główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu687.333 KB
SIWZ1.501 MB
Informacja z otwarcia ofert35.542 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty547.993 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 168.697 KB
Załącznik nr 1 - formularz oferty48.500 KB
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu29.000 KB
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania32.500 KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa32.500 KB
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót33.000 KB
Załącznik nr 6 - wykaz osób34.000 KB
Załącznik nr 7 - oświadczenie dot oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów29.000 KB
Załącznik nr 8 - wzór umowy 50.348 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Projekt budowlany26.765 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - STWiORB688.867 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Dokumentacja geotechniczna11.708 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny rurociągu tłocznego503.438 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej i przykanalików2.072 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Przepompownia P3741.979 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Trasa rurociągu tłocznego P3-SR1.634 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Konstrukcja przepompowni 381.021 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu10.805 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych2.802 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Zagospodarowanie terenu przepompowni576.697 KB
Załącznik nr 10 przedmiar robót - Parzymiechy kanalizacja i wodociąg PR - II etap215.973 KB
Załącznik nr 11 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy21.854 KB