artykuł nr 1

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Urząd Gminy Lipie podaje wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Załączniki:
Wykaz16 KB
artykuł nr 2

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lipie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z usuwaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i workach typu big-bag. Jest to program zakładający przyznanie dofinansowania dla gmin,  które zorganizują odbiór tego typu odpadów ze swojego terenu. Dofinansowaniu podlega koszt usunięcia  odpadów w wysokości do 500 zł za tonę. W sytuacji, gdy koszt przekroczy  kwotę 500 zł, do zapłaty różnicy zobowiązany będzie rolnik.

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców o problemach z zagospodarowaniem odpadów rolniczych, informujemy, że gmina Lipie planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFOŚiGW oraz złożenia przez rolników odpowiedniej liczby zgłoszeń do udziału w programie. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony przez gminę zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. Zbiórka będzie przeprowadzona w  miejscu wskazanym przez gminę, do którego rolnicy będą zobowiązani dostarczyć odpady.

Aby gmina mogła złożyć wniosek o dotację, konieczne jest oszacowanie ilości odpadów rolniczych, które zostaną objęte programem. W tym celu prosimy zainteresowanych rolników o składanie zgłoszeń do Urzędu Gminy Lipie w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia br. Formularze zgłoszeń (wraz z załącznikami) dostępne są w Urzędzie Gminy Lipie (pok. nr 21) oraz na stronach internetowych  gminy:  www.lipie.pl w zakładce środowisko oraz www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne/Ochrona Środowiska.