główna zawartość
artykuł nr 1

XI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28 sierpnia 2019 roku

XI Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 sierpnia 2019 roku /środa/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas X Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy
  Lipie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych ( XI/.../2019 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.( XI/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.( XI/.../2019 )
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Lipie.

        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 2

X Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23 lipca 2019 roku

X  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  23 lipca 2019 roku /wtorek/ o godz. 9:00  odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lipie w strażnicy w Dankowie  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Lipie.
 7. Informacja na temat złożonych wniosków w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące SIWZ do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie na rok 2020-2021 - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka i pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas IX Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. ( X/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( X/.../2019 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. ( X/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. ( X/.../2019 )
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 22. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Lipie.

              Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 3

IX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 5 lipca 2019 roku

IX  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  5 lipca 2019 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Informacja Starosty Kłobuckiego na temat zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie dostępu do publicznego transportu zbiorowego.
 8. Przedstawienie Planu rozwoju infrastruktury drogowej powiatu kłobuckiego na lata 2015-2025 – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę w czasie upałów.
 10. Przedstawienie raportu z inwentaryzacji przystanków w gminie Lipie i omówienie harmonogramu ich wymiany lub modernizacji - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Omówienie wyników okresowych przeglądów mostów w gminie Lipie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 12. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu barierek przy mostach i mostkach na terenie gminy Lipie.
 13. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 14. Informacja na temat podłączeń do kanalizacji i wodociągu w m. Napoleon, Parzymiechy w I etapie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas VIII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( IX/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Dankowie. ( IX/.../2019 )
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 4

VIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 12 czerwca 2019 roku

VIII  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  14 czerwca 2019 roku /piątek/ o godz. 10:00  odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 9. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas VII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 11 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 13. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2018 – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia (załącznik)
 14. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2018
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.( VIII/.../2019 )
 16. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie; ( załącznik )
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie; ( załącznik )
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie. ( VIII/.../2019 ) ( załącznik)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.( VIII/.../2019 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2018. ( VIII/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1  do Uchwały Nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 ,,Przeciw grypie 65+”. ( VIII/.../2019 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lipiu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.( VIII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. ( VIII/.../2019 )
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 5

VII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 10 maja 2019 roku

Postanowienie Nr VII/2019

w sprawie zwołania  Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać VII Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 10 maja 2019 roku /piątek/ o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Sekretarza obrad.
 • Przyjęcie protokołów z V i VI Sesji Rady Gminy Lipie.
 • Powołanie Komisji Uchwał.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck na temat monitoringu leśnego i planowanych inwestycji drogowych zlokalizowanych w lasach i terenach przyleśnych w gminie Lipie.
 • Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Główne cele i założenia polityki spójności – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Piotr Mach.
 • Omówienie nowego modułu w ramach Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącego ścieżek rowerowych i jego aktualizacja - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Piotr Mach.
 • Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.(ocena zasobów)
 • Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie spotkania z mieszkańcami Kleśnisk dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska – zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie”.
 • Przedstawienie wstępnych założeń dotyczących budowy boiska sportowego w Lindowie – architekt, Danuta Grzegorzek.
 • Informacja na temat prowadzonych działań firmy TAURON na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 • Omówienie realizacji I etapu wymiany lamp oświetlenia ulicznego w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 • Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 • Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 • Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas V Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 • Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 • Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.(VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. (VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy.(VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy.(VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek rolnych w miejscowości Kleśniska. (VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Lipie.(VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.(VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18. (VII/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18. (VII/.../2019 )
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1200).
 • Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a