główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazstawki za pojemnik o określonej pojemności

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/27/2018 97.682 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowęprzydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/26/2018 200.958 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłekw szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/25/2018 176.384 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/24/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formieświadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasadzwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktówżywnościowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/24/2018 97.396 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR III/23/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/23/2018 949.159 KB
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR III/22/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/22/2018 187.414 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR III/21/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2019 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/21/2018 380.347 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR III/20/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/20/2018 114.727 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR III/19/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie budżetu gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/19/2018 1.983 MB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR III/18/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2019 - 2027

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/18/2018 876.931 KB
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR II/17/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/17/2018 438.615 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR II/16/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/16/2018 111.544 KB
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR II/15/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/15/2018 105.259 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR II/14/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnejw Kłobucku

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/14/2018 103.264 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR II/13/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/13/2018 128.732 KB
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR II/12/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipiejednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000 +”

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR II/11/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/11/2018 224.856 KB
artykuł nr 18

UCHWAŁA NR II/10/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatkurolnego na obszarze gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/10/2018 104.751 KB
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR II/9/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/9/2018 110.101 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR II/8/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/8/2018 114.159 KB
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR II/7/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR II/7/2018 137.266 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR I/6/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego Komisji

Załączniki:
UCHWAŁA NR I/6/2018 105.331 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR I/5/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipie i ustalenia składów osobowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR I/5/2018 106.820 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR I/4/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji

Załączniki:
UCHWAŁA NR I/4/2018 103.992 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR I/3/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR I/3/2018 183.553 KB
artykuł nr 26

UCHWAŁA NR I/2/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR I/2/2018 182.896 KB
artykuł nr 27

UCHWAŁA NR I/1/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR I/1/2018 70.471 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019