główna zawartość
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Danków

Załączniki:
Obwieszczenie 233 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o konsultacjach

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie: 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

a) w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Lipie;

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl .

 

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Albertów

Załączniki:
Obwieszczenie 422 KB
artykuł nr 9

WNIOSEK O OSZACOWANIE ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

artykuł nr 10

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.16.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.  

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl