artykuł nr 1

Sprawozdanie GKRPA za rok 2004

S P R A W O Z D A N I E

Z   DZIAŁALNOSCI    GMINNEJ   KOMISJI   ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W  LIPIU  ZA  2004 r.

 

 

  1. Odbyto

            -  9  posiedzeń  roboczych   

-  rozpatrzono  5  wniosków  o  zastosowanie  leczenia  odwykowego

 żaden wniosek nie został wycofany, 4 wnioski przekazano do lekarza  biegłego  celem 

  przeprowadzenia  opinii a następnie zostały odesłane  do  sądu, 1 wniosek został

  zawieszony, gdyż osoba zgłoszona dobrowolnie poddała się implantacji środka

  ułatwiającego powstrzymanie się od picia alkoholu (esperal).

 

       2 .  Pomoc  dla  dzieci  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym:

-         sfinansowano  zakup  podręczników  szkolnych i przekazano na świetlice środowiskową oraz do bibliotek szkolnych gdzie dzieci z rodzin 

                          patologicznych mają możliwość korzystania z nich.  

-       dofinansowano  do  kosztów  wypoczynku  letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipie:

Ø      Siedmiodniowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży na Mazurach.

-         finansowano  nagrody  dla  dzieci  w  organizowanych  konkursach i quizach.

-         sfinansowano  zakup  krzeseł na świetlicy przy Szkoły Podstawowej                                                   w  Lindowie

-         sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum w Parzymiechach.

-         dofinansowano działalność Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Parzymiechach dla grupy młodzieżowej do lat 18.

-         finansowano  zajęcia sportowe dodatkowe  dla  dzieci  i  młodzieży  w  sali  gimnastycznej  w  Lipiu  oraz  w  Świetlicy  w  Zimnowodzie.

-         finansowano zajęcia z aerobiku dla dziewcząt i kobiet.

-         finansujemy  zatrudnienie  pracowników, którzy  prowadzi  zajęcia  w  Świetlicy  Środowiskowej przy  Kościele  Parafialnym  w  Parzymiechach oraz w Świetlicy Środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Lindowie– grupy  prężnie  działająca  -  duże  zadowolenie.

-         sfinansowano zakup książek o tematyce przeciwalkoholowej dla Gminnych Bibliotek

-         młodzież z Gimnazjum Lipie i Parzymiechy uczestniczyła w programie

      profilaktycznym „Debata”, który był prowadzony przez przedstawicieli

                          Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Kłobucka.

-      zorganizowano przy współudziale świetlicy środowiskowej Parzymiechy i Gminnego Ośrodka Kultury program profilaktyczny dla kobiet z terenu Gminy z okazji „Dnia Kobiet”,

-         sfinansowano program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej, który odbył się w Gimnazjum w Lipiu.

-         przeprowadzono Ogólnopolską kampanię pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która uwieńczona została gminnym turniejem piłki nożnej pod hasłem „Obroń się i wygraj”. Dla laureatów ufundowano nagrody.

-         zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem dla potrzeb służbowych Gminnej Komisji

 

 

 

3 .  Wspomagano  instytucje : GOK , GBP, OTUA , Poradnia Psychologiczno –

      Pedagogiczna w Kłobucku oraz Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Lipie 

      w  działaniach    podczas  których  realizowano  zadania  dotyczące  profilaktyki

      uzależnień

 

 

4.   Imprezy lokalne:

      - Festyn trzeźwościowy pt. „Radość bez alkoholu – wakacje bez ryzyka”                       zorganizowany przez GKRPA w miesiącu sierpniu na placu przy sklepie P. Kuc w Lindowie promujący zabawę na trzeźwo. Festyn zorganizowany został przy współudziale świetlic środowiskowych w Lindowie i Parzymiechach, a całkowity dochód przeznaczony został na rozwój świetlicy środowiskowej w Lindowie.

     - Mikołaj zorganizowany przez świetlicę środowiskową w Parzymiechach dla dzieci

       z rodzin patologicznych.

 

 

        

     

Dyżur  w  każdy  czwartek  od  godz.  1500 - 1700

w  Urzędzie Gminy .