główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2016 108.388 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2016 123.257 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2016 88.108 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko referent ds. finansowo -księgowych oświaty w Urzędzie Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2016 90.590 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Lipie i jej jednostkachbudżetowych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2016 605.793 KB
artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2016 129.967 KB
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościgruntowej zabudowanej, położonej w Natolinie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2016 383.151 KB
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 listopada 2016 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2016 814.924 KB
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 listopada 2016 r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2016 98.877 KB
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 listopada 2016 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2016 275.918 KB
artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 listopada 2016 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2016 90.365 KB
artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 listopada 2016 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2016 92.018 KB
artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2016 164.209 KB
artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2016 165.038 KB
artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2016 r.w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego wProgramie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania iupowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życiaoraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2016 327.490 KB
artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocjęzdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2016 509.695 KB
artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 listopada 2016 r.w sprawie projektu budżetu gminy 2017 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2016 1.370 MB
artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 listopada 2016 r.w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2018 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2016 961.902 KB
artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 listopada 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Lipiena rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2016 92.102 KB
artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 listopada 2016 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2016 87.260 KB
artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 listopada 2016 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2016 88.479 KB
artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 listopada 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 listopada 2016 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2016 271.387 KB
artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2016 116.085 KB
artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 października 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Dyrektora GminnychInstytucji Kultury w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2016 92.626 KB
artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 października 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu GminyLipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2016 409.590 KB
artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 5 października 2016 r.w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2016 103.742 KB
artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 września 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2016 119.072 KB
artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 września 2016 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.7.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2013 r. wsprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Lipiez dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr0050.40.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uruchomienia grantów WójtaGminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.43.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 26 września 2013 r. w sprawieuruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.52.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia31 października 2013 r. w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr0050.61.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia grantów WójtaGminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawieuruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3września 2014 r. w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.61.2015Wójta Gminy Lipie z dnia 1 września 2015 r. w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie,Zarządzenia nr 0050.71.2015 Wójta Gminy Lipie z dnia 1 października 2015 r. w sprawieuruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.03.2016 Wójta Gminy Lipie z dnia 4stycznia 2016 r. w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie, Zarządzenia nr 0050.19.2016Wójta Gminy Lipie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie,Zarządzenia nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Lipie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie uruchomieniagrantów Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2016 88.627 KB
artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 września 2016 r.w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rekomendowania kandydatów na stypendystów

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2016 95.754 KB
artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 września 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2016 91.562 KB
artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 września 2016 r.w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2016 89.609 KB
artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 września 2016 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2016 89.691 KB
artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 września 2016 r.w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w miejscowości Zbrojewsko, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2016 286.934 KB
artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 września 2016 r.w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2016 290.093 KB
artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 września 2016 r.w sprawie powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2016 90.829 KB
artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2016 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowejdo przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2016 93.553 KB
artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Lipiena rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2016 92.208 KB
artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2016 126.749 KB
artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 sierpnia 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2016 96.001 KB
artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 sierpnia 2016 r.w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2016 89.337 KB
artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 sierpnia 2016 r.w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2016 89.007 KB
artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 sierpnia 2016 r.powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówieńpublicznych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 185.521 KB
artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 10 sierpnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2016 191.694 KB
artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 10 sierpnia 2016 r.w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2016 93.023 KB
artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 9 sierpnia 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie ?Upowszechniania kultury fizycznej i sportu?

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2016 271.014 KB
artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 sierpnia 2016 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2016 96.316 KB
artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 sierpnia 2016 r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników imateriałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2016 92.831 KB
artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lipca 2016 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościgruntowej zabudowanej, położonej w Natolinie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2016 382.567 KB
artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 lipca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2016 112.888 KB
artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 lipca 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresiewspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2016 319.513 KB
artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 07 lipca 2016 r.w sprawie zmian w Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2028

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2016 193.376 KB
artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2016 93.451 KB
artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2016 92.710 KB
artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2016 113.378 KB
artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 czerwca 2016 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2016 187.011 KB
artykuł nr 58

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 czerwca 2016 r.w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2016 93.374 KB
artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 maja 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2016 114.728 KB
artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 maja 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2016 117.581 KB
artykuł nr 61

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 maja 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2016 90.535 KB
artykuł nr 62

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 10 maja 2016 r.w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań nasprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub udostępnienie nieruchomości stanowiących własność GminyLipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2016 95.813 KB
artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 10 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2016 289.852 KB
artykuł nr 64

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 10 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w miejscowości Zbrojewsko, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2016 288.440 KB
artykuł nr 65

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 maja 2016 r.w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Lipiena rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 90.060 KB
artykuł nr 66

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2016 119.896 KB
artykuł nr 67

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2016 802.348 KB
artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 kwietnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2015/2016

obrazek
Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2016 91.982 KB
artykuł nr 69

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 kwietnia 2016 r.w sprawie powierzenie stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2016 90.555 KB
artykuł nr 70

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 kwietnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2015/2016

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2016 91.695 KB
artykuł nr 71

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 kwietnia 2016 r.w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków dla realizacji zadaniadofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2016 538.310 KB
artykuł nr 72

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 kwiecień 2016 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.216 90.841 KB
artykuł nr 73

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 kwiecień 2016 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2016 91.137 KB
artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 kwiecień 2016 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2016 90.641 KB
artykuł nr 75

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2016 116.523 KB
artykuł nr 76

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 marca 2016 r.w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z referendum ogólnokrajowegoprzeprowadzonego w dniu 06 września 2015r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2016 94.785 KB
artykuł nr 77

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2016 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2015

artykuł nr 78

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 marca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do likwidacji samochodu strażackiego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2016 88.438 KB
artykuł nr 79

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 marca 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2016 96.135 KB
artykuł nr 80

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 marca 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2016 98.828 KB
artykuł nr 81

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 marca 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2016 96.245 KB
artykuł nr 82

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 marca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do likwidacji samochodu strażackiego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2016 90.708 KB
artykuł nr 83

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 10 marca 2016 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dopublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2016 279.075 KB
artykuł nr 84

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowejim. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2016 196.035 KB
artykuł nr 85

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2016 193.759 KB
artykuł nr 86

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2016 191.802 KB
artykuł nr 87

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 marca 2016 r.w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2016 94.614 KB
artykuł nr 88

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2016 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Polityce Rachunkowości

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2016 0.000 B
artykuł nr 89

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu do realizacji zadań zzakresu świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniudzieci

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2016 184.794 KB
artykuł nr 90

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lutego 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych we wsi Troniny

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2016 353.354 KB
artykuł nr 91

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lutego 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych we wsi Wapiennik

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2016 322.415 KB
artykuł nr 92

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lutego 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych we wsi Danków

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2016 323.265 KB
artykuł nr 93

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lutego 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych we wsi Rębielice Szlacheckie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2016 325.537 KB
artykuł nr 94

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 lutego 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie ?Podtrzymywania i upowszechniania tradycjinarodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej?

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2016 276.554 KB
artykuł nr 95

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomościrolnych, położonych w Kleśniskach, stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2016 309.254 KB
artykuł nr 96

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościgruntowej zabudowanej, położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2016 294.539 KB
artykuł nr 97

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresiepodtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuświadomości narodowej i kulturowej w 2016 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2016 219.936 KB
artykuł nr 98

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 25 stycznia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2015/2016

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2016 92.813 KB
artykuł nr 99

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 stycznia 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipiew sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz OchronyOfiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 729.028 KB
artykuł nr 100

ZARZĄDZENIE NR 0050.06.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 stycznia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2015/2016

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.06.2016 93.123 KB
artykuł nr 101

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 11 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2016 623.476 KB
artykuł nr 102

ZARZĄDZENIE NR 0050.04.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 4 stycznia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2015/2016

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.04.2016 93.773 KB
artykuł nr 103

ZARZĄDZENIE NR 0050.03.2016WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 4 stycznia 2016 r.w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.03.2016 92.676 KB
artykuł nr 104

ZARZĄDZENIE NR 0050.02.2016

artykuł nr 105

ZARZĄDZENIE NR 0050.01.2016