główna zawartość
artykuł nr 1

XI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28 sierpnia 2019 roku

XI Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 sierpnia 2019 roku /środa/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas X Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy
  Lipie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych ( XI/.../2019 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.( XI/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.( XI/.../2019 )
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Lipie.

        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania234 KB