artykuł nr 1

Diagnoza na rok 2005

DIAGNOZA

zagrożeń alkoholizmem na terenie

działania Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Lipiu na rok 2005

 

1.      WIELKOŚĆ I SPOŻYCIE ALKOHOLU

Sprzedaż napojów alkoholowych jest prowadzona w sektorze Gminnej Spółdzielni                       i prywatnych jednostek. Jednostki te nie prowadzą danych statystycznych o ilości sprzedanych napojów alkoholowych.

Środki pieniężne uzyskane z wydanych zezwoleń pozwalają na prowadzenie działalności     profilaktycznej.

Gminna Lipie swym terenem obejmuje 99 km2 a zamieszkuje ją 6.665 mieszkańców.

Jak wynika z badań statystycznych:

2 % ogółu dorosłej populacji to osoby uzależnione

6 %  dorosłej populacji to osoby nadużywające alkoholu

4 % dorosłej populacji to osoby współuzależnione

4 % ogółu populacji to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików

5 % to ofiary przemocy w rodzinach alkoholowych (dorośli i dzieci)

około 25 % uczniów klas II szkół ponadpodstawowych upiło się w ciągu ostatniego miesiąca

 

2.      ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ALKOHOL

Na terenie gminy zaopatrzenie w napoje alkoholowe prowadzi Gminna Spółdzielnia i osoby prowadzące działalność prywatną.

GS „SCH” Lipie:

5 punktów sprzedaży w tym:

2 punkty /do 4.5% i piwo powyżej 4.5%, od 4.5% do 18%, powyżej 18%  /

1 punkty /do 4.5% i piwo powyżej 4.5%, od 4.5% do 18%  /

2 punkt /do 4.5% i piwo powyżej 4.5%  /.

Osoby prowadzące działalność prywatną:

32 punkty sprzedaży w tym:

16 punktów z wódką, winem i piwem

5 punktów z winem i piwem

11 punktów z piwem.

oraz

4 punktów gastronomicznych w tym:

3 punktów z wódką, winem i piwem

1 punkt z piwem i wódką

 

3.      ROZMIARY ZJAWISKA NADUŻYWANIA ALKOHOLU

Spożywanie alkoholu w środowisku wiejskim charakteryzuje się spożywaniem napojów alkoholowych mocnych i wysokoprocentowych w ilościach dla upicia się.

Na podstawie naszych obserwacji, najczęściej spożywają alkohol osoby w wieku od 20-40 lat. Wzrosło spożycie alkoholu przez ludzi młodych, którzy – jak wynika z naszych obserwacji – preferują piwo.

Są to przeważnie ludzie bezrobotni, zatrudnieni dorywczo, samotni oraz młodzież.

 

4.      WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA DOKONANE POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Ø      wypadki drogowe i kolizje drogowe:

§         6 wypadki drogowe

§         44 kolizji drogowych

§         zabitych 1 rannych 10 osoby

Ø      interwencje domowe        134

Ø      liczba osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień 27

Ø      liczba osób doprowadzonych do OTUA Parzymiechy        7

Ø      liczba skierowanych wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w tym:

§         za kierowanie pojazdami mechanicznymi art. 87 § 1                 5

§         za kierowanie innymi pojazdami                                               6

Ø      nieprzestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości art. 23 § 1 1

Ø      liczba przeprowadzonych postępowań przygotowawczych mających związek z:

§         przemocą domową gdzie podłożem był alkohol art. 207 § 1 kk            4

§         liczbo osób ukaranych mandatem karnym                                            16

 

            Ponadto - jak wynika z informacji złożonej przez Komisariat Policji w Krzepicach – na terenie Gminy Lipie w 2004 roku nie stwierdzono (także w szkołach podstawowych                 i gimnazjach, imprezach kulturalnych) przypadków używania lub dystrybucji narkotyków.

 

Porównując wcześniejsze dane dotyczące popełnianych wykroczeń wynika, iż nastąpił niewielki wzrost popełnianych w/w czynów.

 

5.      ROZPOZNANIE STANU SPOŻYWANIA ALKOHOLU W ZAKŁADACH PRACY

Komisja nie odnotowała sporadyczne przypadków zwolnienia pracowników za spożywanie alkoholu w godzinach pracy.

Zaobserwowano narastanie problemu nadużywania alkoholu w grupie osób bezrobotnych, co ogranicza szanse skutecznej pomocy w przezwyciężaniu bezrobocia i nędzy.

 

6. LICZBA RODZIN ZAGROŻONYCH Z POWODU NADUŻYWANIA ALKOHOLU

Nadużywanie alkoholu dezorganizuje rodzinę.

Współuzależnieni członkowie rodziny narażeni są i doświadczają przemocy, ubóstwa, demoralizacji. Zauważa się zwiększenie liczby upijającej się młodzieży. Poprzez środki masowego przekazu młodzież poddawana jest bardzo agresywnym i starannie przygotowanym działaniom promującym picie alkoholu. Należy tak kształtować działania w danym środowisku aby przeciwdziałać powstawaniu patologii i negatywnych zjawisk. Trzeba zadbać o dostępność popularnych materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inspirować nauczycieli do podejmowania działań w tym kierunku zapewniając również dla nich dostęp do dobrych materiałów edukacyjnych. W czasie promowania racjonalnych wzorów picia edukacja na temat alkoholu powinna uświadomić jednostkom specyficzne ryzyko związane z piciem w określonych okolicznościach /prowadzenie pojazdów, młody wiek, uprawianie sportu, ciąża i inne/.

Należy zadbać o zwiększenie skuteczności interwencji policji w przypadkach łamania prawa chroniącego członków rodzin alkoholowych przed przemocom w rodzinie. W celu poprawy istniejącej sytuacji podjęliśmy działania o charakterze profilaktycznym m.in. poprzez szeroko zakrojoną profilaktykę w formie  działań sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w ramach sportu szkolnego. Prowadzenie programów profilaktycznych oraz organizowanie imprez rozrywkowych,  w czasie których będzie promowana zabawa na trzeźwo. W szczególnie zagrożonych środowiskach udzielana jest pomoc poprzez organizowanie zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie gminy.