artykuł nr 1

Aglomeracja

 

Aglomeracja - należy przez to rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków (art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

artykuł nr 2

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych

artykuł nr 3

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie