główna zawartość
artykuł nr 1

XII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 4 października 2019 roku

XII Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 4 października 2019 roku /środa/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie podstawowej opieki zdrowotnej.
 8. Informacja na temat zakończenia czynności w zakresie szacowania strat w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 9. Informacja na temat projektu przebudowy szkoły w Zimnowodzie na mieszkania socjalne – architekt, Danuta Grzegorzek.
 10. Informacja na temat termomodernizacji budynków remiz w Wapienniku i Szyszkowie – architekt, Danuta Grzegorzek.
 11. Informacja na temat zakresu prac dotyczących I etapu budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Zimnowoda – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat realizacji I etapu wymiany oświetlenia ulicznego w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 13. Informacja na temat współpracy gminy Lipie z Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie kształtowania lokalnej przestrzeni publicznej – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 14. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XI Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 sierpnia 2019 r. do 4 października 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. ( XII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( XII/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 r. ( XII/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + ” w gminie Lipie w roku 2019. ( XII/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w Lipiu ul. Częstochowska 129. ( XII/.../2019 )
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 32. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Lipie.

  Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 2

XI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28 sierpnia 2019 roku

XI Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 sierpnia 2019 roku /środa/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas X Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy
  Lipie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych ( XI/.../2019 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.( XI/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.( XI/.../2019 )
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Lipie.

        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 234 KB
artykuł nr 3

X Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23 lipca 2019 roku

X  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  23 lipca 2019 roku /wtorek/ o godz. 9:00  odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lipie w strażnicy w Dankowie  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Lipie.
 7. Informacja na temat złożonych wniosków w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące SIWZ do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie na rok 2020-2021 - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka i pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas IX Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. ( X/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( X/.../2019 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. ( X/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. ( X/.../2019 )
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 22. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Lipie.

              Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 4

IX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 5 lipca 2019 roku

IX  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  5 lipca 2019 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Informacja Starosty Kłobuckiego na temat zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie dostępu do publicznego transportu zbiorowego.
 8. Przedstawienie Planu rozwoju infrastruktury drogowej powiatu kłobuckiego na lata 2015-2025 – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę w czasie upałów.
 10. Przedstawienie raportu z inwentaryzacji przystanków w gminie Lipie i omówienie harmonogramu ich wymiany lub modernizacji - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Omówienie wyników okresowych przeglądów mostów w gminie Lipie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 12. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu barierek przy mostach i mostkach na terenie gminy Lipie.
 13. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 14. Informacja na temat podłączeń do kanalizacji i wodociągu w m. Napoleon, Parzymiechy w I etapie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas VIII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( IX/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Dankowie. ( IX/.../2019 )
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 5

VIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 12 czerwca 2019 roku

VIII  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  14 czerwca 2019 roku /piątek/ o godz. 10:00  odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 9. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas VII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 11 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 13. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2018 – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia (załącznik)
 14. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2018
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.( VIII/.../2019 )
 16. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie; ( załącznik )
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie; ( załącznik )
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie. ( VIII/.../2019 ) ( załącznik)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.( VIII/.../2019 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2018. ( VIII/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1  do Uchwały Nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 ,,Przeciw grypie 65+”. ( VIII/.../2019 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lipiu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.( VIII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. ( VIII/.../2019 )
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a