główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała NR LI/465/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie

Treść uchwały w zalączniku

artykuł nr 2

Uchwała NR LI/464/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej OczyszczalniŚcieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/464/2014 92.564 KB
artykuł nr 3

Uchwała NR LI/463/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzaniaścieków

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/463/2014 196.365 KB
artykuł nr 4

Uchwała NR LI/462/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego naobszarze gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/462/2014 93.768 KB
artykuł nr 5

Uchwała NR LI/461/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/461/2014 93.988 KB
artykuł nr 6

Uchwała NR LI/460/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/460/2014 100.929 KB
artykuł nr 7

Uchwała NR LI/459/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/459/2014 204.982 KB
artykuł nr 8

Uchwała NR LI/458/2014 Rady Gminy Lipiez dnia 24 października 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/458/2014 120.287 KB
artykuł nr 9

Uchwała NR L/457/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR L/457/2014 64.962 KB
artykuł nr 10

Uchwała NR L/456/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR L/456/2014 620.302 KB
artykuł nr 11

Uchwała NR L/455/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanieze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawiezabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liścierankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR L/455/2014 95.326 KB
artykuł nr 12

Uchwała NR L/454/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026.

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 13

Uchwała NR L/453/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR L/453/2014 181.071 KB
artykuł nr 14

Uchwała NR L/452/2014Rady Gminy Lipiez dnia 12 września 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR L/452/2014 122.069 KB
artykuł nr 15

Uchwała NR XLVIII/451/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/442/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/451/2014 91.651 KB
artykuł nr 16

Uchwała NR XLVIII/450/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/437/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawiestypendiów sportowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/450/2014 312.987 KB
artykuł nr 17

Uchwała NR XLVIII/449/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/186/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawieustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wicedyrektorów placówekoświatowych Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/449/2014 95.329 KB
artykuł nr 18

Uchwała NR XLVIII/448/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przyul.Częstochowskiej 33 i stanowiącego własność Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/448/2014 94.792 KB
artykuł nr 19

Uchwała NR XLVIII/447/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego przy ul. Czereśniowej 10 w Lipiui zastosowanie bonifikaty przy jego sprzedaży

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/447/2014 95.022 KB
artykuł nr 20

Uchwała NR XLVIII/446/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/446/2014 120.197 KB
artykuł nr 21

Uchwała NR XLVIII/445/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączeniu

Załączniki:
Uchwała NR XLVIII/445/2014 183.161 KB
artykuł nr 22

Uchwała NR XLVII/444/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2014 r w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipie

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVII/444/2014 87.170 KB
artykuł nr 23

Uchwała NR XLVI/443/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/443/2014 99.599 KB
artykuł nr 24

Uchwała NR XLVI/442/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/442/2014 365.397 KB
artykuł nr 25

Uchwała NR XLVI/441/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/441/2014 96.232 KB
artykuł nr 26

Uchwała NR XLVI/440/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/440/2014 678.662 KB
artykuł nr 27

Uchwała NR XLVI/439/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVIII/344/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 19 lipca 2013 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/439/2014 92.771 KB
artykuł nr 28

Uchwała NR XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięciaw nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jestGmina Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/438/2014 272.125 KB
artykuł nr 29

Uchwała NR XLVI/437/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/437/2014 100.299 KB
artykuł nr 30

Uchwała NR XLVI/436/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminujej działania

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/436/2014 190.810 KB
artykuł nr 31

Uchwała NR XLVI/435/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminego Ośrodka Kultury w Lipiu za 2013 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/435/2014 406.883 KB
artykuł nr 32

Uchwała NR XLVI/434/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminego Ośrodka Kultury w Lipiuza 2013 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/434/2014 407.571 KB
artykuł nr 33

Uchwała NR XLVI/433/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026.

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 34

Uchwała NR XLVI/432/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/432/2014 119.432 KB
artykuł nr 35

Uchwała NR XLVI/431/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/431/2014 206.821 KB
artykuł nr 36

Uchwała NR XLVI/430/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2013

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/430/2014 89.697 KB
artykuł nr 37

Uchwała NR XLVI/429/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniabudżetu za 2013 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLVI/429/2014 88.475 KB
artykuł nr 38

Uchwała NR XLV/428/2014Rady Gminy Lipiez dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy OgólnopolskiegoPorozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniuw samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw(projekt z 30 sierpnia 2013 r. ? druk sejmowy nr 1699)

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLV/428/2014 183.766 KB
artykuł nr 39

Uchwała NR XLV/427/2014Rady Gminy Lipiez dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLV/427/2014 104.601 KB
artykuł nr 40

Uchwała NR XLV/426/2014 Rady Gminy Lipiez dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLV/426/2014 1.085 MB
artykuł nr 41

Uchwała NR XLV/425/2014Rady Gminy Lipiez dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasaoraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLV/425/2014 92.967 KB
artykuł nr 42

Uchwała NR XLV/424/2014Rady Gminy Lipiez dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2014-2020

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLV/424/2014 3.183 MB
artykuł nr 43

Uchwała NR XLV/423/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/301/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawieustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych "Moje Boisko - ORLIK2012" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLV/423/2014 97.534 KB
artykuł nr 44

Uchwała NR XLV/422/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026

artykuł nr 45

Uchwała NR XLV/421/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLV/421/2014 122.044 KB
artykuł nr 46

Uchwała NR XLV/420/2014Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługisystemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanymdalej "systemem sms"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/420/2014 93.626 KB
artykuł nr 47

Uchwała NR XLV/419/2014Rady Gminy Lipiez dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie upamiętnienia kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/419/2014 98.972 KB
artykuł nr 48

Uchwała NR XLIV/418/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/418/2014 179.981 KB
artykuł nr 49

Uchwała NR XLIV/417/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/417/2014 181.155 KB
artykuł nr 50

Uchwała NR XLIV/416/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/416/2014 192.257 KB
artykuł nr 51

Uchwała NR XLIV/415/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/415/2014 201.772 KB
artykuł nr 52

Uchwała NR XLIV/414/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Lipie w 2014 roku"

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/414/2014 197.993 KB
artykuł nr 53

Uchwała NR XLIV/413/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do3 lat

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/413/2014 91.299 KB
artykuł nr 54

Uchwała NR XLIV/412/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do3 lat

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/412/2014 91.036 KB
artykuł nr 55

Uchwała NR XLIV/411/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/411/2014 95.479 KB
artykuł nr 56

Uchwała NR XLIV/410/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów jednostki pomocniczejgminy

Treść uchwały w załącznikach

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/410/2014 269.865 KB
artykuł nr 57

Uchwała NR XLIV/409/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formieświadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomocw postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/409/2014 99.133 KB
artykuł nr 58

Uchwała NR XLIV/408/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresiedożywiania" na lata 2014 - 2020

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/408/2014 187.154 KB
artykuł nr 59

Uchwała NR XLIV/407/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie realizacji "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w GminieLipie na lata 2012-2015"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/407/2014 91.968 KB
artykuł nr 60

Uchwała NR XLIV/406/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki narok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/406/2014 90.898 KB
artykuł nr 61

Uchwała NR XLIV/405/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/405/2014 121.222 KB
artykuł nr 62

Uchwała NR XLIV/404/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/404/2014 214.033 KB
artykuł nr 63

Uchwała NR XLIV/403/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/403/2014 215.572 KB
artykuł nr 64

Uchwała NR XLIV/402/2014Rady Gminy Lipiez dnia 28 lutego 2014 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XLIV/402/2014 93.658 KB