główna zawartość
artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E

 

 

         WÓJT GMINY LIPIE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości PARZYMIECHY.

 

O p i s  NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 332/1 o powierzchni               11531 m2 zabudowana, położona w miejscowości Parzymiechy, oznaczona księgą wieczystą nr 22778, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie, nieruchomość znajduje się na terenach usług istniejących i projektowanych.

 

C e n a   wywoławcza wynosi: 102.076 zł (wadium wynosi: 10.210 zł).

 

         Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie ,                             ul. Częstochowska 29, pokój nr 7, u Pani Ewy Wieloch, telefon (034) 318-80-32 do 37 wew. 39.

 

         Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29 w dniu 18.11.2005 roku o godz. 900 w pokoju nr 19.

 

         Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lipie Nr 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003 B.S. Krzepice O/Lipie w formie gotówkowej do dnia 14.11.2005 roku.

 

         Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przepadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

         Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     W Ó J T

 

                                                                           mgr Stanisław Sieja

artykuł nr 2

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Parzymiechy

artykuł nr 3

Przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Parzymiechy

Załączniki:
strona 1 366.606 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na osługę i udzielenie kredytu inwestycyjnego

GMINA LIPIE

Ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

Lipie, dnia 28.07.2005 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

            Na podstawie art. 40 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień poniżej 60.000 EURO Gmina Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie powiat kłobucki województwo śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę                 i udzielenie kredytu inwestycyjnego dla inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD w 2005 roku o nazwie „Budowa kanalizacji deszczowej                        w ul. Parkowej i Częstochowskiej w Lipiu” w kwocie 99.218,39 zł w m. Lipie, Gmina Lipie

Zwrot kredytu nastąpi do 30.06.2006 r.

Termin realizacji zamówienia: 30.08.2005 r. do 30.06.2006 r.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat) Urzędu Gminy Lipie                                      ul. Częstochowska 29, nie później niż do dnia 16.08.2005 r.  do godziny 1000

Otwarcie nastąpi w dniu 16.08.2005 r. o godzinie 1015 w siedzibie zamawiającego pokój nr 1.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,  pokój nr 7

Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Cieśla

tel./fax (034) 31-88-032.

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          mgr Stanisław Sieja

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Parzymiechy - Zimnowoda.

Nr 341 / 7 /2005                                                                                  Lipie, dn.10.06.2005r.

 

 

WÓJT GMINY  LIPIE

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177                 z późniejszymi zmianami, na:

Wykonanie przebudowy ( modernizacji ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Parzymiechy - Zimnowoda.

Zakres prac do wykonania / zgodnie z przedmiarem robót / :

 1. Droga o długości 300 m i szerokości 4,00 m o powierzchni 1200 m²

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin realizacji zamówienia : 15 września 2005r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego :  42 – 165 Lipie, ul. Częstochowska 29, pokój nr 7.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzeniem spełnienia warunków określonych     w w/w artykule będzie dołączenie do oferty:

 1. Oświadczenia w/g wzoru – zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach, opłatach i składkach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu sprawdzania ich spełnienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Anna Cieśla, Ewa Wieloch pokój nr 7,            w godz. 8.00 – 15.00

                                                                                              Tel. (0-34) 318-80-32 wew. 39

 

Ofertę zamkniętą i opisaną na kopercie: „Przebudowy  ( modernizacji ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Parzymiechy - Zimnowoda” – nie otwierać przed sesją otwarcia, należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipiu ul Częstochowska 29 do dnia 1 lipca 2005r. do godziny 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2005r. o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Lipiu, pok. nr 19.

 

                                                                                  WÓJT

                                                                        mgr Stanisław Sieja                           

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Danków, obręb geodezyjny Danków.

Nr 341 / 6 / 2005                                                                                 Lipie, dn.10.06.2005r.

 

 

WÓJT GMINY  LIPIE

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177                 z późniejszymi zmianami, na:

Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Danków, obręb geodezyjny Danków.

Zakres prac do wykonania / zgodnie z przedmiarem robót / :

 1. Droga o długości 650 m i szerokości 4,00 m o powierzchni 2600 m²

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin realizacji zamówienia : 15 września 2005r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego :  42 – 165 Lipie, ul. Częstochowska 29, pokój nr 7.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzeniem spełnienia warunków określonych     w ww artykule będzie dołączenie do oferty:

 1. Oświadczenia w/g wzoru – zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach, opłatach i składkach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu sprawdzania ich spełnienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Anna Cieśla, Ewa Wieloch pokój nr 7,            w godz. 8.00 – 15.00

                                                                                              Tel. (0-34) 318-80-32 wew. 39

 

Ofertę zamkniętą i opisaną na kopercie: „Przebudowa ( modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Danków” – nie otwierać przed sesją otwarcia, należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipiu ul Częstochowska 29 do dnia 1 lipca 2005r.  do godziny 11.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2005r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Lipiu, pok. nr 19.

                                                                      

                                                                                  WÓJT

                                                                        mgr Stanisław Sieja

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stanisławów, obręb geodezyjny Stanisławów.

Nr 341 / 5 /2005                                                                                 Lipie, dn.10.06.2005r.

 

 

WÓJT GMINY  LIPIE

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177                 z późniejszymi zmianami, na:

Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stanisławów, obręb geodezyjny Stanisławów.

Zakres prac do wykonania / zgodnie z przedmiarem robót / :

 1. Droga o długości 850 m i szerokości 4,00 m o powierzchni 3400 m²

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin realizacji zamówienia : 15 września 2005r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego :  42 – 165 Lipie, ul. Częstochowska 29, pokój nr 7.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzeniem spełnienia warunków określonych     w ww artykule będzie dołączenie do oferty:

 1. Oświadczenia w/g wzoru – zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach, opłatach i składkach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu sprawdzania ich spełnienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Anna Cieśla, Ewa Wieloch pokój nr 7, w godz. 8.00 – 15.00

                                                                                              Tel. (0-34) 318-80-32 wew. 39

 

Ofertę zamkniętą i opisaną na kopercie: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stanisławów” – nie otwierać przed sesją otwarcia, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipiu ul Częstochowska 29 do dnia 1 lipca 2005r. do godziny 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2005r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Lipiu, pok. nr 19.

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr Stanisław Sieja

artykuł nr 8

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji i przepomopowniami ścików w Lipiu II etap.

Numer sprawy: 341/4/2005

Lipie, dnia 18.05.2005 r.

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiot zamówienia:

”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji i przepompowniami ścieków w Lipiu II et.”

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

e-mail: gmina_lipie@poczta.onet.pl

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych  Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a, pok. 207 w godz. 8.00 - 15.00 osobiście                                 lub za zaliczeniem pocztowym, tel./fax. 34/362-92-72

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:60 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                                    o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest  budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji i przepompowniami ścieków w Lipiu II et.. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę:

kanalizacji grawitacyjnej  – 6.657,10 mb,

kanalizacji tłocznej  – 1.372,5 mb,

przepompowni ścieków: 5 szt.,

roboty towarzyszące

Kod CPV 45.23.24.10 – 9  oraz  45.23.34.40-2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 18.10.2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 3 zadania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w tym 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż

4,5 mln. zł

- posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci kanalizacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz pracownikami z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia               tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000 zł

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- spełniają szczegółowe warunki podane przez Zamawiającego w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

Wymagane wadium w wysokości 70 000 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium                                                |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa                                                      |100|

---------------------------------------------------------------------------

10) Miejsce i termin składania ofert:

 W siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

Pokój nr  - sekretariat

 do dnia 2005-07-06 do godz. 10:00

 

11)  Miejsce i termin otwarcia ofert:

 W siedzibie zamawiającego:

 Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

dnia 2005-07-06 godz. 10.15

sala konferencyjna

12) Termin związania ofertą

okres 60  dni, tj. dnia 2005-09-04

13)  Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-05-12

____________________________________

Urząd Gminy Lipie

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na obsługę i udzielenie kredytu pomostowego

Lipie 19.04.2005 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

-         Na podstawie art. 40 pkt. 1  U. Prawa zamówień publicznych dla zamówień poniżej 60.000 Euro Gmina Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie powiat kłobuckie woj. śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę i udzielenie kredytu pomostowego dla inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD w 2005 r. o nazwie Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Częstochowskiej w Lipiu”  w  kwocie : 297.655,16 zł w m/ Troniny Gmina Lipie:

Zwrot kredytu nastąpi do 31.03.2006 r.

      Termin realizacji zamówienia: 20.05.2005 r – 31.03.2006 (zwrot kredytu pomostowego.)

      Ofertę należy złożyć w pok. nr  1  (sekretariat) Urzędu Gminy Lipie 

      ul. Częstochowska , nie później niż  06.05.2005 r.   do godz. 10.00. Otwarcie ofert  

      nastąpi 

      w dniu  06.05.2005 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr  1.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, pok. 7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest P. Anna Cieśla tel./fax  0-34-318-80-32

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            z poważaniem .

 

     Wójt Gminy

                                                                                        mgr Stanisław Sieja

 

 

 

 

artykuł nr 10

Przebodowa drogi gminnej we wsi Wapiennik

Treść ogłoszenia w załącznikach
Załączniki:
strona 1 283.925 KB
strona 2 170.953 KB
artykuł nr 11

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

URZĄD GMINY

uI. Częstochowska 29 42-165 Lipie woj. śląskie leUfi1x (034) 818-80-32

 

 

 

 

 

 

 

O  G   Ł   O   S   Z   E   N   I  E

 

I

WOJT GMINY L I P I E ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym

położonym przy ul.Ks.Bonawentury Metlera nr 4 w Parzymiechach wraz z prawem własności v gruncie w 2804/10000 częściach

w działce nr 477/1.

o P I S

    NIERUCHOMOŚCI:

Lokal mieszkalny nr 4

położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul.Księdza

Bonawentury Metlera nr 4 w Parzymiechach, gm.Lipie wraz z prawem własności w gruncie w 2804/10000 częściach w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 477/1 o powierzchni 1640 m2, opisanej w księdze wieczystej numer 35080,

określona w Miejscowym Studium Uwarunkowań i Kierunk6w Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy jako teren ukształtowanej i kształtującej się zabudowy o przewadze zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-gospodarczej.

Cena

wywoławcza wynosi:

27.132 zł.- /wadium wynosi: 2.713 zł.-/.

Szczeg6łowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, pok6j nr 7, telefon nr /0-34/ 318-80-32 do 37 wew.39 .

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 w dniu 11 marca 2005 roku o godz.900 w pokoju nr 19.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lipie nr 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003 B.S. Krzepice O/Lipie w formie got6wkowej do dnia 07 marca 2005 roku.

Wadium wpłacone przez osobę,kt6rawygra przetarg zaliczone zostanie na proszę ceny nabycia. a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.