główna zawartość
artykuł nr 1

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lipie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z usuwaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i workach typu big-bag. Jest to program zakładający przyznanie dofinansowania dla gmin,  które zorganizują odbiór tego typu odpadów ze swojego terenu. Dofinansowaniu podlega koszt usunięcia  odpadów w wysokości do 500 zł za tonę. W sytuacji, gdy koszt przekroczy  kwotę 500 zł, do zapłaty różnicy zobowiązany będzie rolnik.

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców o problemach z zagospodarowaniem odpadów rolniczych, informujemy, że gmina Lipie planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFOŚiGW oraz złożenia przez rolników odpowiedniej liczby zgłoszeń do udziału w programie. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony przez gminę zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. Zbiórka będzie przeprowadzona w  miejscu wskazanym przez gminę, do którego rolnicy będą zobowiązani dostarczyć odpady.

Aby gmina mogła złożyć wniosek o dotację, konieczne jest oszacowanie ilości odpadów rolniczych, które zostaną objęte programem. W tym celu prosimy zainteresowanych rolników o składanie zgłoszeń do Urzędu Gminy Lipie w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia br. Formularze zgłoszeń (wraz z załącznikami) dostępne są w Urzędzie Gminy Lipie (pok. nr 21) oraz na stronach internetowych  gminy:  www.lipie.pl w zakładce środowisko oraz www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne/Ochrona Środowiska.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 46 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

artykuł nr 4

Ankieta - zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Załączniki:
Ankieta 187 KB
Informacja Wójta 131 KB
artykuł nr 5

OPŁATA za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

Od dnia 1 stycznia 2018r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, podmioty władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały nieruchomość w co najmniej 70%, zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących tej nieruchomości w celu naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób  zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do Urzędu Gminy Lipie lub przekazanie sołtysowi wypełnionego oświadczenia w terminie do 16.05.2018r. Wzór oświadczenia i szczegółowe informacje w załączeniu.

 

Dostępne podkategorie:
Gospodarka odpadami