główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/121/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015r w sprawieprzyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie dobudowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/121/2015 439.227 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/120/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/120/2015 942.741 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/119/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie przystąpienia przez Gminę Lipie do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatukłobuckiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Osi Priorytetowej IX Włączeniespołeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracjiosób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/119/2015 99.783 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/118/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchylenia uchwały nr XV/91/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. wsprawie zatwierdzenia ceny 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej OczyszczalniŚcieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne.

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/118/2015 94.927 KB
artykuł nr 5

Uchwała NR XVIII/117/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVIII/117/2015 198.306 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XVIII/116/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na2016 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/116/2015 376.995 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XVIII/115/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipiez organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/115/2015 103.819 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XVIII/114/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/114/2015 128.414 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XVIII/113/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVIII/113/2015 1.819 MB
artykuł nr 10

Uchwała NR XVIII/112/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 11

Uchwała NR XVII/111/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy naokres 1 roku

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/111/2015 93.259 KB
artykuł nr 12

Uchwała NR XVII/110/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasadkorzystania z tych przystanków

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/110/2015 276.592 KB
artykuł nr 13

Uchwała NR XVII/109/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury wLipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/109/2015 192.867 KB
artykuł nr 14

Uchwała NR XVII/108/2015Rada Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany uchwały nr XLI/365/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2013 roku wsprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/108/2015 94.216 KB
artykuł nr 15

Uchwała NR XVII/107/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/107/2015 1.418 MB
artykuł nr 16

Uchwała NR XVII/106/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/106/2015 97.152 KB
artykuł nr 17

Uchwała NR XVII/105/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie uchylenia uchwały nr XV/96/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. wsprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/105/2015 92.722 KB
artykuł nr 18

Uchwała NR XVII/104/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVII/104/2015 129.285 KB
artykuł nr 19

Uchwała NR XVII/103/2015Rada Gminy Lipiez dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
Uchwała NR XVII/103/2015 101.938 KB
artykuł nr 20

Uchwała NR XVI/102/2015Rady Gminy Lipiez dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVI/102/2015 117.183 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr XV/101/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargunieruchomości gruntowej zabudowanej w Lindowie

Załączniki:
Uchwała Nr XV/101/2015 92.896 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr XV/100/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek rolnych w Kleśniskach

Załączniki:
Uchwała Nr XV/100/2015 93.672 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr XV/99/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek w Szyszkowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległych

Załączniki:
Uchwała Nr XV/99/2015 94.216 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr XV/98/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjamipozarządowymi w roku 2016

Załączniki:
Uchwała Nr XV/98/2015 211.938 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr XV/97/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 42/VIII/91 Rady Gminy Lipie z dnia 29 kwietnia 1991 rokuw sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej (z późniejszą zmianą) orazuchwały Nr XXVIII/156/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmianyuchwały dotyczącej wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej

Załączniki:
Uchwała Nr XV/97/2015 93.046 KB
artykuł nr 26

Uchwała Nr XV/96/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym

Załączniki:
Uchwała Nr XV/96/2015 98.206 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr XV/95/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetugminy Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie"

Załączniki:
Uchwała Nr XV/95/2015 488.092 KB
artykuł nr 28

Uchwała Nr XV/94/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:
Uchwała Nr XV/94/2015 102.506 KB
artykuł nr 29

Uchwała Nr XV/93/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatkurolnego na obszarze gminy Lipie

Załączniki:
Uchwała Nr XV/93/2015 93.624 KB
artykuł nr 30

Uchwała Nr XV/92/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
Uchwała Nr XV/92/2015 96.461 KB
artykuł nr 31

Uchwała Nr XV/91/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy GminnejOczyszczalni Ścieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne

Załączniki:
Uchwała Nr XV/91/2015 93.851 KB
artykuł nr 32

Uchwała Nr XV/90/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie

Załączniki:
Uchwała Nr XV/90/2015 92.487 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr XV/89/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowegoodprowadzania ścieków

Załączniki:
Uchwała Nr XV/89/2015 288.563 KB
artykuł nr 34

Uchwała Nr XV/88/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2026

Załączniki:
Uchwała Nr XV/88/2015 78.038 KB
artykuł nr 35

Uchwała Nr XV/87/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Załączniki:
Uchwała Nr XV/87/2015 126.451 KB
artykuł nr 36

Uchwała Nr XV/86/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/86/2015 199.590 KB
artykuł nr 37

Uchwała Nr XV/85/2015Rady Gminy Lipiez dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
Uchwała Nr XV/85/2015 82.728 KB
artykuł nr 38

Uchwała Nr XIV/84/2015Rady Gminy Lipiez dnia 28 października 2015 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na2015 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/84/2015 371.557 KB
artykuł nr 39

Uchwała Nr XIV/83/2015Rady Gminy Lipiez dnia 28 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/83/2015 122.879 KB
artykuł nr 40

Uchwała NR XIII/82/2015Rady Gminy Lipiez dnia 18 września 2015 r.w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XIII/82/2015 96.571 KB
artykuł nr 41

Uchwała NR XIII/81/2015Rady Gminy Lipiez dnia 18 września 2015 r.w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny niezbędny do realizacji projektu pn. "GminaLipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkachużyteczności publicznej"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XIII/81/2015 96.973 KB
artykuł nr 42

Uchwała NR XIII/80/2015Rady Gminy Lipiez dnia 18 września 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XIII/80/2015 116.990 KB
artykuł nr 43

Uchwała NR XII/79/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 12 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXVII/214/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 22 czerwca2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymdla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XII/79/2015 202.298 KB
artykuł nr 44

Uchwała NR XII/78/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 12 sierpnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR XII/78/2015 125.188 KB
artykuł nr 45

Uchwała NR XII/77/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 12 sierpnia 2015 r.w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XII/77/2015 95.061 KB
artykuł nr 46

Uchwała NR XII/76/2015Rady Gminy Lipiez dnia 12 sierpnia 2015 r.w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny niezbędny do realizacji projektu pn. "GminaLipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkachużyteczności publicznej".

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XII/76/2015 97.068 KB
artykuł nr 47

Uchwała NR XI/75/2015Rady Gminy Lipiez dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie przekazania środków finansowych dla powiatu kłobuckiego na dofinansowanie kosztówobsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterzekryzysowym zwanym dalej "systemem sms"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XI/75/2015 93.178 KB
artykuł nr 48

Uchwała NR XI/74/2015Rady Gminy Lipie z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR XI/74/2015 126.461 KB
artykuł nr 49

Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/73/2015 121.970 KB
artykuł nr 50

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/72/2015 134.523 KB
artykuł nr 51

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/71/2015 100.262 KB
artykuł nr 52

Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasadkorzystania z tych przystanków

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/70/2015 253.605 KB
artykuł nr 53

Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/69/2015 93.995 KB
artykuł nr 54

Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznejw Lipiu za rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/68/2015 398.644 KB
artykuł nr 55

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiuza rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/67/2015 410.546 KB
artykuł nr 56

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/66/2015 89.948 KB
artykuł nr 57

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu za 2014 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr X/65/2015 87.855 KB
artykuł nr 58

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 11 czerwca 2015 r.w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Budowa Zintegrowanego Systemu InformacjiPrzestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszarupowiatu kłobuckiego"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr IX/64/2015 95.078 KB
artykuł nr 59

Uchwała Nr IX/63/2015Rady Gminy Lipiez dnia 11 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracyw sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr IX/63/2015 225.280 KB
artykuł nr 60

Uchwała NR VIII/62/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Lipie na 2015 rok"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VIII/62/2015 196.423 KB
artykuł nr 61

Uchwała NR VIII/61/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VIII/61/2015 222.906 KB
artykuł nr 62

Uchwała NR VIII/60/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VIII/60/2015 202.336 KB
artykuł nr 63

Uchwała NR VIII/59/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VIII/59/2015 120.662 KB
artykuł nr 64

Uchwała NR VII/58/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VII/58/2015 87.236 KB
artykuł nr 65

Uchwała NR VII/57/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VII/57/2015 88.171 KB
artykuł nr 66

Uchwała NR VII/56/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VII/56/2015 88.915 KB
artykuł nr 67

Uchwała NR VII/55/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 9 kwietnia 2015 r.w sprawie odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VII/55/2015 89.213 KB
artykuł nr 68

Uchwała NR VI/54/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VI/54/2015 94.087 KB
artykuł nr 69

Uchwała NR VI/53/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR VI/53/2015 100.773 KB
artykuł nr 70

Uchwała NR VI/52/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR VI/52/2015 93.079 KB
artykuł nr 71

Uchwała NR VI/51/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacjiza pośrednictwem Wojewody Śląskiegoo zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Troniny

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR VI/51/2015 400.635 KB
artykuł nr 72

Uchwała NR VI/50/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacjiza pośrednictwem Wojewody Śląskiegoo zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Chałków

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VI/50/2015 319.160 KB
artykuł nr 73

Uchwała NR VI/49/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r.w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXXVI/328/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 17 maja2013 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Rodzina Plus w Gminie Lipie na lata 2014 ? 2018?

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR VI/49/2015 357.203 KB
artykuł nr 74

Uchwała NR V/48/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/31/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinuczestniczących w "Programie Rodzina Plus na lata 2014 - 2018"

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/48/2015 92.203 KB
artykuł nr 75

Uchwała NR V/47/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/376/2013 w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w "Programie Rodzina Plus na lata2014-2018"

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/47/2015 93.207 KB
artykuł nr 76

Uchwała NR V/46/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lipiuul. Parkowa 12

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/46/2015 93.099 KB
artykuł nr 77

Uchwała NR V/45/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Lipie na 2015 rok"

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/45/2015 196.970 KB
artykuł nr 78

Uchwała NR V/44/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości stypendiów sportowych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/44/2015 150.907 KB
artykuł nr 79

Uchwała NR V/43/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkolii oddziału przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lipie, przyznania liczby punktów do poszczególnychkryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/43/2015 95.222 KB
artykuł nr 80

Uchwała NR V/42/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów,terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/42/2015 249.513 KB
artykuł nr 81

Uchwała NR V/41/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/41/2015 94.523 KB
artykuł nr 82

Uchwała NR V/40/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Lipie do współpracy w ramach Regionalnych InwestycjiTerytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy gminąLipie a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego WojewództwaŚląskiego

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR V/40/2015 308.644 KB
artykuł nr 83

Uchwała NR V/39/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR V/39/2015 313.523 KB
artykuł nr 84

Uchwała NR IV/38/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR IV/38/2015 96.908 KB
artykuł nr 85

Uchwała NR IV/37/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR IV/37/2015 91.771 KB
artykuł nr 86

Uchwała NR IV/36/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 6 lutego 2015 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr III/29/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustaleniawysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała NR IV/36/2015 89.575 KB
artykuł nr 87

Uchwała NR III/35/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Grabarze

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/35/2015 173.249 KB
artykuł nr 88

Uchwała NR III/34/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasadusytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/34/2015 91.863 KB
artykuł nr 89

Uchwała NR III/33/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie ichprzebiegu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/33/2015 2.066 MB
artykuł nr 90

Uchwała NR III/32/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Lindowie na rzecz dotychczasowegodzierżawcy na okres do 3 lat

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/32/2015 91.121 KB
artykuł nr 91

Uchwała NR III/31/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dlarodzin uczestniczących w Programie Rodzina Plus na lata 2014 - 2018

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/31/2015 308.279 KB
artykuł nr 92

Uchwała NR III/30/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/30/2015 533.913 KB
artykuł nr 93

Uchwała NR III/29/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/29/2015 97.449 KB
artykuł nr 94

Uchwała NR III/28/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020?

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/28/2015 1.111 MB
artykuł nr 95

Uchwała NR III/27/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/27/2015 981.109 KB
artykuł nr 96

Uchwała NR III/26/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminyna 2016 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/26/2015 89.852 KB
artykuł nr 97

Uchwała NR III/25/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r.w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem nadofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/25/2015 92.944 KB
artykuł nr 98

Uchwała NR III/24/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla powiatu kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługisystemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanymdalej ?systemem sms?

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/24/2015 91.696 KB
artykuł nr 99

Uchwała NR III/23/2015 Rady Gminy Lipiez dnia 2 lutego 2015 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR III/23/2015 124.878 KB