główna zawartość
artykuł nr 1

X Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23 lipca 2019 roku

X  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  23 lipca 2019 roku /wtorek/ o godz. 9:00  odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lipie w strażnicy w Dankowie  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Lipie.
 7. Informacja na temat złożonych wniosków w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące SIWZ do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie na rok 2020-2021 - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka i pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas IX Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. ( X/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( X/.../2019 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. ( X/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. ( X/.../2019 )
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 22. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Lipie.

              Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a