artykuł nr 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

U C H W A Ł A  Nr XL/237/2006

Rady Gminy Lipie

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

                 problemów alkoholowych na 2006 rok

 

 

         Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku              o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy Lipie

 

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

Treść Programu w załączniku