główna zawartość
artykuł nr 1

IV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 8 lutego 2019 roku

Postanowienie Nr IV/2019

w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie

oraz ustalenia jej porządku obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

postanawiam

Zwołać IV Sesję Rady Gminy Lipie  w dniu 8 lutego 2018 roku /piątek/ o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Sekretarza obrad.
 • Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Lipie.
 • Powołanie Komisji Uchwał.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Przedstawienie planów pracy Urzędu Gminy w Lipiu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu na 2019 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia; Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka; Dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 • Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 • Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 • Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas III Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 • Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 • Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 grudnia 2018 r. do 8 lutego 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok. ( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. ( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.( IV/.../2019 )
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.( IV/.../2019 )
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania255 KB