główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (0)

Zarządzenia Wójta (0)

Rok 2007 (54)

Rok 2008 (49)

Zarzadzenia (0)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (81)

Rok 2012 (3)

Rok 2013 (49)

Rok 2014 (90)

Rok 2015 (112)

Rok 2016 (105)

Rok 2017 (83)

Rok 2018 (105)

Rok 2019 (97)

Rok 2020 (31)

Obwieszczenia i zawiadomienia (101)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (0)

Skład Rady (5)

Kluby radnych kadencja 2018 -2023 (1)

Regulamin (1)

Sesje (0)

Najbliższa sesja (139)

Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 (50)

Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 (48)

Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 (20)

Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 (20)

Interpelacje i zapytania radnych (0)

Interpelacje i zapytania - 2019 rok (3)

Dyżury radnych (1)

Komisje (1)

Komisja Oświaty i Kultury (1)

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)

Komisja Rewizyjna (1)

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego (1)

Wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lipie (3)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (1)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 (0)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 (1)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 (1)

Sprawozdania GKRPA za rok 2006 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 (1)

Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 (1)

Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 (6)

Diagnoza na rok 2004 (1)

Diagnoza na rok 2005 (1)

Diagnoza na rok 2006 (1)

Diagnoza na rok 2007 (1)

Diagnoza na rok 2008 (2)

Diagnoza na rok 2010 (1)

Diagnoza na rok 2011 (1)

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych (2)

Konkursy (7)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (2)

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny (1)

Wybory samorządowe (0)

Wybory samorządowe 2006 (5)

Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (1)

Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów (1)

Rejestracja kandydatów na Wójta (2)

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (5)

Numery list kandydatów komitetów wyborczych (2)

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych (5)

Wybory samorządowe 2010 (23)

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (1)

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (1)

Wybory uzupełniające 2014 (18)

Wybory samorządowe 2014 (12)

Wybory samorządowe 2018 (22)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)

2009 (1)

2014 (12)

2019 (9)

Wybory Prezydenta RP (0)

Wybory Prezydenta RP 2010 (4)

Wybory Prezydenta RP 2015 (10)

Wybory Prezydenta RP 2020 (18)

Wybory do Sejmu i Senatu RP (0)

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. (17)

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. (5)

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. (10)

Referendum ogólnokrajowe 2015 (11)

Statut (1)

Budżet (10)

Sprawozdania finansowe (0)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (2)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2014 (4)

Rok 2015 (2)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Sprawozdanie roczne (0)

Rok 2018 (4)

Rok 2019 (4)

Uchwały (0)

Kadencja Rady Gminy 2018-2023 (0)

Rok 2018 (27)

Rok 2019 (79)

Rok 2020 (36)

Kadencja Rady Gminy 2014-2018 (0)

Rok 2014 (22)

Rok 2015 (99)

Rok 2016 (90)

Rok 2017 (95)

Rok 2018 (67)

Kadencja Rady Gminy 2010-2014 (0)

Rok 2010 (19)

Rok 2011 (123)

Rok 2012 (149)

Rok 2013 (100)

Rok 2014 (64)

Rok 2010 (0)

I Kwartał (16)

II Kwartał (15)

III Kwartał (27)

IV Kwartał (22)

Rok 2009 (0)

I Kwartał (8)

II Kwartał (11)

III Kwartał (13)

IV Kwartał (18)

Rok 2008 (0)

I Kwartał (13)

II Kwartał (7)

III Kwartał (6)

IV Kwartał (41)

Rok 2007 (0)

I Kwartał (6)

II Kwartał (13)

III Kwartał (11)

IV Kwartał (29)

Rok 2006 (0)

I Kwartał (1)

IV Kwartał (24)

Stanowiska i oświadczenia (0)

Kadencja Rady Gminy 2014-2018 (0)

Rok 2015 (2)

Rok 2016 (3)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (3)

Kadencja Rady Gminy 2010-2014 (0)

Rok 2014 (5)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (12)

Podmiot opodatkowania (1)

Przedmiot opodatkowania (1)

Termin powstania obowiązku podatkowego (1)

Termin płatności (1)

Stawki podatku (4)

Podatek od środków transportowych (10)

Podatek rolny (7)

Podatek leśny (6)

Opłata targowa (1)

Opłata reklamowa (1)

Ulgi i umorzenia (16)

Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku (1)

Zwrot podatku akcyzowego (2)

Informacje Urzędu (15)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Rok 2007 (2)

Rok 2011 (3)

Mienie Komunalne (0)

Informacja za rok 2003 (1)

Informacja za rok 2004 (0)

Informacja za rok 2005 (1)

Informacja za rok 2006 (2)

Informacja za rok 2007 (2)

Informacja za rok 2008 (1)

Projekty Uchwał (1)

Ochrona Środowiska (0)

informacje o środowisku (0)

ogłoszenia (49)

programy (2)

wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)

ochrona powietrza (0)

jakość powietrza (1)

dotacje (2)

ochrona przyrody (0)

rejestr pomników przyrody (1)

łowiectwo (14)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Albertów (1)

Brzózki (1)

Danków (1)

Giętkowizna (1)

Grabarze (1)

Julianów (1)

Kleśniska (1)

Lindów (1)

Napoleon (1)

Natolin (1)

Rębielice Szlacheckie i Szyszków (1)

Rozalin (1)

Stanisławów (1)

Troniny (1)

Wapiennik (1)

Zbrojewsko (1)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie (1)

Parzymiechy (1)

Gospodarka komunalna (0)

wodno-ściekowa (0)

umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków (1)

regulaminy, programy, akty prawne (3)

ceny, taryfy (0)

ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (2)

informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (2)

dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków (2)

kanalizacja (3)

oczyszczalnia ścieków (25)

odpady (0)

hamonogram wywozu odpadów komunalnych (1)

deklaracje, opłaty i terminy płatności (3)

edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych (0)

punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (4)

regulaminy, programy, akty prawne (4)

odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (1)

analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość (10)

azbest (6)

odpady rolnicze (2)

Nabór na wolne stanowiska (3)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (0)

Konkursy na stanowiska urzędnicze (55)

Regulamin naboru na wolne stanowiska (1)

Projekty UE - nabór personelu (6)

Gminna ewidencja zabytków (0)

Karty architektury (0)

Albertów (1)

Danków (1)

Julianów (1)

Lindów (1)

Lipie (1)

Natolin (1)

Parzymiechy (1)

Rębielice Szlacheckie (1)

Troniny (1)

Wapiennik (1)

Karty stanowisk archeologicznych (0)

Albertów (1)

Brzózki (1)

Danków (1)

Giętkowizna (1)

Grabarze (1)

Julianów (1)

Kleśniska (1)

Lindów (1)

Lipie (1)

Napoleon (1)

Parzymiechy (1)

Rębielice Szlacheckie (1)

Stanisławów (1)

Szyszków (1)

Troniny (1)

Wapiennik (1)

Zbrojewsko (1)

Zimnowoda (1)

Rejestr instytucji kultury (2)

Rejestry działalności regulowanej (0)

Odpady komunalne (1)

Nieczystości ciekłe (2)

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami (1)

Emisja obligacji (9)

KOMUNIKATY (57)

Wyniki kontroli (13)

Jednostki organizacyjne (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej (3)

Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych (1)

Sprawozdania z działalności GOPS (4)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (4)

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (4)

Gminny Zespół Oświaty (1)

Statut (1)

Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO (1)

Konkurs na Głównego Księgowego (3)

Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych (5)

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych (2)

Gimnazjum w Lipiu (1)

Szkoła Podstawowa w Lipiu (1)

Szkoła Podstawowa w Lindowie (1)

Szkoła Podstawowa w Natolinie (0)

Placówki oświatowe w Gminie Lipie (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu (0)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (4)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach (0)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (4)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie (0)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (4)

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich (0)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (4)

Gminny Żłobek w Lipiu (5)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (4)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń (2)

Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok (1)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (1)

Statut Sołectwa Albertów (2)

Statut Sołectwa Brzózki (2)

Statut Sołectwa Danków (2)

Statut Sołectwa Giętkowizna (2)

Statut Sołectwa Grabarze (2)

Statut Sołectwa Julianów (2)

Statut Sołectwa Kleśniska (2)

Statut Sołectwa Lipie (2)

Statut Sołectwa Lindów (2)

Statut Sołectwa Natolin (2)

Statut Sołectwa Napoleon (2)

Statut Sołectwa Parzymiechy (2)

Statut Sołectwa Rozalin (2)

Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie (2)

Statut Sołectwa Szyszków (2)

Statut Sołectwa Stanisławów (2)

Statut Sołectwa Wapiennik (2)

Statut Sołectwa Zimnowoda (2)

Statut Sołectwa Zbrojewsko (2)

Organizacje pozarządowe (0)

STOWARZYSZENIA (0)

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu (1)

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 (1)

Konkursy (18)

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. (1)

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. (1)

Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 (1)

Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 (1)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 (1)

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 (1)

Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. (1)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 (1)

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 (1)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 (1)

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 (1)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 (1)

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 (1)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 (1)

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020 (1)

Oświadczenia majątkowe (3)

Wójt Gminy (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (0)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (3)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji (1)

za rok 2014 (1)

za rok 2015 (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji (1)

korekta oświadczenia wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji (1)

za rok 2018 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 (1)

2019 (1)

Sekretarz Gminy (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska (1)

Wg stanu na dzień powołania na stanowisko (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy (1)

Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy (2)

za rok 2010 (2)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 (1)

za rok 2013 (1)

wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 (1)

wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. (1)

za rok 2014 (1)

za rok 2015 (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

za rok 2019 (1)

Skarbnik Gminy (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska (1)

Wg stanu na dzień powołania na stanowisko (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2017 (0)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

za rok 2014 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 (1)

za rok 2015 (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 (1)

za rok 2019 (1)

Kierownik USC (0)

za rok 2002 (0)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

Kierownik GOPS (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (2)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 (1)

wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r (1)

za rok 2014 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 (1)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. (1)

za rok 2015 (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

za rok 2019 (1)

Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 (1)

Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 (1)

za rok 2010 (1)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

za rok 2014 (1)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji (1)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 (1)

za rok 2015 (1)

wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. (2)

wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. (2)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. (1)

za rok 2016 (1)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. (1)

korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. (1)

za rok 2017 (1)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. (1)

za rok 2018 (1)

korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018 (1)

za rok 2019 (1)

Spec. ds. Kultury w Dankowie (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (0)

Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie (0)

za rok 2002 (0)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (0)

Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

Wg stanu na dzień powołania na stanowisko (1)

Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 (1)

Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (0)

Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (0)

Dyrektor Gimnazjum w Lipiu (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (2)

Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Dyrektor SP w Lindowie (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (0)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Dyrektor SP w Lipiu (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Dyrektor SP w Natolinie (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (0)

za rok 2008 (0)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (2)

Dyrektor SP w Parzymiechach (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Dyrektor SP w Rębielicach Szl. (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji (1)

za rok 2011 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji (1)

za rok 2012 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 (1)

za rok 2013 (1)

za rok 2014 (1)

za rok 2015 (1)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

za rok 2019 (1)

Dyrektor Przedszkola w Lindowie (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Dyrektor Przedszkola w Lipiu (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (0)

za rok 2008 (0)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (2)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2010 (1)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (1)

Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (1)

za rok 2008 (1)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (2)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (2)

Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (0)

za rok 2005 (1)

za rok 2006 (1)

Radny Gminy Tadeusz Bogacz (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Ludwik Cieśliński (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radna Gminy Gabriela Krzak (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Mirosław Kuc (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Jarosław Łyźniak (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Jacek Majchrzak (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Henryk Mikoś (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Henryk Mikołajczyk (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radna Gminy Teresa Podruczna (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Zbigniew Pilśniak (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Henryka Siejka (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (1)

Radny Gminy Zdzisław Sieja (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (0)

Radny Gminy Stanisław Stasiak (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (0)

Radny Gminy Stanisław Szlązak (0)

za rok 2002 (1)

za rok 2003 (1)

za rok 2004 (1)

za rok 2005 (0)

Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak (0)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (0)

za rok 2008 (0)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

za rok 2014 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 (0)

za rok 2015 (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

za rok 2019 (1)

Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek (0)

za rok 2006 (1)

za rok 2007 (0)

za rok 2008 (0)

za rok 2009 (1)

za rok 2010 (1)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

za rok 2014 (1)

za rok 2015 (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 (1)

za rok 2019 (1)

Kadencja Rady Gminy 2006-2010 (0)

Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie (4)

Ludwik Cieśliński - Radny Gminy (4)

Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy (4)

Izabela Konc - Radna Gminy (4)

Bernarda Konieczna - Radna Gminy (4)

Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy (5)

Robert Lipartowski - Radny Gminy (4)

Janusz Mączka - Radny Gminy (4)

Barbara Mrugalska - Radna Gminy (4)

Teresa Podruczna - Radna Gminy (4)

Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy (4)

Henryka Siejka - Radna Gminy (4)

Barbara Smolarek - Radna Gminy (4)

Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (4)

Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy (4)

Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka (0)

za rok 2009 (1)

z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. (1)

za rok 2010 (1)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

za rok 2014 (1)

za rok 2015 (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

za rok 2019 (1)

Kadencja Rady Gminy 2010-2014 (0)

Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie (4)

Stanisław Cieślak - Radny Gminy (7)

Ryszard Kmiecik - Radny Gminy (9)

Ludwik Cieśliński - Radny Gminy (10)

Janusz Mączka - Radny Gminy (8)

Teresa Podruczna - Radna Gminy (7)

Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie (11)

Izabela Konc - Radna Gminy (6)

Jarosław Łyźniak - Radny Gminy (9)

Gabriela Krzak - Radna Gminy (9)

Alicja Podgórska - Radna Gminy (9)

Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy (10)

Krzysztof Orzełek - Radny Gminy (9)

Robert Lipartowski - Radny Gminy (10)

Piotr Wożniak - Radny Gminy (7)

Jacek Jeziorski - Radny Gminy (3)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu (0)

za rok 2009 (1)

Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO (2)

za rok 2010 (2)

Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji (2)

za rok 2011 (0)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach (0)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji (2)

za rok 2011 (2)

za rok 2012 (2)

za rok 2013 (2)

za rok 2014 (2)

z dniem odwołania ze stanowiska (1)

wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. (1)

wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. (1)

za rok 2015 (1)

wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. (1)

za rok 2016 (2)

za rok 2017 (3)

za rok 2018 (3)

za rok 2019 (2)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu (0)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji (3)

za rok 2011 (2)

za rok 2012 (2)

Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji (1)

Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji (1)

wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora (1)

wg stanu na dzień powierzenia stanowiska (1)

za rok 2013 (2)

wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 (1)

za rok 2014 (2)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 (2)

za rok 2015 (2)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. (1)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 (1)

za rok 2016 (2)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 (1)

za rok 2017 (2)

za rok 2018 (2)

za rok 2019 (2)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie (0)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji (1)

za rok 2011 (1)

za rok 2012 (1)

za rok 2013 (1)

korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 (1)

za rok 2014 (1)

za rok 2015 (1)

wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. (1)

za rok 2016 (1)

za rok 2017 (1)

za rok 2018 (1)

za rok 2019 (1)

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka (0)

na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta (1)

wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia (1)

za rok 2018 (0)

Kadencja Rady Gminy 2014-2018 (0)

Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie (7)

Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (5)

Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy (10)

Maria Gworys - Radna Gminy Lipie (6)

Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie (13)

Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie (9)

Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie (10)

Izabela Konc - Radna Gminy Lipie (7)

Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie (7)

Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie (9)

Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie (11)

Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie (10)

Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie (9)

Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie (7)

Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie (9)

Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu (0)

według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków (1)

według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. (1)

wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. (1)

korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. (1)

za rok 2019 (1)

Kadencja Rady Gminy 2018-2023 (0)

Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie (3)

Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie (3)

Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie (3)

Gworys Maria - Radna Gminy Lipie (3)

Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie (5)

Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie (5)

Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie (4)

Konc Izabela - Radna Gminy Lipie (3)

Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie (5)

Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie (3)

Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie (4)

Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie (3)

Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie (3)

Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie (3)

Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie (3)

Wybory ławników (0)

Wybory ławników na kadencję 2020-2023 (1)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 (0)

Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 (0)

Redakcja Biuletynu (1)