główna zawartość
artykuł nr 1

IX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 5 lipca 2019 roku

IX  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  5 lipca 2019 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Informacja Starosty Kłobuckiego na temat zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie dostępu do publicznego transportu zbiorowego.
 8. Przedstawienie Planu rozwoju infrastruktury drogowej powiatu kłobuckiego na lata 2015-2025 – Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę w czasie upałów.
 10. Przedstawienie raportu z inwentaryzacji przystanków w gminie Lipie i omówienie harmonogramu ich wymiany lub modernizacji - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Omówienie wyników okresowych przeglądów mostów w gminie Lipie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 12. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu barierek przy mostach i mostkach na terenie gminy Lipie.
 13. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 14. Informacja na temat podłączeń do kanalizacji i wodociągu w m. Napoleon, Parzymiechy w I etapie - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas VIII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( IX/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Dankowie. ( IX/.../2019 )
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Lipie.

            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a