387 KB
artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 października 2015 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2015 86.412 KB
artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2015 111.669 KB
artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 października 2015 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu gminyLipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziłalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2015 191.914 KB
artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 23 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2015 115.504 KB
artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 października 2015 r.w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2015 89.582 KB
artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 października 2015 r.w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej- w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2015 91.846 KB
artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2015 119.117 KB
artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 października 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Dyrektora GminnegoOśrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2015 93.105 KB
artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 października 2015 r.w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzebywyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonychna dzień 25 października 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2015 92.341 KB
artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 października 2015 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów doSejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień25 października 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2015 91.431 KB
artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 października 2015 r.w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2015 94.645 KB
artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2015 88.862 KB
artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 października 2015 r.w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2015 93.747 KB
artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 października 2015 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lindowie na rok szkolny 2015/2016

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2015 89.417 KB
artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2015 522.742 KB
artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 5 października 2015 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2015 91.254 KB
artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 października 2015 r.w sprawie zmiany godzin urzędowania Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2015 90.356 KB
artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 października 2015 r.w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2015 92.651 KB
artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 września 2015 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniemkorespondencyjnym przez wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP,zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2015 90.836 KB
artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 września 2015 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktówpełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP,zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2015 93.727 KB
artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 września 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2015 120.598 KB
artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 września 2015 r.w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniuspowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach parlamentarnych zarządzonych nadzień 25 października 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2015 93.815 KB
artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 września 2015 r.w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rekomendowania kandydatów na stypendystów

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2015 95.401 KB
artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 września 2015 r.w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów prezydenckich

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2015 95.894 KB
artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 września 2015 r.w sprawiewykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lati wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

Treść zarządzenia w załaczniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2015 366.521 KB
artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 września 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2015 116.063 KB
artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 września 2015 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. ReferendumNr 3 w Lindowie

Treść zarządzenia w załaczniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2015 93.676 KB
artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 września 2015 r.w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2015 92.720 KB
artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez gminę Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2015 91.548 KB
artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2015 113.229 KB
artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, informacjio kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć orazinformacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2015 127.999 KB
artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2015 268.795 KB
artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 25 sierpnia 2015 r.w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniuspowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonymna dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2015 97.278 KB
artykuł nr 58

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum powołanychdo przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2015 94.924 KB
artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015 550.798 KB
artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowejkomisji do spraw referendum na terenie gminy Lipie w referendum ogólnokrajowym zarządzonymna dzień 6 września 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2015 256.901 KB
artykuł nr 61

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 sierpnia 2015 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisjido spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonegona dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2015 93.621 KB
artykuł nr 62

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 sierpnia 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresiewspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

obrazek
Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2015 198.453 KB
artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespodencyjnymprzez wyborców w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2015 92.007 KB
artykuł nr 64

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 123.866 KB
artykuł nr 65

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktówpełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym,zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Treść zarządzenia w złączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2015 94.564 KB
artykuł nr 66

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie powołania zespołu ds. powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2015 91.761 KB
artykuł nr 67

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręcznikówi materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniomw 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2015 92.729 KB
artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 23 lipca 2015 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2015 185.482 KB
artykuł nr 69

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lipca 2015 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2015 90.543 KB
artykuł nr 70

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 lipca 2015 r.w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 167.767 KB
artykuł nr 71

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2015 r.w sprawie ustalenie stawek czynszu na najem lokali użytkowych komunalnychoraz stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2015 108.426 KB
artykuł nr 72

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2015 609.580 KB
artykuł nr 73

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńreferendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum,zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2015 93.406 KB
artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2015 121.134 KB
artykuł nr 75

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 czerwca 2015 r.w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Treść zarządzenia w zalącznika

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2015 89.502 KB
artykuł nr 76

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 maja 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2015 114.868 KB
artykuł nr 77

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 maja 2015 r.w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanucywilnego oraz powołania komisji do ich brakowania

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2015 187.593 KB
artykuł nr 78

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 maja 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2015 98.238 KB
artykuł nr 79

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 maja 2015 r.w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2015 93.136 KB
artykuł nr 80

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 maja 2015 r.w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 89.469 KB
artykuł nr 81

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 maja 2015 r.w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2015 92.050 KB
artykuł nr 82

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 maja 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2015 121.553 KB
artykuł nr 83

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 maja 2015 r.w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniuspowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2015 93.635 KB
artykuł nr 84

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 4 maja 2015 r.w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2015 94.042 KB
artykuł nr 85

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050/28/2015 90.830 KB
artykuł nr 86

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2015 112.531 KB
artykuł nr 87

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora SystemuInformatycznego w Urzędzie Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2015 419.100 KB
artykuł nr 88

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Międzyszkolnego OśrodkaSportowego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2015 391.391 KB
artykuł nr 89

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzebywyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w załaczniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015 91.388 KB
artykuł nr 90

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborówPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia  załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2015 89.592 KB
artykuł nr 91

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w załczniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015 535.164 KB
artykuł nr 92

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015 90.492 KB
artykuł nr 93

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzieleniezamówień publicznych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2015 186.050 KB
artykuł nr 94

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 kwietnia 2015 r.w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2015 695.810 KB
artykuł nr 95

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 marca 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 121.982 KB
artykuł nr 96

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2015 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 marca 20153 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2014

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2015 59.488 KB
artykuł nr 97

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 9 marca 2015 r.w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania ? formularzysłużących do wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2015 251.043 KB
artykuł nr 98

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 9 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie"Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości orazrozwoju świadomości narodowej i kulturowej"

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2015 322.828 KB
artykuł nr 99

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 9 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów samorządowychprzeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2015 96.077 KB
artykuł nr 100

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 marca 2015 r.w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2015 198.820 KB
artykuł nr 101

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2015 118.810 KB
artykuł nr 102

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 17 lutego 2015 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktówpełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w złączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2015 92.704 KB
artykuł nr 103

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 17 lutego 2015 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniemkorespodencyjnym przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarzadzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2015 89.735 KB
artykuł nr 104

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 17 lutego 2015 r.w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chałków

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2015 315.283 KB
artykuł nr 105

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 17 lutego 2015 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w miejscowości Troniny

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015 322.289 KB
artykuł nr 106

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 lutego 2015 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązującychw drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonychprzez gminę Lipie, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnychdokumentów do potwierdzania spełniania kryteriów

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2015 188.013 KB
artykuł nr 107

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 lutego 2015 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2015 635.043 KB
artykuł nr 108

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 stycznia 2015 r.w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w LipiuPani Ilonie Kubickiej

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2015 91.615 KB
artykuł nr 109

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 stycznia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2015 93.294 KB
artykuł nr 110

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 stycznia 2015 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2015 630.378 KB
artykuł nr 111

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2015 r.w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacjątych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związkuz realizacją zadań zleconych na rok 2015

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2015 109.354 KB
artykuł nr 112

Zarządzenie NR 0050.1.2015Wójta Gminy Lipiez dnia 2 stycznia 2015 r.w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.1.2015 107.080 KB