główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 r.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 02 września 2019 r. do dnia 16 września 2019 r.  

  • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Lipie,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.