główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLI/306/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Albertów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/306/2017 732.533 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLI/305/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lindów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/305/2017 727.764 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLI/304/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/304/2017 886.739 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLI/303/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/205/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2017 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/303/2017 390.920 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLI/302/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/302/2017 103.557 KB
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XLI/301/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie udzielenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnejz terenu gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/301/2017 103.191 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XLI/300/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/300/2017 957.397 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XLI/299/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/299/2017 956.052 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XLI/298/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/298/2017 297.810 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XLI/297/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2018 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/297/2017 404.677 KB
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR XLI/296/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/296/2017 127.646 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR XLI/295/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie budżetu gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/295/2017 2.094 MB
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR XLI/294/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/294/2017 771.837 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR XL/293/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Natolinie ograniczonym prawemrzeczowym - służebnością gruntową przejazdu i przechodu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/293/2017 103.958 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR XL/292/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/292/2017 1.989 MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze 136.567 KB
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR XL/291/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/291/2017 577.094 KB
artykuł nr 17

UCHWAŁA NR XL/290/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/290/2017 301.997 KB
artykuł nr 18

UCHWAŁA NR XL/289/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipiejednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000 +”

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/289/2017 1.279 MB
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR XL/288/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/288/2017 144.424 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR XXXIX/287/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Natolinie ograniczonym prawemrzeczowym - służebnością gruntową przejazdu i przechodu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/287/2017 102.448 KB
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XXXIX/286/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącejnieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/286/2017 102.844 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, na okres do 3 lat, dotyczącychnieruchomości gminy Lipie w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 102.447 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XXXIX/284/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osóbbezdomnych z terenu gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/284/2017 105.846 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 314.574 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XXXIX/282/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnychna lata 2018 - 2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/282/2017 395.531 KB
artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XXXIX/281/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminyLipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/281/2017 101.701 KB
artykuł nr 27

UCHWAŁA NR XXXIX/280/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminyLipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/280/2017 100.967 KB
artykuł nr 28

UCHWAŁA NR XXXIX/279/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowegoodprowadzania ścieków

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/279/2017 474.261 KB
artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XXXIX/278/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/278/2017 111.885 KB
artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XXXIX/277/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatkurolnego na obszarze gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/277/2017 104.001 KB
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XXXIX/276/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/276/2017 106.090 KB
artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XXXIX/275/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/275/2017 123.992 KB
artykuł nr 33

UCHWAŁA NR XXXIX/274/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/274/2017 134.848 KB
artykuł nr 34

UCHWAŁA NR XXXIX/273/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIX/273/2017 101.558 KB
artykuł nr 35

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 6 października 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnej w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2017 101.459 KB
artykuł nr 36

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 6 października 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2017 135.304 KB
artykuł nr 37

UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 6 października 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2017 101.093 KB
artykuł nr 38

UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Lipie na lata 2017 - 2020”

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017 2.029 MB
artykuł nr 39

UCHWAŁA NR XXXVII/268/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipie nr XXI/141/2011 z 20 grudnia 2011r. w sprawie wyrażeniazgody na sprzedaż działek położonych w Lindowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/268/2017 103.309 KB
artykuł nr 40

UCHWAŁA NR XXXVII/267/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Napoleonie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/267/2017 102.875 KB
artykuł nr 41

UCHWAŁA NR XXXVII/266/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/266/2017 103.102 KB
artykuł nr 42

UCHWAŁA NR XXXVII/265/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/265/2017 8.925 MB
artykuł nr 43

UCHWAŁA NR XXXVII/264/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie"

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/264/2017 247.694 KB
artykuł nr 44

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/263/2017 121.668 KB
artykuł nr 45

UCHWAŁA NR XXXVII/262/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciai mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobombezdomnym z terenu gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/262/2017 207.168 KB
Rozstrzygnięcie Nadzorcze 122.816 KB
artykuł nr 46

UCHWAŁA NR XXXVII/261/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Praszka w zakresie zapewnienianiepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu PlacówekSpecjalnych w Praszce

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/261/2017 179.921 KB
artykuł nr 47

UCHWAŁA NR XXXVII/260/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. TadeuszaKościuszki w Rębielicach Szlacheckich

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/260/2017 102.730 KB
artykuł nr 48

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejim. Leona Kruczkowskiego w Lindowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lindowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/259/2017 102.814 KB
artykuł nr 49

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejim. Adama Mickiewicza w Parzymiechach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/258/2017 102.749 KB
artykuł nr 50

UCHWAŁA NR XXXVII/257/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnegow Lipiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/257/2017 103.175 KB
artykuł nr 51

UCHWAŁA NR XXXVII/256/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/256/2017 135.558 KB
artykuł nr 52

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r.o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/255/2017 379.016 KB
artykuł nr 53

UCHWAŁA NR XXXVI/254/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2017 112.960 KB
artykuł nr 54

UCHWAŁA NR XXXV/253/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 5 lipca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXV/253/2017 116.474 KB
artykuł nr 55

UCHWAŁA NR XXXV/252/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 5 lipca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXV/252/2017 119.521 KB
artykuł nr 56

UCHWAŁA NR XXXV/251/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 5 lipca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXV/251/2017 120.318 KB
artykuł nr 57

UCHWAŁA NR XXXIV/250/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/250/2017 1.053 MB
artykuł nr 58

UCHWAŁA NR XXXIV/249/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitneosiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscemzamieszkania jest Gmina Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/249/2017 118.238 KB
artykuł nr 59

UCHWAŁA NR XXXIV/248/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Lipieinstrumentem płatniczym

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/248/2017 90.750 KB
artykuł nr 60

UCHWAŁA NR XXXIV/247/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminy Lipie służebnością przesyłu narzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/247/2017 95.007 KB
artykuł nr 61

UCHWAŁA NR XXXIV/246/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Kleśniskach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/246/2017 92.062 KB
artykuł nr 62

UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Wapienniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017 92.526 KB
artykuł nr 63

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/244/2017 9.333 MB
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 159.467 KB
artykuł nr 64

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie jejprzebiegu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 311.132 KB
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 130.080 KB
artykuł nr 65

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wapiennik

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/242/2017 991.624 KB
artykuł nr 66

UCHWAŁA NR XXXIV/241/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Parzymiechachna czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/241/2017 91.614 KB
artykuł nr 67

UCHWAŁA NR XXXIV/240/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/240/2017 116.047 KB
artykuł nr 68

UCHWAŁA NR XXXIV/239/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznejw Lipiu za rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/239/2017 651.107 KB
artykuł nr 69

UCHWAŁA NR XXXIV/238/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiuza rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/238/2017 653.517 KB
artykuł nr 70

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2017 88.984 KB
artykuł nr 71

UCHWAŁA NR XXXIV/236/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIV/236/2017 87.687 KB
artykuł nr 72

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 30 kwietnia 2017 r.w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIII/235/2017 88.073 KB
artykuł nr 73

UCHWAŁA NR XXXII/234/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie stanowiska dotyczącego XX-lecia Konstytucji RP

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/234/2017 196.801 KB
artykuł nr 74

UCHWAŁA NR XXXII/233/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznychszkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/233/2017 95.687 KB
artykuł nr 75

UCHWAŁA NR XXXII/232/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnychdo ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jestgmina Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/232/2017 170.718 KB
artykuł nr 76

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 360.586 KB
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 134.504 KB
artykuł nr 77

UCHWAŁA NR XXXII/230/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXII/230/2017 91.906 KB
artykuł nr 78

UCHWAŁA NR XXXI/229/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturyw Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 195.092 KB
artykuł nr 79

UCHWAŁA NR XXXI/228/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Lipiu ul. Stawowa 1

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/228/2017 93.783 KB
artykuł nr 80

UCHWAŁA NR XXXI/227/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, na okres do 3 lat, dotyczącychnieruchomości gminy Lipie w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/227/2017 93.461 KB
artykuł nr 81

UCHWAŁA NR XXXI/226/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do3 lat

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/226/2017 91.625 KB
artykuł nr 82

UCHWAŁA NR XXXI/225/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do3 lat

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/225/2017 92.074 KB
artykuł nr 83

UCHWAŁA NR XXXI/224/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Lipie na 2017 rok"

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/224/2017 199.577 KB
artykuł nr 84

UCHWAŁA NR XXXI/223/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie przyznania i ustalenia wysokości stypendiów sportowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/223/2017 44.912 KB
artykuł nr 85

UCHWAŁA NR XXXI/222/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżeciegminy na 2018 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/222/2017 90.376 KB
artykuł nr 86

UCHWAŁA NR XXXI/221/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 363.082 KB
artykuł nr 87

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Oddziałuw Lipiu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustrojuszkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 91.516 KB
artykuł nr 88

UCHWAŁA NR XXXI/219/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/219/2017 117.011 KB
artykuł nr 89

UCHWAŁA NR XXXI/218/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 marca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/218/2017 112.434 KB
artykuł nr 90

UCHWAŁA NR XXX/217/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 lutego 2017 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/201/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 800-lecia Dankowa

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/217/2017 92.974 KB
artykuł nr 91

UCHWAŁA NR XXX/216/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 lutego 2017 r.w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie jejprzebiegu

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 10 lutego 2017 r., poz. 870 

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/870/ 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.114.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2017 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu 

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/1686/

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/216/2017 248.470 KB
artykuł nr 92

UCHWAŁA NR XXX/215/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 lutego 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Albertowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/215/2017 93.714 KB
artykuł nr 93

UCHWAŁA NR XXX/214/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 lutego 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej w Lindowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/214/2017 91.868 KB
artykuł nr 94

UCHWAŁA NR XXX/213/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 lutego 2017 r.w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustrojuszkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/213/2017 445.861 KB
artykuł nr 95

UCHWAŁA NR XXX/212/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 3 lutego 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/212/2017 114.035 KB