główna zawartość
artykuł nr 1

XIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 8 listopada 2019 roku

XIII Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 8 listopada 2019 roku /piątek/ o godz. 1200
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach w sprawie realizacji inwestycji w gminie Lipie, tj. – budowy chodnika przy DK 42 w gminie Lipie.
 8. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck dotyczące bieżących i planowanych w 2020 r. remontów dróg przeciwpożarowych i przyleśnych na terenie gminy Lipie, realizowanych we współpracy gminy i nadleśnictwa Kłobuck.
 9. Wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie wycinki drzew i przycięcia gałęzi drzew rosnących przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Lipie.
 10. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 11. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 13. Informacja na temat dodatkowych prac związanych z realizacją II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Parzymiechach – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XI Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 15. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 16. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2019-2027. ( XIII/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( XIII/.../2019 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( XIII/.../2019 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. ( XIII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( XIII/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. ( XIII/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny” oraz utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny w gminie Lipie. ( XIII/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Urodziny 1000+”. ( XIII/.../2019 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XIII/.../2019 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu ochrony dla Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. ( XIII/.../2019 )
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 30. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 2

XII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 4 października 2019 roku

XII Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 4 października 2019 roku /środa/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie podstawowej opieki zdrowotnej.
 8. Informacja na temat zakończenia czynności w zakresie szacowania strat w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 9. Informacja na temat projektu przebudowy szkoły w Zimnowodzie na mieszkania socjalne – architekt, Danuta Grzegorzek.
 10. Informacja na temat termomodernizacji budynków remiz w Wapienniku i Szyszkowie – architekt, Danuta Grzegorzek.
 11. Informacja na temat zakresu prac dotyczących I etapu budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Zimnowoda – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat realizacji I etapu wymiany oświetlenia ulicznego w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 13. Informacja na temat współpracy gminy Lipie z Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie kształtowania lokalnej przestrzeni publicznej – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 14. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XI Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 sierpnia 2019 r. do 4 października 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. ( XII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( XII/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 r. ( XII/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + ” w gminie Lipie w roku 2019. ( XII/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XII/.../2019 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w Lipiu ul. Częstochowska 129. ( XII/.../2019 )
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 32. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Lipie.

  Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 3

XI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28 sierpnia 2019 roku

XI Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 sierpnia 2019 roku /środa/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas X Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy
  Lipie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych ( XI/.../2019 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.( XI/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.( XI/.../2019 )
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Lipie.

        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 234 KB
artykuł nr 4

X Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23 lipca 2019 roku

X  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  23 lipca 2019 roku /wtorek/ o godz. 9:00  odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lipie w strażnicy w Dankowie  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Lipie.
 7. Informacja na temat złożonych wniosków w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące SIWZ do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie na rok 2020-2021 - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka i pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas IX Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. ( X/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( X/.../2019 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. ( X/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. ( X/.../2019 )
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 22. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Lipie.

              Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 5

IX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 5 lipca 2019 roku

IX  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  5 lipca 2019 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Informacja Starosty Kłobuckiego na temat zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie dostępu do publicznego transportu zbiorowego.
 8. Przedstawienie Planu rozwoju infrastruktury drogowej powiatu kłobuckiego na lata 2015-2025 – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę w czasie upałów.
 10. Przedstawienie raportu z inwentaryzacji przystanków w gminie Lipie i omówienie harmonogramu ich wymiany lub modernizacji - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Omówienie wyników okresowych przeglądów mostów w gminie Lipie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 12. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu barierek przy mostach i mostkach na terenie gminy Lipie.
 13. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 14. Informacja na temat podłączeń do kanalizacji i wodociągu w m. Napoleon, Parzymiechy w I etapie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas VIII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( IX/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Dankowie. ( IX/.../2019 )
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a