główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 261211
   Godziny urzędowania 8531
   Struktura organizacyjna 16482
   Ochrona danych osobowych 504
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3530
Organy
   Wójt Gminy 16660
     Zarządzenia Wójta 2025
    ›    Rok 2007 6287
    ›    Rok 2008 5494
     Zarzadzenia 6999
    ›    Rok 2011 10727
    ›    Rok 2010 928
    ›    Rok 2012 1381
    ›    Rok 2013 4280
    ›    Rok 2014 7235
    ›    Rok 2015 15181
    ›    Rok 2016 4432
    ›    Rok 2017 2453
    ›    Rok 2018 2164
    ›    Rok 2019 2025
    ›    Rok 2020 439
     Obwieszczenia i zawiadomienia 23054
   Sekretarz 7329
   Skarbnik 6025
   Rada Gminy 13348
     Skład Rady 5343
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 203
     Regulamin 5584
     Sesje 7846
    ›    Najbliższa sesja 19341
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 27710
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 6211
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 628
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 1228
     Interpelacje i zapytania radnych 202
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 171
     Dyżury radnych 2580
   Komisje 5259
     Komisja Oświaty i Kultury 3352
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1983
     Komisja Rewizyjna 2110
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2139
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 131
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7647
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3023
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 977
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1805
    ›    Diagnoza na rok 2004 1184
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1167
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 1072
    ›    Diagnoza na rok 2005 1129
    ›    Diagnoza na rok 2006 1050
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1120
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 1075
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 1067
    ›    Diagnoza na rok 2007 1078
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 964
    ›    Diagnoza na rok 2008 1048
    ›    Diagnoza na rok 2010 987
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 824
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 822
    ›    Diagnoza na rok 2011 924
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2708
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 752
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 626
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 720
     Konkursy 4333
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1887
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1123
     Gminny Punkt Wsparcia Rodziny 22
   Wybory samorządowe 7691
     Wybory samorządowe 2006 2641
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1204
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1233
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1417
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1977
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1426
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 2045
     Wybory samorządowe 2010 5198
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 652
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 819
     Wybory uzupełniające 2014 1863
     Wybory samorządowe 2014 5144
     Wybory samorządowe 2018 3242
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2757
     2009 1009
     2014 1420
     2019 284
   Wybory Prezydenta RP 317
     Wybory Prezydenta RP 2010 3230
     Wybory Prezydenta RP 2015 4572
     Wybory Prezydenta RP 2020 450
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 1079
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4399
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1778
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 314
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2610
Prawo Lokalne
   Statut 7277
   Budżet 12056
     Sprawozdania finansowe 1985
    ›    Rok 2008 765
    ›    Rok 2009 863
    ›    Rok 2010 1160
    ›    Rok 2011 6022
    ›    Rok 2013 762
    ›    Rok 2012 783
    ›    Rok 2014 4214
    ›    Rok 2015 762
    ›    Rok 2016 825
    ›    Rok 2017 315
    ›    Rok 2018 354
     Sprawozdanie roczne 206
    ›    Rok 2018 251
    ›    Rok 2019 3
   Uchwały 15837
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 1180
    ›    Rok 2018 1029
    ›    Rok 2019 2729
    ›    Rok 2020 600
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3732
    ›    Rok 2014 5734
    ›    Rok 2015 14813
    ›    Rok 2016 4282
    ›    Rok 2017 2750
    ›    Rok 2018 1991
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5494
    ›    Rok 2010 3022
    ›    Rok 2011 10512
    ›    Rok 2012 27496
    ›    Rok 2013 7598
    ›    Rok 2014 8781
     Rok 2010 1791
    ›    I Kwartał 2504
    ›    II Kwartał 2285
    ›    III Kwartał 3391
    ›    IV Kwartał 2963
     Rok 2009 1594
    ›    I Kwartał 1789
    ›    II Kwartał 2062
    ›    III Kwartał 2346
    ›    IV Kwartał 2974
     Rok 2008 1748
    ›    I Kwartał 2229
    ›    II Kwartał 1552
    ›    III Kwartał 1660
    ›    IV Kwartał 5114
     Rok 2007 1405
    ›    I Kwartał 1503
    ›    II Kwartał 2231
    ›    III Kwartał 2113
    ›    IV Kwartał 4058
    ›    IV Kwartał 3642
     Rok 2006 1605
    ›    I Kwartał 1126
   Stanowiska i oświadczenia 389
    ›    Rok 2017 1797
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 870
    ›    Rok 2015 614
    ›    Rok 2016 538
    ›    Rok 2018 151
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 479
    ›    Rok 2014 1344
   Podatki i opłaty lokalne 7847
     Podatek od nieruchomości 5016
    ›    Podmiot opodatkowania 944
    ›    Przedmiot opodatkowania 897
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 855
    ›    Termin płatności 889
    ›    Stawki podatku 1889
     Podatek od środków transportowych 2935
     Podatek rolny 3202
     Podatek leśny 4234
     Opłata targowa 399
     Opłata reklamowa 475
     Ulgi i umorzenia 2233
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 474
     Zwrot podatku akcyzowego 256
   Informacje Urzędu 13866
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2343
    ›    Rok 2007 1102
    ›    Rok 2011 886
     Mienie Komunalne 1366
    ›    Informacja za rok 2003 1319
    ›    Informacja za rok 2004 808
    ›    Informacja za rok 2005 913
    ›    Informacja za rok 2006 991
    ›    Informacja za rok 2007 866
    ›    Informacja za rok 2008 785
     Projekty Uchwał 1054
   Ochrona Środowiska 14645
      informacje o środowisku 440
    ›    ogłoszenia 687
    ›    programy 113
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 91
     ochrona powietrza 359
    ›    jakość powietrza 119
    ›    dotacje 370
    ›    rejestr pomników przyrody 158
     ochrona przyrody 188
     łowiectwo 208
   Zagospodarowanie przestrzenne 7875
     Albertów 2003
     Brzózki 1669
     Danków 3313
     Giętkowizna 1134
     Grabarze 1301
     Julianów 1408
     Kleśniska 1645
     Lindów 1396
     Napoleon 1429
     Natolin 1644
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 2214
     Rozalin 1424
     Stanisławów 1672
     Troniny 2222
     Wapiennik 1677
     Zbrojewsko 1566
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1551
     Parzymiechy 390
   Gospodarka komunalna 7408
    ›    ceny, taryfy 2725
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 1745
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków 972
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 1445
     wodno-ściekowa 407
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 168
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 72
     odpady 4531
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość 1366
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych 1748
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności 371
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych 220
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 238
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 223
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych 178
    ›    azbest 309
    ›    odpady rolnicze 144
   Nabór na wolne stanowiska 2703
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 54620
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 62244
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3389
   Projekty UE - nabór personelu 7154
   Gminna ewidencja zabytków 467
     Karty architektury 174
    ›    Albertów 172
    ›    Danków 264
    ›    Julianów 164
    ›    Lindów 167
    ›    Lipie 253
    ›    Natolin 157
    ›    Parzymiechy 175
    ›    Rębielice Szlacheckie 162
    ›    Troniny 136
    ›    Wapiennik 145
     Karty stanowisk archeologicznych 141
    ›    Albertów 165
    ›    Brzózki 130
    ›    Danków 171
    ›    Giętkowizna 159
    ›    Grabarze 130
    ›    Julianów 120
    ›    Kleśniska 121
    ›    Lindów 127
    ›    Lipie 141
    ›    Napoleon 127
    ›    Parzymiechy 166
    ›    Rębielice Szlacheckie 145
    ›    Stanisławów 120
    ›    Szyszków 134
    ›    Troniny 132
    ›    Wapiennik 152
    ›    Zbrojewsko 153
    ›    Zimnowoda 155
   Rejestr instytucji kultury 347
   Rejestry działalności regulowanej 179
     Odpady komunalne 83
     Nieczystości ciekłe 85
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 65
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 106959
     Rok 2020 4098
     Rok 2019 13105
     Rok 2018 14094
     Rok 2017 23011
     Rok 2016 24629
     Rok 2015 27844
     Rok 2014 19410
     Rok 2013 19982
     Rok 2012 19686
     Rok 2011 43104
     Rok 2010 15594
     Rok 2009 16373
     Rok 2008 19506
     Rok 2007 12640
     Rok 2006 17317
     Rok 2005 15651
     Rok 2004 9650
     Rok 2003 7134
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 22470
     2011 42897
     2012 7867
     2013 20070
     2014 23835
     2015 35026
     2016 21664
     2017 22732
     2018 21478
     2019 22495
     Rok 2020 7940
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1285
Ogłoszenia
   Mienie 18877
     2011 4270
     2012 5288
     2013 29108
     2014 5610
     2015 2715
     2016 3471
     2017 2740
     2018 3423
     2019 2357
     2020 887
   POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 87
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6004
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 713
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 815
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 814
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 664
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 1006
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1782
   za rok 2019 787
   za rok 2020 355
Inne
   Emisja obligacji 9360
   KOMUNIKATY 26289
   Wyniki kontroli 9350
   Jednostki organizacyjne 7876
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3881
    ›    Kontakt 3831
    ›    Kierownictwo 2850
    ›    Statut 1684
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2336
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1529
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 271
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 121
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2019 43
     Gminny Zespół Oświaty 3829
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2878
    ›    Gimnazjum w Lipiu 6194
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1723
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1461
    ›    Statut 1442
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1248
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1684
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1682
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2125
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 594
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 115
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 79
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 85
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 80
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 70
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 78
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 96
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 78
     Gminny Żłobek w Lipiu 1020
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 75
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 3177
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok 366
   Jednostki pomocnicze 4717
     Sołectwa 3742
    ›    Statut Sołectwa Albertów 924
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1120
    ›    Statut Sołectwa Danków 760
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 735
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 728
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1127
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1204
    ›    Statut Sołectwa Lipie 656
    ›    Statut Sołectwa Lindów 801
    ›    Statut Sołectwa Natolin 877
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 797
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 808
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 732
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 1083
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 813
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 748
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 780
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 820
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1195
   Organizacje pozarządowe 5832
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2391
     STOWARZYSZENIA 1550
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 924
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 672
     Konkursy 42850
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 624
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 574
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 580
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 517
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 634
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 568
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 514
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 452
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 406
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 211
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 206
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 118
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 114
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 73
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020 357
   Oświadczenia majątkowe 18253
     Wójt Gminy 4183
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1193
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2514
    ›    za rok 2014 2241
    ›    za rok 2015 687
    ›    za rok 2016 397
    ›    za rok 2017 380
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 214
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 200
    ›    za rok 2018 172
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 60
    ›    korekta oświadczenia wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 43
    ›    2019 56
     Sekretarz Gminy 2498
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 772
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 504
    ›    za rok 2014 590
    ›    za rok 2015 446
    ›    za rok 2016 303
    ›    za rok 2017 185
    ›    za rok 2018 166
    ›    za rok 2019 40
     Skarbnik Gminy 2503
    ›    za rok 2014 548
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 403
    ›    za rok 2015 478
    ›    za rok 2016 318
    ›    za rok 2017 284
    ›    za rok 2018 215
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 105
    ›    za rok 2019 51
    ›    za rok 2002 745
    ›    za rok 2003 868
    ›    za rok 2004 787
    ›    za rok 2005 816
    ›    za rok 2006 763
    ›    za rok 2007 704
    ›    za rok 2008 685
    ›    za rok 2009 774
     Kierownik GOPS 2273
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 461
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1426
    ›    za rok 2014 719
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 422
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 408
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 429
    ›    za rok 2015 410
    ›    za rok 2016 306
    ›    za rok 2017 277
    ›    za rok 2018 176
    ›    za rok 2019 41
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2496
    ›    za rok 2014 536
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 497
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 527
    ›    za rok 2015 446
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 298
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 331
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 387
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 241
    ›    za rok 2016 256
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 305
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 229
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 222
    ›    za rok 2017 214
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 147
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 142
    ›    za rok 2018 140
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018 97
    ›    za rok 2019 32
    ›    za rok 2002 694
    ›    za rok 2003 768
    ›    za rok 2004 909
    ›    za rok 2005 884
    ›    za rok 2002 725
    ›    za rok 2003 788
    ›    za rok 2004 941
    ›    za rok 2005 928
    ›    za rok 2002 858
    ›    za rok 2003 808
    ›    za rok 2004 776
    ›    za rok 2005 845
    ›    za rok 2006 679
    ›    za rok 2007 710
    ›    za rok 2008 722
    ›    za rok 2009 719
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 638
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 560
    ›    za rok 2002 906
    ›    za rok 2003 721
    ›    za rok 2004 807
    ›    za rok 2005 863
    ›    za rok 2002 743
    ›    za rok 2003 655
    ›    za rok 2004 843
    ›    za rok 2005 702
    ›    za rok 2002 873
    ›    za rok 2003 832
    ›    za rok 2004 925
    ›    za rok 2005 878
    ›    za rok 2006 734
    ›    za rok 2007 715
    ›    za rok 2008 693
    ›    za rok 2009 721
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 625
    ›    za rok 2010 636
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 625
    ›    za rok 2002 853
    ›    za rok 2003 825
    ›    za rok 2004 900
    ›    za rok 2005 879
    ›    za rok 2006 705
    ›    za rok 2007 792
    ›    za rok 2008 581
    ›    za rok 2009 641
    ›    za rok 2010 689
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 631
    ›    za rok 2002 807
    ›    za rok 2003 791
    ›    za rok 2004 745
    ›    za rok 2005 735
    ›    za rok 2006 630
    ›    za rok 2007 662
    ›    za rok 2008 674
    ›    za rok 2009 601
    ›    za rok 2010 566
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 549
    ›    za rok 2002 709
    ›    za rok 2003 686
    ›    za rok 2004 730
    ›    za rok 2005 778
    ›    za rok 2006 640
    ›    za rok 2007 527
    ›    za rok 2008 586
    ›    za rok 2009 601
    ›    za rok 2010 545
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 471
    ›    za rok 2002 765
    ›    za rok 2003 727
    ›    za rok 2004 820
    ›    za rok 2005 750
    ›    za rok 2006 731
    ›    za rok 2007 523
    ›    za rok 2008 464
    ›    za rok 2009 529
    ›    za rok 2010 488
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 488
    ›    za rok 2002 730
    ›    za rok 2003 761
    ›    za rok 2004 774
    ›    za rok 2005 853
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 2019
    ›    za rok 2014 610
    ›    za rok 2015 393
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 325
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 398
    ›    za rok 2016 489
    ›    za rok 2017 231
    ›    za rok 2018 155
    ›    za rok 2019 28
    ›    za rok 2002 872
    ›    za rok 2003 856
    ›    za rok 2004 760
    ›    za rok 2005 742
    ›    za rok 2006 750
    ›    za rok 2007 717
    ›    za rok 2008 641
    ›    za rok 2009 608
    ›    za rok 2010 568
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 488
    ›    za rok 2002 774
    ›    za rok 2003 737
    ›    za rok 2004 755
    ›    za rok 2005 753
    ›    za rok 2006 842
    ›    za rok 2007 796
    ›    za rok 2008 503
    ›    za rok 2009 624
    ›    za rok 2010 682
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 478
    ›    za rok 2002 806
    ›    za rok 2003 840
    ›    za rok 2004 779
    ›    za rok 2005 810
    ›    za rok 2006 699
    ›    za rok 2010 575
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 526
    ›    za rok 2002 811
    ›    za rok 2003 724
    ›    za rok 2004 791
    ›    za rok 2005 698
    ›    za rok 2006 634
    ›    za rok 2007 659
    ›    za rok 2008 597
    ›    za rok 2009 594
    ›    za rok 2010 634
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 667
    ›    za rok 2002 802
    ›    za rok 2003 750
    ›    za rok 2004 720
    ›    za rok 2005 768
    ›    za rok 2006 826
    ›    za rok 2002 749
    ›    za rok 2003 710
    ›    za rok 2004 727
    ›    za rok 2005 754
    ›    za rok 2002 702
    ›    za rok 2003 755
    ›    za rok 2004 724
    ›    za rok 2005 854
    ›    za rok 2002 702
    ›    za rok 2003 720
    ›    za rok 2004 731
    ›    za rok 2005 753
    ›    za rok 2002 751
    ›    za rok 2003 733
    ›    za rok 2004 780
    ›    za rok 2005 728
    ›    za rok 2002 737
    ›    za rok 2003 752
    ›    za rok 2004 716
    ›    za rok 2005 764
    ›    za rok 2002 764
    ›    za rok 2003 759
    ›    za rok 2004 699
    ›    za rok 2005 793
    ›    za rok 2002 741
    ›    za rok 2003 671
    ›    za rok 2004 766
    ›    za rok 2005 821
    ›    za rok 2002 748
    ›    za rok 2003 766
    ›    za rok 2004 771
    ›    za rok 2005 749
    ›    za rok 2002 745
    ›    za rok 2003 747
    ›    za rok 2004 648
    ›    za rok 2005 840
    ›    za rok 2002 740
    ›    za rok 2003 706
    ›    za rok 2004 703
    ›    za rok 2005 764
    ›    za rok 2002 637
    ›    za rok 2003 667
    ›    za rok 2004 631
    ›    za rok 2005 749
    ›    za rok 2002 713
    ›    za rok 2003 670
    ›    za rok 2004 691
    ›    za rok 2005 641
    ›    za rok 2002 544
    ›    za rok 2003 677
    ›    za rok 2004 712
    ›    za rok 2005 591
    ›    za rok 2002 729
    ›    za rok 2003 779
    ›    za rok 2004 790
    ›    za rok 2005 920
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1751
    ›    za rok 2014 495
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 459
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 419
    ›    za rok 2015 415
    ›    za rok 2016 296
    ›    za rok 2017 217
    ›    za rok 2018 158
    ›    za rok 2019 38
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1430
    ›    za rok 2013 614
    ›    za rok 2014 454
    ›    za rok 2015 321
    ›    za rok 2016 266
    ›    za rok 2017 228
    ›    za rok 2018 128
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 75
    ›    za rok 2019 20
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1085
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 903
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 976
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 898
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 945
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 1007
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 982
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 993
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 895
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 933
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 965
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 934
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 952
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 940
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 940
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1176
    ›    za rok 2013 451
    ›    za rok 2014 467
    ›    za rok 2015 350
    ›    za rok 2016 199
    ›    za rok 2017 164
    ›    za rok 2018 106
    ›    za rok 2019 22
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1575
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1296
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 1120
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1182
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1979
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1213
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1454
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2812
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 1015
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 1174
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1575
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2245
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2372
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1954
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1195
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3526
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2743
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 610
    ›    za rok 2009 441
    ›    za rok 2010 597
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 538
    ›    za rok 2011 465
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1497
    ›    za rok 2013 480
    ›    za rok 2014 473
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 556
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2181
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1330
    ›    za rok 2015 315
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 485
    ›    za rok 2016 242
    ›    za rok 2017 196
    ›    za rok 2018 148
    ›    za rok 2019 33
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1731
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 503
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 479
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 518
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 486
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 429
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 472
    ›    za rok 2013 482
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 605
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 472
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 393
    ›    za rok 2014 443
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 485
    ›    za rok 2015 460
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 354
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 350
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 336
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 363
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 347
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 294
    ›    za rok 2016 280
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 194
    ›    za rok 2017 201
    ›    za rok 2018 161
    ›    za rok 2019 34
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1301
    ›    za rok 2013 500
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 375
    ›    za rok 2014 340
    ›    za rok 2015 299
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 321
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 342
    ›    za rok 2016 290
    ›    za rok 2017 160
    ›    za rok 2018 103
    ›    za rok 2019 23
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 902
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 596
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 574
    ›    za rok 2018 106
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1678
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1135
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1057
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 922
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 934
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2356
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1345
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1758
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 632
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 1032
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 682
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 1010
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 1087
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1446
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 1091
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2329
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 278
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 197
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 108
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 145
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 82
    ›    za rok 2019 19
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 571
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 124
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 244
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 180
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 146
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 184
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 235
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 155
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 158
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 148
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 177
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 181
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 153
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 168
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 259
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 146
   Wybory ławników 215
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 305
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 131
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 87
   Redakcja Biuletynu 5284
Łączna liczba odwiedzin:2378378