główna zawartość
artykuł nr 1

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

artykuł nr 2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy

artykuł nr 3

Zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu pn."Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów"

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 477.809 KB
SIWZ 411.563 KB
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nie aktualny) 23.126 KB
Załącznik nr 2 - formularz oferty (nie aktualny) 773.798 KB
załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 30.000 KB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 33.000 KB
Załącznik nr 5 - oświadczenie - grupa kapiatałowa 32.500 KB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy 825.522 KB
odpowiedzi na zapytania 90.545 KB
odpowiedzi na zapytania 414.627 KB
odpowiedzi na zapytania 445.243 KB
odpowiedzi na zapytania 476.876 KB
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nie aktualny) 22.884 KB
odpowiedzi na zapytania 78.629 KB
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zmówienia (nie aktualny) 25.597 KB
Zmiana SIWZ 175.261 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 198.782 KB
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (aktualny) 25.270 KB
Załącznik nr 2 - formularz oferty (aktualny) 773.669 KB
Informacja z otwarcia ofert 407.266 KB
zawiadomienie o wyborze 884.108 KB
Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert 1.422 MB
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 450.605 KB
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą 15.356 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert 453.190 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 881.475 KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 111.411 KB
artykuł nr 4

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

artykuł nr 5

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WAPIENNIK

artykuł nr 6

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

artykuł nr 7

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WAPIENNIK

artykuł nr 8

REMONT MOSTU W MIEJSCOWOŚCI DANKÓW

artykuł nr 9

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH