główna zawartość
artykuł nr 1

Odwołanie VII Sesji Rady Gminy Lipie

Odwołanie VII Sesji Rady Gminy Lipie

W związku z wycofaniem wniosku Wójta Gminy Lipie z dnia 12.04.2019 r. o zwołanie Sesji Rady Gminy Lipie, informuję, że Sesja Rady Gminy Lipie zwołana na dzień 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się.

Termin następnej Sesji zostanie podany do publicznej wiadomości odrębnym zawiadomieniem.

 Przewodniczący Rady Gminy Lipie
/-/Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 2

VII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 26 kwietnia 2019 roku

Postanowienie Nr VII/2019

w sprawie zwołania  Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać VII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 26 kwietnia 2019 roku /piątek/ o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z V i VI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck na temat monitoringu leśnego i planowanych inwestycji drogowych zlokalizowanych w lasach i terenach przyleśnych w gminie Lipie.
 8. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Główne cele i założenia polityki spójności – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Piotr Mach.
 9. Omówienie nowego modułu w ramach Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącego ścieżek rowerowych i jego aktualizacja - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Piotr Mach.
 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.(ocena zasobów)
 11. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie spotkania z mieszkańcami Kleśnisk dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska – zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie”.
 12. Przedstawienie wstępnych założeń dotyczących budowy boiska sportowego w Lindowie – architekt, Danuta Grzegorzek.
 13. Informacja na temat prowadzonych działań firmy TAURON na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 14. Omówienie realizacji I etapu wymiany lamp oświetlenia ulicznego w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 16.  Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas V Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.(VII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. (VII/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy.(VII/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy.(VII/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek rolnych w miejscowości Kleśniska. (VII/.../2019 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Lipie.(VII/.../2019 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.(VII/.../2019 )
 28. Interpelacje i zapytania radnych. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1200).
 29. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 3

VI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 5 kwietnia 2019 roku

Postanowienie Nr VI/2019

w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać VI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 5 kwietnia 2019 roku /piątek/ o godz. 8:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. (VI/.../2019 )
 6. Zakończenie obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 208.467 KB
artykuł nr 4

V Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 29 marca 2019 roku

Postanowienie Nr V/2019

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać V Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 29 marca 2019 roku /czwartek/ o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja na temat organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Lipie od 01.09.2019 r. - przedstawiciel RKTeAM transport consulting , Mateusz Stacherczak.
 8. Raport o stanie OSP z terenu gminy Lipie za rok 2018 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 9. Informacja na temat zasobu grzejników, okien, drzwi pozyskanych w trakcie termomodernizacji obiektów publicznych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Ewa Wieloch.
 10. Informacja na temat budowy chodnika i przebudowy drogi krajowej DK-42 oraz modernizacji drogi powiatowej Lipie – Parzymiechy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat inwestycji pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja na temat przeglądów placów zabaw, dla których właścicielem jest gmina Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak. ( V/.../2019 )
 14. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 16. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas IV Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 17. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 18. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 8 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.( V/.../2019 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2019 rok".( V/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lipiu.( V/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zimnowodzie.( V/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.( V/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”. ( V/.../2019 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.( V/.../2019 )
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Podziękowania dla Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku - Zbigniewa Desperaka, Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie - Piotra Dębowskiego oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck, Grzegorza Półtoraka.
 29. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 252.689 KB
artykuł nr 5

IV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 8 lutego 2019 roku

Postanowienie Nr IV/2019

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać IV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 8 lutego 2018 roku /piątek/ o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Sekretarza obrad.
 • Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Lipie.
 • Powołanie Komisji Uchwał.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Przedstawienie planów pracy Urzędu Gminy w Lipiu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu na 2019 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia; Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka; Dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 • Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 • Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 • Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas III Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 • Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 • Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 grudnia 2018 r. do 8 lutego 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok. ( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. ( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.( IV/.../2019 )
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 6

III Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 27 grudnia 2018 roku

Postanowienie Nr III/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać III Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 27 grudnia 2018 roku /czwartek/ o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 9. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas II Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 listopada 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 13. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. ( opinia )
 14. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. ( opinia )
 15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok gminy Lipie. ( opinia )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027. ( III/.../2018 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2019. ( III/.../2018 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( III/.../2018 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2019 rok.
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 7

II Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 30 listopada 2018 roku

Postanowienie Nr II/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać II Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 30 listopada 2018 roku /piątek/ o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.
 7. Informacja na temat założeń realizacji I etapu projektu dotyczącego wymiany opraw oświetlenia ulicznego – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 8. Omówienie SIWZ drugiego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 9. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 11. Informacja z realizacji wniosków mieszkańców zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( II/.../2018 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( II/.../2018 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( II/.../2018 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. ( II/.../2018 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. ( II/.../2018 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Urodziny 1000 +. ( II/.../2018 )
 21. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 22. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 8

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy.

Treść w załączniku

Załączniki:
Załącznik 66.038 KB
Porządek obrad po zmianach 177.858 KB
Wyniki głosowania 238.873 KB
artykuł nr 9

L Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 12 październka 2018 roku

Postanowienie Nr L/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać L Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 12 października 2018 roku /piątek/ o godz. 9:30  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.
 7. Przedstawienie najważniejszych działań gminy Lipie w latach 2011-2018 w odniesieniu do strategii rozwoju gminy Lipie na lata 2012-2020 - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
 8. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLIX Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłaszanych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 września 2018 r. do 12 października 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie. ( L/.../2018 )
 13. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 14. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 10

XLIX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 14 września 2018 roku

Postanowienie Nr XLIX/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać XLIX Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 14 września 2018 roku /piątek/ o godz. 10:30  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.
 7. Informacja w sprawie cieków wodnych znajdujących się na terenie gminy Lipie i ich zabezpieczenia – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Marek Kotynia.
 8. Przedstawienie założeń projektu dotyczącego oświetlenia ulicznego - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian, audytor zewnętrzny, Adrian Węglowski.
 9. Przedstawienie założeń projektu dotyczącego mieszkań socjalnych - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian, architekt, Danuta Grzegorzek.
 10. Informacja dotycząca przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 11. Informacja na temat likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipie z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 12. Informacja na temat realizacji zadań gminy Lipie we współpracy z firmą TAURON – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 13. Przedstawienie informacji na temat osiedla w Parzymiechach z uwzględnieniem podziału działek – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 14. Informacja dotycząca programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 „Przeciw grypie 65+” - kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 15. Wyniki kontroli gminnych placów zabaw i świetlic wiejskich – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 16. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie międzysesyjnym –pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 17. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w  gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 18. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 19. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłaszanych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 20. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 21. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 22. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 7 lipca 2018 r. do 14 września 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Kłobuckiego. ( XLIX/.../2018 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLIX/.../2018 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLIX/.../2018 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 „Przeciw grypie 65+”. ( XLIX/.../2018 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( XLIX/.../2018 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. ( XLIX/.../2018 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej lokalu użytkowego w Parzymiechach. ( XLIX/.../2018 )
 30. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 31. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 313.123 KB
artykuł nr 11

XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 8.08.2018 r.

Postanowienie Nr XLVIII/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 8 sierpnia 2018 roku /środa/ o godz. 1800 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Przedstawienie harmonogramu działań dotyczących organizacji III Mistrzostw Polski Środowisk Trzeźwościowych oraz XL Jesiennego Biegu im. red. Tomasza Hopfera - Przewodniczący Komitetu organizacyjnego III Mistrzostw Polski Środowisk Trzeźwościowych oraz XL Jesiennego Biegu im. red. Tomasza Hopfera, Andrzej Wieloch.
 6. Informacja na temat szacowania strat w uprawach rolnych w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka, pracownik ODR w Kłobucku, Paweł Hudy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2018-2027.  ( XLVIII/.../2018 )

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLVIII/.../2018 )

 9. Zakończenie obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

  Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 199.875 KB
artykuł nr 12

XLVII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 06.07.2018 roku

Postanowienie Nr XLVII/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XLVII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 6 lipca 2018 roku /piątek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.
 7. Przedstawienie Postanowienia nr DCZ2-5242-4/2018 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Małgorzata Jasińska.
 8. Informacja na temat dalszych negocjacji w zakresie ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na rzecz gminy Lipie parku w Parzymiechach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 9. Informacja na temat nowelizacji prawa łowieckiego - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 10. Podsumowanie realizacji Programu Urodziny 1000+ w gminie Lipie za I półrocze 2018 r. – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 11. Informacja na temat akcji społecznej Koperta życia w gminie Lipie - kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 12. Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji społecznych w I półroczu 2018 r. –pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 13. Informacja na temat realizacji projektu Gmina Lipie bez azbestu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 14. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLVI Sesji Rady Gminy Lipie oraz Komisji Wspólnej Rady Gminy Lipie, która odbyła się 15 czerwca 2018 r., a także zgłaszanych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 16. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 17. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 9 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.( XLVII/.../2018 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego. (XLVII/.../2018 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. XLVII/.../2018 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. XLVII/.../2018 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipie.(XLVII/.../2018 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży  podawania napojów alkoholowych. (XLVII/.../2018 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Lipie.(XLVII/.../2018 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi Gminnego Żłobka w Lipiu. (XLVII/.../2018 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Lipiu.(XLVII/.../2018 )
 28. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 29. Zakończenie obrad XLVIISesji Rady Gminy Lipie

  Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Porządek obrad po zmianach 280.232 KB
Wyniki głosowania 254.894 KB
artykuł nr 13

XLVI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 08.06.2018 roku

Postanowienie Nr XLVI/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XLVI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 8 czerwca 2018 roku /piątek/ o godz. 930 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podsumowanie najważniejszych działań gminy Lipie w latach 2011–2017 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 8. Plan poszerzenia dostępności do publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipie – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – radca prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.
 9. Interpelacje i zapytania radnych w świetle nowych przepisów samorządowych – radca prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.
 10. Informacja na temat zatwierdzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krystyna Sołtysiak.
 11. Informacja na temat organizacji pracy gminnego żłobka od 1 września 2018 r. – dyrektor ZS-P w Lipiu, Olga Michalak oraz pracownik Urzędu Gminy Lipie, Jolanta Pijanowska.
 12. Informacja na temat organizacji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w dniu 12 lipca 2018 r. - dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 13. Informacja na temat organizacji Wielkiego Pikniku Wakacyjnego w Dankowie w dniu 1 lipca 2018 r. – dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 14. Informacja na temat działań dotyczących organizacji 40 Biegu im. Tomasza Hopfera – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 40 Biegu im. Tomasza Hopfera, Andrzej Wieloch.
 15. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do wdrożenia RODO – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Karpik.
 16. Informacja na temat wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 17. Informacja dotycząca sprzedaży działek gminnych w Wapienniku i Kleśniskach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 18. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 19. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 20. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLV Sesji Rady Gminy Lipie oraz Komisji Wspólnej Rady Gminy Lipie, która odbyła się 11 maja 2018 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 21. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 22. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 23. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 24. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;( opinia 1; opinia 2 )
  2. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie. (opinia 3 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. ( XLVI/.../2018 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2017. ( XLVI/.../2018 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLVI/.../2018 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie. ( XLVI/.../2018 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie. ( XLVI/.../2018 )
 30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie. ( XLVI/.../2018 )
 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipie. ( XLVI/.../2018 )
 32. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 r. ( XLVI/.../2018 )
 33. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Lipiu. ( XLVI/.../2018 )
 34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Lipiu. ( XLVI/.../2018 )
 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej lokalu użytkowego w Parzymiechach. ( XLVI/.../2018 )
 36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Czereśniowej w Lipiu w drodze przetargu. ( XLVI/.../2018 )
 37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu „Stawiska”. ( XLVI/.../2018 )
 38. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 39. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

  Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Porządek obrad po zmianach 359.515 KB
Wyniki głosowania 295.951 KB
artykuł nr 14

XLV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 27.04.2018 roku

Postanowienie Nr XLV/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XIV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 27 kwietnia 2018 roku /piątek/ o godz. 930 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja dotycząca projektu architektonicznego w zakresie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Kleśniskach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi wraz z dobudową schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - architekt, Danuta Grzegorzek.
 8. Informacja na temat rozpatrzenia skargi grupy wyborców, mieszkańców gminy Lipie, złożonej
  w dniu 4 kwietnia 2018 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie II na uchwałę
  nr XLIV/322/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – Radca Prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.
 9. Przedstawienie informacji na temat realizacji przez gminę Lipie Programu Urodziny 1000+
  w I kwartale 2018 r. oraz Programu Rodzina 500+ w latach 2016 i 2017 - kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 11. Omówienie zaleceń pokontrolnych w zakresie BHP placów zabaw i świetlic środowiskowych
  w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja na temat negocjacji cenowych w zakresie prac dodatkowych związanych
  z budową kanalizacji w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipie za rok 2017 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mieczysław Kobiela.
 14. Informacja na temat wykorzystania przez mieszkańców Natolina środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości po byłej szkole w Natolinie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja dotycząca tzw. podatku „deszczowego”, wynikającego z Ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 16. Informacja na temat remontów dróg leśnych i przyleśnych planowanych do realizacji wspólnie przez gminę Lipie i Nadleśnictwo Kłobuck - Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 17. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 18. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 19. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas Komisji Wspólnej Rady Gminy Lipie, która odbyła się 6 kwietnia 2018 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 20. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 21. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 22. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 23 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipie na lata 2018-2023”. ( XLV/.../2018 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego. ( XLV/.../2018 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na nowym osiedlu w Parzymiechach.( XLV/.../2018 )
 27. Stanowisko Rady Gminy Lipie w sprawie wyrażenia poparcia na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie określenia warunków ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminy Lipie na nieruchomości położonej w Parzymiechach.( XLV/.../2018 )
 28. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 29. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

  Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 219.511 KB
artykuł nr 15

XLIV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23.03.2018 roku

Postanowienie Nr XLIV/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XLIV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23 marca 2018 roku /piątek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja na temat realizacji uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w miejscowości Wapiennik, gmina Lipie – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
 8. Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie opieki zdrowotnej w powiecie kłobuckim w latach 2018 i 2019 w kontekście podpisanych z lekarzami kontraktów – Wicestarosta Kłobucki, Maciej Biernacki.
 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – przedstawienie informacji na temat organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminie Lipie przy współudziale powiatu kłobuckiego – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego, Krzysztof Nowak.
 10. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania żłobka w Lipiu od 1 września 2018 r. oraz kosztów jego utrzymania – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu, Olga Michalak.
 11. Informacja na temat wyników przeprowadzonych rozmów ze Spółdzielczym Kombinatem Rolno – Spożywczym w Lipiu w sprawie przejęcia dróg w Troninach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 12. Przedstawienie stanu prac w zakresie pozyskania przez gminę Lipie środków na dofinansowanie projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Lipie oraz wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 13. Informacja na temat realizacji przez gminę Lipie programu Gmina Lipie bez azbestu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 14. Informacja na temat wniosku składanego przez gminę Lipie w zakresie oświetlenia ulicznego do Regionalnego Programu Operacyjnego, poddziałanie 4.5.2. „Efektywność energetyczna, – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak.
 16. Informacja na temat zanieczyszczenia powietrza w gminie Lipie w okresie od stycznia do marca 2018 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mariusz Pilśniak.
 17. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 18. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 19. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 20. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 21. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 23 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLIV/.../2018 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawiepodziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. ( XLIV/.../2018 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( XLIV/.../2018 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipie na lata 2018-2023”. ( XLIV/.../2018 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”. ( XLIV/.../2018 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok”. ( XLIV/.../2018 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Parzymiechach. ( XLIV/.../2018 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lipie. ( XLIV/.../2018 )
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego. ( XLIV/.../2018 )
 31. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 32. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

  Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 255.509 KB
Porządek obrad po zmianach 359.959 KB
artykuł nr 16

XLIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23.02.2018 roku

Postanowienie Nr XLIII/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XLIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23 luty 2018 roku /piątek/ o godz. 800 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Sekretarza obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Lipie.
 • Powołanie Komisji Uchwał.
 • Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 • Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 9 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLIII/.../2018 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.( XLIII/.../2018 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym gruntu w Parzymiechach z przeznaczeniem na inwestycję celu publicznego.( XLIII/.../2018 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 75/6, stanowiącej własność Gminy Lipie i położonej w miejscowości Troniny.( XLIII/.../2018 )
 • Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 • Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Lipie.

  Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 211.000 KB
artykuł nr 17

XLII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 9.02.2018 roku

Postanowienie Nr XLII/2018

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XLII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 9 luty 2018 roku /piątek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Przedstawienie planów pracy Urzędu Gminy Lipie na 2018 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
 8. Przedstawienie informacji na temat zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipie z dofinansowaniem z WFOŚiGW – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 9. Informacja na temat wniosku składanego przez gminę Lipie do RPO w zakresie dofinansowania dla mieszkańców dostawy i montażu urządzeń fotowoltaicznych i solarnych oraz wymiany kotłów węglowych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu za 2017 r. – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Lipie na lata 2014-2020 za rok 2017 - kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 12. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 13. Przedstawienie aktualnego stanu działań inwestycyjnych w gminie Lipie:
  1. Kanalizacja Lipie – Napoleon – Parzymiechy (budowa sieci, przyłącza, przepięcia) – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  2. Remont placu szkolnego w ZS-P w Parzymiechach, w tym budowa przyłącza wodociągowego dla ZS-P w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  3. Remont remizy w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  4. Wymiana wodociągu w m. Zimnowoda – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 14. Przedstawienie założeń projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania sal lekcyjnych w budynku Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu na potrzeby żłobka – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie planu postępowań o udzielanie zamówień publicznych na 2018 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 16. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. ( XLII/.../2018 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLII/.../2018 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipie. ( XLII/.../2018 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Urodziny 1000+”. ( XLII/.../2018 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kleśniskach. ( XLII/.../2018 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie. ( XLII/.../2018 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie. ( XLII/.../2018 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( XLII/.../2018 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( XLII/.../2018 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lipie nr XLI/297/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. ( XLII/.../2018 )
 29. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 30. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Porządek obrad 354.811 KB
Wyniki głosowania 249.406 KB
artykuł nr 18

XLI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28.12.2017 roku

Postanowienie Nr XLI/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XLI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28 grudnia 2017 roku /czaertek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 grudnia 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 10. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. ( załącznik )
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. ( załącznik )
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok gminy Lipie. ( załącznik )
 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. ( załącznik )
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2018. ( XLI/.../2017 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XLI/.../2017 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”. ( XLI/.../2017 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2018 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lipie. ( XLI/.../2017 )
 22. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 23. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 19

XL Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 15.12.2017 roku

Postanowienie Nr XL/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XL Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 15 grudnia 2017 roku /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Przedstawienie wyników przeprowadzonego audytu oświetlenia ulicznego w gminie Lipie i proponowanych rozwiązań w tym obszarze – audytor, Adrian Węglowski.
 8. Podsumowanie inwestycji gminnych wykonanych w 2017 r. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 9. Przedstawienie informacji dotyczących planowanych do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o dofinansowanie na instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (fotowoltaicznych i solarnych) oraz wymianę kotłów węglowych na kotły/piece na biomasę (np. drewno, brykiet, pellet, słoma) lub na gaz płynny LPG (ze zbiornikiem gazu instalowanym pod ziemią lub naziemnie) dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja na temat organizacji pomocy w okresie zimowym osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym lub bezdomnym – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 11. Analiza sytuacji demograficznej w gminie Lipie na dzień 30 listopada 2017 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Barbara Łosik.
 12. Podsumowanie form pomocy udzielonych mieszkańcom gminy Lipie w 2017 r., w tym: „Rodzina 500+” oraz „Pomoc żywnościowa 2014-2020” w gminie Lipie w 2017 r. – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 13. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Lipie w 2017 r. - podsumowanie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mieczysław Kobiela.
 14. Przedstawienie wniosków ze spotkania w sprawie parku w Parzymiechach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, przedstawicielami OTUA w Parzymiechach oraz Konserwatorem Zabytków, które odbyło się 8 grudnia 2017 r. – pracownik Urzędu Gminy, Anna Komendacka.
 15. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXIX sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 16. Informacja na temat realizacji przez gminę Lipie wniosków z zebrania wiejskiego w Zimnowodzie z dnia 23 listopada 2017 r. oraz zebrania wiejskiego w Lindowie z dnia 24 listopada 2017 r. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 17. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 16 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XL/.../2017 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Urodziny 1000+”. ( XL/.../2017 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. ( XL/.../2017 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie. ( XL/.../2017 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( XL/.../2017 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Natolinie ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową przejazdu i przechodu. ( XL/.../2017 )
 26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 27. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 20

XXXIX/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 16.11.2017r.

Postanowienie Nr XXXIX/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

postanawiam

Zwołać  XXXIX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 16 listopad 2017 roku /czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja na temat organizacji publicznego transportu zbiorowego w kontekście dowozu uczniów z gminy Lipie do szkół średnich – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego, Krzysztof Nowak.
 8. Informacja dotycząca procedur zarządzania kryzysowego w gminie Lipie oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mariusz Pilśniak.
 9. Informacja na temat zakupionego samochodu pożarniczego dla OSP Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 10. Omówienie stanu przygotowań gminy Lipie do sezonu zimowego 2017/2018 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Ewa Wieloch.
 11. Informacja na temat zmiany numeracji domów w Wapienniku; przedstawienie pisma skierowanego do Starosty Kłobuckiego w sprawie zwolnienia z opłat w związku ze zmianą numeracji – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 12. Przedstawienie aktualnego stanu działań inwestycyjnych w gminie Lipie:Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  1. Kanalizacja Lipie – Napoleon – Parzymiechy (budowa sieci, przyłącza, przepięcia) – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  2. Remont placu szkolnego w ZS-P w Parzymiechach, w tym budowa przyłącza wodociągowego dla ZS-P w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  3. Remont hydroforni w Wapienniku - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  4. Oświetlenie uliczne planowane do realizacji w II półroczu 2017 r. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  5. Remont remizy w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  6. Remont placu przed remizą w Zimnowodzie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  7. Odbiór techniczny drogi w Wapienniku oraz rozdysponowanie pozyskanego frezu z tej drogi – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  8. Odbiór techniczny drogi Zagórze II w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  9. Remont placów zabaw w Zimnowodzie i Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  10. Inwentaryzacja instalacji fotowoltaicznych i wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego –Prezes firmy ALT-Energy, Przemysław Stoparek.
 13. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 14. Informacja na temat realizacji przez gminę Lipie wniosków z zebrania wiejskiego w Parzymiechach z dnia 20 września 2017 r. oraz zebrania wiejskiego w Wapienniku z dnia 21 września 2017 r. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 15. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 16. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 6 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.(XXXIX/.../2017)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. (XXXIX/.../2017)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.(XXXIX/.../2017)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(XXXIX/.../2017)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta przyjmowanej jako podstawaobliczenie podatku rolnego na obszarze gminy(XXXIX/.../2017)

 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(XXXIX/.../2017)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.(XXXIX/.../2017)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie.(XXXIX/.../2017)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie.(XXXIX/.../2017)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2020.(XXXIX/.../2017)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. (XXXIX/.../2017)
 29. .Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy Lipie. (XXXIX/.../2017)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, na okres do 3 lat, dotyczących nieruchomości gminy Lipie w Parzymiechach.(XXXIX/.../2017)
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku.(XXXIX/.../2017)
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Natolinie ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową przejazdu i przechodu.(XXXIX/.../2017)
 33. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 34. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Lipie.

   

Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 21

XXXVIII/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 6.10.2017r.

Postanowienie Nr XXXVIII/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać  XXXVIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 6 października 2017 roku /piątek/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie przedstawiciela firmy PROTONET.
 8. Przedstawienie aktualnego stanu działań inwestycyjnych w gminie Lipie:
  1. Kanalizacja Lipie – Napoleon – Parzymiechy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  2. Remont placu szkolnego w ZS-P w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gmin Lipie, Krzysztof Słomian.
  3. Remont remizy w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  4. Remont placu przed remizą w Zimnowodzie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  5. Remont drogi w Wapienniku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  6. Remont drogi Zagórze II w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 9. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXVII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 10. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 września 2017 r. do 6 października 2017 r.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 15 września 2017 r. do 6 października 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. ( XXXVIII/.../2017 )
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnej w Parzymiechach. ( XXXVIII/.../2017 )
 17. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 18. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 22

XXXVII/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 15.09.2017 r

Postanowienie Nr XXXVII/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać  XXXVII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 15 września 2017 roku /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.( XXXVII/.../2017 )
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku na temat kontroli uczestników ruchu drogowego poruszających się na drodze powiatowej Lipie – Parzymiechy – mł. insp. Tomasz Górka.
 9. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Krzepicach na temat bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lipie – podkom. Robert Wróbel.
 10. Informacja dotycząca organizacji nowego roku szkolnego 2017/2018 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 11. Przedstawienie harmonogramu działań związanych z organizacją II Mistrzostw Polski Środowisk Trzeźwościowych oraz XXXIX Jesiennego Biegu im. red. Tomasza Hopfera – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak i Przewodniczący komitetu organizacyjnego II Mistrzostw Polski Środowisk Trzeźwościowych oraz XXXIX Jesiennego Biegu im. red. Tomasza Hopfera, Andrzej Wieloch.
 12. Podsumowanie organizacji obchodów 800 – lecia Dankowa – „Dziedzictwo ośmiu wieków” – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
 13. Informacja na temat realizacji projektu w ramach RPO „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu – działania gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów”, na który gmina Lipie otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.324.331,62 zł – koordynator projektu, Witold Cyprych.
 14. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 15. Informacja na temat aktualnego stanu prac nad Gminnym Programem Wspierania  Rodziny na lata 2018-2020, który będzie obejmował następujące obszary:
  1. Tania działka budowlana w gminie Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
  2. Żłobek w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  3. Urodziny 1000 + w gminie Lipie - Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
  4. Program przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia
   w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest gmina Lipie
   - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Mach oraz Radca Prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.
  5. Paczki świąteczne dla dzieci niepełnosprawnych w gminie Lipie - Kierownik GOPS
   w Lipiu, Ilona Kubicka.
  6. Zasady pracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny - Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
  7. Program Senior 90 + - Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
  8. Całoroczne przedszkole w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Mach.
 16. Przedstawienie aktualnego stanu działań inwestycyjnych w gminie Lipie:

  1. Kanalizacja Lipie – Napoleon – Parzymiechy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  2. Remont przedszkola w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  3. Remont placu szkolnego w ZS-P w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gmin Lipie, Krzysztof Słomian.
  4. Remont drogi w Wapienniku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  5. Informacja na temat realizacji remontu drogi Zagórze II w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  6. Remont remizy w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  7. Uzbrojenie działek na osiedlu w Parzymiechach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 17. Informacja na temat działań podjętych przez Tauron Dystrybucja i Orange Polska w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy, Krzysztof Sobera.
 18. Omówienie aktualnego stanu prawnego parku w Parzymiechach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 19. Wnioski wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego dotyczącego oświetlenia ulicznego gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 20. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 21. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXV sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 22. Informacja na temat numeracji domów w Wapienniku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof
 23. Informacja na temat budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipie w II półroczu 2017 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 24. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 25. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 26. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r.
 27. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 5 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XXXVII/.../2017 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu.( XXXVII/.../2017 )
 30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Parzymiechach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach.( XXXVII/.../2017 )
 31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lindowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie.( XXXVII/.../2017 )
 32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich.( XXXVII/.../2017 )
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Praszka w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. ( XXXVII/.../2017 )
 34. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Lipie.( XXXVII/.../2017 )
 35. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( XXXVII/.../2017 )
 36. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie".( XXXVII/.../2017 )
 37. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy.( XXXVII/.../2017 )
 38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Parzymiechy. ( XXXVII/.../2017 )
 39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Napoleon. ( XXXVII/.../2017 )
 40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXI/141/2011 z 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Lindowie. ( XXXVII/.../2017 )
 41. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Lipie na lata 2017-2020”.( XXXVII/.../2017 )
 42. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 43. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 23

XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 11.08.2017 r.

Postanowienie Nr XXXVI/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm )

postanawiam 

Zwołać XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie  w  dniu  11 sierpnia  2017 roku  /piątek/ o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XXXVI/..../2017 )
 6. Zakończenie obrad XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

 


 

 

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady Gminy Lipie

  Zbigniew Bystrzykowski

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Nadzoru Prawnego
  w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a

 

artykuł nr 24

XXXV/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 5.07.2017 r

Postanowienie Nr XXXV/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

postanawiamZwołać 
XXXV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 5 lipca 2017 roku /środa/ o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Lipie z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXXIV sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 7. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 9 czerwca 2017 r. do 5 lipca 2017 r.
 10. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 9 czerwca 2017 r. do 5 lipca 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XXXV/.../2017 )
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.( XXXV/.../2017 )
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 14. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 15. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

  Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Nadzoru Prawnego
  w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 25

XXXIV/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 9.06.2017 r

Postanowienie Nr XXXIV/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

postanawiam


Zwołać
XXXIV Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 9 czerwca 2017 roku /piątek/ o godz. 1000 w sięw sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości, w tym przedstawicieli kół łowieckich, działających na terenie gminy Lipie.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku na temat realizacji uwag
  i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Lipie, w szczególności dróg, które w roku ubiegłym były modernizowane. Realizacja uwag wniesionych przez radnych na sesji w dniu 30 marca 2017 r. Informacja na temat bieżących remontów cząstkowych dróg powiatowych – Dyrektor PZD w Kłobucku, Andrzej Kucharczyk.
 8. Informacja na temat funkcjonowania POZ na terenie gminy Lipie:
  1. dostępność lekarzy dla mieszkańców (organizacja pracy lekarzy i godziny ich pracy),
  2. organizacja zastępstw lekarskich,
  3. zasady organizacji wizyt domowych,
  4. specjalistyczna pomoc lekarska na terenie gminy Lipie i powiatu kłobuckiego. Dyrektor ZOZ w Kłobucku, Joanna Maruszczyk
 9. Przedstawienie decyzji zebrania wiejskiego w Wapienniku w zakresie nazewnictwa nowo tworzonych ulic – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 10. Przedstawienie wniosków z wizyty studyjnej w Radzionkowie w zakresie oświetlenia ulicznego – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 11. Przedstawienie opinii eksperckiej w zakresie alternatywnych rozwiązań dotyczących oświetlenia ulicznego i usług teleinformatycznych oferowanych przez firmę PROTONET dla mieszkańców gminy Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 12. Decyzje zebrania wiejskiego w Parzymiechach w sprawie wyboru koncepcji nowego osiedla oraz wariantu programu dotyczącego zasad zakupu działek na projektowanym osiedlu w Parzymiechach pt. Tania działka budowlana w gminie Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 13. Działania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – analiza usytuowania i sprawności hydrantów – pracownicy Urzędu Gminy Lipie: Marian Fiszer i Jacek Nicpoń.
 14. Informacja na temat przeprowadzonych przetargów w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 15. Informacja na temat prac wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXXII sesji Rady Gminy Lipie wraz z informacją dotyczącą działań związanych z uporządkowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 17. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 marca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 30 marca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.
 21. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;
  2. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie. ( opinia 1 ) (opinia 2 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. ( XXXIV/.../2017 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2016. ( XXXIV/.../2017 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za rok 2016. ( XXXIV/.../2017 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu za rok 2016. ( XXXIV/.../2017 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XXXIV/.../2017 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XXXIV/.../2017 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wapiennik. ( XXXIV/.../2017 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu. ( XXXIV/.../2017 )
 30. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy. ( XXXIV/.../2017 )
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Wapienniku. ( XXXIV/.../2017 )
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dziełek w Kleśniskach. ( XXXIV/.../2017 )
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminy Lipie służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ( XXXIV/.../2017 )
 34. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Lipie instrumentem płatniczym ( XXXIV/.../2017 )
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest gmina Lipie. ( XXXIV/.../2017 )
 36. Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie planów budowy dwóch tuczarni na terenie gminy Popów w miejscowości Kamieńszczyzna, bezpośrednio graniczącej z gminą Lipie. ( XXXIV/.../2017 )
 37. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 38. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 


 

Z poważaniem

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

 

  Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Nadzoru Prawnego
  w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a

 

 

 

 

artykuł nr 26

XXXIII/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 30.04.2017 r

Postanowienie Nr XXXIII/2017

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

postanawiam


Zwołać XXXIII Sesję Rady Gminy Lipie  w  dniu  30 kwietnia 2017 roku  /niedziela/ o godz. 930 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Lipie.
  5. Powołanie  Komisji Uchwał.
  6. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. 
  7. Odczytanie wniosku mieszkańców Gminy Lipie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipie dla śp. Tadeusza Pułki.
  8. Przedstawienie uchwały podjętej przez Kapitułę Gminy Lipie.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipie.
  10. Zakończenie obrad  XXXIII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 27

   XXXII/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 30.03.2017 r.

   Postanowienie Nr XXXII/2017

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

   postanawiam


   Zwołać
   XXXII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 30 marca 2017 roku /czwatek/ o godz. 1200 w sięw sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Przedstawienie głównych celów Ruchu Obrony Polskiej Samorządności – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
   8. Omówienie planowanych działań w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego” – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
   9. Informacja na temat współpracy gminy Lipie z powiatem kłobuckim w zakresie współfinansowania kosztów związanych z przebywaniem mieszkańców gminy Lipie w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – Wicestarosta Kłobucki, Maciej Biernacki.
   10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat występowania grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń.
   11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Janic.
   12. Informacja na temat prac wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   13. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXXI sesji Rady Gminy Lipie wraz z informacją dotyczącą działań związanych z uporządkowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   14. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   15. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   16. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 3 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
   17. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 3 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. ( XXXII/.../2017 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. ( XXXII/.../2017 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie ( XXXII/.../2017 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lipie. ( XXXII/.../2017 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego XX-lecia Konstytucji RP. ( XXXII/.../2017 )
   23. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   24. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a
   artykuł nr 28

   XXXI/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 3.03.2017 r.

   Postanowienie Nr XXXI/2017

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

   postanawiam


   Zwołać
   XXXI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 3 marca 2017 roku /piątek/ o godz. 1000 w sięw sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Przedstawienie koncepcji osiedla w Parzymiechach oraz zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie i planów miejscowych – architekt, Małgorzata Krupa.
   8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w 2016 roku, w tym w gminie Lipie.
   9. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku na temat stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kłobuckiego w 2016 roku, w tym w gminie Lipie.
   10. Informacja na temat realizacji zadań gminy w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego za 2016 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mariusz Pilśniak.
   11. Informacja na temat planowanych działań z zakresu ochrony środowiska w gminie Lipie w roku 2017:
    1. zbiórki odpadów wielkogabarytowych i AGD, opon, mebli i innych - – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mieczysław Kobiela.
    2. termomodernizacja świetlicy w Albertowie i świetlicy w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
    3. Program Ograniczenia Niskiej Emisji i Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
    4. rozstrzygnięcia konkursu z RPO dotyczącego I etapu kanalizacji Napoleon – Parzymiechy - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
    5. II etap kanalizacji w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   12. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do realizacji zadań planowanych do wykonania w roku 2017 i 2018, m.in.: Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020 za rok 2016 - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
    1. modernizacja drogi gminnej w Wapienniku,
    2. modernizacja drogi gminnej w Parzymiechach ul. Zagórze,
    3. remont drogi powiatowej Zimnowoda – Parzymiechy,
    4. remont II mostu w Dankowie,
    5. remont drogi powiatowej Lipie – Parzymiechy. pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   13. Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020 za rok 2016 - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
   14. Przedstawienie planu działań w związku z budową Domu Pomocy Społecznej w Natolinie – przedstawiciel Inwestora.
   15. Informacja na temat prac wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   16. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   17. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   18. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 3 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r.
   20. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 3 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. ( XXXI/.../2017 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. ( XXXI/.../2017 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Oddziału w Lipiu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. ( XXXI/.../2017 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ( XXXI/.../2017 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2018 rok. ( XXXI/.../2017 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i ustalenia stypendiów sportowych. ( XXXI/.../2017 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2017 rok” . ( XXXI/.../2017 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XXXI/.../2017 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XXXI/.../2017 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, na okres do 3 lat, dotyczących nieruchomości gminy Lipie w Parzymiechach. ( XXXI/.../2017 )
   31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Lipiu ul. Stawowa 1. ( XXXI/.../2017 )
   32. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu.
   33. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   34. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a
   artykuł nr 29

   XXX/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 3.02.2017 r.

   Postanowienie Nr XXX/2017

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

   postanawiam


   Zwołać
   XXX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 3 lutego 2017 roku /środa/ o godz. 1000 w sięw sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Informacja firmy TAURON na temat planowanych inwestycji na terenie gminy Lipie w roku 2017 – przedstawiciel firmy TAURON Dystrybucja S.A.
   8. Informacja Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat planowanych inwestycji na terenie gminy Lipie w roku 2017 – przedstawiciel GDDKiA w Katowicach.
   9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012-2020 za rok 2016 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
   10. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za rok 2016 – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   11. Informacja na temat realizacja przez gminę Lipie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   12. Sprawozdanie z realizacji zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   13. Przedstawienie informacji na temat centralizacji podatku VAT - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Bogdan Gniła.
   14. Omówienie aktualnego stanu prawnego parku w Parzymiechach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   15. Informacja na temat obchodów 800-lecia Dankowa - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
   16. Plan prac na 2017 r. wykonywanych systemem gospodarczym – z udziałem osadzonych pracujących bezpłatnie na terenie gminy Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   17. Informacja na temat prac wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   18. Informacja na temat ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów w okresie międzysesyjnym – pracownicy Urzędu Gminy Lipie: Anna Komendacka i Krzysztof Słomian.
   19. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXIX sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   20. Informacja w zakresie zmian w systemie oświaty obowiązujących od 1 września 2017 r. – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   21. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   22. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   23. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 grudnia 2016 r. do 3 lutego 2017 r.
   24. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 28 grudnia 2016 r. do 3 lutego 2017 r.
   25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. ( XXX/.../2017 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. ( XXX/.../2017 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola publicznego w Parzymiechach poprzez likwidację oddziału zamiejscowego w Zimnowodzie. ( XXX/.../2017 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej w Lindowie. ( XXX/.../2017 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Albertowie. ( XXX/.../2017 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu. ( XXX/.../2017 )
   31. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   32. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a
   artykuł nr 30

   XXIX/2016 Sesja Rady Gminy w dniu 28.12.2016 r.

   Postanowienie Nr XXIX/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

   postanawiam


   Zwołać
   XXIX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 28 grudnia 2016 roku /środa/ o godz.900 w sięw sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Przedstawienie działań inwestycyjnych za 2016 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   8. Informacja na temat prac wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   9. Informacja na temat pracy skazanych w gminie Lipie oraz omówienie zadań wykonanych przez skazanych w 2016 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Ewa Wieloch.
   10. Analiza sytuacji demograficznej w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Barbara Łosik.
   11. Podsumowanie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu programu „Rodzina 500+” – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   12. Realizacja przez gminę Lipie zasiłków rodzinnych i innych form pomocy dla osób potrzebujących – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   13. Informacja na temat realizacji programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020” w gminie Lipie - – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   14. Informacja na temat umorzeń i ulg przyznanych w podatkach w 2016 rokupracownik Urzędu Gminy Lipie, Małgorzata Klimczak.
   15. Realizacja przez gminę Lipie „ustawy śmieciowej” w okresie od 1 lipca 2013 r. Porównanie ilości zebranych odpadów w gminie Lipie w okresie od 01.01.2010 r. -30.06.2013 r. do okresu obowiązywania ustawy śmieciowej, czyli 01.07.2013 r. – 31.10.2016 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mieczysław Kobiela.
   16. Informacja na temat przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie – Radca Prawny, Iwona Karpińska- Marchewka.
   17. Informacja dotycząca współpracy międzynarodowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Parzymiechach – Dyrektor ZS-P w Parzymiechach, Jolanta Węzik.
   18. Informacja na temat realizacji wniosków z ostatniej sesji Rady Gminy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   19. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   20. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   21. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 2 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.
   22. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 2 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.
   23. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
   24. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
   25. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
   26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
   27. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2017.
   28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
   29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. ( XXIX/.../2016 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. ( XXIX/.../2016 )
   31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2017. ( XXIX/.../2016 )
   32. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   33. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a
   artykuł nr 31

   XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 2 grudnia 2016 roku

   Postanowienie Nr XXVIII/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446)

   postanawiam


   Zwołać
   XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 2 grudnia 2016 roku /piątek/ o godz.1100 w sięw sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Sprawozdanie z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S na odcinku Zimnowoda –Brzózki - Natolin – Zbrojewsko na długości od km 3 + 200,00 do km 6 + 500,00” – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
   8. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy Lipie w 2016 roku.
   9. Informacja na temat współpracy międzynarodowej szkół gminy Lipie- Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu, Olga Michalak oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lindowie, Anita Zyna.
   10. Informacja na temat skutecznej organizacji pomocy w okresie zimowym, dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych lub bezdomnych – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   11. Informacja na temat przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów komunalnych– pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mieczysław Kobiela.
   12. Informacja dotycząca drugiego przetargu na sprzedaż szkoły w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   13. Informacja na temat prac wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   14. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXVII sesji Rady Gminy Lipie– pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   15. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   16. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 października 2016 r. do 2 grudnia 2016 r.
   18. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 27 października 2016 r. do 2 grudnia 2016 r.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. ( XXVIII/.../2016 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( XXVIII/.../2016 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. ( XXVIII/.../2016 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( XXVIII/.../2016 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. ( XXVIII/.../2016 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie. ( XXVIII/.../2016 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019. ( XXVIII/.../2016 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 800-lecia Dankowa. ( XXVIII/.../2016 )
   29. Podjęcie stanowiska w sprawie utworzenia grzebowiska w Gminie Lipie. ( XXVIII/.../2016 )
   30. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla rewitalizacji Szlaku Orlich Gniazd. ( XXVIII/.../2016 )
   31. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   32. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a
   artykuł nr 32

   XXVII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 27 pażdziernika 2016 roku

   Postanowienie Nr XXVII/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446)

   postanawiam


   Zwołać
   XXVII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 27 pażdziernika 2016 roku /czwartek/ o godz.1100 w sięw sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Informacja na temat prawdopodobnych zmian w gminnej i powiatowej służbie zdrowia w związku z przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia Strategią zmian w systemie zdrowia w Polsce na lata 2016-2018 – Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego, Maciej Biernacki.
   8. Rozliczenie inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy Lipie wspólnie z powiatem kłobuckim – Skarbnik Gminy, Aneta Łaczmańska.
   9. Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku.
   10. Przedstawienie harmonogramu zmian w oświacie, które muszą zostać wdrożone w związku z nowym prawem oświatowym - Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   11. Informacja na temat przeprowadzonych przetargów w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych w październiku 2016 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   12. Przedstawienie możliwych scenariuszy rozwiązań dotyczących mieszkań komunalnych gminy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   13. Informacja na temat rozwiązania umowy z najemcą budynku dawnej szkoły w Albertowie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   14. Informacja na temat zakończenia inwestycji pn. „Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem, stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie”- pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   15. Informacja na temat zakończenia zadania pn. „Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w części miejscowości Zimnowoda - etap I” - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   16. Informacja na temat prac wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   17. Informacja na temat budowy chodnika w Stanisławowie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   18. Przedstawienie stanu prac w zakresie zadania pn. "Przebudowa  drogi powiatowej 2001S Parzymiechy-Zbrojewsko w km 3+200 do 6+500" – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   19. Przedstawienie informacji na temat działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu realizowanych do końca 2016 roku – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   20. Przedstawienie sprawozdania przedłożonego przez Wójta Gminy Lipie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Skarbnik Gminy, Aneta Łaczmańska.
   21. Informacja na temat złożonego wniosku do RPO w sprawie środków finansowych na budowę kanalizacji i wymianę wodociągu w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   22. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXVI sesji Rady Gminy Lipie– pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   23. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   24. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   25. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 23 września 2016 r. do 27 października 2016 r.
   26. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 23 września 2016 r. do 27 października 2016 r.
   27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.( XXVII/.../2016 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.( XXVII/.../2016 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.( XXVII/.../2016 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie.( XXVII/.../2016 )
   31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.( XXVII/.../2016 )
   32. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Natolin.( XXVII/.../2016 )
   33. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Rębielice Szlacheckie i Szyszków.( XXVII/.../2016 )
   34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu w Lindowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat.( XXVII/.../2016 )
   35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w Parzymiechach na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat.( XXVII/.../2016 )
   36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.( XXVII/.../2016 )
   37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. ( XXVII/.../2016 )
   38. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   39. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a
   artykuł nr 33

   XXVI/2016 Sesja Rady Gminy w dniu 23 września 2016 r.

   Postanowienie Nr XXVI/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XXVI Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 23 września 2016 roku  /czwartek/ o godz. 1100 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:  

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”– pracownicy Urzędu Gminy Lipie: Krzysztof Słomian i Krzysztof Sobera.
   8. Informacja na temat zmian w prawie wodnym oraz omówienie wniosków dotyczących odbudowy systemu melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Lipie - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Andrzej Kaczmarek oraz pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   9. Działania firmy Protonet na terenie gminie Lipie – Przedstawiciel firmy Protonet, Marcin Ludyga i pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lipie w roku szkolnym 2015/2016 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Mach.
   11. Informacja dotycząca organizacji nowego roku szkolnego 2016/2017 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   12. Informacja na temat zmian w systemie oświaty w roku 2016/2017 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   13. Informacja na temat organizacji 750-lecia Parzymiech – Dyrektor ZS-P w Parzymiechach, Jolanta Węzik, Przedstawiciel Rady Rodziców ZS-P w Parzymiechach, Jacek Słomian oraz Proboszcz Parafii Parzymiechy, ks. Roman Szkop.
   14. Przedstawienie harmonogramu działań związanych z organizacja I Mistrzostw Polski Środowisk Trzeźwościowych oraz XXXVIII Jesiennego biegu im. red. Tomasza Hopfera – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Janic i przewodniczący komitetu organizacyjnego I Mistrzostw Polski Środowisk Trzeźwościowych oraz XXXVIII Jesiennego biegu im. red. Tomasza Hopfera, Andrzej Wieloch.
   15. Podsumowanie organizacji IV Jarmarku nad Liswartą „Dobre, bo swojskie” oraz XVII Dożynek Województwa Śląskiego organizowanych w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
   16. Informacja na temat przetargów planowanych do ogłoszenia w październiku 2016 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Barbara Bukalska.
   17. Przedstawienie informacji na temat rozwiązania umowy z dnia 01.10.2006 r. dotyczącej użyczenia energii elektrycznej firmie Polkomtel – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   18. Omówienie aktualnego stanu prawnego parku w Parzymiechach – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   19. Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż szkoły w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
   20. Informacja na temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiezmian planów zagospodarowania przestrzennego – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   21. Informacja o pracach wykonywanych w systemie gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   22. Informacja z realizacji wniosków zgłaszanych na XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Gminy Lipie. Wnioski radnych i sołtysów w tym zakresie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   23. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   24. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   25. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 lipca 2016 r. do 23 września 2016 r.
   26. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 29 lipca 2016 r. do 23 września 2016 r.
   27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. ( XXVI/.../2016 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.( XXVI/.../2016 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( XXVI/.../2016 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( XXVI/.../2016 )
   31. Podjęcie uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.( XXVI/.../2016 )
   32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie.( XXVI/.../2016 )
   33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.( XXVI/.../2016 )
   34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu  działki w Kleśniskach.( XXVI/.../2016 )
   35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki w Lipiu przy ul. Parkowej 12.( XXVI/.../2016 )
   36. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w Parzymiechach.( XXVI/.../2016 )
   37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Lipie.( XXVI/.../2016 )
   38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu.( XXVI/.../2016 )
   39. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   40. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 34

   XXV/2016 Sesja Rady Gminy w dniu 29 lipca 2016 r.

   Postanowienie Nr XXV/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XXV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 29 lipca 2016 roku  /piątek/ o godz. 800 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Wójta Gminy lipie z pracy za okres od 07 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie 07 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( XXV/.../2016 )
   9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie. ( XXV/.../2016 )
   10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.( XXV/.../2016 )
   11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów .( XXV/.../2016 )
   12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( XXV/.../2016 )
   13. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   14. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 35

   XXIV/2016 Sesja Rady Gminy w dniu 7 lipca 2016 r.

   Postanowienie Nr XXIV/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 7 lipca 2016 roku  /czwartek/ o godz. 800 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4.  Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5.  Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja dotycząca trzyletniej realizacji przez gminę Lipie „ustawy śmieciowej” obowiązującej od 1 lipca 2013 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mieczysław Kobiela.
   7. Informacja o pracach wykonywanych w systemie gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
   8. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXIII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
   9. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   10. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 22 czerwca 2016 r. do 7 lipca 2016 r.
   12. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 22 czerwca 2016 r. do 7 lipca 2016 r.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego. ( XXIV/.../2016 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Lipie do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. ( XXIV/.../2016 )
   15. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   16. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 36

   XXIII/2016 Sesja Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2016 r.

   Postanowienie Nr XXIII/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XXIII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 22 czerwca 2016 roku  /środa/ o godz. 900 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    Cześć plenarna

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Wystąpienie Prezesa Fundacji Sadyba w Bystrej.
   8. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy Lipie w I półroczu 2016 r.
   9. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego” – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
   10. Sprawozdanie z realizacji projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – pracownik Urzędu Gminy
    w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   11. Przedstawienie dokumentacji projektowej przedszkola w Parzymiechach oraz harmonogramu prac budowlanych - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   12. Informacja o pracach wykonywanych w systemie gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   13. Informacja o realizacji zadania „Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie”- pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   14. Informacja na temat SWIZ dla nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Mieczysław Kobiela.
   15. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   16. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   17. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 24 maja do 22 czerwca 2016 r.
   19. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 24 maja do 22 czerwca 2016 r.
   20. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok:
    1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;
    2. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. ( XXIII/.../2016 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2015.( XXIII/.../2016 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za rok 2015.( XXIII/.../2016 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu za rok 2015.( XXIII/.../2016 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.( XXIII/.../2016 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2016 rok".( XXIII/.../2016 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Lipie do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.( XXIII/.../2016 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.( XXIII/.../2016)
   29. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Lipie w sprawie klas łączonych w roku szkolnym 2016/2017.( Stanowisko Nr 3 )
   30. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   31. Zakończenie obrad XXII! Sesji Rady Gminy Lipie.

    

   Część wyjazdowa

   Ocena stanu prac wykonywanych w budynku szkoły podstawowej w Lipiu.


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 37

   XXII/2016 Sesja Rady Gminy w dniu 24 maja 2016 r.

   Postanowienie Nr XXII/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XXII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 24 maja 2016 roku  /wtorek/ o godz. 1000 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku w związku z przekazaniem przez gminę Lipie środków na zakup nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.
   8. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy Lipie w okresie od stycznia do maja 2016 r.
   9. Informacja na temat planów działań Nadleśnictwa Kłobuck w sprawie remontów dróg dojazdowych do lasów – przedstawiciel Nadleśnictwa Kłobuck.
   10. Realizacja Programu Rodzina 500 plus w gminie Lipie – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   11. Przedstawienie wyników konkursów na dyrektorów szkół gminy Lipie – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   12. Informacja na temat organizacji „Jarmarku nad Liswartą” oraz XVII Dożynek Wojewódzkich - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Agnieszka Kotynia oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
   13. Przedstawienie harmonogramu obchodów 750-lecia Parzymiech i Rębielic Szlacheckich – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Agnieszka Janic.
   14. Informacja dotycząca realizacji przez gminę Lipie programu MEN w zakresie Powszechnej Nauki Pływania – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Agnieszka Janic.
   15. Informacja na temat planowanych działań w zakresie zwalczania na terenie gminy Barszczu Sosnowskiego – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Mieczysław Kobiela.
   16. Informacja o przeprowadzonych remontach cząstkowych dróg gminnych i rozpoczętych pracach na osiedlu w Lipiu - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   17. Informacja o pracach wykonywanych w systemie gospodarczym w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   18. Informacja na temat planów inwestycyjnych gminy Lipie na 2017 r. w ramach środków zewnętrznych z PROW, NPPDL, FOGR, RPO i RIT - – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   19. Przedstawienie informacji firm Tauron oraz Telekomunikacji Polskiej w zakresie planowanych działań na terenie gminy Lipie w roku 2016 - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   20. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXI sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   21. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   22. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   23. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 marca 2016 r. do 24 maja 2016 r.
   24. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 30 marca 2016 r. do 24 maja 2016 r.
   25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. ( XXII/.../2016 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.( XXII/.../2016 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.( XXII/.../2016 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Natolinie i stanowiącej własność Gminy Lipie.( XXII/.../2016 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu.( XXII/.../2016 )
   30. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   31. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Lipie.

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 38

   XXI/2016 Sesja Rady Gminy w dniu 30 marca 2016 r.

   Postanowienie Nr XXI/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XXI Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 30 marca 2016 roku  /środa/ o godz. 930 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Omówienie zakresu prac dodatkowych na terenie rezerwatu Szachownica - pracownik RDOŚ w Katowicach.
   8. Informacja firmy TAURON na temat planowanych inwestycji na terenie gminy Lipie w roku 2016 - przedstawiciel firmy TAURON Dystrybucja S.A.
   9. Informacja na temat przygotowania powiatu kłobuckiego oraz gminy Lipie w zakresie publicznego transportu zbiorowego – etatowy członek zarządu powiatu kłobuckiego, Krzysztof Nowak.
   10. Informacja w sprawie wykorzystania dotacji przyznanej przez gminę Lipie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu na rok 2016 – Dyrektor i Główna Księgowa GOK i GBP w Lipiu.
   11. Informacja na temat możliwości wykorzystania budynku szkoły w Natolinie – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Agnieszka Janic.
   13. Przedstawienie informacji dotyczącej przygotowania gminy Lipie do realizacji Programu Rodzina 500 plus - Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   14. Informacja na temat ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   15. Informacja z realizacji wniosków mieszkańców gminy Lipie zgłaszanych na XX sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   16. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   17. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 4 marca 2016 r. do 30 marca 2016 r.
   19. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 4 marca 2016 r. do 30 marca 2016 r.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach. ( XXI/.../2016 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2017 rok. ( XXI/.../2016 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie. ( XXI/.../2016 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2016 rok". ( XXI/.../2016 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łyźniaki. ( XXI/.../2016 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Rębielice Szlacheckie, kolonia. ( XXI/.../2016 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Danków – osada, stanowiącej część wsi Danków. ( XXI/.../2016 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Na dukcie, stanowiącej część wsi Wapiennik. ( XXI/.../2016 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( XXI/.../2016 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. ( XXI/.../2016 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. ( XXI/.../2016 )
   31. Podjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. ( XXI/.../2016 )
   32. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   33. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Lipie.

    


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 39

   XX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 4 marca 2016 roku

   Postanowienie Nr XX/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XX Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 4 marca 2016 roku  /piątek/ o godz. 800 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Omówienie zasad i kryteriów powiatowej mapy zagrożenia bezpieczeństwa – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku, Zbigniew Legodziński.
   8. Informacja firmy TAURON na temat planowanych inwestycji na terenie gminy Lipie w roku 2016 - przedstawiciel firmy TAURON Dystrybucja S.A.
   9. Omówienie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową w gminie Lipie planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w roku 2016 – Kierownik Oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie, Artur Podlejski.
   10. Przedstawienie informacji dotyczącej przygotowania gminy Lipie do realizacji Programu Rodzina 500 plus -Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   11. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2014-2020 – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   12. Informacja na temat publicznego transportu zbiorowego, w tym rezygnacji PKS Częstochowa z niektórych kursów na terenie gminy Lipie. Przedstawienie harmonogramu działań związanych z realizacją zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Bogdan Gniła.
   13. Sprawozdanie z realizacji projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   14. Informacja na temat remontu szkoły w Lipiu i przedszkola w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   15. Informacja na temat ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów w okresie międzysesyjnym - pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   16. Informacja z realizacji wniosków mieszkańców gminy Lipie zgłaszanych na XIX sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   17. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   18. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 stycznia 2016 r. do 4 marca 2016 r.
   20. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 4 marca2016 r.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
   23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Danków. . (XX/.../2016 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. ( XX/.../2016 )
   25. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Lipie w sprawie wprowadzenia ulg i gratyfikacji dla strażaków ochotników gminy Lipie. ( XX/.../2016 )
   26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   27. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Lipie.


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 40

   XIX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 29 stycznia 2016 roku

   Postanowienie Nr XIX/2016

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XIX Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 29 stycznia 2016 roku  /piątek/ o godz. 830 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja z realizacji wniosków mieszkańców gminy Lipie zgłaszanych na XVIII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   7. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   8. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.
   10. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich im. Tadeusza Kościuszki z oddziałem przedszkolnym. ( XIX/.../2016 )
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Parzymiechach z siedzibą w Zimnowodzie 60. ( XIX/.../2016 )
   13. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   14. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Lipie.


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

    

     Zbigniew Bystrzykowski

    

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 41

   XVIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 29 grudnia 2015 roku

   Postanowienie Nr XVIII/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

    

   Zwołać XVIII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 29 grudnia 2015 roku  /wtorek/ o godz. 900 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Omówienie sposobu realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy Lipie w roku 2015:
    1. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku,
    2. Wystąpienie Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego.
   8. Informacja z realizacji wniosków mieszkańców gminy Lipie zgłaszanych na XVII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   9. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   10.  Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 11 grudnia 2015 do 29 grudnia 2015 r.
   12. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 11 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.
   13. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.
   14. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.
   15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028. ( XVIII/.../2015 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2016. ( XVIII/.../2015 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. ( XVIII/.../2015 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. ( XVIII/.../2015 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. ( XVIII/.../2015 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/91/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne. ( XVIII/.../2015 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne.
   24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2016 rok. ( XVIII/.../2015 )
   25. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   26. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Lipie.


    

   Z poważaniem

    

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a


   artykuł nr 42

   XVII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 27 listopada 2015 roku

   Postanowienie Nr XVII/2015

   w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam


   Zwołać XVII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 11 grudnia 2015 roku /piątek/ o godz.1100  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z XV i XVI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienie zaproszonych gości.
   7. Informacja na temat przygotowania skutecznej organizacji pomocy w okresie zimowym, dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych lub bezdomnych – p.o. kierownika GOPS W Lipiu, Ilona Kubicka. Prośba do sołtysów i radnych o zgłaszanie osób, które powinny zostać objęte pomocą w okresie zimowym.
   8. .Wnioski z analizy dokumentacji projektowej dla: modernizacji drogi gminnej w Dankowie, budowy dróg gminnych na osiedlu w Lipiu, budowy kanalizacji w Parzymiechach oraz wykonania chodnika w Lindowie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Słomian.
   9. Informacja z realizacji wniosków mieszkańców gminy Lipie zgłoszonych na XV sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   10. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   11. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.
   13. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 20 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( XVII/.../2015 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/96/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( XVII/.../2015 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( XVII/.../2015 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. ( XVII/.../2015 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. ( XVII/.../2015 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Samorządowych Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu. ( XVII/.../2015 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. ( XVII/.../2015 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku. ( XVII/.../2015 )
   22. Podjęcie stanowiska w sprawie budowy biogazowni w Krzepicach( XVII/.../2015 )
   23. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   24. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Lipie

    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

    

    

    

   artykuł nr 43

   XVI Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 27 listopada 2015 roku

   Postanowienie Nr XVI/2015

   w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie  w  dniu  27 listopada  2015 roku  /piątek/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Powołanie Komisji Uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( XVI/.../2015 )
   6. Zakończenie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a
   artykuł nr 44

   XV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 20 listopada 2015 roku

   Postanowienie Nr XV/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 20 listopada 2015 roku  /piątek/ o godz. 1100 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienie zaproszonych gości.
   7. Przedstawienie uwag i wniosków Rady Gminy Lipie do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Bogdan Gniła.
   8. Sprawozdanie z realizacji projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” oraz przedstawienie wyników negocjacji cenowych w zakresie prac dodatkowych – pracownik Urzędu Gminy
    w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   9. Sprawozdanie z realizacji ustawy śmieciowej w gminie Lipie za okres od stycznia do września
    2015 r., w tym informacja o zaległościach w opłatach – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Mieczysław Kobiela.
   10. Przedstawienie koncepcji remontu pawilonu przeznaczonego na przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Parzymiechach i budynku Urzędu Gminy w Lipiu – Architekt, Maciej Jaszczyk.
   11. Podsumowanie pierwszego roku II kadencji działalności Wójta i Rady Gminy Lipie – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Agnieszka Kotynia.
   12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipie z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   13. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 18 września 2015 r. do 20 listopada 2015 r.
   15. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 18 września 2015 r. do 20 listopada 2015 r. oraz z realizacji wniosków z XIII Sesji Rady Gminy Lipie.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipie. ( XV/.../2015 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( XV/.../2015 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026. ( XV/.../2015 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zapotrzebowania w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków. ( XV/.../2015 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie Gminy Lipie. ( XV/.../2015 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne. ( XV/.../2015 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( XV/.../2015 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. ( XV/.../2015 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( XV/.../2015 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”. ( XV/.../2015 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( XV/.../2015 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 42/VIII/91 Rady Gminy Lipie z dnia 29 kwietnia 1991 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej oraz uchwały Nr XXVIII/156/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej. ( XV/.../2015 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. ( XV/.../2015 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat. ( XV/.../2015 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek w Szyszkowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenia nieruchomości przyległych. ( XV/.../2015 )
   31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek rolnych w Kleśniskach. ( XV/.../2015 )
   32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( XV/.../2015 )
   33. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   34. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 45

   XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 28 października 2015 roku

   Postanowienie Nr XIV/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie  w  dniu  28 października  2015 roku  /środa/ o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

    

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Powołanie Komisji Uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( XIV/.../2015 )
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. ( XIV/.../2015 )
   7. Zakończenie obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 46

   XIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 18 września 2015 roku

   Postanowienie Nr XIII/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XIII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 18 sierpnia 2015 roku  /piątek/ o godz. 1100 w strażnicy OSP w Parzymiechach przy  ul. Częstochowskiej 7 z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienie zaproszonych gości.
   7. Sprawozdanie z realizacji projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – pracownik Urzędu Gminy  w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   8. Informacja na temat nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych –  p.o. kierownika GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   9. Informacja na temat przygotowania szkół gminy Lipie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
   10. Informacja na temat stanu przygotowania nieruchomości komunalnych do sprzedaży – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Anna Komendacka.
   11. Informacja dotycząca organizacji dożynek gminnych – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Agnieszka Kotynia.
   12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipie z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   13.  Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   14.  Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 12 sierpnia 2015 r. do 18 września 2015 r.
   15.  Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 18 września 2015 r. oraz z realizacji wniosków z XII Sesji Rady Gminy Lipie.
   16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( XIII/.../2015 )
   17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu ­­Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ( XIII/.../2015 )
   18.  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny, niezbędny do realizacji projektu pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”. ( XIII/.../2015 )
   19. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   20. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 47

   XII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 12 sierpnia 2015 roku

   Postanowienie Nr XII/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 12 sierpnia 2015 roku  /czwartek/ o godz. 830 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   Część plenarna

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z X i XI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienie zaproszonych gości.
   7. Przedstawienie stanu realizacji prac wykonywanych w ramach projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   8. Omówienie wniosków i uwag zgłaszanych przez mieszkańców gminy Lipie, dotyczących usług świadczonych przez firmę Protonet – przedstawiciel firmy Protonet, Marcin Ludyga.
   9. Przedstawienie informacji w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Lipie – Starosta Powiatu Kłobuckiego, Henryk Kiepura.
   10.  Prezentacja projektowanych linii użyteczności publicznej transportu zbiorowego dla gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Bogdan Gniła.
   11.  Analiza stanu sieci wodociągowej gminy Lipie, Wójt Gminy Bożena Wieloch
   12.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipie z działalności Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   13.  Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   14. Sprawozdanie Wójta Gminy Lipie z działalności w okresie od 25 czerwca 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.
   15.  Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 25 czerwca 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r. oraz z realizacji wniosków z X Sesji Rady Gminy Lipie.
   16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu ­­Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ( XII/.../2015 )
   17.  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny, niezbędny do realizacji projektu pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”. ( XII/.../2015 )
   18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( XII/.../2015 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXVII/214/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipie. ( XII/.../2015 )
   20. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   21. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

   Część wyjazdowa

   Ocena stanu prac wykonywanych w ramach projektu pn.: „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 48

   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 17 lipca 2015 roku

   Postanowienie Nr XI/2015

   w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 17 lipca 2015 roku /piątek/ o godz.830 odbędzie się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   Read More

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Powołanie Komisji Uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.( XI/.../2015 )
   6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla powiatu kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej „systemem sms”. ( XI/.../2015 )
   7. Zakończenie obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 49

   X Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 25 czerwca 2015 roku

   Postanowienie Nr X/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać X Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 25 czerwca 2015 roku  /czwartek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienie zaproszonych gości.
   7. Przedstawienie wyników analizy dotyczącej oszczędności wynikających z zastosowania oświetlenia ledowego w gminie Lipie – Przedstawiciel firmy „GRUPA IEN”, Arkadiusz Mikołajczyk.
   8. Omówienie projektu pn: ,,Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu Północnego E-region Częstochowski’’ – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Anna Komendacka.
   9. Informacja na temat planowanych linii użyteczności publicznej na terenie gminy Lipie - Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Bogdan Gniła.
   10. Sprawozdanie z realizacji projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Barbara Bukalska.
   11. Działania gminy w zakresie promocji terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lipie – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Agnieszka Kotynia
   12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipie z działalności Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   13. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r.
   15. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 30 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. oraz z realizacji wniosków z VIII Sesji Rady Gminy Lipie.
   16. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok:
    1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;
    2. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie. ( opinia 1, opinia 2 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. ( X/.../2015 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2014. ( X/.../2015 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za rok 2014. ( X/.../2015 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu za rok 2014. ( X/.../2015 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Lipie. ( X/.../2015 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. ( X/.../2015 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu. ( X/.../2015 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Lipie. ( X/.../2015 )
   25. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   26. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 50

   IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 11 czerwca 2015 roku

   Postanowienie Nr IX/2015

   w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać IX Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 11 czerwca 2015 roku  /czwartek/ o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy Lipie z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Powołanie Komisji Uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.(IX/..../2015 )
   6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usługi przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego”.(IX/..../2015 )
   7. Zakończenie obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 51

   VIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 30 kwietnia 2015 roku

   Postanowienie Nr VIII/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać VIII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 30 kwietnia 2015 roku  /czwartek/ o godz. 830 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipie w 2014 roku.
   7. Wystąpienie zaproszonych gości.
   8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipie z działalności Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   9. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   10. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.
   11. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 27 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. oraz z realizacji wniosków z V i VI Sesji Rady Gminy Lipie.
   12. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lipie – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
   13. Omówienie planu wdrażania projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Barbara Bukalska.
   14. Przedstawienie kierunków rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Lipie - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu, Bożena Wieloch.
   15. Analiza produkcji wody i jej zużycia za rok 2014 – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Jacek Nicpoń.
   16. Omówienie programu „Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2015” – Księgowa GOK Lipie, Katarzyna Kowalik.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( VIII/.../2015 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( VIII/.../2015 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu. ( VIII/.../2015 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Lipiu. ( VIII/.../2015 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. ( VIII/.../2015 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2015 rok. ( VIII/.../2015 )
   23. nioski, zapytania i odpowiedzi.
   24. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Lipie.

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 52

   VI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 27 marca 2015 roku

   Postanowienie Nr 5/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać VI Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 27 marca 2015 roku  /poniedziałek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 lutego 2015 r. do 27 marca 2015 r.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 27 lutego 2015 r. do 27 marca 2015 r. oraz z realizacji wniosków z V Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r.
   9. Omówienie sposobu realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy Lipie na zebraniach wiejskich:
    1. Wystąpienie Starosty Powiatu Kłobuckiego,
    2. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku,
    3. Wystąpienie przedstawiciela firmy PROTONET.
   10. Przedstawienie szczegółowego zakresu projektu pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Krzysztof Sobera.
   11. Informacja na temat planów budowy kanalizacji w gminie Lipie w perspektywie 2016-2020 – pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Mieczysław Kobiela.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXXVI/328/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus w Gminie Lipie na lata 2014 – 2018” ( VI/.../2015 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Chałków. ( VI/.../2015 )
   14.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Troniny. ( VI/.../2015 )
   15. Stanowisko Rady Gminy Lipie w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie gminy Rudniki.
   16. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   17. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Lipie.

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 53

   V Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 27 lutego 2015 roku

   Postanowienie Nr 4/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać V Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 27 lutego 2015 roku  /poniedziałek/ o godz. 1030 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Gminy Lipie
   5. Powołanie Komisji Uchwał
   6. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 2 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 2 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. oraz z realizacji wniosków z III Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r.
   9. Omówienie sposobu realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy Lipie na zebraniach wiejskich:
    1. Wystąpienie Starosty Powiatu Kłobuckiego,
    2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Kłobuckiego,
    3. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku,
    4. Wystąpienie Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach,
    5. Wystąpienie przedstawiciela firmy PROTONET,
    6. Wystąpienie przedstawiciela TAURON,
    7. Wystąpienie Kierownika Oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie,
    8. Wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,
    9. Wystąpienie Wójta Gminy Lipie.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Lipie do współpracy
    w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Lipie a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. ( V/.../2015 )
   12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( V/.../2015 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. ( V/.../2015 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę Lipie, przyznania liczby punktów do poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów. ( V/.../2015 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i ustalenia wysokości stypendiów sportowych. ( V/.../2015 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2015 rok”. ( V/.../2015 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lipiu ul. Parkowa 12. ( V/.../2015 )
   18. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   19. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Lipie.

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 54

   III Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 2 lutego 2015 roku

   Postanowienie Nr 2/2015

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać III Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 2 lutego 2015 roku  /poniedziałek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Lipie (protokół do wglądu w Urzędzie Gminy)
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 30 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. oraz z realizacji wniosków z II Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r.
   10. Informacja na temat realizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Lipie – Bogdan Gniła, Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu.
   11. Sprawozdanie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2014 r. – Mieczysław Kobiela, Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu.
   12.  Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2014-2020 – Ilona Kubicka, Kierownik GOPS w Lipiu.
   13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. ( III/.../2015 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla powiatu kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej „systemem sms”. ( III/.../2015 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach. ( III/.../2015 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2016 rok. ( III/.../2015 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. ( III/.../2015 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020”. ( III/.../2015 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( III/.../2015 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. ( III/.../2015 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w programie „Rodzina Plus na lata 2014-2020”. ( III/.../2015 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Lindowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( III/.../2015 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu. ( III/.../2015 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ( III/.../2015 )
   25. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   26. Zakończenie obrad IIISesji Rady Gminy Lipie. 

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 55

   II Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 30.12.2014 roku

   Postanowienie Nr 1/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać II Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 30 grudnia 2014 roku  /wtorek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Lipie (protokół do wglądu w Urzędzie Gminy)
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 24 października 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. oraz z realizacji wniosków z I Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r.
   10. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.
   11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026.
   12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026. ( II/.../2014 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015. ( II/.../2014 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( II/.../2014 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. ( II/.../2014 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skargowej. ( II/.../2014 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015. ( II/.../2014 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. ( II/.../2014 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. ( II/.../2014 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ( II/.../2014 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2015 rok. ( II/.../2014 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy. ( II/.../2014 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kłobucku. ( II/.../2014 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XLVI/436/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.
   26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   27. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

     Zbigniew Bystrzykowski

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 56

   LI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 24.10.2014

   Postanowienie Nr 50/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać LI Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 24 października 2014 roku  /piątek/ o godz. 900 w strażnicy OSP w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 7  z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Lipie (protokół do wglądu w Urzędzie Gminy)
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 12 września 2014 r. do 24 października 2014 r.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 12 września 2014 r. do 24 października 2014 r. oraz z realizacji wniosków z L Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 12 września 2014 r.
   10. Odczytanie uchwały Nr 4100/VII/150/2014 z dnia 23 września 2014 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lipie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( LI/.../2014 )
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( LI/.../2014 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( LI/.../2014 ) 
   14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( LI/.../2014 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipie. ( LI/.../2014 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. ( LI/.../2014 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne ( LI/.../2014 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie. ( LI/.../2014 ) 
   19. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
   20. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   21. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 57

   L Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 12.09.2014

   Postanowienie Nr 48/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać L Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 12 września 2014 roku  /piątek/ o godz. 900 w strażnicy OSP w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 7  z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX Sesji Rady Gminy Lipie (protokoły do wglądu w Urzędzie Gminy)
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Wystąpienia zaproszonych gości.
   7. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 16 lipca 2014 r. do 12 września 2014 r.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 16 lipca 2014 r. do 12 września 2014 r. oraz z realizacji wniosków z XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( L/.../2014 )
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( L/.../2014 )
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026. ( L/.../2014 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.  ( L/.../2014 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( L/.../2014 ) 
   15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu. ( L/.../2014 )
   16. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   17. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 58

   XLVIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 16.07.2014

   Postanowienie Nr 47/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XLVIII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 16 lipica 2014 roku  /środa/ o godz. 900 w strażnicy OSP w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 7  z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Lipie (protokół do wglądu w Urzędzie Gminy)
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym stanu bezrobocia na terenie gminy Lipie – Dyrektor PUP w Kłobucku, Małgorzata Szymanek.
   7. Informacja firmy Protonet o stanie prac związanych z instalacją szerokopasmowego internetu na terenie gminy Lipie z uwzględnieniem wniosków z zebrań wiejskich – przedstawiciel firmy Protonet, Marcin Ludyga.
   8. Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie melioracji wodnych na terenie gminy Lipie z uwzględnieniem wniosków z zebrań wiejskich – Kierownik Oddziału ŚZMiUW w Częstochowie, Tadeusz Stelmach
   9. Działania gminy Lipie dotyczące powołania spółek wodnych na terenie gminy Lipie – Radca Prawny, Iwona Karpińska – Marchewka oraz Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Anna Komendacka.
   10. Informacja z działalności LGD w kontekście złożonych projektów przez gminę Lipie – Kierownik Biura LGD w Kłobucku, Marcin Świerczyński.
   11. Informacja na temat działalności w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Lipie – Dyrektor ZOZ w Kłobucku, Marian Nowak.
   12. Przedstawienie raportu dotyczącego sprzedaży alkoholu na terenie gminy Lipie – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Jadwiga Przybylska. 
   13. Informacja na temat sprzedaży nieruchomości w Lindowie – Pracownik Urzędu Gminy w Lipiu, Anna Komendacka. 
   14. Wystąpienia zaproszonych gości. 
   15. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
   16. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 26 czerwca 2014 r. do 16 lipca 2014 r.
   17. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 6 czerwca 2014 r. do 16 lipca 2014 r. oraz z realizacji wniosków z XLVI Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( XLVIII/.../2014 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( XLVIII/.../2014 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego przy ul. Czereśniowej 10 w Lipiu i zastosowanie bonifikaty przy jego sprzedaży. ( XLVIII/.../2014 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Częstochowskiej 33 w Lipiu i stanowiącego własność gminy Lipie. ( XLVIII/.../2014 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/186/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Lipie. ( XLVIII/.../2014 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/437/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych. ( XLVIII/.../2014 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/377/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania skarg. ( XLVIII/.../2014 )
   25. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   26. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 59

   XLVII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 26.06.2014

   Postanowienie Nr 46/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XLVII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 26 czerwca 2014 roku  /czwartek/ o godz. 1000 w strażnicy OSP w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 7  z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 6 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.
   7. Odczytanie wniosku mieszkańców Gminy Lipie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipie dla ks. Prałata Tadeusza Klimowicza.
   8. Przedstawienie uchwały podjętej przez Kapitułę Gminy Lipie.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipie. ( XLVII/.../2014 )
   10. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 60

   XLVI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 6.06.2014

   Postanowienie Nr 45/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XLVI Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 6 czerwca 2014 roku  /piątek/ o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 7 (strażnica OSP Parzymiechy) z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja firmy Protonet o stanie prac związanych z instalacją szerokopasmowego internetu na terenie gminy Lipie – przedstawiciel firmy Protonet, Marcin Ludyga.
   7. Informacja w sprawie realizacji zadań dotyczących remontów dróg powiatowych na terenie gminy Lipie - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, Zbigniew Wydmuch.
   8. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 23 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r.
   10. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 23 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. oraz z realizacji wniosków z XLV Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r.
   11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok:
    1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;
    2. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie. 
   12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok ( XLVI/.../2014 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2013 ( XLVI/.../2014 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( XLVI/.../2014 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. ( XLVI/.../2014 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026. ( XLVI/.../2014 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za 2013 rok. ( XLVI/.../2014 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu za 2013 rok. ( XLVI/.../2014 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. ( XLVI/.../2014 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych. ( XLVI/.../2014 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. ( XLVI/.../2014 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVIII/344/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie. ( XLVI/.../2014 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/186/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Lipie. ( XLVI/.../2014 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych. ( XLVI/.../2014 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
   26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   27. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 61

   XLV Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 23.04.2014

   Postanowienie Nr 44/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XLV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 23 kwietnia 2014 roku  /środa/ o godz. 1200 sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku na temat stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kłobuckiego w 2013 roku.
   7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipie w 2013 roku.
   8. Wystąpienia zaproszonych gości.
   9. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   10. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 lutego 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.
   11. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 28 lutego 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r. oraz z realizacji wniosków z XLIV Sesji Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r.
   12. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Lipie.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( XLV/.../2014 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026. ( XLV/.../2014 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/301/2012 Rady Gminy Lipie z dnia grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu. ( XLV/.../2014 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. ( XLV/.../2014 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2014-2020. ( XLV/.../2014 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. ( XLV/.../2014 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( XLV/.../2014 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie. ( XLV/.../2014 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699). ( XLV/.../2014 )
   22. Stanowisko Nr 1/2014 Rady Gminy Lipie w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy. ( Stanowisko Nr 1/2014 )
   23. Stanowisko Nr 2/2014 Rady Gminy Lipie w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie gminy Rudniki w pobliżu miejscowości Zimnowoda. ( Stanowisko Nr 2/2014 )
   24. Stanowisko Nr 3/2014 Rady Gminy Lipie w sprawie wyrażenia poparcia dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie”. ( Stanowisko Nr 3/2014 )
   25. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   26. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 62

   XLIV Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 28.02.2014

   Postanowienie Nr 43/2014

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XLIV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 28 lutego 2014 roku  /piątek/ o godz. 1100 sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Złożenie ślubowania przez radnego, który został wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipie w dniu 23 lutego 2014 r. w okręgu wyborczym Nr 5 w Natolinie.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Wybór Sekretarza obrad.
   5. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Lipie.
   6.  Powołanie Komisji Uchwał.
   7. Wystąpienie Starosty Powiatu Kłobuckiego, Romana Minkiny i p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, Zbigniewa Wydmucha w sprawie realizacji zadań dotyczących remontów i budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lipie.
   8. Wystąpienia zaproszonych gości.
   9. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   10. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r.
   11. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 27 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. oraz z realizacji wniosków z XLIII Sesji Rady Gminy Lipie w dniu 27 grudnia 2013 r.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. (XLIV/.../2014)
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (XLIV/.../2014)
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (XLIV/.../2014)
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (XLIV/.../2014)
   16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2015. (XLIV/.../2014)
   17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lipie na lata 2012-2015”. (XLIV/.../2014)
   18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. (XLIV/.../2014)
   19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. (XLIV/.../2014)
   20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów jednostki pomocniczej gminy. (XLIV/.../2014)
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lipie.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy Lipie (pozycja rejestru 102/2014). (XLIV/.../2014)
   23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy Lipie (pozycja rejestru 105/2014). (XLIV/.../2014)
   24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy Lipie (pozycja rejestru 103/2014). (XLIV/.../2014)
   25. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie:
    1. zgłaszanie kandydatów na funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    3. przeprowadzenie głosowania /tajnego/,
    4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. (XLIV/.../2014)
   26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   27. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 63

   XLIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 27.12.2013

   Postanowienie Nr 42/2013

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XLIII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 27 grudnia 2013 roku  /piątek/ o godz. 900 sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5.  Powołanie Komisji Uchwał.
   6.  Wystąpienia zaproszonych gości.
   7.  Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   8.  Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 listopada 2013 r. do 27 grudnia 2013 r.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 29 listopada 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. oraz z realizacji wniosków z XLI Sesji Rady Gminy Lipie w dniu 29 listopada 2013 r.
   10.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lipie za 2013 rok.
   11.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu za 2013 rok.
   12. Sprawozdanie z realizacji projektu  pn. „Przeciw przemocy w Gminie Lipie”.
   13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024.
   15. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.
   16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026.
   17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 947.662,32 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Lipie.
   18. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026.( XLIII/.../2013 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014. ( XLIII/.../2013 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych. ( XLIII/.../2013 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2014. ( XLIII/.../2013 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. ( XLIII/.../2013 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. ( XLIII/.../2013 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipie na lata 2014-2019. ( XLIII/.../2013 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat. ( XLIII/.../2013 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie. ( XLIII/.../2013 )
   28. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie:
    1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    3. przeprowadzenie głosowania /tajnego/,
    4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
   29. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   30. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 64

   XLII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 20.12.2013

   Postanowienie Nr 41/2013

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

   postanawiam 

   Zwołać XLII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 20 grudnia 2013 roku  /piątek/ o godz. 900 sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Powołanie Komisji Uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.(XLII/.../2013)
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.(XLII/.../2013)
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024.(XLII/.../2013)
   8. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

    Przewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 65

   XLI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 29.11.2013

   Postanowienie Nr 40/2013

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

   postanawiam 

   Zwołać XLI Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 29 listopada 2013 roku  /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z XL Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 7 października 2013 r. do 29 listopada 2013 r.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał i podjętych zarządzeń w okresie od 7 października 2013 r. do 29 listopada 2013 r. oraz z realizacji wniosków z XL Sesji Rady Gminy Lipie w dniu 7 października 2013 r.
   9. Wystąpienia zaproszonych gości.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. ( XLI/.../2013 )
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. ( XLI/.../2013 )
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. ( XLI/.../2013 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( XLI/.../2013 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipie. ( XLI/.../2013 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego. ( XLI/.../2013 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. ( XLI/.../2013 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. ( XLI/.../2013 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne. ( XLI/.../2013 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( XLI/.../2013 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rębielice Szlacheckie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2014 roku. ( XLI/.../2013 )
   21. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kleśniska. ( XLI/.../2013 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. ( XLI/.../2013 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. ( XLI/.../2013 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat. ( XLI/.../2013 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ( XLI/.../2013 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy podjazdów. ( XLI/.../2013 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w Programie Rodzina Plus na lata 2014-2018. ( XLI/.../2013 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania skarg. ( XLI/.../2013 )
   29.  Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zawarcia ugody w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Częstochowie sygn. akt. IC 1121/13 z powództwa Spółdzielczego Kombinatu Rolno-Spożywczego w Lipiu przeciwko Gminie Lipie o zapłatę. ( XLI/.../2013 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ( XLI/.../2013 )
   31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnych na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lipie. ( XLI/.../2013 )
   32.  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lipie:
    1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
    2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    3. przeprowadzenie głosowania /tajnego/,
    4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy. ( XLI/.../2013 )
   33. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
   34. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
   35. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 66

   XL Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 07.10.2013

   Postanowienie Nr 39/2013  

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

   postanawiam 

   Zwołać XL Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 7 października  2013 roku  /poniedziałek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 19 lipca 2013 r. do 7 października 2013 r.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał i podjętych zarządzeń w okresie od 19 lipca 2013 r. do 7 października 2013 r. oraz z realizacji wniosków z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lipie w dniu 19 lipca 2013 r.
   9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipie za I półrocze 2013 r.
   10. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipie za I półrocze 2013 r.
   11. Informacja o wykonaniu planów dochodów budżetu gminy na podstawie realizacji uchwał podatkowych i opłat lokalnych za I półrocze 2013 r.
   12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 r.
   13. Informacja nt. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie za I półrocze 2013 r.
   14. Informacja o zorganizowanym wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lipie.
   15. Informacja nt. funkcjonowania boiska sportowego „Orlik 2012” w okresie od 7 czerwca 2013 r. do 7 października 2013 r.
   16. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
   17. Wystąpienia zaproszonych gości.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Czas na rozwój” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.( XL/.../2013 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.( XL/.../2013 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.( XL/.../2013 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013.( XL/.../2013 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024.( XL/.../2013 )
   23. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy podjazdów i parkingu.( XL/.../2013 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dankowie.( XL/.../2013 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lindowie. ( XL/.../2013 )
   26. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kleśniska.( XL/.../2013 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji skanalizowania Gminy Lipie.( XL/.../2013 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2014-2018”.( XL/.../2013 )
   29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. ( XL/.../2013 )
   30. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej gminy.( XL/.../2013 )
   31. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wydania opinii w sprawie zasadności bądź niezasadności skargi Pani Anny Wojtyra na działalność p.o. Dyrektora ZS-P w Lipiu Olgę Michalak.( XL/.../2013 )
   32. Wnioski , zapytania i odpowiedzi.
   33. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 67

   XXXIX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 16.08.2013

   Postanowienie Nr 38/2013  

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

   postanawiam 

   Zwołać XXXIX Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 16 sierpień  2013 roku  /piątek/ o godz. 1100 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad. 
   4. Powołanie Komisji Uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przekładką przyłączy wodociągowych w m. Stanisławów, Lindów i części Julianowa”. (XXXIX/.../2013)
   6. Wnioski , zapytania i odpowiedzi.
   7. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

   Tadeusz Pułka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 68

   XXXVIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 19.07.2013

   Postanowienie Nr 37/2013  

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

   postanawiam 

   Zwołać XXXVIII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 19 lipiec  2013 roku  /piątek/ o godz. 800 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad. 
   4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie na temat wywozu śmieci w miesiącu lipcu br. w ramach realizacji nowej ustawy śmieciowej w Gminie Lipie.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie działań Gminy Lipie w zakresie melioracji wodnych na terenie Gminy Lipie.
   9. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r.
   10. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r.
   11. Wystąpienia zaproszonych gości (p. Aleksander Van w sprawie repatriacji jego rodziców z Kazachstanu).
   12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. ( XXXVIII/.../2013 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013. ( XXXVIII/.../2013 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. ( XXXVIII/.../2013 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024. ( XXXVIII/.../2013 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twórczy przedszkolak w gminie Lipie” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( XXXVIII/.../2013 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Lipie. ( XXXVIII/.../2013 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie dodatkowe udzielone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie. ( XXXVIII/.../2013 )
   19. Wnioski , zapytania i odpowiedzi.
   20. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

   Tadeusz Pułka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 69

   XXXVII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 27.06.2013

   Postanowienie Nr 36/2013  

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

   postanawiam 

   Zwołać XXXVII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 27 czerwca  2013 roku  /piątek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad. 
   4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał.
   6. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 17 maja 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 17 maja 2013 r.  do 27 czerwca 2013 r. 
   9. Informacja na temat komunalizacji PKS Częstochowa– Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego - Henryk Kiepura.
   10. Wystąpienia zaproszonych gości.
   11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
    1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie,
    2. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. (XXXVII/.../2013)
   13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2012. (XXXVII/.../2013)
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. (XXXVII/.../2013)
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024. (XXXVII/.../2013)
   16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za 2012 rok. (XXXVII/.../2013)
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu za 2012 rok. (XXXVII/.../2013)
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr XXXIV/294/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. (XXXVII/.../2013)
   19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipie oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipie. (XXXVII/.../2013)
   20. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z kwietnia 2013 r.) (XXXVII/.../2013)
   21. Wnioski , zapytania i odpowiedzi.
   22. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

   Przewodniczący Rady Gminy Lipie

   Tadeusz Pułka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 70

   XXXVI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 17.05.2013

   Postanowienie Nr 35/2013  

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

   postanawiam 

   Zwołać XXXVI Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 17 maja  2013 roku  /piątek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad. 
   4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał. 
   6. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   7. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 22 lutego 2013 r. do 17 maja 2013 r.
   8. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 22 lutego 2013 r.  do 17 maja 2013 r. oraz z realizacji wniosków z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lipie w dniu 22 kwietnia 2013 r.
   9. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy Lipie i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
   10. Wystąpienia zaproszonych gości.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013. ( XXXVI/.../2013 )
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. ( XXXVI/.../2013 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. ( XXXVI/.../2013 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego. ( XXXVI/.../2013 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Badam – wiem więcej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( XXXVI/.../2013 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „N@uczyciel - przygotowanie nauczycieli z ZSP w Parzymiechach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( XXXVI/.../2013 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Lipie położonego w Lipiu. ( XXXVI/.../2013 ) 
   18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Lipie położonych w Parzymiechach. ( XXXVI/.../2013 ) 
   19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Lipie położonych w Zbrojewsku. ( XXXVI/.../2013 ) 
   20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Parzymiechach w drodze przetargu. ( XXXVI/.../2013 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus w Gminie Lipie na lata 2014-2018”. ( XXXVI/.../2013 )
   22. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   23. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a

    

   artykuł nr 71

   XXXV Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 22.02.2013

   Postanowienie Nr 34/2013  

   w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

   oraz ustalenia jej porządku obrad

    

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

   postanawiam 

   Zwołać XXXV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 22 lutego 2013 roku  /piątek/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza obrad. 
   4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Lipie.
   5. Powołanie Komisji Uchwał. 
   6. Informacja na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym stanu bezrobocia na terenie Gminy Lipie.
   7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipie w 2012 r.
   8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Lipie w 2012 r.
   9. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
   10. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 grudnia 2012 r. do 22 lutego 2013 r.
   11. Informacja Wójta Gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie od 28 grudnia 2012 r. do 22 lutego 2013 r.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Świadomie buduję przyszłość” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( XXXV/.../2013 )
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIV/289/2012 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013.( XXXV/.../2013 )
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na modernizację Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie.( XXXV/.../2013 )
   15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na opracowanie ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej możliwości pozyskaniai zagospodarowania energii ze źródeł geotermalnych w Powiecie Kłobuckim. ( XXXV/.../2013 )
   16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013.( XXXV/.../2013 )
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.( XXXV/.../2013 )
   18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.( XXXV/.../2013 )
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.( XXXV/.../2013 )
   20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 -2024.( XXXV/.../2013 )
   21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2014.( XXXV/.../2013 )
   22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lipie na lata 2012-2015”.( XXXV/.../2013 )
   23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.( XXXV/.../2013 )
   24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.( XXXV/.../2013 )
   25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.( XXXV/.../2013 )
   26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.( XXXV/.../2013 )
   27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie w 2013 roku".( XXXV/.../2013 )
   28. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipie.( XXXV/.../2013 )
   29. Stanowisko Nr 1/2013 Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany zasad finansowania przedszkoli.( XXXV/.../2013 )
   30. Stanowisko Nr 2/2013 Rady Gminy Lipie w sprawie uczczenia pamięci Prymasa Seniora Księdza Kardynała JÓZEFA GLEMPA.( XXXV/.../2013 )
   31. Stanowisko Nr 3/2013 Rady Gminy Lipie w sprawie uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego z 1863 roku.( XXXV/.../2013 )
   32. Odczytanie pism.
   33. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
   34. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Lipie.

    

    


    

   Z poważaniem

   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie

   Henryka Siejka

   Otrzymują:

   1. Śląski Urząd Wojewódzki
    Wydział Nadzoru Prawnego
    w Katowicach  
   2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
   3. Wójt Gminy
   4. a/a