artykuł nr 1

Statut Gimnazjum w Lipiu

§ 1OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLEI1.Typ i nazwa szkoły: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi2.Siedziba szkoły: 42-165 Lipie ul. Częstochowska 31II1.Szkole nadaje lub zmienia imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.2.Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej.III1.Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.IV1.Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Lipie.2.Nadzór pedagogiczny nad szkolą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.3.Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 3 lata, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.4.Naukę w gimnazjum rozpocznie dziecko, które ukończy szkołę podstawową. Przyjęcie następuje po przedłożeniu świadectwa ukończenia klasy VI i dokumentacji dotyczącej nauczania języka obowiązkowego i dodatkowego, uczęszczania na zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” oraz wyboru określonej grupy klasowej.5.Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy z 17.VI.1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. nr 36 pkt 161).6.Uprawnionym do kontroli obowiązku szkolnego jest dyrektor gimnazjum, a organem egzekucyjnym jest Wójt Gminy Lipie.§ 2CELE I ZADANIA SZKOŁYI1.Szkoła realizuje cel i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie w szczególności:a)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu i ukończenia gimnazjum.b)umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.c)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów, poprzez realizację i modyfikację programu wychowawczego.d)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.II1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki. 2.W zakresie programu wychowawczego szkoła realizuje następujące cele -ogólne:a.Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.b.Wartościowanie postaw i zjawisk. związanych z życiem w społeczeństwie.c.Przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świataCele te realizowane są poprzez działania zawarte w następujących działach Programu Wychowawczego:a.Rozwój intelektualny ucznia.b.Rozwój społeczny ucznia.c.Rozwój osobowości ucznia.d.Wartości moralne i estetyczne.e.Zdrowie i profilaktyka.f.Przeciwdziałanie zjawisku nieprzystosowania społecznego oraz zagrożeniom patologiami społecznymi.Ponadto szkoła realizuje corocznie projekt wychowawczy „Edukacja dla przyszłości”, którego głównym celem jest zdobywanie dodatkowych umiejętności umożliwiających młodzieży lepszy start w dorosłe życie. Jest on formą realizacji programu wychowawczego. Celami szczegółowymi projektu są:-Rozbudzanie ciekawości poznawczej u młodego człowieka.-Kształtowanie postaw aktywnych.-Promowanie pozytywnych wzorców działań i zachowań wśród młodzieży.-Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, selekcjonowania, opracowywania i właściwego wykorzystania.-Rozbudzanie w uczniu pozytywnego nastawienia do własnego zdrowia, dbałości o nie.-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach.-Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, komunikowania się.-Bogacenie wiedzy o patronie szkoły.-Prezentowanie efektów swojej pracy.-Angażowanie się w działania podejmowane przez szkołę.-Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, współpracy w zespole. -Doskonalenie umiejętności językowych w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów.3.W zakresie programu profilaktyki szkoła realizuje następujące cele:a.Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznegob.Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjachc.Prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzid.Efektywne współdziałanie w zespole i w pracy w grupiee.Budowanie więzi międzyludzkichf.Skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm.g.Rozwiązywanie problemów w sposób twórczyh.Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.III1.Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w zajęciach religii (etyki) oraz organizowanie innych form zajęć w zależności od potrzeb.2.Szkoła zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologicznej oraz pedagogicznej, oraz opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego programu nauczania.3.Szkoła zapewnia pobieranie nauki przez uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonego typu szkoły.4.Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez tworzenie kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych i innych zajęć nadobowiązkowych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.5.Szkoła zapewnia uczestnictwo w kołach zainteresowań na zasadzie dobrowolnego wyboru uczniaIV1.Podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych opiekę nad młodzieżą pełni nauczyciel prowadzący te zajęcia lub osoba posiadająca uprawnienia.2.Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, osobą odpowiedzialną jest nauczyciel tej szkoły, który może być wspomagany przez higienistkę szkolną bądź rodziców. Maksymalna liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna:-podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30-podczas wycieczek poza jej terenem - 15-podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej w tym rowerowej – 10Kierownik wycieczki przygotowuje stosowną dokumentację wycieczki.3.Porządek, czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określony jest w tygodniowym rozkładzie zajęć.4.Uczniom rozpoczynającym naukę w szkole, szkoła zapewnia szczególną opiekę poprzez:a)zwiększoną opiekę wychowawczą, b)zapoznanie ze strukturą i działalnością szkoły,c)zapoznanie ze statutem szkoły, statutem Samorządu Uczniowskiego, regulaminem uczniowskim, regulaminem klasyfikowania, oceniania i promowania.5.Uczniowie z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku otrzymują następujące formy pomocy:a)otoczenie specjalną troską podczas zajęć obowiązkowych i poza,b)zajęcia indywidualne w domu lub na terenie szkoły, jeżeli sytuacja wymaga tego typu zajęć,c)organizowanie zajęć dodatkowych (wyrównawczych) – rewalidacyjnych i specjalistycznych. § 3ORGANY SZKOŁYI.Organami gimnazjum są: 1.Dyrektor gimnazjum2.Rada pedagogiczna3.Rada rodziców4.Samorząd uczniowskiII.Zadania i kompetencje dyrektora szkołyDyrektor gimnazjum:1.Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.2.Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.3.Prowadzi właściwą politykę kadrową.4.Jest organem nadzoru pedagogicznego.5.Dokonuje oceny pracy nauczyciela.6.Składa wnioski, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły.7.Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom.8.Organizuje opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.9.Inspiruje i wspomaga autorskie zamierzenia nauczycieli.10.Czuwa nad wypracowaniem wizji rozwoju uczniów.11.Kieruje konstruowaniem zestawu programów szkolnych.12.Przestrzega statutowych zasad i procedur demokracji wewnętrznej w gimnazjum.13.Odpowiada za rozwój kompetencji profesjonalnych nauczyciela, wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie i kształcenie nauczycieli.14.Opracowuje plan rozwoju gimnazjum.15.Opracowuje plan finansowy.16.Pozyskuje środki specjalne na wzbogacanie i unowocześnianie warsztatu pracy nauczycieli i uczniów.17.Decyduje o organizacji pracy w szkole.18.Organizuje zajęcia pozalekcyjne i przedmioty nadobowiązkowe.19.Decyduje o przydziale i zakresie zadań i czynności dla wszystkich pracowników szkoły.20.Organizuje dyżury i opiekę nad uczniami.21.Dokonuje przeglądów warunków pracy i nauki.22.Sprawdza przestrzeganie dyscypliny pracowniczej i uczniowskiej.23.Dyrektor gimnazjum może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.24.Dba o wysoki poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obiektach szkoły.25.Stwarza sprawny system informacji wewnętrznej obiegu i archiwizacji dokumentów.26.W uzgodnieniu ze społecznościami szkolnymi tworzy program wychowawczy gimnazjum.27.Odpowiada za wypracowanie szkolnego systemu oceniania uczniów.28.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.29.Organizuje różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc.30.Współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom.31.Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.32.Organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub czas pracy rodziców.33.Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.34.W pierwszym tygodniu czerwca organizuje spotkanie z rodzicami uczniów klas VI.35.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.36.Wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący.37.Współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim, samorządem gminnym.38.Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.39.Może zobowiązać nauczycieli do wykonania w czasie ferii, w czasie nie dłuższym niż 7 dni, następujących czynności:a.przeprowadzenia egzaminub.prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnegoc.innych czynności wynikających z potrzeb szkoły40.Ustala indywidualny tok nauczania.41.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego i w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.42.Dokonuje zmian w planie nauczania.43.Sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką:a.protokolarnie przekazuje bibliotekę nowemu pracownikowi,b.zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe,c.zapewnia właściwe warunki do doskonalenia zawodowego bibliotekarza.44.Współpracuje z zakładową organizacją związkową.45.Powierza i odwołuje stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole.46.Podejmuje decyzje o utworzeniu klubu europejskiego.47.Przyjmuje wnioski o rozpoczęcie stażu .48.Przydziela opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych .49.Zatwierdza Plan Rozwoju Zawodowego nauczycieli .50.Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli .51.Powołuje Komisje Kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego .52.Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego . III.Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej1.W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym jest dyrektor gimnazjum.3.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie gimnazjum i uchwałą go zatwierdza.4.Do kompetencji Rady Pedagogicznej gimnazjum należy:a.Zatwierdzenie planu pracy szkoły .b.Zatwierdzenie regulaminu Rady Pedagogicznejc.Zatwierdzanie rocznych planów pracy i regulaminu biblioteki gimnazjumd.Zatwierdzenie regulaminu biblioteki Gimnazjume.Zatwierdzenie programu innowacji i eksperymentów pedagogicznych.f.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.g.Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.h.Zatwierdzenie warunkowego promowania ucznia.i.Zatwierdzenie organizacji i planu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.j.Zatwierdzenie programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki po wydaniu opinii przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.k.Zatwierdza poczet sztandarowy i ceremoniał szkoły.5.Rada Pedagogiczna opiniuje: a.organizację pracy gimnazjum,b.przydział godzin i czynności dodatkowych dla nauczycieli,c.zestaw programów nauczania gimnazjum,d.wniosek dyrektora gimnazjum o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,e.plan finansowy gimnazjum.f.projekt organizacyjny szkoły na dany rok szkolnyg.organizację zajęć dodatkowychh.organizację tzw. czwartej godziny wychowania fizycznegoi.stanowisko wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole.6.Rada Pedagogiczna wnioskuje:a.w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki dla ucznia.b.o odwołanie ze stanowiska dyrektora do organu prowadzącego gimnazjum.c.wnioskuje do organu prowadzącego, wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, o nadanie imienia szkoled.wnioskuje o przebadanie ucznia przez Poradnie Psychologiczno – pedagogicznąe.wnioskuje o nagrodę Kuratora dla dyrektora i nauczycieli7.W głosowaniu tajnym wybiera spośród siebie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do pracy w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.8.Rada pedagogiczna raz w roku :a.analizuje stan czytelnictwa uczniówb.dokonuje diagnozy i zespołowej ewaluacji funkcjonowania różnych obszarów życia szkoły9.Opracowuje projekty zlecone przez dyrektora gimnazjum i plenarne zebranie rady pedagogicznej§ 4RADA RODZICÓW, JEJ ZADANIA I KOMPETENCJE1.W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentacje rodziców uczniów.2.Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców uczniów gimnazjum.3.Rada Rodziców ustala i zatwierdza regulamin działalności Rady Rodziców4.W szkole działają tzw. trójki klasowe. Trzech przedstawicieli rodziców tworzy tzw. Klasową Radę Rodziców, która wchodzi w skład Zarządu Rady Rodziców. Zarząd Rady Rodziców wybiera spośród 27 członków Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczącego, z-cę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.5.Kadencja klasowych Rad Rodziców trwa 1 rok i tym samym Zarząd Rady Rodziców może zmieniać się co roku, jednak kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa trzy lata.6.Przy Zarządzie Rady Rodziców działa Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków.7.Zadania Rady Rodziców:a)występowanie do organu prowadzącego, organy sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i Dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkołyb)pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkołyc)gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszyd)pomaganie w zaspokajaniu pilnych bieżących potrzeb szkoły8.Rada Rodziców opiniuje:a.zmiany w statucie szkołyb.program szkołyc.projekty innowacji i eksperymentówd.inne istotne sprawy dla szkołye.program wychowawczy i program profilaktykif.organizację czwartej godzin wychowania fizycznego i zajęć dodatkowychg.stanowiska wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkoleh.szkolny zestaw programów nauczaniai.zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Ocenianiaj.pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego9.Szkoła zapewnienia rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły wpływ na działalność gimnazjum poprzez:a.zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasyb.zgłaszanie skarg do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogicznyc.udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówd.wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły10.Fundusze rady rodziców pochodzą z następujących źródeł:a.z dobrowolnych składek rodzicówb.z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacjic.z dodatkowych imprez organizowanych przez radęd.z innych źródeł11.Rada Rodziców upoważnia przewodniczącego Rady Rodziców do uczestnictwa w pracy komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły oraz wytypowanie poza sobą jednego rodzica. Z przyczyn gdy przewodniczący nie może uczestniczyć w pracy komisji konkursowej wydeleguję inną osobą z Zarządu Rady Rodziców .12.Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Rodziców do akceptacji Szkolny Zestaw Programów Nauczania, zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Statucie Szkoły. Opinia o powyższych dokumentach powinna być przedłożona Dyrektorowi Szkoły w ciągu 7 dni.13.Dyrektor szkoły zapoznaje Radę Rodziców ze sprawozdaniem nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przekazuje opinię o nauczycielu kończącym staż w ciągu 3 dni.§ 51.W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski.2.Samorząd tworzy cała społeczność uczniów.3.Członkowie samorządów klasowych stanowią Radę Samorządu Uczniowskiego.4.Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana z ogółu uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym w liczbie 27 członków i jest powołana na okres 1 roku.5.Samorząd Uczniowski działa w oparciu o własny regulamin samorządu zgodny ze statutem szkoły i ustalony w porozumieniu z radą pedagogiczną.6.Samorząd Uczniowski ma prawo do:a)zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i jego wymogami i programem wychowawczym szkoły,b)zapoznanie się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,c)jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,d)organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb i zainteresowań,e)organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,f)wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,g)uczestniczenia w pracach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,h)wydawania i redagowania gazetki szkolnej.7.Samorząd Uczniowski opiniuje zmiany w Statucie szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Po zapoznaniu się z w/w zmianami przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego w ciągu 7 dni przedstawia Dyrektorowi Szkoły pisemną opinię o powyższej dokumentacji.PRAWA RODZICÓW1.Rodzice znają zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole.2.Rodzice znają wewnętrzny system oceniania.3.Rodzice znają szkolny zestaw Programu Nauczania w danej klasie.4.Rodzice wyrażają swoją opinię dotyczącą programu wychowawczego szkoły.5.Rodzice mogą wnosić własne propozycje do szkolnego programu wychowawczego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.6.Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej swojego dziecka, jego zachowania i przyczyn trudności w nauce.7.Rodzice mają prawo uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci.8.Rodzice mają prawo wyrażać swoje opinie dotyczące pracy szkoły i przekazywać je organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.9.Rodzice mają prawo do powołania swoich przedstawicieli w Radzie Szkoły.10.Rodzice mają prawo do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę.11.Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych.12.Rodzice mogą materialnie wspomagać szkołę.13.Rodzice mają prawo do informacji o przyznaniu ich dziecku nagrody bądź zastosowania wobec niego kary.14.Rodzice mają prawo do indywidualnych kontaktów z wychowawcą bądź nauczycielem przedmiotu.15.Rodzice mają prawo do kontaktów pisemnych z nauczycielem, wychowawcą i dyrektorem szkoły (listy do rodziców).16.Rodzice mają prawo do sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczki.17.Rodzice mają prawo wymagać prorodzinnego działania szkoły.§ 6FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez następujące formy:a)Korespondencja z rodzicami jest prowadzona poprzez:─pisemne zaproszenie na spotkania,─pisemne informacje od wychowawców i nauczycieli przedmiotu dotyczące sukcesów i porażek ucznia,─przekazanie kserokopii godzin konsultacji nauczycieli,b)szkolenie i warsztaty dla rodziców wspierające ich w edukacji i wychowaniu dzieci,c)pomoc w organizacji uroczystości, imprez szkolnych, wspomaganie w opiece nad uczniami,d)udział w wycieczkach, biwakach organizowanych przez szkołę,e)dni otwarte szkoły zgodnie z harmonogramem,f)zorganizowanie poczty telefonicznej,g)w miesiącu maju dyrektor szkoły przekaże rodzicom ankiety, których celem będzie rozpoznanie oczekiwań rodziców i ocenę pracy szkoły przez rodziców,h)wypracowanie kwestionariusza dla rodziców uczniów klas pierwszych.2.Częstotliwość spotkań ogólnych z rodzicami określa Rada Pedagogiczna, a klasowych wychowawca klasy. Spotkania te nie mogą odbywać się rzadziej niż co kwartał.3.Rodzice mają prawo do:a)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,b)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów przeprowadzania egzaminów,c)uzyskania każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,d)uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,e)wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór bądź prowadzącym opinii na temat pracy gimnazjum.4.Obowiązki rodziców dziecka uczęszczającego do szkoły:a)dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,b)zapewnienie (z wyjątkiem dzieci objętych nauczaniem indywidualnym) regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,c)zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,d)współdziałanie z nauczycielem poprzez udział w zebraniach ogólnych, konsultacjach indywidualnych, kontrolowanie obecności ucznia na zajęciach dodatkowych służących wyrównaniu braków w umiejętnościach ucznia.5.Sposoby porozumiewania się Dyrekcji z Radą Pedagogiczną:a)zeszyt komunikatów i zarządzeń,b)ustne komunikaty,c)pisemne komunikaty wywieszane w pokoju nauczycielskim,d)ogłoszenia podawane na zebraniach rady pedagogicznej,e)teczka zawierająca teksty zarządzeń „Przeczytaj i podpisz”.6.Wszystkie organy współdziałają ze sobą w ramach posiadanych kompetencji poprzez uczestnictwo we wspólnych posiedzeniach zwoływanych przez dyrektora gimnazjum lub na wniosek poszczególnych organów. Częstotliwość spotkań ustalają na bieżąco zainteresowane strony.§ 7ORGANIZACJA SZKOŁYI1.Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.2.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy organizacji roku szkolnego.II1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkolę po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.2.Szkolny plan nauczania określa wymiary zajęć edukacyjnych określone przez rozporządzenie MEN o ramowym planie nauczania. Szkolny plan nauczania opracowuje dyrektor w porozumieniu z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymują w czerwcu kserokopię tegoż planu.3.Ocena z przedmiotów nadobowiązkowych nie wpływa na promocję ucznia i jego średnią ocen.4. W szkole prowadzone są obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania:a.język polskib.historiac.wiedza o społeczeństwied.język angielskie.matematyka f.fizyka z astronomiąg.chemiah.biologia i.geografiaj.sztukak.technikal.wychowanie fizycznem.lekcja z wychowawcą5.W szkole za zgodą rodziców są prowadzone zajęcia dodatkowe:a.język niemieckib.język francuskic.religia d.wychowanie do życia w rodzinie 6.Uczeń ma prawo do wyboru języka dodatkowego (po wyrażeniu zgody rodziców) – może to być:a.język francuskib.język niemiecki7.Treści ścieżek edukacyjnych mogą być prowadzone w formie zajęć modułowych:-edukacja czytelnicza i medialna-edukacja europejska -dziedzictwo kulturowe regionu-edukacja teatralna-edukacja filozoficzna. 5.Dyrektor gimnazjum w arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.6.Wykorzystanie godzin do dyspozycji uwzględnia potrzeby uczniów i możliwości szkoły.III1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa) złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.2.Tworzenie i organizowanie oddziałów określają następujące zasady :- rodzice uczniów klas VI deklarują przynależność do danego oddziału zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami ucznia.3.W szkole mogą realizować obowiązek szkolny uczniowie realizujący program szkoły specjalnej 4.Dopuszcza się tworzenie klas integracyjnych. Tworzenie takich oddziałów określają odrębne przepisy.5.Szkoła organizuje oddziały z przedmiotami wiodącymi wg zapotrzebowania. W kwestiach spornych podziału dokonuje Dyrektor Szkoły.IV1.Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, określa tygodniowy rozkład stałych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, dydaktycznych i wychowawczych.V1.8 czerwca jest Dniem Patrona Szkoły, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywa się uroczystość zgodnie z ustalonym ceremoniałem.VI 1.Szkoła organizuje projekty ogólnoszkolne – wybór tematyki oraz ich ilość określa Rada Pedagogiczna w sierpniu.VII1.Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez : ♦ dyżury nauczycieli na przerwach, przed i po lekcjach ♦ zajęcia świetlicowe ♦ dyżury pełnione przez uczniów. VIII 1.Szkoła organizuje wycieczki, wyjazdy, wyjścia poza teren szkoły. Opiekę sprawują nauczyciele, dopuszcza się opiekę rodziców i pielęgniarki szkolnej. Każde wyjście udokumentowane jest k wycieczki. IX1.W gimnazjum podstawową formą są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.2.Godzina lekcyjna trwa 45 min., a przerwy międzylekcyjne uwzględniają dożywianie uczniów.3.Początek i koniec zajęć lekcyjnych ustalony jest w zależności od możliwości organizacji dowozu po uzgodnieniu z rodzicami, organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem higieny pracy dziecka.4.Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas rozpoczynania zajęć lekcyjnych, bądź czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.5.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęcia, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.6.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.7.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na powyższych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.8.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzi się w grupach międzyklasowych liczących od 12 do 26 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem mogą to być zajęcia koedukacyjne.9.Podział na grupy z języka angielskiego następuje na podstawie testu diagnozującego.X1.Poza systemem klasowo-lekcyjnym gimnazjum prowadzi zajęcia nadobowiązkowe dodatkowe i inne zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami szkoły, uczniów i ich rodziców.2.Zajęcia fakultatywne prowadzi się w grupach międzyklasowych.3.Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, ale mogą też być prowadzone bezpłatnie na życzenie nauczyciela.4.Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 15 uczniów.5.W szkole przewiduje się organizację zajęć rekreacyjno-sportowych zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły.6.Wymiar zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ustala się w szkolnym planie nauczania. Zajęcia te są obowiązkowe tylko dla niektórych uczniów. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych nie powinna przekraczać 12 uczniów.7.Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców może wprowadzić nauczanie drugiego języka obcego jako przedmiotu dodatkowego.XI1.Na wniosek wychowawcy Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o skierowaniu ucznia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej..2.Decyzję o skierowanie ucznia do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, uwzględniając opinię lekarską, opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.XII1.Gimnazjum przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.2.Osoba odbywająca praktykę w gimnazjum pracuje pod nadzorem opiekuna, który służy pomocą i doradztwem. Przed rozpoczęciem praktyki opiekun zawiera kontrakt z osobą odbywającą praktyki.3.Przebieg praktyki odnotowany jest na bieżąco w karcie informacyjnej i uwieńczony oceną.XIII1.Gimnazjum zapewnia uczniom gorący posiłek jednodaniowy.2.Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala intendent w porozumieniu z dyrektorem szkoły i Radą Rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat niektórych uczniów.3.Zwolnienia z odpłatności za dożywianie dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na udokumentowanym wniosku rodziców.XIV1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd gimnazjum prowadzi świetlicę.2.Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą szkoły.3.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy nie więcej niż 25 osób.4.Korzystanie ze świetlicy przez dzieci potrzebujące opieki jest nieodpłatne.5.Szczegółową organizację i formy pracy świetlicy określa regulamin świetlicy .XV1.Gimnazjum prowadzi bibliotekę szkolną wraz z czytelnią.I.Zadania biblioteki1.Biblioteka gimnazjalna jest:a.interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;b.ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;c.ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej;d.ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.2.Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji gimnazjum wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.3.Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.4.Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych.II.Organizacja biblioteki1.Nadzór.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor gimnazjum, który:a.zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;b.zatrudnia nauczyciela bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i pedagogicznymi), zapewnia mu warunki do doskonalenia zawodowego;c.przydziela środki finansowe na działalność biblioteki;d.wyznacza w planie lekcji godzinny do prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;e.inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w gimnazjum;f.zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;g.hospituje i ocenia pracę biblioteki.2.Pracownicy biblioteki.a)Zadania pracownika biblioteki są ujęte w przydział czynności i w planie pracy biblioteki.b)Pracownik biblioteki odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.3.Lokal.Lokal biblioteki składa się z 1 pomieszczenia z wydzieloną częścią przeznaczoną na czytelnię.4.Zbiory.Biblioteka gromadzi następujące materiały:a.wydawnictwa informacyjne,b.podręczniki do gimnazjum oraz programy nauczania dla nauczycieli,c.lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,d.literaturę popularnonaukową i naukową,e.beletrystykę pozalekturową,f.wydawnictwa albumowe,g.prasę dla uczniów i nauczycieli,h.inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (teksty źródłowe, normy i inne),i.literaturę pedagogiczną, wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki poszczególnych przedmiotów nauczania,j.literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,k.dokumenty autowizualne (niepiśmiennicze),l.edukacyjne programy komputerowe,m.inne dokumenty.5.Finansowanie wydatków.a)Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu gimnazjum.b)Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawco.c)Biblioteka może zdobywać środki finansowe.6.Czas pracy biblioteki.a)Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dniach i godzinach określonych w tygodniowym planie zajęć.b)Jeden dzień w tygodniu może być przeznaczony na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów.III.Zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza.1.Praca pedagogiczna.Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany:a)udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz do klas, pracowni i świetlicy,b)prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa,c)poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwać dla biblioteki tych ostatnich,d)udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb i zainteresowań czytelników,e)prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy np. dotyczące kierunku dalszego kształcenia się,f)prowadzi zajęcia z programu edukacji czytelniczej informacyjnej oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie,g)organizować pracę zespołu uczniów (koła przyjaciół biblioteki) współpracującego z biblioteką,h)współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia,i)prowadzić różnorodne formy zajęć bibliotecznych.2.Prace organizacyjno-techniczne.Nauczyciel biblioteki jest obowiązany:a)troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki,b)gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym gimnazjum i jego potrzebami oraz prowadzić selekcję tego księgozbioru,c)prowadzić ewidencję zbiorów,d)opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja),e)organizować warsztat działalności informacyjnej,f)prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i roczną (półroczną), indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów,g)planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych), składać roczne sprawozdanie z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w gimnazjum,h)doskonalić warsztat swojej pracy.IV.Prawa i obowiązki czytelników.Prawa i obowiązki czytelników są zawarte w regulaminie biblioteki.XVI1.Dla realizacji celów statutowych gimnazjum powinno posiadać odpowiednie pomieszczenie, w tym m.in.:a.izby lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem,b.bibliotekę i czytelnię,c.świetlicę,d.salę gimnastyczną,e.boisko szkolne,f.szatnie,g.salę komputerową. § 8NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICYI1.Gimnazjum zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.2.Nauczycieli i innych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor gimnazjum.II1.W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.2.Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowisko kierownicze.3.Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt 1, określają odrębne przepisy.4.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.5.Nauczyciele realizują zadania:a.Wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami, zadania wynikające ze Statutu Szkoły i zadania ogólne wynikające z podstaw programowych.b.Plan szkoły oraz postanowienia i uchwały Rady Pedagogicznej.c.Prowadzą zajęcia dydaktyczne ujęte w projekcie organizacyjnym gimnazjum na dany rok szkolny.d.Sprawują opiekę nad przydzieloną klasopracownią lub innym pomieszczeniem.e.Przygotowują uczniów do olimpiad, konkursów zgodnie z harmonogramem.f.Pełnią dyżur w czasie przerw lekcyjnych wg planu.g.Dokonują wyboru programu nauczania.h.Realizują wybrany program zgodnie ze szkolnym zestawem programów. Nauczyciele przedmiotów przekazują rodzicom informacje o wybranych programach nauczania.i.Udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów poprzez:•samopomoc koleżeńską,•konsultacje indywidualne,•poznanie środowiska rodzinnego ucznia oraz pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez współprace z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.j.Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktują wszystkich uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i posiadanymi kompetencjami:k.Informują rodziców, uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także RP o postępach w nauce swoich uczniów.l.Prowadzą prawidłowo dokumentacje pedagogiczną przedmiotu lub zajęć dodatkowych.m.Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.n.Doskonalą własne umiejętności dydaktyczne, podnosi poziom wiedzy merytorycznej i oddziaływań wychowawczych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia , w tym przez WDN.o.Realizują obowiązki pracownika wynikające z Regulaminu Pracy.6.Nauczyciel ma prawo do:a)Decyzji w sprawie doboru programów, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.b)Jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyzji o treści programu koła lub zespołu.c)Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dyscyplinarnych dla uczniów.7.Nauczyciel odpowiada:a.Służbowo przed dyrektorem szkoły i organami prowadzącymi za:•poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,•stan warunków pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu przydzielonych.b.Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:•tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,•nieprzestrzeganie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ucznia,•nieprzestrzeganie ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych,•zniszczenie lub stratę w majątku szkoły przez siebie zawinioną.8.Nauczyciel ma obowiązek:a.poznania zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu i pełnionych funkcji w szkole,b.współpracy z biblioteką w gromadzeniu i selekcji zbiorów oraz w tworzeniu warsztatu informacyjnego,c.współpracy w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów, przysposobieniu do korzystania z informacji i do samokształcenia, w tym współudział w realizacji programu edukacji czytelniczej i informacyjnej,d.zgłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem przewidywanych do przeprowadzenia w bibliotece zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.e.znać różne metody sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia,f.operacjonalizować i porządkować cele kształcenia według przyjętych taksomanii celów nauczania,g.formułować i różnicować wymagania programowe,h.dobierać i tworzyć metody sprawdzenia i oceniania osiągnięć uczniów stosownie do potrzeb dydaktycznych,i.stosować własne standaryzowane metody oraz analizuje ich efektywność,j.diagnozować i wyciągać wnioski ze swojej pracy dydaktycznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,k.komunikować wyniki sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniom, ich rodzicom i innym nauczycielom,l.tworzyć Przedmiotowy System Oceniania uwzględniając uwagi uczniów i rodziców. IV.Zakres działań wychowawcyKATALOG POWINNOŚCI WYCHOWAWCY1.Nauczyciel – wychowawca w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.2.Wychowawca realizuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Gimnazjum w Lipiu mający na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów.3.Zaszczepienia postawy pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje lub innych osób.4.Kształtuje umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.5.Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłobucku i innymi specjalistami wspomagającymi go w działaniach wychowawczych.6.Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz specjalizowanych w tym zakresie placówek instytucji oświatowych i naukowych.7.Utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, poznając warunki domowe i potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swych wychowanków, organizuje pomoc dla rodziców, którzy mają trudności z dziećmi (szczególnie w rodzinach niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną), włącza ich w problemy życia klasy i szkoły.Informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ucznia:a.na miesiąc przed klasyfikacją przesyła pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych,b.na tydzień przed klasyfikacją przesyła pisemną informację o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania,c.na zebraniu półrocznym przekazuje pisemną informację o zatwierdzanych wynikach nauczania i zachowania.Kontaktuje się z rodzicami w czasie zebrań ogólnych, zebrań klasowych, indywidualnych spotkań, rozmów telefonicznych, korespondencji listowej oraz odwiedzin w domu rodzinnym uczniów.8.Dokonuje diagnozy sytuacji wychowawczej w klasie na godzinach z wychowawcą klasowym.9.Opracowuje klasowy program wychowawczy i w każdym roku szkolnym składa sprawozdanie z jego realizacji ( uwzględnia się je w Raporcie szkoły ). 10.Korzystając z propozycji uczniów ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą klasowym. Muszą być one spójne z programem wychowawczym i programem profilaktyki.11.Współdziała z innymi wychowawcami i nauczycielami uczącymi w klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualizacja pomocy i opieki lub indywidualny program rozwoju (uczniowie uzdolnieni, z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowani społecznie). Współdziała również z nauczycielem biblioteki, świetlicy i opiekunem samorządu uczniowskiego w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów, wyzwalanie ich inicjatywy pozalekcyjnej i kształtowania postaw prospołecznych.12.Doskonali swoją wiedzę i umiejętności z dziedzin wspomagających wychowanie tj. psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia. Rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach upowszechniających nowoczesne metody i techniki działań wychowawczych.13.Inicjuje udział klasy w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Organizuje imprezy klasowe, wycieczki, zabawy, spotkania okolicznościowe.14.Ustala ocenę zachowania według kryteriów zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.15.Prowadzi dokumentację klasy: teczkę wychowawcy, dziennik lekcyjny, arkusze ocen, wypisuje świadectwa, dyplomy, listy pochwalne, nagrody książkowe i inne.16.Opiekuje się salą przydzieloną klasie.17.Opiekuje się wychowankami podczas uroczystości i imprez szkolnych (akademie, apele, dyskoteki, wyjazdy i inne).18.Uświadamia konieczność przestrzegania regulaminu biblioteki. Pomaga w egzekwowaniu zwrotów książek i rozliczeniach za książki zgubione i zniszczone.IV. Zespół przedmiotowy1 Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.2 Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu.3 Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:a)organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, kontrolowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,b)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,c)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,d)opiniowanie przygotowywanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,e)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.V. Zadaniem zespołu wychowawczego jest diagnoza sytuacji wychowawczej szkoły i konstrukcja programów naprawczych VI. Czynności opiekuna dowożonych uczniówNa podstawie Ustawy z 07.09.1999 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, 7, p. 329 ze zmianami) art. 17 osoba sprawująca opiekę w czasie dowozu ma następujące obowiązki:a.Sprawdzanie stanu liczebnego uczestników w czasie oczekiwania na samochód oraz wewnątrz samochodu.b.Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsca w samochodzie.c.Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach oczekiwania na samochód.d.Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejście do szkoły lub do miejsca zbiorki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów.e.W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów – nie dopuścić do ich przewozu.f.Prowadzenie na bieżąco dokumentacji dowozu. VII. Pielęgniarka szkolna – jej zakres obowiązków jest określony odrębnymi przepisami.VIII. Inni pracownicy gimnazjum (pracownicy administracyjni i obsługi) podlegają wyłącznie przepisom Kodeksu Pracy.§ 9I1.Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:a)z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;b)na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obszarem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;c)w przypadku większej liczby kandydatów spoza obszaru gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum. Kryteria te uwzględniają oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Kryteria te podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora.2.Uczniom rozpoczynającym naukę w gimnazjum, szkoła zapewnia szczególną opiekę poprzez:a)zwiększoną opiekę wychowawczą;b)zapoznanie ze strukturą i działalnością gimnazjum;c)zapoznanie ze statutem gimnazjum, statutem Samorządu Uczniowskiego, regulaminem uczniowskim, regulaminem klasyfikowania, oceniania i promowania.3.Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku otrzymują następujące formy pomocy:a)otoczenie specjalną troską podczas zajęć obowiązkowych i poza;b)zajęcia indywidualne w domu lub na terenie szkoły, jeżeli sytuacja wymaga tego typu zajęć;4.Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka uczeń ma prawo do:a)wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach i procedurach jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich praw;b)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;c)opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;d)życzliwego, podmiotowego taktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;e)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;f)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;g)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;h)pomocy w przypadku trudności w nauce;i)korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;j)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;k)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;l)bezpiecznego dowozu do szkoły i opieki podczas dowozu.5.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:a)uczeń informuje wychowawcę lub dyrektora szkoły o naruszeniu jego prawb)odwołanie rodziców do wychowawcy lub dyrektora szkołyc)odwołanie do wójta gminyd)odwołanie do Kuratora Oświaty. 6.Uczeń zdolny, po spełnieniu określonych warunków, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki.Zgodę na indywidualny tok lub program nauki wydaje dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii od Rady Pedagogicznej i Przychodni Pedagogiczno-Psychologicznej.7.Uczeń mający trudności z opanowaniem materiału programowego z poszczególnych przedmiotów może korzystać z następujących form pomocy:a.udział w zajęciach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych,b.pomoc koleżeńska w zespole klasowym,c.dodatkowej indywidualnej pomocy nauczyciela przedmiotu.Szczegółowy wykaz praw ucznia zawiera Szkolny Katalog Praw Ucznia (załącznik nr 3).8.Dla uczniów z opinią PPPP szkoła obniża wymagania programowe tak, aby dostosować je do możliwości uczniów. Uczeń z opinią PPPP powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie podstawowym z poszczególnych przedmiotów.9.Za zgodą organu prowadzącego w szkole można organizować klasę socjoterapeutyczną lub inne zajęcia specjalistyczne zgodnie z potrzebami szkoły.10.Uczeń ma obowiązki:a)przestrzegać postanowień zawartych w statucie gimnazjum oraz regulaminie gimnazjum;b)przestrzegać postanowień zawartych w regulaminach biblioteki i czytelni gimnazjum, poszczególnych pracowni oraz świetlicy;c)podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego lub klasowego;d)pracować nad własnym rozwojem, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijając swe zdolności i zainteresowania;e)przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;f)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;g)dbać o własne dobro, ład i porządek w szkole.II Doradztwo zawodowe 1.Wychowawcy klas III zobowiązani są do prowadzenia zajęć lub innych form pracy przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i wyboru drogi zawodowej.2.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organizowanie w miesiącu kwietniu każdego roku szkolnego gminnych Targów Edukacyjnych.3.Wychowawcy klas III zobowiązani są do uczestniczenia w Targach edukacyjnych.4.W drugim semestrze każdego roku opiekun biblioteki jest zobowiązany do wskazywania uczniom, nauczycielom, rodzicom informacji dotyczących szkół ponadgimnazjalnych, rynku pracy, instytucji i organizacji wspierających orientację zawodową.5.Wychowawcy wszystkich klas uwzględniają w swoich planach pracy wychowawczej oraz w tematyce godzin wychowawczych pogadanki związane z wyborem zawodu i kierunku kształcenia.§ 10NAGRODY I KARY1.Społeczność szkolna nagradza ucznia za:a)rzetelną naukę i pracę społeczną,b)wzorową postawę,c)wybitne osiągnięcia.2.Szczególne osiągnięcia uczniów będą nagradzane:a)pochwałą wychowawcy wobec klasy,b)pochwałą dyrektora szkoły na forum szkoły,c)wpisaniem nazwiska do kroniki szkoły,d)listem pochwalnym do rodziców,e)nagrodą rzeczową ustaloną przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.3.Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum. Wniosek w sprawie przyznania nagrody mogą składać: samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą, organizacje młodzieżowe i społeczne, rady rodziców.4.Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad.5.Społeczność szkolna ze szczególną surowością karze za:a)naruszanie dobra indywidualnego, wspólnego i godności ludzkiej;b)naruszanie nietykalności cielesnej,c)brutalność, wulgarność, chuligaństwo,d)niszczenie mienia szkoły, wandalizm,e)rozpowszechnianie patologii społecznych,f)notoryczne zaniedbywanie się w nauce,g)inne przejawy naruszania norm moralnych, etycznych i kulturalnych.6.Rodzaje kar za łamanie Regulaminu Gimnazjum:a)upominanie wychowawcy wobec klasy,b)upomnienie lub nagana dyrektora gimnazjum w obecności społeczności szkolnej,c)ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu uczniów,d)odnotowanie odpowiednich punktów ujemnych zgodnie z regulaminem zachowania,e)przeniesienie do innej szkoły po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty7.W przypadku powyższych kar uczeń ma prawo odwołania się w ciągu 3 dni od daty udzielenia kary do rady pedagogicznej, władz oświatowych, Komisji Rzecznictwa Praw Uczniowskich.Odwołanie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski powinno być złożone na piśmie do dyrektora gimnazjum.8.Na wniosek rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku uzasadnionego aspołecznego zachowania ucznia:a)przejawy demoralizacji (palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, przynależność do destrukcyjnych grup młodzieżowych)b)ucieczki z domu rodzinnego, wagary, powtarzanie klas,c)notoryczne zachowania przestępcze (kradzieże, szantaż, wymuszanie, fałszowanie, włamania) i innych nagannych zachowań.9.Wniosek można wystosować wówczas, gdy nie przyniosły pozytywnego rezultatu następujące działania:a)skierowanie ucznia na badania do poradni wychowawczo-zawodowej,b)różnorodne formy indywidualnej pomocy, możliwe do realizacji w klasie,c)udział w zajęciach wyrównawczych i innych formach zajęć pozalekcyjnych,d)organizowanie opieki wychowawczej w świetlicy oraz w razie potrzeby pomocy materialnej,e)współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) policją, sądem rejonowym. 10.Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny, nie dłuższy niż ½ roku, jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły.11.Szkoła ma obowiązek powiadamiania rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. § 11TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓWI.Wszystkie spory zaistniałe na terenie gimnazjum musza być rozstrzygane na zasadzie porozumienia i poszanowania stron.1. Spory na terenie gimnazjum dotyczące:a.społeczności uczniowskiej rozstrzyga sąd koleżeński powołany przez samorząd uczniowski bądź wychowawca;b.społeczności uczniowskiej i nauczycieli rozstrzyga zespół wychowawczy złożony z wychowawcy, przedstawiciela samorządu uczniowskiego oraz dyrektora gimnazjum;c.jeśli wystąpi spór między organami gimnazjum, którego stroną nie jest dyrektor gimnazjum, to spór rozstrzyga dyrektor na pisemny wniosek jednej ze stron;d.jeżeli stroną w sporze jest dyrektor gimnazjum, to na pisemny wniosek jednego z organów będących stroną w sporze, problem bada i rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.2. W razie wystąpienia sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, obowiązuje następujący tryb postępowania:a.zainteresowany ma prawo zgłoszenia o sprawie w ciągu 7 dni od jej zaistnienia;b.sprawa powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni. § 12ZASADY SYSTEMU OCENIANIA1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).2.Stosujemy oceny cyfrowe w skali 1-6, na bieżąco i na semestr, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 10).3.Nauczyciele dokonują oceny w pięciu obszarach aktywności.4.Za jeden obszar aktywności wystawiamy przynajmniej jedną ocenę cząstkową.5.Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się raz śródroczne i końcoworocznie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego przez dyrektora. 6.Ocena końcoworoczna to ostatnia ocena klasyfikacyjna ustalona w danym roku szkolnym. Wystawienie oceny semestralnej i końcowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych od 1 do 6. Sposób wystawienia oceny opiera się na obliczaniu średniej ważonej (na semestr i koniec roku).7.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.8.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z wyjątkiem klasy programowo najwyższej.9.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (uwzględniając opinie, orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jednak raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.10.W przypadku ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.11.W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).12.Z ustalonymi kryteriami oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice.13.Na podstawie rozporządzenia z dnia 20 lipca 2000 wychowanie do życia w rodzinie wpisuje się do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i na świadectwie szkolnym. Ocena śródroczna i końcoworoczna zgodnie z powyższym rozporządzeniem brzmi: uczęszczał/ uczęszczała.14.Uczniowie klas I i II w tym samym terminie co klasy III piszą test kompetencji opanowanych wg standardów egzaminacyjnych. Wyniki testu mają wpływ na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem ( uczeń musi uzyskać min. 75 pkt.).15.Uczniowie wszystkich klas gimnazjum piszą test kompetencji z języka angielskiego. § 13POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.2.Gimnazjum używa tablic i stępli w brzmieniu:Gimnazjum im. Królowej Jadwigi ul. Częstochowska 3142-165 Lipie3.Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.4.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.5.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.6.Statut Gimnazjum obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.7.Dyrektor Gimnazjum zobowiązany jest umożliwić zapoznanie się z treścią statutu wszystkim członkom społeczności szkolnej.8.Statut może być uzupełniany i zmieniany na wniosek jednego z organów gimnazjum.9.Zmiany statutu uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.10.Statut Gimnazjum wchodzi w życie z dniem 20 września 2000 r. REGULAMIN ŚWIETLICY W GIMNAZJUM W LIPIUŚwietlica jest placówką, która zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę. Przeznaczona jest dla uczniów danej szkoły. Są to uczniowie dojeżdżający z Lindowa, Natolina, Rębielic Szlacheckich, Albertowa oraz inni uczniowie szkoły skierowani przez nauczycieli przedmiotów, bądź wychowawców celem uzupełniania, przygotowania wiadomości, które dany uczeń winien opanować.I.CELE I ZADANIA ŚWIETLICY1.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.2.Do zadań świetlicy należy:•organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;•organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;•ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;•stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze;•kształtowanie nawyków kultury i życia codziennego;•kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;•rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;•współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy;•udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły.II.ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY1.świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.2.Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.3.Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 25.4.Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.5.Czas i godziny pracy dostosowane są do godzin przyjazdu autobusu dowożącego dzieci.6.Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz dziennego rozkładu zajęć.7.W świetlicy zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.8.Używane gry świetlicowe należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Szanujemy sprzęt świetlicowy.9.Dbamy o czystość, ład i porządek świetlicy.10.Dla uczniów dojeżdżających zajęcia świetlicowe kończą się wraz z odjazdem autobusu.W przypadku braku odwozu bądź dowozu autobusu odpowiedzialność za uczniów ponoszą rodzice, gdy zostali wcześniej poinformowani.III.PRACOWNICY ŚWIETLICY1.Pracownikiem pedagogicznym świetlicy jest nauczyciel – wychowawca. 2.Nauczyciel – wychowawca świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. IV.DOKUMENTACJA1.Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, tygodniowe plany pracy grup wychowawczych.2.Dziennik zajęć świetlicy. REGULAMIN BIBLIOTEKI1.Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.2.Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko 2 lektury obowiązkowe na okres 2 tygodni).3.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.4.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej sprolongowanie.5.Prośby czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.6.Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.7.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu), należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości, albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.8.Księgozbiór podręczny nie podlega wypożyczeniom do domu. Potrzebne na lekcje słowniki, encyklopedie itp. wypożyczają uczniowie dyżurni wyznaczeni przez nauczyciela przedmiotu.9.Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) muszą być zwrócone w ogłoszonym terminie.10.W bibliotece obowiązuje cisza.11.Nie wolno wnosić do pomieszczenia biblioteki teczek, plecaków, toreb itp.12.W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia. SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA1.Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować ucznia o prawach i procedurach odwoławczych.2.Uczeń ma prawo do nauki i wszechstronnego rozwoju.3.Uczeń ma prawo do kształcenia się, do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju. 4.Uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań; uczeń zdolny, po spełnieniu określonych warunków, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauczania.5.Uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania własnych myśli, przekonań, poglądów i opinii.6.Uczeń ma prawo uczęszczać na lekcję religii lub etyki.7.Uczeń ma prawo do wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania.8.Uczeń ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.9.Uczeń ma prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej; uczeń ma prawo do poszanowania jego godności; kary, które stosuje szkoła powinny być zapisane w Statucie Szkoły; kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia; uczeń ma prawo do ochrony prawnej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.10.Uczeń ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji.11.Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy ucznia.12.Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania.13.Uczeń ma prawo do współtworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Przedmiotowego Systemu Oceniania..14.Uczeń ma prawo do korzystania z pracowni biblioteki, świetlicy, sali komputerowej, sali gimnastycznej zgodnie z obowiązującymi regulaminami.15.Uczeń ma prawo do pomocy w nauce oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.16.Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia.17.Uczeń, będący w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo do otrzymania pomocy.18.Uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.19.Uczeń ma prawo do ochrony swojej własności.20.Uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły. REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓWPRZY GIMNAZJUM W LIPIU§ 11.W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum.§ 2CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.2.Głównym celem Rady Rodziców jest wspomaganie szkoły w realizacji programu wychowawczego i opiekuńczej funkcji szkoły.3.Zadaniem Rady Rodziców jest:a)pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;b)gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;c)zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:─zapoznanie z programem szkoły, ─udzielanie rzetelnej informacji dotyczącej postępów, trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,─udostępnienie i zapoznanie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,─wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;d)określenie struktur organu Rady Rodziców.§ 3ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW1.Najwyższą władzą jest zebranie planarne. Jest ono zwoływane raz w czasie kadencji rady oraz przed wyłonieniem rady w danej placówce.2.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.3.Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców” składającą się z 3 osób, spośród której wybiera się przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.4.Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców, tworzą Radę Rodziców Szkoły.5.Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.6.Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i innych osób współdziałających z rodzicami z poza szkoły (jako ekspertów) do wykonywania określonych zadań.7.Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, od dnia wyboru we wrześniu do 30-go września ostatniego roku kadencji.8.Członkowie Klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rady, zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.§ 4TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE1.Uchwały podejmuje się zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.2.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.3.Uchwały są protokołowane w protokolarzu. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego właściwe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.§ 5WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW1.Wybory do Rady Rodziców (Klasowej Rady Rodziców) do prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym.2.Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.3.Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.4.Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.5.Nowo wybrane ograny maja obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.6.Ustępująca przewodnicząca Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie dotyczące działalności Rady. Sprawozdanie to jest z okresu trzech lat kadencji Rady.7.Przewodniczący Rady Rodziców składa co roku we wrześniu sprawozdanie z rocznej działalności Rady.§ 6RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW1.Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez plenarne posiedzenie Rady Rodziców, co najmniej raz w czasie kadencji Rady2.Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.3.Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodziców z co najmniej dwóch klas, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły złożony do prezydium Rady.4.Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy na jeden semestr. Na posiedzenie prezydium zaprasza się Dyrektora szkoły.5.Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który odpowiada sekretarz prezydium.6.Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.§ 7ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW1.Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:─ze składem rodziców,─z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium Rady,─z dodatkowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,─z działalności gospodarczej i z innych.2.Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.3.Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Klasowa Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców.Klasowa Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.§ 8OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW1.Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy w postaci uchwały Rady Rodziców na początku września każdego nowego roku szkolnego.2.Pełny nadzór nad działalnością finansową ma skarbnik Rady Rodziców.3.Skarbnik na zebraniu plenarnym Rady Rodziców składa sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców we wrześniu.§ 9POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.2.Rada Rodziców poprzez różne formy działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych pkt 3 niniejszego regulaminu.3.W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną czy Radę Szkoły, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły, ustaloną w Statucie Szkoły.4.Członkowie Klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale 4 tego regulaminu.5.Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści Rada Rodziców przy Gimnazjum w Lipiu a także pieczęcią do operacji finansowych, taką jak poprzednia, ale z dodatkiem w postaci numeru NIP-u. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOA.Nazwa reprezentacji uczniów1.Reprezentację uczniów Gimnazjum w Lipiu stanowi organ skupiający uczennice i uczniów szkoły zwany Samorządem Uczniowskim.B.Cele Samorządu Uczniowskiego1.Celem Samorządu Uczniowskiego jest:a)uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji szkolnego programu wychowawczego gimnazjum,b)przestrzeganie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się uczniów, przyjmowanie odpowiedzialności za jednostki i grupę,c)kształtowanie umiejętności zespołowego działania,d)stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samopomocy i samodyscypliny uczniów.C.Zadania Samorządu Uczniowskiego1.Samorząd pracuje zgodnie z planem opracowanym przez Radę Samorządu Uczniowskiego i zatwierdzonym na zebraniu ogólnym społeczności uczniowskiej.2.Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:a)organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,b)przedstawianie organom władzy szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,c)współdziałanie z organami władzy gimnazjum w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,d)współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i turystyki,e)dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,f)organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,g)rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Dyrektorowi gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej,h)dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.D.Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego1.Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:a)prawo do zapoznania się ze szkolnym zestawem programów nauczania i jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań,d)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,e)prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,f)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,g)prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole,h)prawo do wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach,i)prawo do udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,j)prawo udziału przedstawicieli z głosem doradczym w Radzie Szkoły i Radzie Pedagogicznej,k)prawo dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu,l)prawo do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i programu wychowawczego.E.Członkowie i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego1.Wszyscy uczniowie gimnazjum należą do Samorządu Szkolnego.2.Uczniowie poszczególnych klas należą do samorządów klasowych.3.Opiekunem Samorządu jest nauczyciel powołany przez Radę Pedagogiczną na wniosek Dyrektora.4.Opiekun Samorządu ma do pomocy kilku nauczycieli, opiekunów poszczególnych sekcji.5.Zadaniem opiekuna Samorządu jest:a)reprezentowanie interesów młodzieży wobec Rady Pedagogicznej,b)wyrażanie poglądów grona nauczycieli wobec Samorządu,c)koordynacja pracy Rady Samorządu Uczniowskiego i rozsądne kierowanie jej działalnością,d)współpraca z wychowawcami klas,e)rozbudzanie aktywności młodzieży.6.Lojalność opiekuna Samorządu zakłada, że nawet najprostsze decyzje dotyczące spraw Samorządu i dorosłych nie będą rozstrzygane przez opiekuna bez udziału zainteresowanych.F.Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego1.Struktura organizacyjna Samorządu jest dostosowana do warunków, potrzeb i zadań, w obliczu których znajduje się zorganizowana społeczność uczniowska w gimnazjum.2.Organami Samorządu Uczniowskiego są:a)Rada Uczniowskab)Rada Samorządu Uczniowskiegoc)Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiegod)Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiegoe)Sekcje Samorządu Uczniowskiegof)Sąd Koleżeński.3.Najwyższą władzę Samorządu stanowi Zebranie Ogólne, w którym prawo uczestnictwa mają wszyscy uczniowie objęci samorządem.4.Zebranie Ogólne (Rada Uczniowska) odbywa się kilka razy (2 lub 3) w roku.5.Rada Uczniowska:a)podejmuje najważniejsze decyzje i postanowienia dotyczące życia społeczności uczniowskiej,b)rozpatruje kwestie sporne,c)ustala ramowy plan pracy,d)udziela absolutorium ustępującej Radzie Samorządu Uczniowskiego.6.Zebranie Ogólne (Rada Uczniowska) może decydować o odwołaniu z funkcji jakiegoś członka Samorządu Szkolnego, powołaniu nowego lub rozpisaniu nowych wyborów do Samorządu Uczniowskiego.7.Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:a)prezydium,b)przedstawicieli klas (przewodniczących samorządów klas),c)przewodniczących poszczególnych sekcji.8.Zadaniem Rady Samorządu uczniowskiego jest:a)organizowanie życia ogólnoszkolnego,b)koordynowanie pracy samorządu,c)wytyczanie aktualnych zadań klasom, sekcjom i kontrolowanie ich realizacji,d)sprawowanie na bieżąco czynności kierowniczych i kontrolnych z ramienia Samorządu Uczniowskiego w stosunku do wszystkich uczniów.9.Rada Samorządu Uczniowskiego działa wg własnego planu.10.Rada Samorządu Uczniowskiego odpowiada za swoją działalność przed Zebraniem Ogólnym.11.Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego składa się z:─przewodniczącego─zastępcy przewodniczącego─sekretarza─skarbnika─przewodniczących sekcji.12.Zadaniem Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego jest:a)współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, radą pedagogiczną, radą szkoły, komitetem rodzicielskim, samorządami klasowymi,b)przeprowadzanie systematycznych posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego,c)przygotowanie zebrań społeczności uczniowskiej,d)reprezentowanie samorządu na apelach szkolnych,e)dbanie o przepływ informacji na temat prac samorządu,f)inicjowanie akcji i imprez o charakterze samorządowym,g)rozliczanie się przed ogółem z wykonania zadań objętych planem,h)dbanie o dobrą atmosferę pracy w samorządzie.13.Zadaniem przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego jest:a)kierowanie pracą całej Rady Samorządu Uczniowskiego,b)prowadzenie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego,c)czuwanie nad wykonaniem zadań zamieszczonych w planie pracy Rady,d)kierowanie pracą rad klasowych,e)kontrolowanie działalności klas,f)kierowanie działalnością sekcji Samorządu,g)kontrolowanie pracy sekcji Samorządu,h)prowadzenie apeli,i)reprezentowanie samorządu na zewnątrz.14.Zadaniem zastępcy przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego jest:a)współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,b)umożliwianie włączania się młodych kolegów w działalność sekcji samorządu,c)prowadzenie apeli w razie nieobecności przewodniczącego.15.Zadaniem sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego jest:a)prowadzenie zeszytu protokołów,b)prowadzenie dokumentacji prac samorządu,c)przygotowanie porządku zebrań,d)zamieszczanie informacji z zebrań w gazetce szkolnej,e)prowadzenie korespondencji samorządu.16.Zadaniem skarbnika Rady Samorządu Uczniowskiego jest:a)zarządzanie i opiekowanie się majątkiem Samorządu Uczniowskiego,b)prowadzenie księgi finansów,c)kontrolowanie pracy skarbników klasowych,d)zabieganie o wzbogacenie funduszu samorządowego.17.Zadaniem przewodniczących klas jest:a)przenoszenie na grunt swojej klasy zadań Rady Samorządu Uczniowskiego i kierowanie ich wykonaniem,b)informowanie Rady o wykonaniu zadań,c)systematyczne utrzymywanie kontaktów z Radą Samorządu Uczniowskiego przez udział w naradach, zebraniach,d)aktywizowanie i włączanie do pracy w klasie swych kolegów.18.Zadaniem przewodniczących sekcji samorządowych jest:a)planowanie pracy sekcji wspólnie z kolegami,b)organizowanie życia i działalności poszczególnych sekcji.19.W Samorządzie Uczniowskim działają następujące sekcje:─dekoracyjna, ─dyżurów,─kulturano-oświatowa.20.W Samorządzie Uczniowskim mogą działać inne sekcje.21.Zadaniem sekcji dekoracyjnej jest:a)redagowanie zaproszeń i życzeń wysyłanych przez samorząd,b)redagowanie treści plakatów,c)pomoc w dekorowaniu szkoły.22.Zadaniem sekcji dyżurów jest:a)prowadzenie kontroli czystości w szkole,b)kontrolowanie stanu opieki klas nad terenem wokół gimnazjum i pomieszczeniami szkolnymi,c)organizowanie, kontrolowanie i ocenianie dyżurów w gimnazjum,d)czuwanie nad porządkiem na apelach i imprezach szkolnych.23.Zadaniem sekcji kulturalno-oświatowej jest:a)organizowanie uroczystości szkolnych, apeli, imprez rozrywkowych w szkole i poza nią,b)prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej.24.W ramach Samorządu Uczniowskiego działa Sąd Koleżeński, który rozstrzyga sprawy sporne zgłoszone przez organy szkoły lub osoby, a dotyczące zachowania się uczniów w szkole i poza nią.G.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego1.Ogólne zasady ordynacji wyborczej:a)wybory są powszechne, tajne, równe i bezpośrednie;b)prawo wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej gimnazjum nie pozbawiony praw uczniowskich;c)każdemu wyborcy przysługuje jeden głos;d)kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa tylko rok, licząc od dnia wyborów;e)listę członków Prezydium i poszczególnych sekcji ustala Komisja Wyborcza;f)członek Rady Samorządu Uczniowskiego ma prawo powołać w ciągu trwającej kadencji nowych członków Rady;g)wybory odbywają się przed końcem roku szkolnego, a poprzedza je kampania wyborcza.2. Komisja wyborcza:a)do prowadzenia wyborów ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje komisję wyborczą;b)komisja wyborcza zwołuje zebranie delegatów klas, na którym ustala się listę kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.3. Zgłaszanie kandydatów:a)kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego są typowani przez poszczególne klasy;b)w trakcie wyboru kandydatów w klasie należy zwrócić uwagę na ich zasługi, działalność uczniowską, postawę uczniowską;c)liczbę kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy ustala ustępująca Rada (liczba ta zależy od ilości sekcji, wielkości Rady);d)kampania wyborcza powinna rozpocząć się przynajmniej na dwa tygodnie przed wyborami;e)listy kandydatów powinny zostać ustalone przynajmniej na tydzień przed wyborami;f)kandydaci maja możliwość prezentacji siebie dwa razy w trakcie kampanii wyborczej;g)podczas kampanii wyborczej przygotowywane są plakaty prezentujące kandydatów.4. Głosowanie:a)wzór karty głosowania ustala komisja wyborcza;b)na karcie powinna być umieszczona w porządku alfabetycznym lista z imionami i nazwiskami kandydatów oraz informacja, z której klasy uczeń kandyduje;c)głosowanie odbywa się w dniu wyznaczonym przez komisję wyborczą.5. Ustalenie i ogłoszenie wyników:a)komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów;b)za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali najwięcej głosów;c)w tym samym dniu, co wybory, komisja wyborcza ogłasza ich wyniki;d)w najbliższych dniach po wyborach konstytuuje się Rada Samorządu Uczniowskiego.H.Współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją gimnazjum i nauczycielami1.Za poziom usamodzielnienia uczniów odpowiada cała Rada Pedagogiczna.2.Każdy nauczyciel powinien przyjąć postawę życzliwego przewodnika i doradcy młodzieży.3.Nauczyciele winni pamiętać, że Samorząd ma zaspokajać potrzeby i zainteresowania wychowanków, a nie wychowawców.4.Zadaniem Dyrekcji i nauczyciela jest:a)uczestniczyć bezpośrednio w planowaniu działalności Samorządu,b)pomagać uczniom w określaniu wymagań i dbać o to, aby samorządny zespół właściwie przeprowadzał podział funkcji i przydział zadań,c)czuwać nad przebiegiem działań młodzieży,d)włączać młodzież do czynności kontrolowania i oceniania,e)włączać uczniów do współdecydowania o stosowaniu kar i nagród w szkole.5.Dyrekcja gimnazjum i nauczyciele mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego.6.Dyrekcja gimnazjum i nauczyciele pomagają Radzie Samorządu Uczniowskiego i klasowym samorządom w kierowaniu pracą poszczególnych organów, sprawdzają jakość wykonywanych zadań, uczą przeprowadzania kontroli działalności grup uczniowskich.7.Współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją gimnazjum i Radą Pedagogiczną opiera się na zasadach:a)uzgadniania z Dyrekcją gimnazjum i zespołem wychowawczym zakresu kompetencji Samorządu w danym roku szkolnym;b)uwzględniania w działalności organów szkolnych i klasowych Samorządu podstawowych kierunków pracy szkoły w danym roku;c)włączanie osób dorosłych do udziału w pewnych formach działalności Samorządu;d)konsultowanie z Dyrekcją, nauczycielami przedmiotów i wychowawcami różnych form i sposobów organizowania działalności poszczególnych ogniw;e)informowania dyrekcji i nauczycieli o zamierzeniach, propozycjach i planach samorządu;f)rozliczania się przed dyrekcja szkoły, radą pedagogiczną z podjętych przez Samorząd zadań ogólnoszkolnych.8.W przypadku rozbieżności zadań między Dyrekcją, nauczycielami a Samorządem należy prowadzić rozmowy i obie strony powinny pójść na kompromis.9.Dyrekcja gimnazjum w uzasadnionych przypadkach może nie wyrazić zgody na propozycję samorządu dotyczącą np. terminu dyskoteki czy przebiegu uroczystości i imprezy w szkole.I.Formy rozwijania demokratycznych zasad życia samorządnie zorganizowanej społeczności1.W szkole może działać skrzynka pytań i wniosków. Umożliwia ona wszystkim uczniom wpływanie na działalność Rady Samorządu Uczniowskiego.2.Zasady funkcjonowania skrzynki pytań i wniosków do Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:a)każdy uczeń powinien mieć zapewniona możliwość zgłaszania swych wniosków, uwag, życzeń i próśb bezpośrednio do skrzynki;b)wszelkie zgłoszenia, wszelkie sprawy napływające do skrzynki powinny być w miarę możliwości wnikliwie rozpatrywane przez Radę Samorządu;c)nadawca powinien otrzymać informacje na temat sposobu załatwiania sprawy lub przyczyn utrudniających rozstrzygnięcie;d)skrzynka wniosków i pytań do Rady Samorządu Uczniowskiego powinna być w gestii samorządu młodzieży.3.Gazetka szkolna pełni funkcję informacyjną, ułatwia nawiązywanie kontaktu Rady Samorządu Uczniowskiego z ogółem uczniów w gimnazjum:a)prawo zamieszczania w niej artykułów powinni mieć wszyscy uczniowie;b)opiekę nad całością sprawuje sekcja kulturalno-oświatowa (zespół redakcyjny);c)musi być stale aktualizowana;d)musi mieć atrakcyjną szatę graficzną;e)gazetka może być podzielona na działy, np. informacji, aktualności, samorządnej twórczości młodzieży, szkolnych wiadomości, humoru szkolnego.4.Samorząd może zorganizować plebiscyt w celu nawiązania kontaktu z wszystkimi uczniami:a)plebiscyt pozwala poznać sądy i opinie na dany temat;b)plebiscyt powinien odbywać się w atmosferze powagi i odpowiedzialności;c)Rada Samorządu Uczniowskiego może przeprowadzić plebiscyt dotyczący podejmowania decyzji w sprawie wydatkowania funduszu zebranego przez samorząd, wyboru najlepiej działającej sekcji lub innych dotyczących pracy samorządu.5.Apele szkolne:a)apele szkolne odbywają się raz w miesiącu;b)apele prowadzi przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, opiekun samorządu;c)tematykę apeli opracowuje sekcja kulturalno-oświatowa w konsultacji z dyrekcją i nauczycielami;d)uczniowie powinni wiedzieć o terminach i tematyce apeli;e)apele mogą mieć charakter roboczy i uroczysty;f)za porządek w czasie apeli odpowiada sekcja dyżurów (korzysta ona w tym względzie z pomocy wychowawców).J.Współpraca Samorządu Uczniowskiego z rodzicami1.Współpraca ta dotyczy takich spraw jak:a)gospodarowanie gimnazjum;b)rozwijanie działalności opiekuńczej i usługowej;c)podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.K.Gromadzenie funduszy przez Samorząd Uczniowski1.Fundusze Samorządu mogą pochodzić z różnych źródeł np.:a)organizowanie płatnych dyskotek,b)organizowanie sprzedaży wyrobów uczniowskich,c)darowizn przekazanych przez sponsora.2.Samorząd prowadzi książkę finansową, za którą odpowiada skarbnik.3.Ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego rozlicza się z działalności finansowej na zebraniu ogólnym społeczności szkolnej.L.Postanowienia końcowe1.Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Gimnazjum.2.Wszelkie decyzje Rady podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.3.Samorząd może dokonać zmiany poszczególnych artykułów na zebraniu ogólnym społeczności szkolnej.4.Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Lipiu może kontaktować się z samorządami innych szkół celem wymiany doświadczeń. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM im. KRÓLOWEJ JADWIGI w LIPIU1.W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym jest dyrektor szkoły.3.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie gimnazjum i ich zatwierdzenie.4.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej gimnazjum należy:a.Zatwierdzenie planu pracy szkoły .b.Zatwierdzenie regulaminu Rady Pedagogicznejc.Zatwierdzenie programu innowacji i eksperymentów pedagogicznych.d.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.e.Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.f.Zatwierdzenie warunkowego promowania ucznia.g.Zatwierdzenie organizacji i planu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.h.Zatwierdzenie programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki po wydaniu opinii przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.i.Zatwierdzenie rocznych planów pracy i regulaminu biblioteki gimnazjum.j.Zatwierdzanie pocztu sztandarowego i ceremoniału szkoły.k.Zatwierdza Program Rozwoju Szkoły.5.Rada Pedagogiczna opiniuje: a.organizację pracy gimnazjumb.przydział godzin i czynności dodatkowych dla nauczycielic.zestaw programów nauczania gimnazjumd.wniosek dyrektora gimnazjum o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkołye.plan finansowy szkołyf.projekt organizacyjny szkoły na dany rok szkolnyg.organizację zajęć dodatkowychh.organizację tzw. 4 godzin wychowania fizycznegoi.stanowisko wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole6.Rada Pedagogiczna wnioskuje:a.w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki dla ucznia.b.o odwołanie ze stanowiska dyrektora do organu prowadzącego gimnazjumc.wnioskuje o nagrodę Kuratora dla dyrektora i nauczycieli. d.wnioskuje do organu prowadzącego, wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, o nadanie imienia szkole.e.wnioskuje o przebadanie ucznia przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną7.W głosowaniu tajnym wybiera spośród siebie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do pracy w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.8.Rada pedagogiczna na koniec każdego roku szkolnego :a.analizuje stan czytelnictwa uczniówb.dokonuje diagnozy i zespołowej ewaluacji funkcjonowania różnych obszarów życia szkołyc.analizuje roczna frekwencje poszczególnych klasd.opracowuje raport z rocznej działalności szkoły we wszystkich obszarach zawartych w Programie Rozwoju Szkoły.9.Opracowuje projekty zlecone przez dyrektora gimnazjum i plenarne zebranie rady pedagogicznej.10.Działanie Racy Pedagogicznej:a.uchwały Rady Pedagogicznej podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Radyb.w zebraniach Rady Pedagogicznej bądź jej części mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji społecznych i związkowychc.zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z rocznym harmonogramem posiedzeń, który jest załącznikiem dokumentacji nadzoru pedagogicznegod.dyrektor szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. organ prowadzący bądź co najmniej jedna trzecia członków Rady Pedagogicznej mogą zarządzić nieplanowane posiedzenie Radye.zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w czasie pozalekcyjnym. W tym dniu dyrektor może zarządzić skrócony rozkład zajęć lekcyjnych f.wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a protokół jest odczytywany na następnym posiedzeniu. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przedstawienia analizy realizacji wcześniej podjętych uchwał i wniosków.11.Członkowi Rady Pedagogicznej są zobowiązani do:a.przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkołyb.do czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej i pracach zespołów problemowychc.realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy gdy zgłosili do nich swoje zastrzeżenied.składania przed Radą sprawozdań z wykonanych zadańe.przestrzegania tajemnicy Rady Pedagogicznejf.współtworzenia atmosfery życzliwości i współdziałaniag.realizacji wniosków zawartych w Raporcie za dany rok szkolny. Opracowania w tym zakresie dokonuje się w ostatnim tygodniu sierpnia na now3y rok szkolny.