artykuł nr 1

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIU

  Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/115/2004

  Rady Gminy  Lipie

 

S T A T U T

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lipiu

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu zwany dalej „GOPS” działa na   podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póź.zm.).
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami)
 4. Uchwały Nr XI/44/90 r. Gminnej Rady Narodowej w Lipiu z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.
 5. Innych ustaw oraz przepisów wykonawczych.
 6. Niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy.
 2. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Lipiu
 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Lipie
 4. Na budynku, w którym GOPS prowadzi swoją działalność, umieszcza się tablicę informacyjną o treści „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu”.

 

II. Cele i zadania

 

§ 3.

 

 1. Ośrodek udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach.
 2. Ośrodek wspomaga również rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie mogą oni pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia.

 

§ 4.

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu w oparciu o ustawę wymienioną w § 1 ust. 1 statutu wykonuje:

-2-

 

 

1)   zadania własne gminy

2)   zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 1. W oparciu o ustawę wymienioną w § 1 ust. 3 statutu, GOPS realizuje świadczenia rodzinne.
 2. W Ośrodku tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.
 3. Przy wykonywaniu zadań GOPS może współpracować z organizacjami samorządu terytorialnego, organizacjami pożytku publicznego, powiatowym urzędem pracy, sądem, policją, pracodawcami oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 5.

 

Pracownicy zatrudnieni w GOPS są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

 

III. Zasady działania i organizacja Ośrodka

 

§ 6.

 

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

Kierownik Ośrodka:

1) wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta w sprawach z zakresu   pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

2) wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych jego pracowników,

4)  odpowiada materialnie za powierzone mu mienie

5) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów i realizację tego planu,

6)  wykonuje w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku uprawnienia i obowiązki pracodawcy, w tym dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy pracowników Ośrodka.

 7) Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Lipie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby społeczności lokalnej w sprawach pomocy społecznej.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim  pracowników.
 2. Kierownika Ośrodka zwalnia i zatrudnia Wójt Gminy.
 3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.
 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonuje Wójt Gminy.
 5. Szczegółowe zasady działania i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

 

 

 

 

 

-3-

 

 

IV. Zasady gospodarki finansowej

 

§ 7.

 

 1. GOPS jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa i budżetu gminy.
 2. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu dochodów i wydatków budżetowych uchwalonych na dany rok budżetowy przez Radę Gminy.
 3. Ośrodek dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.
 4. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont obowiązującym w jednostkach budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 8.

 

Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywane są na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze uchwały Rady Gminy Lipie, w trybie przewidzianym do jego przyjęcia.