artykuł nr 1

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na lata 2022r.-2023r.

Termin naboru: 01.03.2022r. -31.03.2022r.

Wysokość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie z budżetu gminy Lipie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dotacji mogą podlegać prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Lipie i obejmujące:

1) rozbiórkę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest,

2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) załadunek, transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

4) oczyszczanie terenu z pyłu azbestowego.

Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację zadania  jest złożenie w Urzędzie Gminy Lipie pisemnego wniosku o przyznanie dotacji w wyznaczonym przez Wójta Gminy Lipie terminie naboru (wzór wniosku w załączeniu). Do wniosku należy dołączyć:

1) informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) -  wzór  w załączeniu;

2) kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę budynku lub kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 wraz z zaświadczeniem ze Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu. (nie dotyczy przypadków samego odbioru wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości);

Wzory druków do Starostwa znajdują się na stronie:

http://bip.klobuck.pl/1667/274/wydzial-architektury-budownictwa-i-urbanistyki.html 

3) szkic terenu z zaznaczeniem terenu / budynku będącego przedmiotem wniosku;

4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)- wzór  w załączeniu;

5) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu -  wzór  w załączeniu.

6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - wzór w załączeniu

7) oświadczenie o demontażu we własnym zakresie - w przypadku wniosku o odbiór azbestu składowanego na nieruchomości (zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych)- wzór w załączeniu

artykuł, nr 2

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na 2021r.

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2021-12-31

artykuł nr 3

Zasady i tryb udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej na zadania związane usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu

artykuł nr 4

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

artykuł nr 5

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone