główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe

 Oświadczenia majątkowe

Radni, wójt i jego zastępcy, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone

Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe zapisy dotyczące oświadczeń majątkowych można znaleźć w ustawie o samorządzie gminnym.

 

  

 

 

Dostępne podkategorie:
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Kierownik USC
Kierownik GOPS
Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu
Spec. ds. Kultury w Dankowie
Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie
Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu
Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach
Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie
Dyrektor Gimnazjum w Lipiu
Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach
Dyrektor SP w Lindowie
Dyrektor SP w Lipiu
Dyrektor SP w Natolinie
Dyrektor SP w Parzymiechach
Dyrektor SP w Rębielicach Szl.
Dyrektor Przedszkola w Lindowie
Dyrektor Przedszkola w Lipiu
Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach
Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie
Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski
Radny Gminy Tadeusz Bogacz
Radny Gminy Ludwik Cieśliński
Radna Gminy Gabriela Krzak
Radny Gminy Mirosław Kuc
Radny Gminy Jarosław Łyźniak
Radny Gminy Jacek Majchrzak
Radny Gminy Henryk Mikoś
Radny Gminy Henryk Mikołajczyk
Radna Gminy Teresa Podruczna
Radny Gminy Zbigniew Pilśniak
Radny Gminy Henryka Siejka
Radny Gminy Zdzisław Sieja
Radny Gminy Stanisław Stasiak
Radny Gminy Stanisław Szlązak
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek
Kadencja Rady Gminy 2006-2010
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka
Kadencja Rady Gminy 2010-2014
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka
Kadencja Rady Gminy 2014-2018
Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu
Kadencja Rady Gminy 2018-2023