główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 255784
   Godziny urzędowania 8300
   Struktura organizacyjna 16058
   Ochrona danych osobowych 329
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3384
Organy
   Wójt Gminy 16134
     Zarządzenia Wójta 1842
    ›    Rok 2007 5536
    ›    Rok 2008 4794
     Zarzadzenia 6708
    ›    Rok 2011 9499
    ›    Rok 2010 814
    ›    Rok 2012 1288
    ›    Rok 2013 3668
    ›    Rok 2014 6086
    ›    Rok 2015 13936
    ›    Rok 2016 3177
    ›    Rok 2017 1467
    ›    Rok 2018 829
    ›    Rok 2019 717
     Obwieszczenia i zawiadomienia 22110
   Sekretarz 7191
   Skarbnik 5871
   Rada Gminy 13065
     Skład Rady 5255
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 125
     Regulamin 5511
     Sesje 7597
    ›    Najbliższa sesja 17230
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26851
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5302
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 262
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 601
     Interpelacje i zapytania radnych 137
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 79
     Dyżury radnych 2515
   Komisje 5080
     Komisja Oświaty i Kultury 3286
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1921
     Komisja Rewizyjna 2052
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2077
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 68
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7445
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2807
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 880
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1722
    ›    Diagnoza na rok 2004 1110
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1077
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 991
    ›    Diagnoza na rok 2005 1048
    ›    Diagnoza na rok 2006 982
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1037
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 986
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 989
    ›    Diagnoza na rok 2007 998
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 882
    ›    Diagnoza na rok 2008 968
    ›    Diagnoza na rok 2010 913
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 750
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 748
    ›    Diagnoza na rok 2011 836
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2587
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 678
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 553
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 497
     Konkursy 4182
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1823
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1061
   Wybory samorządowe 7555
     Wybory samorządowe 2006 2570
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1146
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1161
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1345
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1910
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1361
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1985
     Wybory samorządowe 2010 4980
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 598
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 767
     Wybory uzupełniające 2014 1687
     Wybory samorządowe 2014 4980
     Wybory samorządowe 2018 2970
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2583
     2009 970
     2014 1288
     2019 170
   Wybory Prezydenta RP 3084
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 957
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4129
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1623
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 199
   Wybory Prezydenta RP 2015 4057
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2374
Prawo Lokalne
   Statut 7092
   Budżet 11442
     Sprawozdania finansowe 1845
    ›    Rok 2008 700
    ›    Rok 2009 793
    ›    Rok 2010 1082
    ›    Rok 2011 5957
    ›    Rok 2013 697
    ›    Rok 2012 716
    ›    Rok 2014 4147
    ›    Rok 2015 700
    ›    Rok 2016 644
    ›    Rok 2017 214
    ›    Rok 2018 142
     Sprawozdanie roczne 103
    ›    Rok 2018 112
   Uchwały 15161
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 776
    ›    Rok 2018 595
    ›    Rok 2019 1465
    ›    Rok 2020 32
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3577
    ›    Rok 2014 5474
    ›    Rok 2015 13876
    ›    Rok 2016 3318
    ›    Rok 2017 1808
    ›    Rok 2018 1140
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5375
    ›    Rok 2010 2786
    ›    Rok 2011 9598
    ›    Rok 2012 26259
    ›    Rok 2013 6821
    ›    Rok 2014 8220
     Rok 2010 1699
    ›    I Kwartał 2295
    ›    II Kwartał 2121
    ›    III Kwartał 3105
    ›    IV Kwartał 2717
     Rok 2009 1509
    ›    I Kwartał 1643
    ›    II Kwartał 1897
    ›    III Kwartał 2156
    ›    IV Kwartał 2808
     Rok 2008 1677
    ›    I Kwartał 2081
    ›    II Kwartał 1424
    ›    III Kwartał 1512
    ›    IV Kwartał 4696
     Rok 2007 1344
    ›    I Kwartał 1377
    ›    II Kwartał 2048
    ›    III Kwartał 1961
    ›    IV Kwartał 3767
    ›    IV Kwartał 3384
     Rok 2006 1507
    ›    I Kwartał 1026
   Stanowiska i oświadczenia 212
    ›    Rok 2017 1704
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 786
    ›    Rok 2015 557
    ›    Rok 2016 480
    ›    Rok 2018 91
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 425
    ›    Rok 2014 1289
   Podatki i opłaty lokalne 7364
     Podatek od nieruchomości 4581
    ›    Podmiot opodatkowania 884
    ›    Przedmiot opodatkowania 837
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 793
    ›    Termin płatności 807
    ›    Stawki podatku 1808
     Podatek od środków transportowych 2728
     Podatek rolny 2953
     Podatek leśny 4067
     Opłata targowa 335
     Opłata reklamowa 418
     Ulgi i umorzenia 1990
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 414
     Zwrot podatku akcyzowego 113
   Informacje Urzędu 13426
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2280
    ›    Rok 2007 1048
    ›    Rok 2011 829
     Mienie Komunalne 1293
    ›    Informacja za rok 2003 1255
    ›    Informacja za rok 2004 744
    ›    Informacja za rok 2005 851
    ›    Informacja za rok 2006 937
    ›    Informacja za rok 2007 803
    ›    Informacja za rok 2008 722
     Projekty Uchwał 976
   Ochrona Środowiska 13237
      informacje o środowisku 26
    ›    informacje i ogłoszenia 8
    ›    programy 7
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 6
     ochrona powietrza 30
    ›    jakość powietrza 13
    ›    dotacje 23
    ›    rejestr pomników przyrody 51
     ochrona przyrody 17
     łowiectwo 19
   Zagospodarowanie przestrzenne 7580
     Albertów 1814
     Brzózki 1178
     Danków 3113
     Giętkowizna 1045
     Grabarze 1190
     Julianów 1292
     Kleśniska 1493
     Lindów 1254
     Napoleon 1333
     Natolin 1521
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 2089
     Rozalin 1321
     Stanisławów 1554
     Troniny 2011
     Wapiennik 1504
     Zbrojewsko 1447
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1424
     Parzymiechy 262
   Gospodarka komunalna 5327
    ›    ceny, taryfy 2428
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 1616
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków 713
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 1159
     wodno-ściekowa 34
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 10
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 5
     odpady 2379
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość 1117
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych 25
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności 29
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych 5
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 12
    ›    regulaminy, programy, akty prawne 18
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych 18
    ›    azbest 39
    ›    odpady rolnicze 2
   Nabór na wolne stanowiska 2191
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 52836
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 59273
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3224
   Projekty UE - nabór personelu 6912
   Gminna ewidencja zabytków 325
     Karty architektury 102
    ›    Albertów 97
    ›    Danków 179
    ›    Julianów 85
    ›    Lindów 85
    ›    Lipie 184
    ›    Natolin 95
    ›    Parzymiechy 106
    ›    Rębielice Szlacheckie 94
    ›    Troniny 70
    ›    Wapiennik 73
     Karty stanowisk archeologicznych 84
    ›    Albertów 106
    ›    Brzózki 77
    ›    Danków 106
    ›    Giętkowizna 77
    ›    Grabarze 63
    ›    Julianów 64
    ›    Kleśniska 68
    ›    Lindów 73
    ›    Lipie 82
    ›    Napoleon 67
    ›    Parzymiechy 87
    ›    Rębielice Szlacheckie 76
    ›    Stanisławów 61
    ›    Szyszków 62
    ›    Troniny 68
    ›    Wapiennik 75
    ›    Zbrojewsko 86
    ›    Zimnowoda 81
   Rejestr instytucji kultury 179
   Rejestry działalności regulowanej 45
     Odpady komunalne 24
     Nieczystości ciekłe 16
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 17
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 104200
     Rok 2020 300
     Rok 2019 11940
     Rok 2018 13576
     Rok 2017 22665
     Rok 2016 23785
     Rok 2015 27192
     Rok 2014 19197
     Rok 2013 19706
     Rok 2012 19473
     Rok 2011 42819
     Rok 2010 15358
     Rok 2009 16214
     Rok 2008 19381
     Rok 2007 12580
     Rok 2006 17198
     Rok 2005 15475
     Rok 2004 9566
     Rok 2003 7062
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 21710
     2011 42697
     2012 7731
     2013 19796
     2014 23680
     2015 34331
     2016 21130
     2017 22533
     2018 19751
     2019 21638
     Rok 2020 187
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1035
Ogłoszenia
   Mienie 18384
     2011 4143
     2012 5167
     2013 29050
     2014 5470
     2015 2579
     2016 3301
     2017 2542
     2018 3099
     2019 1806
     2020 46
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5785
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 685
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 780
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 778
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 628
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 968
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1396
   za rok 2019 605
Inne
   Emisja obligacji 8565
   KOMUNIKATY 25168
   Wyniki kontroli 9015
   Jednostki organizacyjne 7686
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3654
    ›    Kontakt 3604
    ›    Kierownictwo 2751
    ›    Statut 1610
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2251
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1422
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 81
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 41
     Gminny Zespół Oświaty 3736
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2714
    ›    Gimnazjum w Lipiu 6051
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1655
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1379
    ›    Statut 1368
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1181
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1609
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1621
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2061
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 512
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 48
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 28
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 27
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 22
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 19
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 23
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 26
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 19
     Gminny Żłobek w Lipiu 885
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 20
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 3003
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok 212
   Jednostki pomocnicze 4596
     Sołectwa 3580
    ›    Statut Sołectwa Albertów 861
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1053
    ›    Statut Sołectwa Danków 691
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 677
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 659
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1053
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1136
    ›    Statut Sołectwa Lipie 604
    ›    Statut Sołectwa Lindów 726
    ›    Statut Sołectwa Natolin 811
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 726
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 750
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 658
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 1001
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 718
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 677
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 723
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 757
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1143
   Organizacje pozarządowe 5708
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2281
     STOWARZYSZENIA 1496
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 872
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 617
     Konkursy 39781
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 574
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 517
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 507
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 448
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 565
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 517
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 449
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 386
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 357
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 158
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 153
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 63
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 64
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 24
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020 254
   Oświadczenia majątkowe 17434
     Wójt Gminy 3996
    ›    za rok 2013 646
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1136
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2445
    ›    za rok 2014 2174
    ›    za rok 2015 611
    ›    za rok 2016 340
    ›    za rok 2017 310
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 153
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 130
    ›    za rok 2018 48
     Sekretarz Gminy 2353
    ›    za rok 2013 376
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 708
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 450
    ›    za rok 2014 523
    ›    za rok 2015 386
    ›    za rok 2016 248
    ›    za rok 2017 140
    ›    za rok 2018 90
     Skarbnik Gminy 2361
    ›    za rok 2013 461
    ›    za rok 2014 493
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 341
    ›    za rok 2015 410
    ›    za rok 2016 255
    ›    za rok 2017 239
    ›    za rok 2018 119
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 21
    ›    za rok 2002 705
    ›    za rok 2003 827
    ›    za rok 2004 751
    ›    za rok 2005 778
    ›    za rok 2006 724
    ›    za rok 2007 666
    ›    za rok 2008 641
    ›    za rok 2009 740
     Kierownik GOPS 2113
    ›    za rok 2013 462
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 389
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1374
    ›    za rok 2014 661
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 368
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 351
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 367
    ›    za rok 2015 353
    ›    za rok 2016 257
    ›    za rok 2017 219
    ›    za rok 2018 59
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2366
    ›    za rok 2013 462
    ›    za rok 2014 473
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 435
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 462
    ›    za rok 2015 390
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 230
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 276
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 324
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 172
    ›    za rok 2016 184
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 247
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 176
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 162
    ›    za rok 2017 146
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 82
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 84
    ›    za rok 2018 61
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018 26
    ›    za rok 2002 643
    ›    za rok 2003 728
    ›    za rok 2004 874
    ›    za rok 2005 844
    ›    za rok 2002 694
    ›    za rok 2003 745
    ›    za rok 2004 894
    ›    za rok 2005 891
    ›    za rok 2002 801
    ›    za rok 2003 748
    ›    za rok 2004 730
    ›    za rok 2005 798
    ›    za rok 2006 633
    ›    za rok 2007 672
    ›    za rok 2008 681
    ›    za rok 2009 684
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 603
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 515
    ›    za rok 2002 873
    ›    za rok 2003 691
    ›    za rok 2004 769
    ›    za rok 2005 830
    ›    za rok 2002 709
    ›    za rok 2003 619
    ›    za rok 2004 810
    ›    za rok 2005 673
    ›    za rok 2002 836
    ›    za rok 2003 793
    ›    za rok 2004 882
    ›    za rok 2005 837
    ›    za rok 2006 702
    ›    za rok 2007 680
    ›    za rok 2008 648
    ›    za rok 2009 681
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 584
    ›    za rok 2010 599
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 588
    ›    za rok 2002 815
    ›    za rok 2003 788
    ›    za rok 2004 860
    ›    za rok 2005 843
    ›    za rok 2006 662
    ›    za rok 2007 745
    ›    za rok 2008 545
    ›    za rok 2009 599
    ›    za rok 2010 655
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 592
    ›    za rok 2002 764
    ›    za rok 2003 754
    ›    za rok 2004 712
    ›    za rok 2005 699
    ›    za rok 2006 602
    ›    za rok 2007 625
    ›    za rok 2008 636
    ›    za rok 2009 560
    ›    za rok 2010 535
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 512
    ›    za rok 2002 669
    ›    za rok 2003 648
    ›    za rok 2004 686
    ›    za rok 2005 729
    ›    za rok 2006 606
    ›    za rok 2007 487
    ›    za rok 2008 548
    ›    za rok 2009 563
    ›    za rok 2010 508
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 431
    ›    za rok 2002 728
    ›    za rok 2003 684
    ›    za rok 2004 778
    ›    za rok 2005 711
    ›    za rok 2006 691
    ›    za rok 2007 492
    ›    za rok 2008 406
    ›    za rok 2009 490
    ›    za rok 2010 447
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 447
    ›    za rok 2002 692
    ›    za rok 2003 722
    ›    za rok 2004 722
    ›    za rok 2005 811
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1929
    ›    za rok 2002 738
    ›    za rok 2003 659
    ›    za rok 2004 791
    ›    za rok 2005 703
    ›    za rok 2006 675
    ›    za rok 2007 606
    ›    za rok 2008 659
    ›    za rok 2009 598
    ›    za rok 2010 484
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 418
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 444
    ›    za rok 2011 373
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 369
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 447
    ›    za rok 2012 379
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 327
    ›    za rok 2013 359
    ›    za rok 2014 547
    ›    za rok 2015 329
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 272
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 336
    ›    za rok 2016 311
    ›    za rok 2017 172
    ›    za rok 2018 73
    ›    za rok 2002 823
    ›    za rok 2003 818
    ›    za rok 2004 720
    ›    za rok 2005 708
    ›    za rok 2006 717
    ›    za rok 2007 682
    ›    za rok 2008 603
    ›    za rok 2009 568
    ›    za rok 2010 515
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 449
    ›    za rok 2002 739
    ›    za rok 2003 700
    ›    za rok 2004 715
    ›    za rok 2005 719
    ›    za rok 2006 803
    ›    za rok 2007 755
    ›    za rok 2008 470
    ›    za rok 2009 588
    ›    za rok 2010 640
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 445
    ›    za rok 2002 766
    ›    za rok 2003 797
    ›    za rok 2004 733
    ›    za rok 2005 769
    ›    za rok 2006 656
    ›    za rok 2010 536
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 480
    ›    za rok 2002 774
    ›    za rok 2003 685
    ›    za rok 2004 752
    ›    za rok 2005 661
    ›    za rok 2006 592
    ›    za rok 2007 622
    ›    za rok 2008 560
    ›    za rok 2009 555
    ›    za rok 2010 567
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 618
    ›    za rok 2002 767
    ›    za rok 2003 713
    ›    za rok 2004 684
    ›    za rok 2005 730
    ›    za rok 2006 792
    ›    za rok 2002 714
    ›    za rok 2003 673
    ›    za rok 2004 680
    ›    za rok 2005 718
    ›    za rok 2002 665
    ›    za rok 2003 716
    ›    za rok 2004 689
    ›    za rok 2005 819
    ›    za rok 2002 671
    ›    za rok 2003 685
    ›    za rok 2004 700
    ›    za rok 2005 721
    ›    za rok 2002 717
    ›    za rok 2003 702
    ›    za rok 2004 734
    ›    za rok 2005 691
    ›    za rok 2002 696
    ›    za rok 2003 713
    ›    za rok 2004 677
    ›    za rok 2005 727
    ›    za rok 2002 727
    ›    za rok 2003 724
    ›    za rok 2004 660
    ›    za rok 2005 764
    ›    za rok 2002 710
    ›    za rok 2003 642
    ›    za rok 2004 737
    ›    za rok 2005 782
    ›    za rok 2002 702
    ›    za rok 2003 738
    ›    za rok 2004 732
    ›    za rok 2005 716
    ›    za rok 2002 723
    ›    za rok 2003 721
    ›    za rok 2004 624
    ›    za rok 2005 815
    ›    za rok 2002 711
    ›    za rok 2003 675
    ›    za rok 2004 676
    ›    za rok 2005 736
    ›    za rok 2002 614
    ›    za rok 2003 637
    ›    za rok 2004 599
    ›    za rok 2005 720
    ›    za rok 2002 685
    ›    za rok 2003 640
    ›    za rok 2004 667
    ›    za rok 2005 604
    ›    za rok 2002 519
    ›    za rok 2003 650
    ›    za rok 2004 682
    ›    za rok 2005 565
    ›    za rok 2002 677
    ›    za rok 2003 753
    ›    za rok 2004 765
    ›    za rok 2005 891
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1642
    ›    za rok 2013 409
    ›    za rok 2014 445
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 405
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 358
    ›    za rok 2015 366
    ›    za rok 2016 246
    ›    za rok 2017 162
    ›    za rok 2018 70
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1343
    ›    za rok 2013 559
    ›    za rok 2014 402
    ›    za rok 2015 273
    ›    za rok 2016 214
    ›    za rok 2017 181
    ›    za rok 2018 54
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 15
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1045
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 870
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 932
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 866
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 904
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 968
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 945
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 955
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 865
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 897
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 925
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 902
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 905
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 896
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 907
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1094
    ›    za rok 2013 406
    ›    za rok 2014 424
    ›    za rok 2015 304
    ›    za rok 2016 156
    ›    za rok 2017 115
    ›    za rok 2018 48
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1500
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1244
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 992
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1088
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1844
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1086
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1349
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2638
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 886
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 1040
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1456
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2111
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2253
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1821
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1100
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3399
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2677
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 581
    ›    za rok 2009 414
    ›    za rok 2010 565
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 508
    ›    za rok 2011 433
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1401
    ›    za rok 2013 424
    ›    za rok 2014 420
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 499
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2116
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1272
    ›    za rok 2015 269
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 417
    ›    za rok 2016 199
    ›    za rok 2017 137
    ›    za rok 2018 73
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1626
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 436
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 425
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 448
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 432
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 364
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 414
    ›    za rok 2013 438
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 532
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 419
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 344
    ›    za rok 2014 388
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 431
    ›    za rok 2015 393
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 300
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 306
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 279
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 316
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 297
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 246
    ›    za rok 2016 224
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 146
    ›    za rok 2017 148
    ›    za rok 2018 81
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1217
    ›    za rok 2013 437
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 316
    ›    za rok 2014 294
    ›    za rok 2015 250
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 260
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 281
    ›    za rok 2016 224
    ›    za rok 2017 107
    ›    za rok 2018 39
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 825
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 535
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 510
    ›    za rok 2018 36
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1587
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 978
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 994
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 781
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 808
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2194
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1204
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1643
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 496
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 897
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 557
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 821
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 957
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1325
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 982
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2173
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 189
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 134
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 58
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 93
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 24
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 375
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 69
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 161
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 110
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 92
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 105
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 154
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 85
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 84
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 79
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 112
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 107
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 93
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 107
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 171
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 82
   Wybory ławników 103
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 239
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 111
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 67
   Redakcja Biuletynu 5178
Łączna liczba odwiedzin:2245049