artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2022-2030

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie (w załączeniu).
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 7 kwietnia 2022 r. do 21 kwietnia 2022 r.
3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania opinii i uwag mieszkańców na druku formularza konsultacyjnego (w załączeniu).
5. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać:
a) w formie papierowej: osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipie;
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@uglipie.pl lub za pomocą platformy ePUAP /UGLIPIE/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
w terminie określonym w pkt 2 na formularzu określonym w pkt 4.
2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem uchwały.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata 2022-2026, z perspektywą do roku 2030

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie (w załączeniu).
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 7 kwietnia 2022 r. do 21 kwietnia 2022 r.
3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania opinii i uwag mieszkańców na druku formularza konsultacyjnego (w załączeniu).
5. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać:
a) w formie papierowej: osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipie;
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@uglipie.pl lub za pomocą platformy ePUAP /UGLIPIE/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
w terminie określonym w pkt 2 na formularzu określonym w pkt 4.
2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem uchwały.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

artykuł nr 4

Program ochrony środowiska dla Gminy Lipie.