główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr LI/259/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy lipie do zaciągnięcia zobowiązania - podpisania umowy na świadczenie usług o podwyższonym standardzie oświetlenia

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LI/259/2010 19.889 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr LI/245/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 3

Uchwała Nr LI/258/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LI/258/2010 69.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr LI/257/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LI/257/2010 43.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr LI/256/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach Oddział w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr LI/256/2010 44.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr LI/255/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach Oddział w Lipiu

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LI/255/2010 45.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr LI/254/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 8

Uchwała NR LI/253/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce poszkodowanej w wyniku powodzi w miesiącach maj czerwiec 2010

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/253/2010 22.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr L/252/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 17 wrzesień 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 10

Uchwała Nr L/251/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 17 wrzesień 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr L/251/2010 61.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr L/250/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 17 wrzesień 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 12

Uchwała Nr L/249/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 17 wrzesień 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 13

Uchwała Nr XLIX/248/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów Chałków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLIX/248/2010 39.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr XLIX/247/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów Chałków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLIX/247/2010 35.500 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr XLIX/246/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Stawiamy na edukację w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLIX/246/2010 34.000 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr XLVII/239/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/239/2010 27.500 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr XLVI/236/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/236/2010 23.000 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr XLVII/237/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIX/197/2009/ Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 19

Uchwała Nr XLVIII/242/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parzymiechy

Treść uchwały w załącznikach  

artykuł nr 20

Uchwała Nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 21

Uchwała Nr XLVIII/244/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu Honorowy Obywatel Gminy Lipie oraz określenia zasad i trybu nadawania tytułu

Treść uchwały w załącznikach  

artykuł nr 22

Uchwała NR XLVIII/243/2010 Rady Gminy LIPIE z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Urzędem Gminy Gorzyce dotyczącej przekazania środków pieniężnych na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy poszkodowanej w wyniku powodzi w miesiącach maj ? czerwiec 2010

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/243/2010 22.000 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr XLVII/238/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie stanowiska dotyczącego obywatelskiej inicjatywy stawodawczej ?Powrót do Ojczyzny?

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/238/2010 22.500 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr XLVII/240/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 25

Uchwala Nr XLVII/235/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 26

Uchwała Nr XLVII/234/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/234/2010 105.000 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr XLVII/233/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze i cały rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/233/2010 57.000 KB