główna zawartość
artykuł nr 1

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS W SEZONIE GRZEWCZYM 2011/2012DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 2

Udzielenie kredytu w kwocie 1 502 284,90 zł. z przeznaczeniem nasfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.:Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów-Chałków.

Treść ogłoszenia w załącznikach

obrazek
artykuł nr 3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 667006 S W M.NAPOLEON W KM 0+000-1+200.

Tresć ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Dostawa paliwa do urządzeń i środków transportowych Urzędu Gminy Lipie.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 6

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lipie w roku szkolnym 2011/2012

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 8

Dostawa paliwa do urządzeń i środków transportowych Urzędu Gminy Lipie.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 9

Udzielenie kredytu w kwocie 855 500,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Kłobuckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004S-2006S-2007S relacji Danków-Lipie-Albertów-Stanisławów-Lindów-Julianów".

Treść ogłoszenia w załączniku 

Załączniki:
Ogłoszenie 50.500 KB
SIWZ 75.000 KB
Załącznik 1 42.000 KB
Załącznik 2 34.000 KB
Załącznik 3 33.500 KB
Załącznik 4 62.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.500 KB
artykuł nr 10

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji zespołu szkolno przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową szkoły podstawowej o sale lekcyjne w poddaszu

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 11

BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI POPRZEZ PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W M.LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 12

BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI POPRZEZ PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W M.LIPIE

Treść ogłoszenia w załączniku 

Załączniki:
Ogłoszenie 51.500 KB
Przedmiar 143.476 KB
SIWZ 64.467 KB
Dokumentacja cz1 4.418 MB
Dokumentacja cz2 1.894 MB
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 25.500 KB
Unieważnienie postępowania 23.500 KB
artykuł nr 13

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji zespołu szkolno przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową szkoły podstawowej o sale lekcyjne w poddaszu.

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 14

Przebudowa drogi gminnej nr 667003 S ulicy Szkolnej w m. Kleśniska, gmina Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 15

Odtworzenie przepustów w rowie odwadniającym wzdłuż drogi gminnej 667009 S w m. Zimnowoda

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 16

PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 17

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘBIELICACH SZLACHECKICH W RAMACH PROJEKTU STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treśc ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 18

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy samochodu pożarniczego przeznaczonego do wyjazdów do pożarów oraz innych zdarzeń losowych

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie 166.386 KB
Formularz ofertowy 25.000 KB
Umowa 35.000 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.000 KB
artykuł nr 19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

Treść konkursu w załączniku

artykuł nr 20

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ GIĘTKOWIZNA - GRABARZE

Załączniki:
Ogłoszenie 53.500 KB
SIWZ 445.844 KB
Giętkowizna - opis 58.000 KB
Giętkowizna - przedmiar 181.000 KB
rys. 1 5.665 MB
rys. 2 4.824 MB
rys. 3 4.722 MB
rys. 4 2.894 MB
rys. 5 2.198 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.500 KB
Zmiana SIWZ 22.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.500 KB
artykuł nr 21

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy samochodu pożarniczego przeznaczonego do wyjazdów do pożarów oraz innych zdarzeń losowych

Treść zaproszenia w załączniku  

Załączniki:
Zaproszenie 30.500 KB
Formularz ofertowy 26.000 KB
Umowa 42.500 KB
Unieważnienie postępowania 22.000 KB
artykuł nr 22

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej

 Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 23

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treśc dokumentów w załączniku  

artykuł nr 24

PROWADZENIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

 Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 25

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 26

PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

 Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 27

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 28

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII, PRZYRODY ORAZ EKOLOGII W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 29

WYBÓR PERSONELU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM - STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treśc dokumentów w załączniku 

Załączniki:
Ogłoszenie 45.000 KB
SIWZ 476.895 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 86.500 KB