główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 259554
   Godziny urzędowania 8449
   Struktura organizacyjna 16347
   Ochrona danych osobowych 441
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3484
Organy
   Wójt Gminy 16486
     Zarządzenia Wójta 1965
    ›    Rok 2007 5997
    ›    Rok 2008 5222
     Zarzadzenia 6890
    ›    Rok 2011 10163
    ›    Rok 2010 884
    ›    Rok 2012 1342
    ›    Rok 2013 4020
    ›    Rok 2014 6751
    ›    Rok 2015 14609
    ›    Rok 2016 3889
    ›    Rok 2017 2017
    ›    Rok 2018 1642
    ›    Rok 2019 1470
    ›    Rok 2020 129
     Obwieszczenia i zawiadomienia 22671
   Sekretarz 7283
   Skarbnik 5964
   Rada Gminy 13257
     Skład Rady 5310
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 173
     Regulamin 5555
     Sesje 7767
    ›    Najbliższa sesja 18426
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 27352
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5907
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 461
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 1020
     Interpelacje i zapytania radnych 175
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 131
     Dyżury radnych 2555
   Komisje 5197
     Komisja Oświaty i Kultury 3320
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1958
     Komisja Rewizyjna 2083
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2108
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 105
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7578
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2956
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 940
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1771
    ›    Diagnoza na rok 2004 1161
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1131
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 1035
    ›    Diagnoza na rok 2005 1091
    ›    Diagnoza na rok 2006 1024
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1085
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 1041
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 1038
    ›    Diagnoza na rok 2007 1044
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 928
    ›    Diagnoza na rok 2008 1015
    ›    Diagnoza na rok 2010 961
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 796
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 794
    ›    Diagnoza na rok 2011 890
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2667
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 722
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 597
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 637
     Konkursy 4281
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1868
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1100
   Wybory samorządowe 7643
     Wybory samorządowe 2006 2614
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1178
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1201
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1385
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1946
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1403
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 2024
     Wybory samorządowe 2010 5108
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 628
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 799
     Wybory uzupełniające 2014 1786
     Wybory samorządowe 2014 5066
     Wybory samorządowe 2018 3131
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2712
     2009 992
     2014 1364
     2019 246
   Wybory Prezydenta RP 105
     Wybory Prezydenta RP 2010 3184
     Wybory Prezydenta RP 2015 4247
     Wybory Prezydenta RP 2020 122
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 1033
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4264
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1721
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 266
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2525
Prawo Lokalne
   Statut 7223
   Budżet 11892
     Sprawozdania finansowe 1939
    ›    Rok 2008 740
    ›    Rok 2009 839
    ›    Rok 2010 1125
    ›    Rok 2011 5995
    ›    Rok 2013 738
    ›    Rok 2012 760
    ›    Rok 2014 4188
    ›    Rok 2015 736
    ›    Rok 2016 801
    ›    Rok 2017 293
    ›    Rok 2018 320
     Sprawozdanie roczne 171
    ›    Rok 2018 215
   Uchwały 15661
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 1084
    ›    Rok 2018 885
    ›    Rok 2019 2380
    ›    Rok 2020 363
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3690
    ›    Rok 2014 5640
    ›    Rok 2015 14471
    ›    Rok 2016 3967
    ›    Rok 2017 2422
    ›    Rok 2018 1711
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5447
    ›    Rok 2010 2922
    ›    Rok 2011 10097
    ›    Rok 2012 27011
    ›    Rok 2013 7267
    ›    Rok 2014 8544
     Rok 2010 1756
    ›    I Kwartał 2417
    ›    II Kwartał 2216
    ›    III Kwartał 3279
    ›    IV Kwartał 2862
     Rok 2009 1566
    ›    I Kwartał 1727
    ›    II Kwartał 1992
    ›    III Kwartał 2280
    ›    IV Kwartał 2903
     Rok 2008 1720
    ›    I Kwartał 2173
    ›    II Kwartał 1490
    ›    III Kwartał 1606
    ›    IV Kwartał 4957
     Rok 2007 1382
    ›    I Kwartał 1453
    ›    II Kwartał 2155
    ›    III Kwartał 2047
    ›    IV Kwartał 3947
    ›    IV Kwartał 3533
     Rok 2006 1563
    ›    I Kwartał 1086
   Stanowiska i oświadczenia 335
    ›    Rok 2017 1767
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 843
    ›    Rok 2015 594
    ›    Rok 2016 514
    ›    Rok 2018 131
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 461
    ›    Rok 2014 1324
   Podatki i opłaty lokalne 7718
     Podatek od nieruchomości 4896
    ›    Podmiot opodatkowania 916
    ›    Przedmiot opodatkowania 869
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 829
    ›    Termin płatności 857
    ›    Stawki podatku 1853
     Podatek od środków transportowych 2862
     Podatek rolny 3138
     Podatek leśny 4175
     Opłata targowa 376
     Opłata reklamowa 454
     Ulgi i umorzenia 2163
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 457
     Zwrot podatku akcyzowego 218
   Informacje Urzędu 13739
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2322
    ›    Rok 2007 1081
    ›    Rok 2011 860
     Mienie Komunalne 1339
    ›    Informacja za rok 2003 1297
    ›    Informacja za rok 2004 782
    ›    Informacja za rok 2005 891
    ›    Informacja za rok 2006 969
    ›    Informacja za rok 2007 841
    ›    Informacja za rok 2008 762
     Projekty Uchwał 1024
   Ochrona Środowiska 14218
      informacje o środowisku 271
    ›    ogłoszenia 279
    ›    programy 85
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 53
     ochrona powietrza 313
    ›    jakość powietrza 89
    ›    dotacje 322
    ›    rejestr pomników przyrody 123
     ochrona przyrody 136
     łowiectwo 130
   Zagospodarowanie przestrzenne 7785
     Albertów 1949
     Brzózki 1636
     Danków 3256
     Giętkowizna 1101
     Grabarze 1266
     Julianów 1373
     Kleśniska 1607
     Lindów 1360
     Napoleon 1396
     Natolin 1599
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 2175
     Rozalin 1385
     Stanisławów 1631
     Troniny 2154
     Wapiennik 1618
     Zbrojewsko 1530
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1513
     Parzymiechy 356
   Gospodarka komunalna 6525
    ›    ceny, taryfy 2632
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 1695
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków 909
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 1357
     wodno-ściekowa 284
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 126
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 48
     odpady 3498
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość 1283
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych 896
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności 260
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych 142
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 156
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 150
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych 129
    ›    azbest 221
    ›    odpady rolnicze 96
   Nabór na wolne stanowiska 2535
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 54020
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 61422
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3312
   Projekty UE - nabór personelu 7075
   Gminna ewidencja zabytków 427
     Karty architektury 151
    ›    Albertów 143
    ›    Danków 233
    ›    Julianów 134
    ›    Lindów 133
    ›    Lipie 226
    ›    Natolin 131
    ›    Parzymiechy 137
    ›    Rębielice Szlacheckie 138
    ›    Troniny 110
    ›    Wapiennik 119
     Karty stanowisk archeologicznych 121
    ›    Albertów 145
    ›    Brzózki 112
    ›    Danków 144
    ›    Giętkowizna 127
    ›    Grabarze 104
    ›    Julianów 99
    ›    Kleśniska 103
    ›    Lindów 104
    ›    Lipie 113
    ›    Napoleon 108
    ›    Parzymiechy 140
    ›    Rębielice Szlacheckie 120
    ›    Stanisławów 95
    ›    Szyszków 107
    ›    Troniny 112
    ›    Wapiennik 130
    ›    Zbrojewsko 124
    ›    Zimnowoda 133
   Rejestr instytucji kultury 284
   Rejestry działalności regulowanej 133
     Odpady komunalne 60
     Nieczystości ciekłe 67
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 47
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 106116
     Rok 2020 2934
     Rok 2019 12843
     Rok 2018 13948
     Rok 2017 22910
     Rok 2016 24332
     Rok 2015 27634
     Rok 2014 19333
     Rok 2013 19870
     Rok 2012 19581
     Rok 2011 42984
     Rok 2010 15483
     Rok 2009 16306
     Rok 2008 19447
     Rok 2007 12609
     Rok 2006 17274
     Rok 2005 15576
     Rok 2004 9618
     Rok 2003 7108
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 22274
     2011 42812
     2012 7817
     2013 19956
     2014 23780
     2015 34792
     2016 21498
     2017 22658
     2018 20983
     2019 22311
     Rok 2020 5519
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1224
Ogłoszenia
   Mienie 18732
     2011 4216
     2012 5234
     2013 29081
     2014 5555
     2015 2658
     2016 3402
     2017 2667
     2018 3333
     2019 2239
     2020 596
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5921
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 702
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 801
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 799
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 650
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 996
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1649
   za rok 2019 728
   za rok 2020 234
Inne
   Emisja obligacji 9105
   KOMUNIKATY 25847
   Wyniki kontroli 9233
   Jednostki organizacyjne 7809
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3800
    ›    Kontakt 3759
    ›    Kierownictwo 2810
    ›    Statut 1656
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2307
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1488
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 231
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 93
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2019 20
     Gminny Zespół Oświaty 3792
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2835
    ›    Gimnazjum w Lipiu 6146
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1693
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1434
    ›    Statut 1416
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1220
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1659
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1663
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2102
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 556
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 85
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 59
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 59
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 59
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 47
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 55
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 67
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 53
     Gminny Żłobek w Lipiu 976
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 53
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 3120
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok 309
   Jednostki pomocnicze 4681
     Sołectwa 3691
    ›    Statut Sołectwa Albertów 901
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1097
    ›    Statut Sołectwa Danków 728
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 706
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 691
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1093
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1173
    ›    Statut Sołectwa Lipie 636
    ›    Statut Sołectwa Lindów 771
    ›    Statut Sołectwa Natolin 852
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 769
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 789
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 706
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 1055
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 778
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 722
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 761
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 797
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1177
   Organizacje pozarządowe 5779
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2365
     STOWARZYSZENIA 1526
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 905
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 651
     Konkursy 41784
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 600
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 550
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 552
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 487
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 606
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 548
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 486
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 424
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 381
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 185
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 184
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 95
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 87
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 47
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020 328
   Oświadczenia majątkowe 17903
     Wójt Gminy 4109
    ›    za rok 2013 700
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1172
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2490
    ›    za rok 2014 2218
    ›    za rok 2015 658
    ›    za rok 2016 377
    ›    za rok 2017 358
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 187
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 180
    ›    za rok 2018 137
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 32
    ›    korekta oświadczenia wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 20
     Sekretarz Gminy 2429
    ›    za rok 2013 423
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 747
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 483
    ›    za rok 2014 568
    ›    za rok 2015 427
    ›    za rok 2016 278
    ›    za rok 2017 168
    ›    za rok 2018 142
     Skarbnik Gminy 2442
    ›    za rok 2013 490
    ›    za rok 2014 529
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 380
    ›    za rok 2015 453
    ›    za rok 2016 298
    ›    za rok 2017 264
    ›    za rok 2018 189
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 80
    ›    za rok 2002 730
    ›    za rok 2003 852
    ›    za rok 2004 772
    ›    za rok 2005 802
    ›    za rok 2006 746
    ›    za rok 2007 691
    ›    za rok 2008 667
    ›    za rok 2009 761
     Kierownik GOPS 2216
    ›    za rok 2013 493
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 429
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1406
    ›    za rok 2014 700
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 398
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 381
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 403
    ›    za rok 2015 388
    ›    za rok 2016 286
    ›    za rok 2017 257
    ›    za rok 2018 147
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2452
    ›    za rok 2013 503
    ›    za rok 2014 514
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 471
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 505
    ›    za rok 2015 425
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 274
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 317
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 366
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 217
    ›    za rok 2016 231
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 285
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 209
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 200
    ›    za rok 2017 192
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 120
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 117
    ›    za rok 2018 115
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018 73
    ›    za rok 2002 671
    ›    za rok 2003 753
    ›    za rok 2004 896
    ›    za rok 2005 870
    ›    za rok 2002 714
    ›    za rok 2003 773
    ›    za rok 2004 920
    ›    za rok 2005 913
    ›    za rok 2002 837
    ›    za rok 2003 790
    ›    za rok 2004 759
    ›    za rok 2005 826
    ›    za rok 2006 660
    ›    za rok 2007 696
    ›    za rok 2008 707
    ›    za rok 2009 708
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 626
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 545
    ›    za rok 2002 895
    ›    za rok 2003 710
    ›    za rok 2004 794
    ›    za rok 2005 849
    ›    za rok 2002 732
    ›    za rok 2003 643
    ›    za rok 2004 831
    ›    za rok 2005 692
    ›    za rok 2002 860
    ›    za rok 2003 818
    ›    za rok 2004 905
    ›    za rok 2005 863
    ›    za rok 2006 723
    ›    za rok 2007 700
    ›    za rok 2008 677
    ›    za rok 2009 707
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 611
    ›    za rok 2010 623
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 610
    ›    za rok 2002 838
    ›    za rok 2003 810
    ›    za rok 2004 884
    ›    za rok 2005 866
    ›    za rok 2006 688
    ›    za rok 2007 770
    ›    za rok 2008 564
    ›    za rok 2009 625
    ›    za rok 2010 676
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 616
    ›    za rok 2002 790
    ›    za rok 2003 779
    ›    za rok 2004 734
    ›    za rok 2005 720
    ›    za rok 2006 619
    ›    za rok 2007 648
    ›    za rok 2008 657
    ›    za rok 2009 584
    ›    za rok 2010 555
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 537
    ›    za rok 2002 694
    ›    za rok 2003 673
    ›    za rok 2004 711
    ›    za rok 2005 755
    ›    za rok 2006 625
    ›    za rok 2007 510
    ›    za rok 2008 570
    ›    za rok 2009 588
    ›    za rok 2010 534
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 458
    ›    za rok 2002 752
    ›    za rok 2003 711
    ›    za rok 2004 804
    ›    za rok 2005 734
    ›    za rok 2006 717
    ›    za rok 2007 511
    ›    za rok 2008 445
    ›    za rok 2009 512
    ›    za rok 2010 473
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 473
    ›    za rok 2002 718
    ›    za rok 2003 748
    ›    za rok 2004 756
    ›    za rok 2005 835
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1980
    ›    za rok 2002 785
    ›    za rok 2003 691
    ›    za rok 2004 828
    ›    za rok 2005 744
    ›    za rok 2006 718
    ›    za rok 2007 645
    ›    za rok 2008 702
    ›    za rok 2009 638
    ›    za rok 2010 514
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 450
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 484
    ›    za rok 2011 411
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 408
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 482
    ›    za rok 2012 423
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 356
    ›    za rok 2013 387
    ›    za rok 2014 585
    ›    za rok 2015 370
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 301
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 370
    ›    za rok 2016 423
    ›    za rok 2017 209
    ›    za rok 2018 130
    ›    za rok 2002 859
    ›    za rok 2003 841
    ›    za rok 2004 744
    ›    za rok 2005 731
    ›    za rok 2006 737
    ›    za rok 2007 705
    ›    za rok 2008 624
    ›    za rok 2009 593
    ›    za rok 2010 549
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 474
    ›    za rok 2002 761
    ›    za rok 2003 723
    ›    za rok 2004 740
    ›    za rok 2005 741
    ›    za rok 2006 826
    ›    za rok 2007 779
    ›    za rok 2008 491
    ›    za rok 2009 607
    ›    za rok 2010 664
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 467
    ›    za rok 2002 791
    ›    za rok 2003 824
    ›    za rok 2004 761
    ›    za rok 2005 792
    ›    za rok 2006 681
    ›    za rok 2010 558
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 503
    ›    za rok 2002 798
    ›    za rok 2003 709
    ›    za rok 2004 776
    ›    za rok 2005 683
    ›    za rok 2006 618
    ›    za rok 2007 645
    ›    za rok 2008 583
    ›    za rok 2009 580
    ›    za rok 2010 619
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 643
    ›    za rok 2002 789
    ›    za rok 2003 738
    ›    za rok 2004 707
    ›    za rok 2005 756
    ›    za rok 2006 812
    ›    za rok 2002 736
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 712
    ›    za rok 2005 741
    ›    za rok 2002 687
    ›    za rok 2003 743
    ›    za rok 2004 712
    ›    za rok 2005 841
    ›    za rok 2002 692
    ›    za rok 2003 708
    ›    za rok 2004 718
    ›    za rok 2005 740
    ›    za rok 2002 736
    ›    za rok 2003 721
    ›    za rok 2004 755
    ›    za rok 2005 713
    ›    za rok 2002 720
    ›    za rok 2003 736
    ›    za rok 2004 701
    ›    za rok 2005 750
    ›    za rok 2002 751
    ›    za rok 2003 747
    ›    za rok 2004 685
    ›    za rok 2005 782
    ›    za rok 2002 734
    ›    za rok 2003 663
    ›    za rok 2004 756
    ›    za rok 2005 806
    ›    za rok 2002 736
    ›    za rok 2003 754
    ›    za rok 2004 758
    ›    za rok 2005 739
    ›    za rok 2002 738
    ›    za rok 2003 739
    ›    za rok 2004 641
    ›    za rok 2005 831
    ›    za rok 2002 730
    ›    za rok 2003 694
    ›    za rok 2004 694
    ›    za rok 2005 755
    ›    za rok 2002 629
    ›    za rok 2003 656
    ›    za rok 2004 618
    ›    za rok 2005 741
    ›    za rok 2002 702
    ›    za rok 2003 661
    ›    za rok 2004 682
    ›    za rok 2005 623
    ›    za rok 2002 534
    ›    za rok 2003 665
    ›    za rok 2004 700
    ›    za rok 2005 582
    ›    za rok 2002 716
    ›    za rok 2003 771
    ›    za rok 2004 781
    ›    za rok 2005 909
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1705
    ›    za rok 2013 444
    ›    za rok 2014 480
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 439
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 395
    ›    za rok 2015 399
    ›    za rok 2016 275
    ›    za rok 2017 198
    ›    za rok 2018 130
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1403
    ›    za rok 2013 591
    ›    za rok 2014 435
    ›    za rok 2015 304
    ›    za rok 2016 250
    ›    za rok 2017 213
    ›    za rok 2018 101
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 60
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1076
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 893
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 966
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 889
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 934
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 993
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 971
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 984
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 888
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 924
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 955
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 925
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 937
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 928
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 929
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1133
    ›    za rok 2013 427
    ›    za rok 2014 446
    ›    za rok 2015 327
    ›    za rok 2016 177
    ›    za rok 2017 141
    ›    za rok 2018 83
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1549
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1277
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 1073
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1144
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1930
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1164
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1410
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2742
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 970
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 1129
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1531
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2196
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2326
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1898
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1161
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3481
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2719
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 597
    ›    za rok 2009 430
    ›    za rok 2010 585
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 527
    ›    za rok 2011 456
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1443
    ›    za rok 2013 464
    ›    za rok 2014 453
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 532
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2165
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1306
    ›    za rok 2015 296
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 460
    ›    za rok 2016 225
    ›    za rok 2017 174
    ›    za rok 2018 117
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1690
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 480
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 460
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 492
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 468
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 406
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 447
    ›    za rok 2013 463
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 581
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 455
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 372
    ›    za rok 2014 424
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 465
    ›    za rok 2015 439
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 336
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 330
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 313
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 347
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 326
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 280
    ›    za rok 2016 257
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 170
    ›    za rok 2017 183
    ›    za rok 2018 126
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1271
    ›    za rok 2013 477
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 351
    ›    za rok 2014 323
    ›    za rok 2015 284
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 301
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 317
    ›    za rok 2016 265
    ›    za rok 2017 140
    ›    za rok 2018 79
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 882
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 574
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 550
    ›    za rok 2018 84
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1641
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1067
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1035
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 864
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 887
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2288
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1286
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1712
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 580
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 982
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 638
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 943
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 1034
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1405
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 1045
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2266
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 238
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 176
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 92
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 132
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 66
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 470
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 106
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 208
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 156
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 122
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 151
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 191
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 120
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 121
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 121
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 146
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 150
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 129
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 140
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 226
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 118
   Wybory ławników 179
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 282
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 125
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 80
   Redakcja Biuletynu 5242
Łączna liczba odwiedzin:2338333