główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 257923
   Godziny urzędowania 8382
   Struktura organizacyjna 16232
   Ochrona danych osobowych 383
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3440
Organy
   Wójt Gminy 16338
     Zarządzenia Wójta 1916
    ›    Rok 2007 5749
    ›    Rok 2008 4984
     Zarzadzenia 6799
    ›    Rok 2011 9716
    ›    Rok 2010 846
    ›    Rok 2012 1315
    ›    Rok 2013 3789
    ›    Rok 2014 6317
    ›    Rok 2015 14187
    ›    Rok 2016 3440
    ›    Rok 2017 1680
    ›    Rok 2018 1140
    ›    Rok 2019 1111
    ›    Rok 2020 19
     Obwieszczenia i zawiadomienia 22356
   Sekretarz 7237
   Skarbnik 5913
   Rada Gminy 13179
     Skład Rady 5286
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 148
     Regulamin 5529
     Sesje 7702
    ›    Najbliższa sesja 17742
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 27051
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5642
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 361
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 858
     Interpelacje i zapytania radnych 159
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 107
     Dyżury radnych 2536
   Komisje 5144
     Komisja Oświaty i Kultury 3300
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1938
     Komisja Rewizyjna 2066
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2090
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 84
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7526
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2902
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 903
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1742
    ›    Diagnoza na rok 2004 1125
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1102
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 1009
    ›    Diagnoza na rok 2005 1069
    ›    Diagnoza na rok 2006 998
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1056
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 1009
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 1010
    ›    Diagnoza na rok 2007 1016
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 902
    ›    Diagnoza na rok 2008 989
    ›    Diagnoza na rok 2010 932
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 771
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 766
    ›    Diagnoza na rok 2011 862
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2632
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 694
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 574
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 571
     Konkursy 4232
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1846
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1082
   Wybory samorządowe 7598
     Wybory samorządowe 2006 2589
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1163
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1179
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1366
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1929
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1381
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 2004
     Wybory samorządowe 2010 5031
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 610
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 782
     Wybory uzupełniające 2014 1726
     Wybory samorządowe 2014 5015
     Wybory samorządowe 2018 3042
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2672
     2009 980
     2014 1319
     2019 207
   Wybory Prezydenta RP 15
     Wybory Prezydenta RP 2010 3139
     Wybory Prezydenta RP 2015 4139
     Wybory Prezydenta RP 2020 23
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 1002
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4188
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1674
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 228
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2444
Prawo Lokalne
   Statut 7162
   Budżet 11696
     Sprawozdania finansowe 1889
    ›    Rok 2008 718
    ›    Rok 2009 812
    ›    Rok 2010 1102
    ›    Rok 2011 5976
    ›    Rok 2013 715
    ›    Rok 2012 737
    ›    Rok 2014 4169
    ›    Rok 2015 717
    ›    Rok 2016 746
    ›    Rok 2017 255
    ›    Rok 2018 234
     Sprawozdanie roczne 134
    ›    Rok 2018 174
   Uchwały 15474
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 963
    ›    Rok 2018 735
    ›    Rok 2019 1998
    ›    Rok 2020 167
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3634
    ›    Rok 2014 5543
    ›    Rok 2015 14148
    ›    Rok 2016 3555
    ›    Rok 2017 2059
    ›    Rok 2018 1377
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5410
    ›    Rok 2010 2852
    ›    Rok 2011 9852
    ›    Rok 2012 26621
    ›    Rok 2013 7012
    ›    Rok 2014 8352
     Rok 2010 1721
    ›    I Kwartał 2345
    ›    II Kwartał 2164
    ›    III Kwartał 3175
    ›    IV Kwartał 2786
     Rok 2009 1530
    ›    I Kwartał 1683
    ›    II Kwartał 1938
    ›    III Kwartał 2216
    ›    IV Kwartał 2849
     Rok 2008 1697
    ›    I Kwartał 2121
    ›    II Kwartał 1456
    ›    III Kwartał 1554
    ›    IV Kwartał 4808
     Rok 2007 1360
    ›    I Kwartał 1409
    ›    II Kwartał 2094
    ›    III Kwartał 2002
    ›    IV Kwartał 3844
    ›    IV Kwartał 3445
     Rok 2006 1525
    ›    I Kwartał 1059
   Stanowiska i oświadczenia 268
    ›    Rok 2017 1739
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 812
    ›    Rok 2015 574
    ›    Rok 2016 498
    ›    Rok 2018 113
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 444
    ›    Rok 2014 1306
   Podatki i opłaty lokalne 7583
     Podatek od nieruchomości 4768
    ›    Podmiot opodatkowania 902
    ›    Przedmiot opodatkowania 852
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 812
    ›    Termin płatności 842
    ›    Stawki podatku 1833
     Podatek od środków transportowych 2811
     Podatek rolny 3021
     Podatek leśny 4117
     Opłata targowa 358
     Opłata reklamowa 438
     Ulgi i umorzenia 2074
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 434
     Zwrot podatku akcyzowego 196
   Informacje Urzędu 13608
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2300
    ›    Rok 2007 1063
    ›    Rok 2011 846
     Mienie Komunalne 1312
    ›    Informacja za rok 2003 1282
    ›    Informacja za rok 2004 761
    ›    Informacja za rok 2005 869
    ›    Informacja za rok 2006 955
    ›    Informacja za rok 2007 822
    ›    Informacja za rok 2008 743
     Projekty Uchwał 1000
   Ochrona Środowiska 13853
      informacje o środowisku 162
    ›    informacje i ogłoszenia 118
    ›    programy 48
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 24
     ochrona powietrza 225
    ›    jakość powietrza 56
    ›    dotacje 240
    ›    rejestr pomników przyrody 87
     ochrona przyrody 71
     łowiectwo 70
   Zagospodarowanie przestrzenne 7687
     Albertów 1879
     Brzózki 1213
     Danków 3176
     Giętkowizna 1068
     Grabarze 1224
     Julianów 1328
     Kleśniska 1548
     Lindów 1314
     Napoleon 1360
     Natolin 1563
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 2137
     Rozalin 1352
     Stanisławów 1590
     Troniny 2070
     Wapiennik 1539
     Zbrojewsko 1470
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1466
     Parzymiechy 314
   Gospodarka komunalna 6052
    ›    ceny, taryfy 2532
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 1654
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków 834
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 1277
     wodno-ściekowa 183
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 95
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 29
     odpady 3069
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość 1217
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych 545
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności 168
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych 87
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 88
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 107
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych 78
    ›    azbest 157
    ›    odpady rolnicze 54
   Nabór na wolne stanowiska 2415
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 53605
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 60671
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3278
   Projekty UE - nabór personelu 6998
   Gminna ewidencja zabytków 374
     Karty architektury 126
    ›    Albertów 114
    ›    Danków 200
    ›    Julianów 108
    ›    Lindów 113
    ›    Lipie 206
    ›    Natolin 109
    ›    Parzymiechy 119
    ›    Rębielice Szlacheckie 110
    ›    Troniny 88
    ›    Wapiennik 98
     Karty stanowisk archeologicznych 99
    ›    Albertów 123
    ›    Brzózki 92
    ›    Danków 125
    ›    Giętkowizna 97
    ›    Grabarze 83
    ›    Julianów 80
    ›    Kleśniska 85
    ›    Lindów 87
    ›    Lipie 97
    ›    Napoleon 84
    ›    Parzymiechy 104
    ›    Rębielice Szlacheckie 96
    ›    Stanisławów 75
    ›    Szyszków 82
    ›    Troniny 89
    ›    Wapiennik 107
    ›    Zbrojewsko 104
    ›    Zimnowoda 106
   Rejestr instytucji kultury 237
   Rejestry działalności regulowanej 96
     Odpady komunalne 46
     Nieczystości ciekłe 49
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 30
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 105363
     Rok 2020 2024
     Rok 2019 12570
     Rok 2018 13807
     Rok 2017 22770
     Rok 2016 24065
     Rok 2015 27434
     Rok 2014 19263
     Rok 2013 19781
     Rok 2012 19510
     Rok 2011 42887
     Rok 2010 15415
     Rok 2009 16254
     Rok 2008 19408
     Rok 2007 12593
     Rok 2006 17233
     Rok 2005 15520
     Rok 2004 9593
     Rok 2003 7084
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 22028
     2011 42750
     2012 7770
     2013 19874
     2014 23727
     2015 34584
     2016 21334
     2017 22589
     2018 20464
     2019 22072
     Rok 2020 2948
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1170
Ogłoszenia
   Mienie 18583
     2011 4175
     2012 5194
     2013 29065
     2014 5506
     2015 2614
     2016 3347
     2017 2608
     2018 3210
     2019 2100
     2020 293
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5851
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 693
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 792
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 788
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 640
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 985
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1549
   za rok 2019 680
   za rok 2020 124
Inne
   Emisja obligacji 8868
   KOMUNIKATY 25530
   Wyniki kontroli 9129
   Jednostki organizacyjne 7742
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3718
    ›    Kontakt 3704
    ›    Kierownictwo 2779
    ›    Statut 1631
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2277
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1455
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 169
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 61
     Gminny Zespół Oświaty 3766
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2803
    ›    Gimnazjum w Lipiu 6092
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1677
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1411
    ›    Statut 1388
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1200
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1637
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1641
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2078
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 534
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 66
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 43
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 43
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 42
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 34
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 37
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 49
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 35
     Gminny Żłobek w Lipiu 941
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 37
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 3066
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok 255
   Jednostki pomocnicze 4637
     Sołectwa 3644
    ›    Statut Sołectwa Albertów 879
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1076
    ›    Statut Sołectwa Danków 706
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 692
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 672
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1071
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1153
    ›    Statut Sołectwa Lipie 617
    ›    Statut Sołectwa Lindów 748
    ›    Statut Sołectwa Natolin 828
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 747
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 767
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 676
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 1026
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 749
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 698
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 739
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 777
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1160
   Organizacje pozarządowe 5744
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2344
     STOWARZYSZENIA 1511
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 888
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 632
     Konkursy 40973
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 584
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 532
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 525
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 467
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 580
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 532
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 468
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 403
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 367
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 170
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 163
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 78
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 74
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 33
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020 304
   Oświadczenia majątkowe 17656
     Wójt Gminy 4052
    ›    za rok 2013 673
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1150
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2464
    ›    za rok 2014 2194
    ›    za rok 2015 633
    ›    za rok 2016 357
    ›    za rok 2017 332
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 167
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 150
    ›    za rok 2018 94
     Sekretarz Gminy 2387
    ›    za rok 2013 399
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 724
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 465
    ›    za rok 2014 540
    ›    za rok 2015 402
    ›    za rok 2016 263
    ›    za rok 2017 155
    ›    za rok 2018 114
     Skarbnik Gminy 2397
    ›    za rok 2013 474
    ›    za rok 2014 508
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 364
    ›    za rok 2015 428
    ›    za rok 2016 276
    ›    za rok 2017 252
    ›    za rok 2018 156
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 48
    ›    za rok 2002 721
    ›    za rok 2003 843
    ›    za rok 2004 764
    ›    za rok 2005 793
    ›    za rok 2006 735
    ›    za rok 2007 681
    ›    za rok 2008 655
    ›    za rok 2009 754
     Kierownik GOPS 2152
    ›    za rok 2013 477
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 408
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1387
    ›    za rok 2014 683
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 383
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 366
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 383
    ›    za rok 2015 370
    ›    za rok 2016 272
    ›    za rok 2017 235
    ›    za rok 2018 92
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2418
    ›    za rok 2013 483
    ›    za rok 2014 491
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 455
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 482
    ›    za rok 2015 408
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 250
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 294
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 346
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 195
    ›    za rok 2016 209
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 266
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 195
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 180
    ›    za rok 2017 171
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 101
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 101
    ›    za rok 2018 93
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018 52
    ›    za rok 2002 655
    ›    za rok 2003 739
    ›    za rok 2004 883
    ›    za rok 2005 859
    ›    za rok 2002 703
    ›    za rok 2003 759
    ›    za rok 2004 910
    ›    za rok 2005 900
    ›    za rok 2002 824
    ›    za rok 2003 765
    ›    za rok 2004 748
    ›    za rok 2005 813
    ›    za rok 2006 650
    ›    za rok 2007 686
    ›    za rok 2008 697
    ›    za rok 2009 699
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 616
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 533
    ›    za rok 2002 886
    ›    za rok 2003 701
    ›    za rok 2004 781
    ›    za rok 2005 840
    ›    za rok 2002 724
    ›    za rok 2003 636
    ›    za rok 2004 823
    ›    za rok 2005 687
    ›    za rok 2002 850
    ›    za rok 2003 808
    ›    za rok 2004 899
    ›    za rok 2005 851
    ›    za rok 2006 713
    ›    za rok 2007 693
    ›    za rok 2008 662
    ›    za rok 2009 696
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 600
    ›    za rok 2010 611
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 601
    ›    za rok 2002 828
    ›    za rok 2003 800
    ›    za rok 2004 872
    ›    za rok 2005 857
    ›    za rok 2006 677
    ›    za rok 2007 759
    ›    za rok 2008 557
    ›    za rok 2009 616
    ›    za rok 2010 668
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 606
    ›    za rok 2002 779
    ›    za rok 2003 769
    ›    za rok 2004 727
    ›    za rok 2005 711
    ›    za rok 2006 614
    ›    za rok 2007 639
    ›    za rok 2008 650
    ›    za rok 2009 575
    ›    za rok 2010 546
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 526
    ›    za rok 2002 683
    ›    za rok 2003 662
    ›    za rok 2004 701
    ›    za rok 2005 744
    ›    za rok 2006 619
    ›    za rok 2007 501
    ›    za rok 2008 560
    ›    za rok 2009 578
    ›    za rok 2010 523
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 447
    ›    za rok 2002 743
    ›    za rok 2003 700
    ›    za rok 2004 794
    ›    za rok 2005 727
    ›    za rok 2006 706
    ›    za rok 2007 503
    ›    za rok 2008 427
    ›    za rok 2009 503
    ›    za rok 2010 461
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 461
    ›    za rok 2002 705
    ›    za rok 2003 736
    ›    za rok 2004 738
    ›    za rok 2005 825
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1957
    ›    za rok 2002 759
    ›    za rok 2003 672
    ›    za rok 2004 810
    ›    za rok 2005 719
    ›    za rok 2006 693
    ›    za rok 2007 623
    ›    za rok 2008 677
    ›    za rok 2009 620
    ›    za rok 2010 498
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 437
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 462
    ›    za rok 2011 392
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 389
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 464
    ›    za rok 2012 401
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 342
    ›    za rok 2013 373
    ›    za rok 2014 570
    ›    za rok 2015 350
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 286
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 353
    ›    za rok 2016 361
    ›    za rok 2017 190
    ›    za rok 2018 102
    ›    za rok 2002 843
    ›    za rok 2003 832
    ›    za rok 2004 734
    ›    za rok 2005 722
    ›    za rok 2006 730
    ›    za rok 2007 696
    ›    za rok 2008 616
    ›    za rok 2009 584
    ›    za rok 2010 538
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 462
    ›    za rok 2002 752
    ›    za rok 2003 715
    ›    za rok 2004 729
    ›    za rok 2005 733
    ›    za rok 2006 817
    ›    za rok 2007 770
    ›    za rok 2008 482
    ›    za rok 2009 601
    ›    za rok 2010 653
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 460
    ›    za rok 2002 780
    ›    za rok 2003 814
    ›    za rok 2004 750
    ›    za rok 2005 784
    ›    za rok 2006 670
    ›    za rok 2010 551
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 495
    ›    za rok 2002 789
    ›    za rok 2003 698
    ›    za rok 2004 767
    ›    za rok 2005 674
    ›    za rok 2006 608
    ›    za rok 2007 635
    ›    za rok 2008 576
    ›    za rok 2009 569
    ›    za rok 2010 588
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 633
    ›    za rok 2002 779
    ›    za rok 2003 726
    ›    za rok 2004 698
    ›    za rok 2005 745
    ›    za rok 2006 804
    ›    za rok 2002 727
    ›    za rok 2003 684
    ›    za rok 2004 696
    ›    za rok 2005 732
    ›    za rok 2002 678
    ›    za rok 2003 732
    ›    za rok 2004 702
    ›    za rok 2005 834
    ›    za rok 2002 681
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 708
    ›    za rok 2005 730
    ›    za rok 2002 729
    ›    za rok 2003 715
    ›    za rok 2004 745
    ›    za rok 2005 705
    ›    za rok 2002 710
    ›    za rok 2003 726
    ›    za rok 2004 690
    ›    za rok 2005 741
    ›    za rok 2002 742
    ›    za rok 2003 735
    ›    za rok 2004 674
    ›    za rok 2005 774
    ›    za rok 2002 722
    ›    za rok 2003 654
    ›    za rok 2004 751
    ›    za rok 2005 797
    ›    za rok 2002 714
    ›    za rok 2003 749
    ›    za rok 2004 748
    ›    za rok 2005 730
    ›    za rok 2002 734
    ›    za rok 2003 731
    ›    za rok 2004 636
    ›    za rok 2005 825
    ›    za rok 2002 721
    ›    za rok 2003 688
    ›    za rok 2004 685
    ›    za rok 2005 747
    ›    za rok 2002 622
    ›    za rok 2003 646
    ›    za rok 2004 609
    ›    za rok 2005 731
    ›    za rok 2002 699
    ›    za rok 2003 649
    ›    za rok 2004 676
    ›    za rok 2005 618
    ›    za rok 2002 529
    ›    za rok 2003 660
    ›    za rok 2004 695
    ›    za rok 2005 578
    ›    za rok 2002 693
    ›    za rok 2003 765
    ›    za rok 2004 775
    ›    za rok 2005 903
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1674
    ›    za rok 2013 427
    ›    za rok 2014 463
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 421
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 376
    ›    za rok 2015 384
    ›    za rok 2016 260
    ›    za rok 2017 180
    ›    za rok 2018 98
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1368
    ›    za rok 2013 574
    ›    za rok 2014 419
    ›    za rok 2015 290
    ›    za rok 2016 233
    ›    za rok 2017 195
    ›    za rok 2018 74
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 32
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1065
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 884
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 952
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 881
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 922
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 982
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 959
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 973
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 880
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 912
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 944
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 916
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 924
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 917
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 920
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1110
    ›    za rok 2013 417
    ›    za rok 2014 437
    ›    za rok 2015 317
    ›    za rok 2016 168
    ›    za rok 2017 131
    ›    za rok 2018 65
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1529
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1257
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 1027
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1113
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1884
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1121
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1375
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2680
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 925
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 1076
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1488
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2158
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2284
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1855
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1129
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3433
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2699
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 591
    ›    za rok 2009 425
    ›    za rok 2010 580
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 519
    ›    za rok 2011 451
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1423
    ›    za rok 2013 445
    ›    za rok 2014 435
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 515
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2141
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1287
    ›    za rok 2015 283
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 441
    ›    za rok 2016 212
    ›    za rok 2017 153
    ›    za rok 2018 98
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1656
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 455
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 441
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 472
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 454
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 384
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 432
    ›    za rok 2013 450
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 549
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 434
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 356
    ›    za rok 2014 406
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 450
    ›    za rok 2015 419
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 319
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 319
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 297
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 332
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 313
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 263
    ›    za rok 2016 241
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 160
    ›    za rok 2017 165
    ›    za rok 2018 102
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1244
    ›    za rok 2013 459
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 333
    ›    za rok 2014 315
    ›    za rok 2015 267
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 280
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 302
    ›    za rok 2016 245
    ›    za rok 2017 122
    ›    za rok 2018 62
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 850
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 551
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 530
    ›    za rok 2018 62
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1613
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1021
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1011
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 816
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 845
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2242
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1245
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1676
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 536
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 943
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 597
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 872
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 1002
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1358
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 1012
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2223
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 215
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 156
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 77
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 113
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 44
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 422
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 89
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 187
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 134
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 106
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 125
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 175
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 106
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 106
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 99
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 130
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 132
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 113
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 125
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 203
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 102
   Wybory ławników 143
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 262
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 120
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 76
   Redakcja Biuletynu 5214
Łączna liczba odwiedzin:2293823