artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Treść sprawozdania w zalącznikach

Załączniki:
Załacznik Nr 6 - sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2011366 KB
Załącznik Nr 5 - wydatki na programy i projekty z udziałem środków własnych o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2011366 B
Załącznik Nr 4a - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadan własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za 2011 493 KB
Załacznik Nr 4 - Sprawiozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2011531 KB
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadan inwestycyjnych za 2011592 KB
Załącznik Nr 2 - sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Lipie za 2011MB
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Lipie za 2011MB
Załacznik Nr 3 - dochody z opłat za wieczyste uzytkowanie za rok 2011487 KB
Załacznik Nr 2 - informacja w zakresie wykonania dochodów w dziale 700 rozdz 7005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na dzien 31.12.2011541 KB
Załącznik Nr 1 - Majatek mienia JST w grupie konto 011MB
Tabela nr 7 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011482 KB
Tabela nr 6 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011325 KB
Tabela nr 5 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011438 KB
Tabela nr 4 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011MB
Tabela nr 3 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011694 KB
Tabela nr 2 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011MB
Tabela 1e - Informacja o stanie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu na dzien 31.12.2011383 KB
Tabela 1d - Informacja o stanie mienia GOK w Lipiu na dzień 31.12.2011383 KB
Tabela 1c - Informacja o stanie mienia GOPS w Lipiu na dzień 31.12.2011372 KB
Tabela nr 1b - Informacja o stanie mienia placówek oświatowych Gminy Lipie na dzień 31.12.2011393 KB
Tabela nr 1a - Informacja o stanie mienia Urzędu Gminy lipie na dzień 31.12.2011407 KB
Tabela nr 1 - Informacja o stanie mienia jst - Gminy Lipie na dzień 31.12.2011415 KB
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011474 KB
Sprawozdanie z działalności GBP w Lipiu za 2011 rMB
Sprawozdanie z działalnosci GOK w Lipiu za 2011 rMB
Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rokMB