główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie Usług Oświetleniowych W Zakresie Podstawowym

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1.108 MB
artykuł nr 2

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1.776 MB
artykuł nr 3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 687.333 KB
SIWZ 1.501 MB
Informacja z otwarcia ofert 35.542 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 547.993 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 168.697 KB
Załącznik nr 1 - formularz oferty 48.500 KB
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.000 KB
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 32.500 KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa 32.500 KB
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót 33.000 KB
Załącznik nr 6 - wykaz osób 34.000 KB
Załącznik nr 7 - oświadczenie dot oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 29.000 KB
Załącznik nr 8 - wzór umowy 50.348 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Projekt budowlany 26.765 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - STWiORB 688.867 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Dokumentacja geotechniczna 11.708 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny rurociągu tłocznego 503.438 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej i przykanalików 2.072 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Przepompownia P3 741.979 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Trasa rurociągu tłocznego P3-SR 1.634 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Konstrukcja przepompowni 381.021 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu 10.805 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych 2.802 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Zagospodarowanie terenu przepompowni 576.697 KB
Załącznik nr 10 przedmiar robót - Parzymiechy kanalizacja i wodociąg PR - II etap 215.973 KB
Załącznik nr 11 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 21.854 KB
artykuł nr 4

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

artykuł nr 5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 6

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

artykuł nr 7

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

artykuł nr 8

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 9

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

artykuł nr 10

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 11

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

artykuł nr 12

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 13

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH PARZYMIECHY I ALBERTÓW

artykuł nr 14

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WYMIANA WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE W MIEJSCOWOŚCI PARZYMIECHY - ETAP II

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 650.575 KB
Unieważnienie 266.296 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 148.749 KB
SIWZ 11.637 MB
Załącznik nr 1 - formularz oferty 48.500 KB
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.000 KB
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 32.500 KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa 32.500 KB
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót 33.000 KB
Załącznik nr 6 - wykaz osób 34.000 KB
Załącznik nr 7 - oświadczenie dot oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 29.000 KB
Załącznik nr 8 - wzór umowy 50.206 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Projekt budowlany 26.765 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - STWiORB 688.867 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Dokumentacja geotechniczna 11.708 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny rurociągu tłocznego 503.438 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej i przykanalików 2.072 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Przepompownia P3 741.979 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Trasa rurociągu tłocznego P3-SR 1.634 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Konstrukcja przepompowni 381.021 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu 10.805 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych 2.802 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Zagospodarowanie terenu przepompowni 576.697 KB
Załącznik nr 10 przedmiar robót - Parzymiechy kanalizacja i wodociąg PR - II etap 258.142 KB
Załącznik nr 10 przedmiar robót wersja edytowalna ATH - Parzymiechy kanalizacja i wodociąg PR - II etap 65.813 KB
Załącznik nr 11 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 21.965 KB
odpowiedzi na zapytania 69.806 KB
odpowiedzi na zapytania 369.422 KB
Informacja z otwarcia ofert 307.116 KB
artykuł nr 15

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

artykuł nr 16

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy

artykuł nr 17

Zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu pn."Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów"

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 477.809 KB
SIWZ 411.563 KB
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nie aktualny) 23.126 KB
Załącznik nr 2 - formularz oferty (nie aktualny) 773.798 KB
załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 30.000 KB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 33.000 KB
Załącznik nr 5 - oświadczenie - grupa kapiatałowa 32.500 KB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy 825.522 KB
odpowiedzi na zapytania 90.545 KB
odpowiedzi na zapytania 414.627 KB
odpowiedzi na zapytania 445.243 KB
odpowiedzi na zapytania 476.876 KB
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nie aktualny) 22.884 KB
odpowiedzi na zapytania 78.629 KB
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zmówienia (nie aktualny) 25.597 KB
Zmiana SIWZ 175.261 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 198.782 KB
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (aktualny) 25.270 KB
Załącznik nr 2 - formularz oferty (aktualny) 773.669 KB
Informacja z otwarcia ofert 407.266 KB
zawiadomienie o wyborze 884.108 KB
Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert 1.422 MB
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 450.605 KB
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą 15.356 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert 453.190 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 881.475 KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 111.411 KB
artykuł nr 18

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

artykuł nr 19

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WAPIENNIK

artykuł nr 20

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

artykuł nr 21

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WAPIENNIK

artykuł nr 22

REMONT MOSTU W MIEJSCOWOŚCI DANKÓW

artykuł nr 23

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH