artykuł nr 1

Diagnoza

DIAGNOZAzagrożeń alkoholizmem na tereniedziałania Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w Lipiu na rok 20041.WIELKOŚĆ I SPOŻYCIE ALKOHOLUSprzedaż napojów alkoholowych jest prowadzona w sektorze Gminnej Spółdzielni i prywatnych jednostek. Jednostki te nie prowadzą danych statystycznych o ilości sprzedanych napojów alkoholowych. Środki pieniężne uzyskane z wydanych zezwoleń pozwalają na prowadzenie działalności profilaktycznej.Gminna Lipie swym terenem obejmuje 99 km2 a zamieszkuje ją 6.665 mieszkańców.Jak wynika z badań statystycznych:2 % ogółu dorosłej populacji to osoby uzależnione6 % dorosłej populacji to osoby nadużywające alkoholu4 % dorosłej populacji to osoby współuzależnione4 % ogółu populacji to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików5 % to ofiary przemocy w rodzinach alkoholowych (dorośli i dzieci)około 25 % uczniów klas II szkół ponadpodstawowych upiło się w ciągu ostatniego miesiąca2.ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ALKOHOLNa terenie gminy zaopatrzenie w napoje alkoholowe prowadzi Gminna Spółdzielnia i osoby prowadzące działalność prywatną.GS „SCH” Lipie:5 punktów sprzedaży w tym:2 punkty /do 4.5% i piwo powyżej 4.5%, od 4.5% do 18%, powyżej 18% /1 punkty /do 4.5% i piwo powyżej 4.5%, od 4.5% do 18% /2 punkt /do 4.5% i piwo powyżej 4.5% /.Osoby prowadzące działalność prywatną:30 punkty sprzedaży w tym:13 punktów z wódką, winem i piwem5 punktów z winem i piwem12 punktów z piwem.oraz7 punktów gastronomicznych w tym:4 punktów z wódką, winem i piwem1 punkt z piwem1 punkt z piwem i winem1 punkt z piwem i wódką3.ROZMIARY ZJAWISKA NADUŻYWANIA ALKOHOLUSpożywanie alkoholu w środowisku wiejskim charakteryzuje się spożywaniem napojów alkoholowych mocnych i wysokoprocentowych w ilościach dla upicia się.Na podstawie naszych obserwacji, najczęściej spożywają alkohol osoby w wieku od 20-40 lat. Wzrosło spożycie alkoholu przez ludzi młodych, którzy – jak wynika z naszych obserwacji – preferują piwo.Są to przeważnie ludzie bezrobotni, zatrudnieni dorywczo, samotni oraz młodzież.4.WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA DOKONANE POD WPŁYWEM ALKOHOLUwypadki drogowe i kolizje drogowe:3 wypadki drogowe28 kolizji drogowychzabitych 2 rannych 4 osoby6 kolizji drogowych- przynajmniej 1 uczestnik był w stanie po spożyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości.interwencje domowe 43liczba osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień28liczba osób doprowadzonych do OTUA Parzymiechy 7liczba skierowanych wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w tym:za kierowanie pojazdami mechanicznymi art. 87 § 11za kierowanie innymi pojazdami6nieprzestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości art. 23 § 1nie byłoliczba przeprowadzonych postępowań przygotowawczych mających związek z:przemocą domową gdzie podłożem był alkohol art. 207 § 1 kk2kierowanie pojazdami (mechaniczne, rowery) w stanie nietrzeźwości art. 178 § 1 i 2 kk10Ponadto - jak wynika z informacji złożonej przez Komisariat Policji w Krzepicach – na terenie Gminy Lipie w 2003 roku nie stwierdzono (także w szkołach podstawowych i gimnazjach, imprezach kulturalnych) przypadków używania lub dystrybucji narkotyków.Porównując wcześniejsze dane dotyczące popełnianych wykroczeń wynika, iż nastąpił niewielki spadek popełnianych w/w czynów.5.ROZPOZNANIE STANU SPOŻYWANIA ALKOHOLU W ZAKŁADACH PRACYKomisja nie odnotowała sporadyczne przypadków zwolnienia pracowników za spożywanie alkoholu w godzinach pracy.Zaobserwowano narastanie problemu nadużywania alkoholu w grupie osób bezrobotnych, co ogranicza szanse skutecznej pomocy w przezwyciężaniu bezrobocia i nędzy.6. LICZBA RODZIN ZAGROŻONYCH Z POWODU NADUŻYWANIA ALKOHOLUNadużywanie alkoholu dezorganizuje rodzinę.Współuzależnieni członkowie rodziny narażeni są i doświadczają przemocy, ubóstwa, demoralizacji. Zauważa się zwiększenie liczby upijającej się młodzieży. Poprzez środki masowego przekazu młodzież poddawana jest bardzo agresywnym i starannie przygtowanym działaniom promującym picie alkoholu. Należy tak kształtować działania w danym środowisku aby przeciwdziałać powstawaniu patologii i negatywnych zjawisk. Trzeba zadbać o dostępność popularnych materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inspirować nauczycieli do podejmowania działań w tym kierunku zapewniając również dla nich dostęp do dobrych materiałów edukacyjnych. W czasie promowania racjonalnych wzorów picia edukacja na temat alkoholu powinna uświadomić jednostkom specyficzne ryzyko związane z piciem w określonych okolicznościach /prowadzenie pojazdów, młody wiek, uprawianie sportu, ciąża i inne/.Należy zadbać o zwiększenie skuteczności interwencji policji w przypadkach łamania prawa chroniącego członków rodzin alkoholowych przed przemocom w rodzinie. W celu poprawy istniejącej sytuacji podjęliśmy działania o charakterze profilaktycznym m.in. poprzez szeroko zakrojoną profilaktykę w formie działań sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w ramach sportu szkolnego. Prowadzenie programów profilaktycznych oraz organizowanie imprez rozrywkowych, w czasie których będzie promowana zabawa na trzeźwo. W szczególnie zagrożonych środowiskach udzielana jest pomoc poprzez organizowanie zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie gminy.