główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016 103.704 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr LI/460/2014 100.929 KB
artykuł nr 6

Podatek od środków transportowych w 2013 roku.

 1.  Stawki podatku od środków transportowych w 2013r. w gminie Lipie (Uchwała Nr XXXI/274/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 9 listopada 2012r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – załącznik nr 1)
 2. Podmioty w podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
  Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany  oraz posiadaczy  środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich  współwłaścicielach.
 3. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia  środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 4. Wygasnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.
  W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy wygasa również z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 5. Termin płatności podatku od środków transportowych.
  Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie  do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest  w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania  obowiązku podatkowego w terminie:

a)   w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata.

 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu  roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
 1. Sposób płatności podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne.
   - na rachunek bankowy organu podatkowego
  ( numer rachunku bankowego:
  B.S. Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001),
  - Kasa urzędu czynna:

poniedziałek  w godz.730 - 1530

 wtorek  w godz.730-1600

środa-czwartek w godz.730-1530

piątek w godz.730-1500 

 

 1. Obowiązek składania deklaracji/korekty deklaracji na podatek od środków transportowych.
  Podmioty podatku od środków transportowych są obowiązane:
 1.  Składać, w terminie do dnia 15 lutego  właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według określonego wzoru  (Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – załącznik nr 2 oraz DT-1/A – załącznik  nr 2),a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności (Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1-załącznik nr 2 oraz DT-1/A –załącznik nr 2).
 3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania –   na rachunek budżetu właściwej gminy.
 1. Właściwości  organu podatkowego.
  Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne -   organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład  lub jednostka posiadająca środki transportu podlegające opodatkowaniu.  W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Osoba odpowiedzialna:

 Jadwiga Przybylska 

tel. 34 3188032-035 wew.35

 Adres e-mail: j.przybylska@uglipie.pl

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/274/2012 74.579 KB
Wzór deklaracji 471.838 KB
artykuł nr 7

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.345 MB
artykuł nr 8

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

Treść uchwały stanowi załącznik
Załączniki:
strona 1 165.071 KB
strona 2 211.171 KB
strona 3 68.967 KB
artykuł nr 9

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

                                                                                              

Uchwała Nr  XXXVII / 217 /2005

Rady Gminy Lipie

z dnia   02 grudnia  2005 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn zmianami/  art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84  z późn. zmianami./, oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  /jednolity tekst  Dz. U.  z  2005 r. Nr 190 poz. 1606/

Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie                                                                    -      590,00 zł

2/ powyżej 5,5 t do 6,5 t włącznie                                                           -      640,00 zł

3/ powyżej 6,5 t do 9,0 t włącznie                                                           -      750,00 zł

4/ powyżej 9,0 t do 10,0 t włącznie                                                          -      880,00 zł

5/ powyżej 10,0 t i poniżej 12 t                                                                -   1.030,00 zł

6/ równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych:

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów w tonach

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w zł

2 osie

12

15

1.130,00 zł

1.180,00 zł

15

i więcej

1.150,00 zł

1.290,00 zł

3 osie

12

23

1.440,00 zł

1.500,00 zł

23

i więcej

1.460,00 zł

1.620,00 zł

4 osie i więcej

12

29

2.200,00 zł

2.280,00 zł

29

i więcej

2.220,00 zł

2.450,00 zł

 

 

 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub   przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1/ od 3,5 t i poniżej 12 t                                                                          -   1.080.00 zł

2/ równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inny system

zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w zł

2 osie

12

18

1.150,00 zł

1.170,00 zł

18

25

1.250,00 zł

1.270,00 zł

25

31

1.460,00 zł

1.480,00 zł

31

i więcej

1.750,00 zł

1.900,00 zł

3 osie

12

40

1.750,00 zł

1.770.00 zł

40

i więcej

2.300,00 zł

2.500,00zł

3. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę

    całkowitą:

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                     -   320,00 zł

2/ równą 12 ton lub wyższą:

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inny system

zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w zł

1 oś

12

18

             250,00 zł

   258,00 zł

18

25

315,00 zł

   330,00 zł

25

i więcej

525,00 zł

   578,00 zł

2 osie

12

28

308,00 zł

   410,00 zł

28

33

770,00 zł

   870,00 zł

33

38

1.170,00 zł

1.330.00 zł

38

i więcej

1.540,00 zł

1.750,00 zł

3 osie

12

38

840,00 zł

   970.00 zł

38

i więcej

1.160,00 zł

1.330,00 zł

 

 

      4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia :

1/ mniej niż 30 miejsc                                                                            -      860,00 zł

2/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                         -   1.700,00 zł

 

§ 2

Zwalnia się całkowicie z podatku od środków transportowych samochody dowożące dzieci do szkół.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII/144/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 02.12.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

 

§ 5

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.