główna zawartość
artykuł nr 1

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 3

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej Stanisławów - Wapiennik

artykuł nr 5

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy

artykuł nr 6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowościach Lipie, Napoleon, Parzymiechy - etap I

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 275.859 KB
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 62.639 KB
zawiadomienie o wyborze 48.780 KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1.396 MB
SIWZ 1.288 MB
Ogłoszenie o zamówieniu 590.408 KB
załącznik nr 1 formularz oferty 48.500 KB
odpowiedzi na zapytania do SIWZ 211.838 KB
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.000 KB
odpowiedzi na zapytania do SIWZ 338.877 KB
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 32.500 KB
Zmiana SIWZ 815.711 KB
Załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa 32.500 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.330 MB
Załącznik nr 5 wykaz robót 33.000 KB
odpowiedzi na zapytania do SIWZ 228.091 KB
Załącznik nr 6 wykaz osób 34.000 KB
Załącznik nr 7 oświadczenie dot. oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 29.000 KB
Załącznik nr 8 wzór umowy 49.797 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa Lipie ul. Dolna - rysunek 1 362.013 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa Lipie ul. Dolna - rysunek 2 3.827 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa Lipie ul. Dolna - rysunek 3.1 161.841 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa Lipie ul. Dolna - rysunek 3.2 82.688 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa Lipie ul. Dolna - rysunek 4.1 83.669 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa Lipie ul. Dolna - rysunek 4.2 73.055 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa Lipie ul. Dolna - Zmiana decyzji pozwolenia na budowę 925.328 KB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Projekt Parzymiechy-Napoleon 42.027 MB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Projekt - mapy 9.100 MB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Projekt - mapa 280.591 KB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - STWiORB 688.867 KB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Przepompownia P1 727.403 KB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Przepompownia P2 733.828 KB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Konstrukcja przepompowni 381.021 KB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Zagospodarowanie terenu przepompowni 576.697 KB
Załącznik Nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Komplet dokumentacji geotechnicznej 11.708 MB
Załącznik nr 10 dokumentacja projektowa Napoleon, Parzymiechy - Decyzja pozwolenia na budowę 1.064 MB
Załącznik nr 11 Przedmiar robót 249.444 KB
Załącznik nr 12 Harmonogram rzeczowo-finansowy 21.219 KB
artykuł nr 7

Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Lipie

artykuł nr 8

ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIETLENIOWYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Załączniki:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 216.131 KB
artykuł nr 9

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PARZYMIECHY UL. STAWOWA

artykuł nr 10

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH