artykuł nr 1

Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LIPIUsporządzony na podst. art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 67 z 1996r., poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz Dz. U. Z 2002r. nr 10, poz. 96)Rozdział INAZWA SZKOŁY§ 1.1.1)Nazwa szkoły brzmi : SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO. 1.2)Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.2.Siedzibą szkoły jest miejscowość Lipie, ul. Częstochowska 31, 42-165.3.Szkoła prowadzi oddział przedszkolny mający swoją siedzibę w Albertowie.4.Szkoła jest jednostką budżetową.5.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lipie.6.Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi Gminny Zespół Oświaty.7.Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 6 lat.8.Z imieniem szkoły wiąże się kierunek pracy dydaktyczno – wychowawczej.9.Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.Rozdział IICELE I ZADANIA SZKOŁY § 2.1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności : 1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;2)umożliwia absolwentom w porozumieniu z rodzicami dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;3)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;4)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.2.Szkoła stwarza warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów przez wzbogacenie oferty edukacyjnej w szczególności o:1)obowiązkowe zajęcia z edukacji ekologicznej i regionalnej w klasach V, VI;2)obowiązkową naukę języka angielskiego od klasy I;3)obowiązkowe zajęcia informatyczne od klasy III;4)naukę języka niemieckiego od klasy IV jako zajęcia dodatkowego;5)wyjazdy na „Zieloną Szkołę” w atrakcyjne turystycznie miejsca Polski;6)organizowanie wycieczek do miejsc związanych z Patronem Szkoły – Kraków, Sulejówek, Warszawa;3.Szkoła realizuje oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli określone w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki:1)rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności;2)kształtuje umiejętność uczenia się;3)rozwija poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem;4)kształci kulturę osobistą, tolerancyjność, asertywność i empatię;5)sprawiedliwie ocenia;6)podtrzymuje tradycje szkoły, regionalne i narodowe;7)kształtuje umiejętność funkcjonowania w grupie i komunikowania się;8)kształtuje poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, Europy;9)promuje zdrowy styl życia;10)wspomaga rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych;11)kształci umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi;12)stwarza uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych;13)kształci umiejętności właściwego sposobu spędzania czasu wolnego.4.Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje naukę religii dla wszystkich uczniów w celu podtrzymania poczucia tożsamości religijnej.5.Szkoła w realizacji swoich zadań współdziała z Gimnazjum w Lipiu.6.Szkoła w swej działalności stawia na współpracę z rodzicami, Kościołem, samorządem gminnym, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Gminną i organizacjami społecznymi.7.Szkoła współpracuje z polską szkołą w Dziewieniszkach na Litwie.8.Szkoła zgodnie z potrzebami i swoimi możliwościami udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie:1)prowadzenia zespołów dydaktyczno – wyrównawczych;2)prowadzenia zajęć zindywidualizowanych oraz indywidualnych;3)kierowania uczniów na badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej;4)ścisłej współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Ośrodkiem Zdrowia w Lipiu.9.Dla uczniów uzdolnionych oraz pragnących rozwijać swoje zainteresowania szkoła w ramach posiadanych środków zapewnia i organizuje:1)indywidualny tok nauczania;2)zajęcia nadobowiązkowe;3)zajęcia pozalekcyjne;4)udział uczniów w konkursach, turniejach i zawodach.10.Szkoła współdziała w prowadzeniu zajęć pozaszkolnych z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 11.Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska dla bezpieczeństwa i higieny w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych w szkole i poza szkoła poprzez:1)zapewnienie bezpiecznej opieki nad uczniami podczas zajęć;2)prowadzenie zajęć świetlicowych;3)sprawowanie dyżurów podczas przerw;4)zapewnienie opieki w czasie wycieczek;5)w porozumieniu z Gminnym Zespołem Oświaty zapewnienie dzieciom bezpiecznego dowozu z Albertowa do szkoły i ze szkoły, natomiast z Dankowa, Tronin i Rozalina do szkoły;6)umożliwienie uczniom korzystania ze stołówki szkolnej oraz w miesiącach jesienno – zimowych (XI-III) ze szklanki herbaty;7)zapewnienie dyżuru higienistki szkolnej 4 razy w tygodniu.12.Sposób organizacji i przebieg opieki reguluje zarządzeniem dyrektor szkoły.13.Szkoła prowadzi ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w szkole jak i poza nią.14.Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad:1)uczniami z zaburzeniami ruchu w ramach zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;2)dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej bądź dotkniętych wypadkami losowymi poprzez:a)udzielanie zapomóg losowych;b)dofinansowanie do podręczników szkolnych;c)zwolnienia z odpłatności za dożywianie;d)udział w wycieczkach za niższą opłatą.15.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny, szczególnie w klasach I – III.16.Przy ustalaniu wychowawstwa dyrektor szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględnia pisemny wniosek rady klasowej rodziców poparty bezwzględną większością głosów rodziców danej klasy. Rozdział IIIORGANY SZKOŁY § 3.Organami szkoły są:1.dyrektor szkoły;2.rada pedagogiczna;3.rada rodziców;4.samorząd uczniowski.§ 4.Do kompetencji dyrektora szkoły należy:1)kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły, sprawowanie opieki nad uczniami;2.reprezentowanie szkoły na zewnątrz;3.sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;4.stwarzanie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;5.wypełnianie funkcji kierownika zakładu pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem pracy;6.powoływanie społecznego zastępcy dyrektora szkoły;7.przewodniczenie radzie pedagogicznej;8.wykonywanie prawomocnych uchwał rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organów nadrzędnych podjętych w ramach ich kompetencji;9.dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły;10.wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.§ 5.Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:1.zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;2.organizacji pracy szkoły;3.przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;4.występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;5.oceny pracy nauczyciela oraz oceny jego dorobku zawodowego;6.przyjmowania uczniów do szkoły.§ 6.Dyrektor szkoły odpowiada za:1.funkcjonowanie szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego;2.uzyskiwane przez szkołę wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz bezpieczeństwo uczniów;3.prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym szkoły;4.prawidłowe prowadzenie kancelarii szkolnej.§ 7.1.Społeczny zastępca dyrektora szkoły przejmuje obowiązki dyrektora szkoły niezbędne do bieżącego kierowania szkołą w przypadku jego nieobecności.2.W sytuacji dłuższej nieobecności dyrektora szkoły w pracy zastępcę wyznacza organ prowadzący szkołę.§ 8.1.W skład rady pedagogicznej wchodzą : dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.2.Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.3.Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.5.Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.6.Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.7.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady.8.Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.9.Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.§ 9.Rada Pedagogiczna zatwierdza:1.statut szkoły i ewentualnie zmiany w statucie;2.program wychowawczy szkoły i jego zmiany;3.szkolny program profilaktyki i jego zmiany;4.wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;5.promocję warunkową ucznia, o którym mowa w § 35 ust. 6;6.roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;7.wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę;8.wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;9.założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia;10.szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym;11.innowacje i eksperymenty pedagogiczne.§ 10.Rada pedagogiczna opiniuje :1.organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;2.plan wykorzystania środków finansowych w ramach przyznawanych szkole limitów;3.wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania;4.propozycję przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.§ 11.Rada ma prawo do :1.występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawie oceny pracy nauczyciela;2.dokonywania oceny sytuacji oraz stanu szkoły i występowania do dyrektora szkoły z wnioskami, w szczególności w sprawie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;3.występowania z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela;4.zgłaszania wniosków dotyczących realizacji planu finansowego szkoły;5.zgłaszania spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole. Rada typuje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;6.zgłoszenia w formie wniosku wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki. Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu wniosku w sprawie wotum nieufności wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia radzie na zebraniu plenarnym;7.powoływania, w zależności od potrzeb, stałych lub doraźnych komisji. . Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady. Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.§ 12.1.Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.2.Organizację i działanie rady określa regulamin uchwalony przez ogół rodziców.3.Rada współdziałając z dyrektorem, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim przedstawia wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególności :1)zgłasza wnioski propozycje doskonalące organizację i warunki pracy szkoły;2)bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej w sprawie realizacji programów nauczania i wychowywania oraz zadań opiekuńczych szkoły;3)wybiera 2 przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;4)zgłasza dezyderaty dotyczące bieżącego i perspektywicznego programowania prac szkoły;5)opiniuje statut szkoły;6)opiniuje program wychowawczy szkoły oraz szczegółowe zasady systemu oceniania.7)opiniuje szkolny program profilaktyki.§ 13.1.W szkole działa Samorząd Uczniowski, tworzą go wszyscy uczniowie.2.Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.3.Samorząd zapewnia każdemu uczniowi możliwość swobodnego działania w podejmowaniu decyzji w granicach swoich kompetencji.4.Samorząd współpracuje z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców przedstawia wnioski szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak :1)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami;2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;3)prawo organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;4)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;5)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;6)prawo uczestnictwa w rozwiązywaniu konfliktów uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel;7)prawo wydawania opinii na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania;8)prawo opiniowania statutu, programu wychowawczego szkoły, szkolnego programu profilaktyki;§ 14.Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci poprzez :1.zaznajamianie rodziców z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły;2.uwzględnianie opinii w sprawie pracy dydaktyczno – wychowawczej a w szczególności w sprawie szkolnego programu wychowania, programu profilaktyki oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania;3.udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania dzieci, postępów w nauce i przyczyn trudności (konsultacje w każdy pierwszy wtorek miesiąca);4.udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów;5.wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi szkoły lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;6.organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 4 razy w ciągu roku.§ 15.1.Wymienione w § 3 organy szkoły współdziałają ze sobą zgodnie ze swoimi kompetencjami.2.Wynikłe spory kompetencyjne pomiędzy organami wymienionymi w § 3 rozstrzyga przedstawiciel nadzoru pedagogicznego.Rozdział IVORGANIZACJA SZKOŁY§ 16. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.§ 17.1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 2.Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.3.Arkusz organizacji szkoły nowelizuje aneksem dyrektor szkoły a zatwierdza organ prowadzący szkołę.4.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin zajęć dodatkowych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.§ 18.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonymi w szkolnym zestawie programów nauczania przez dyrektora szkoły.§19.1.Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci z miejscowości Albertów i Chałków.2.Oddział ten realizuje program wychowania przedszkolnego.§19.1.Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia edukacyjne wyznaczone ramowym planem nauczania. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.§ 20.1.Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV – VI są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.§ 21.1.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 2.Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z informatyki i języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV – VI, jeżeli liczba uczniów w oddziale jest większa niż 26.§ 22. 1.Niektóre zajęcia jak n.p. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzylekcyjnych, a także podczas wycieczek.2.Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się na 45 minut.3.Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.4.Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 10 uczniów. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych nie powinna być niższa niż 5 osób, a liczba osób korzystających z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie może przekraczać 12. Liczba osób korzystających z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych nie może być mniejsza niż 2 i większa od 5. § 23. 1.Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego, jednodaniowego posiłku w stołówce szkolnej.2.Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala intendent w porozumieniu z dyrektorem szkoły.3.Uczniom, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia zapewnia się częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za posiłki.4.Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 3 podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.§ 24.1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy w regionie. 2.Z biblioteki mogą korzystać : uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby zatrudnione w przedszkolach i szkołach gminy.3.Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać :1)gromadzenie i opracowanie zbiorów; 2)korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 3)prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.4.Godzina biblioteczna trwa 60 minut.5.Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu wszystkim uczniom szkoły.6.Biblioteka szkolna składa się z jednoizbowego lokalu, bez czytelni. Z uwagi na szczupłość pomieszczenia w bibliotece nie gromadzi się sprzętu audiowizualnego.7.Szczegółową organizację biblioteki oraz zadania nauczyciela bibliotekarza i jego zakres czynności określa regulamin pracy biblioteki szkolnej8.Regulamin pracy biblioteki szkolnej określa dyrektor szkoły.§ 25.1.Świetlica szkolna działa zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.2.Zajęciami świetlicowymi objęci są uczniowie dojeżdżający z Albertowa, Rozalina, Dankowa, i Tronin.3.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków dla nauki własnej i rekreacji. 4.Do zadań świetlicy należą :1)organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej;2)organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;3)stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształcenie nawyków kultury życia codziennego;4)rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;5)współdziałanie z rodzicami oraz nauczycielami szkoły;6)organizowanie dożywiania uczniów poprzez zapewnienie im gorącego posiłku.§ 26.Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada :1.pomieszczenia do nauki wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce szkolne;2.bibliotekę z księgozbiorem;3.boisko szkolne;4.salę gimnastyczną;5.pomieszczenia do działalności świetlicy szkolnej pełniącej równocześnie rolę stołówki;6.pokój nauczycielski;7.szatnie i łazienki;8.pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;9.kuchnię szkolną;10.kotłownię olejową.Rozdział VNAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY§ 27.1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno - ekonomicznych i obsługowych.2.Liczbę pracowników szkoły określa arkusz organizacyjny szkoły, o którym mowa w § 17 statutu.3.Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.4.Obowiązki pracowników administracyjno - ekonomicznych i obsługowych określa dyrektor szkoły.§ 28.1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.2.Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy :1)dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw, wycieczek, imprez organizowanych przez szkołę zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole;2)rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć, prawidłowa realizacja programów nauczania, prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego – zgodnie z zasadami dydaktyki;3)dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, szczególnie te, za które odpowiada służbowo i ponosi materialną odpowiedzialność;4)poznanie osobowości, warunków życia uczniów, uzdolnień i zainteresowań oraz ich stymulowanie i kształcenie zgodnie z programem wychowawczym szkoły;5)bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;6)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, współdziałanie z innymi nauczycielami, ścisła współpraca z rodzicami;7)doskonalenie zawodowe w celu podnoszenia umiejętności dydaktycznych i wiedzy merytorycznej, troska o warsztat pracy i wyposażanie pracowni;8)ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki;9)prawidłowe prowadzenie określonej przepisami dokumentacji swej pracy.§ 29.1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespól, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.3.Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący.4.Cele i zadania zespołu obejmują prócz zadań wymienionych w pkt. 1 :1)organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;2)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia;3)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;§ 30.1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.2.Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, interesuje się jego postępami w nauce i zachowaniu, analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, podejmuje środki zaradcze, wspomaga rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów stosownie do ich wieku potrzeb i warunków środowiskowych;2)dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, organizuje i udziela pomocy dla tych, którzy w wyniku nieobecności w szkole mają trudności w uzupełnieniu materiału nauczania;3)współpracuje i współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie w celu koordynacji działań dydaktycznych i wychowawczych; 4)współdziała z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa oraz z nauczycielem świetlicy szkolnej;5)współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy w oparciu o program wychowawczy szkoły;6)ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania minimum 4 razy w ciągu roku, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, odwiedza uczniów w domu;7)współdziała z komórkami wychowawczymi i opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej oraz doradztwa dla ich rodziców;8)współpracuje z higienistką szkolną i rodzicami uczniów w celu rozwiązania problemów zdrowotnych wychowanków klasy;9)ustala, wspólnie z uczniami i ich rodzicami, treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy;10)prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.3.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej, właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 4.Początkującemu nauczycielowi – wychowawcy dyrektor szkoły przydziela nauczyciela „mentora” służącego radą i doświadczeniem.Rozdział VIUCZNIOWIE SZKOŁY § 31. 1.Do szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy.2.Do klasy I zapisuje się z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.3.Ucznia mieszkającego poza obwodem szkoły zapisuje się na pisemny wniosek rodziców.4.Do klasy pierwszej dziecko jest zapisywane z rocznym wyprzedzeniem.§ 32. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do momentu jej ukończenia.§ 33. Uczeń ma prawo do : 1.właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;2.opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;3.korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;4.życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;5.swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;6.rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;7.sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;8.pomocy w przypadku trudności w nauce;9.korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;10.korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;11.wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;12.korzystania za odpłatnością z dożywiania prowadzonego w szkole.§ 34.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza dotyczących :1.systematycznego i rzetelnego przygotowania się do lekcji, przynoszenia potrzebnych przyborów i materiałów;2.punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje i inne zajęcia szkolne, każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona;3.uczestniczenia w pracach samorządu uczniowskiego i podporządkowania się jego uchwałom;4.czynnego uczestnictwa w pracach społecznych;5.przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;6.dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych, wystrzegania się nałogów;7.utrzymania czystości ciała i ubioru;8.utrzymania czystości i estetycznego wyglądu szkolnych urządzeń sanitarno – higienicznych;9.utrzymania czystości i porządku w obejściu szkoły;10.poszanowania mienia własnego i cudzego;11.powiadomienie wychowawcy lub dyrektora szkoły o zauważonych w szkole lub otoczeniu zagrożeniach.§ 35.1.Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO);2.WSO uwzględnia zasady sprawiedliwości, obiektywności i jawności oceny postępów uczniów;3.Ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów, oraz motywuje do nauki;4.Wszyscy nauczyciele stosują jednolitą politykę dotyczącą oceniania uczniów;5.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców;6.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.7.Cele WSO:1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;3)motywowanie ucznia do dalszej pracy;4)rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej;5)dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;6)umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.§ 36.Szczegółowe zasady systemu oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik nr 1 do statutu.§ 37.Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – z wyróżnieniem.§ 38.1.Uczeń może być nagrodzony za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia:1)pochwałą wobec klasy przez wychowawcę lub innego nauczyciela;2)pochwałą dyrektora szkoły na apelu szkolnym;3)dyplomem uznania oraz nagrodą rzeczową;4)listem pochwalnym do rodziców;2.Do nagród typują nauczyciele i wychowawcy, dyrektor szkoły, organizacja uczniowska.3.Nagrody wymienione w ust. 1 pkt. 3) i 4) zatwierdza rada pedagogiczna.§ 39. 1.Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły uczeń może być ukarany :1)upomnieniem wobec klasy przez wychowawcę lub innego nauczyciela;2)naganą udzieloną przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym.2.Za szczególnie rażące naruszenie obowiązujących przepisów zagrażających życiu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wniosek powinien być poparty opinią rady pedagogicznej.3.Uczeń (lub jego rodzice) ma prawo do odwołania się od wymierzonej mu kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od daty przyjęcia kary do wiadomości.4.Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary na czas próbny za poręczeniem organizacji uczniowskiej, rady rodziców, rady pedagogicznej.5.Odwołanie jest rozstrzygane w terminie 3 dni od wniesienia odwołania.§ 40.1.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.2.W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemną skargę.3.Skargę rozpatruje dyrektor szkoły i po wysłuchaniu stron w ciągu 7 dni od jej złożenia wydaje postanowienie.4.Od postanowienia dyrektora szkoły strony mogą złożyć odwołanie do organu prowadzącego szkołę w ciągu 7 dni od jego otrzymania.§ 41. W oparciu o statut szkoła tworzy wewnętrzny regulamin szkolny zatwierdzany przez radę pedagogiczną.§ 42.Szkoła używa pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku godło państwowe a w otoku napis „SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIU”.§ 43.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.§ 44. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.§ 45.1.Wszelkie zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna zgodnie z § 8 ust. 7 niniejszego statutu.2.Dyrektor szkoły jest upoważniony do opublikowania jednolitego tekstu statutu po 4 jego nowelizacjach.