artykuł nr 1

Statut

STATUTSTOWARZYSZENIA INICJATYW OŚWIATOWO-KULTURALNYCHWLIPIURozdział IPostanowienia ogólne§11. Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Kulturalnych” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.§2Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.§3Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.§4Siedzibą władz jest wieś Lipie w gminie Lipie.§5Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.§61. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.3. Koszty własne Stowarzyszenia pokrywane będą z funduszy Stowarzyszenia.§7Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.§8Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.Rodział IICele i sposoby działania§9Celem działania Stowarzyszenia jest:1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lipie.2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.§10Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:1) prowadzenie szkół na zasadach prawem przewidzianych2) pomoc szkole na zasadach prawem przewidzianych przy czym Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontroli środków finansowych i materialnych przekazywanych przez Stowarzyszenie szkole3) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontroli nad środkami materialnymi użyczanymi szkole4) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do doradztwa w sprawach poza dydaktycznych dotyczących szkoły5) prowadzenie kolonii, kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;6) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;7) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych8) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;9) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;10) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Lipie11) wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Lipie12) popularyzacja rolnictwa ekologicznego;13) ochronę przyrody i krajobrazu;14) tworzenie nowych miejsc pracy;15) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;16) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej;17) promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;18) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;19) prowadzenie działalności wydawniczej;20) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsiRozdział IIICzłonkowie, ich prawa i obowiązki§111. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.§12Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:1) członków zwyczajnych,2) członków wspierających,3) członków honorowych.§131. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.§141. Członek zwyczajny ma prawo do:1) czynnego i biernego prawa wyborczego;2) zgłoszenia opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;3) zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.§151. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt 2 i 3.§161. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §14 ust.2 pkt3.§171. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.4.Rozdział IVOrgany Stowarzyszenia§18Władzami Stowarzyszenia są:1) Walne Zebranie Członków,2) Zarząd,3) Komisja Rewizyjna.§191. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków2. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum)3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.§20W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenie w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.Walne Zebranie Członków §211. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:1) głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.§221. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 55. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:1) Zarząd,2) Komisja Rewizyjna,3) 1/3 członków Stowarzyszenia8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarządu powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin10. W uchwałach dotyczących spraw finansowych decyduje większość wkładu członków zwyczajnych i honorowych11. Walne Zebranie członków posiada prawo „weta” wobec decyzji Zarządu12. Wniosek „weta” może zgłosić 1/3 członków Walnego Zebrania w obecności połowy członków Stowarzyszenia.§23Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:1) uchwalanie statutu i jego zmian,2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,5) ustalanie wysokości składek członkowskich,6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,9) inne, wynikające z niniejszego statutu.§241. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:a) z własnej inicjatywy,b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3.3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zarząd§251. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.2. Zarząd składa się z 3-7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.4. Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.§261. Do zakresu działania Zarządu należy:1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,4) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.Komisja Rewizyjna§271. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków w tym przewodniczący.§28Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,5) składanie na Walnym Zebraniu Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.§291. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.Rozdział VMajątek i fundusze§30Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.§311. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:1) składki członkowskie,2) darowizny, zapisy i spadki,3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z działalności gospodarczej i majątku Stowarzyszenia),4) dotacje.2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz ruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.§32Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.Rozdział VIZmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§331. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikacji większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 12 czerwca 2001r.PROTOKÓŁZ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OŚWIATOWO - KULTURALNYCH odbytego dnia 12. 06.2001r. w Lipiu.W zebraniu wzięli udział obecni według załączonej listy. Zebranie otworzyła Pani Bożena Wieloch, która przedstawiła zebranym ideę założenia Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowo - Kulturalnych w Lipiu, którego celem nadrzędnym byłoby:1) wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lipie, 2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;działałoby w szczególności poprzez:1) prowadzenie szkół na zasadach prawem przewidzianych;2) pomoc szkole na zasadach prawem przewidzianych przy czym Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontroli środków finansowych i materialnych przekazywanych przez Stowarzyszenie szkołom;3) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontroli nad środkami materialnymi użyczanymi szkołom;4) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do doradztwa w sprawach pozadydaktycznych dotyczących szkół;5) prowadzenie kolonii, kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;6) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;7) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;8) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;9) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;10) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Lipie;11) wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Lipie;12) popularyzacja rolnictwa ekologicznego;13) ochronę przyrody i krajobrazu;14) tworzenie nowych miejsc pracy;15) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;16) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej;17) promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;18) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;19) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.20) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi. Zebrani zaaprobowali przedstawiony projekt. Na Przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Panią Bożenę Wieloch, a na sekretarza Panią Jadwigę Krotla-Zającpo czym jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:1) uchwalenie statutu Stowarzyszenia 2) wybór Komitetu Założycielskiego3) wybór organów Stowarzyszeniaad 1) Po dyskusji uchwalono jednogłośnie statut Stowarzyszenia.ad 2) Zebrani jednomyślnie wybrali w głosowaniu jawnym Komitet Założycielski w następującym składzie:1) Bożena Wieloch, zam. ul. Leśna 12, 42 - 165 Lipie2) Józef Podruczny, zam. Zimnowoda 122, 42 - 16 Parzymiechy3) Stanisław Sieja, zam. ul. Częstochowska 94, 42 - 165 Lipie4) Aleksandra Gudaja, ul. Kasztanowa, 42 - 165 Lipie5) Jadwiga Krotla Zając, Troniny, 42 - 165 Lipiead 3) Do zarządu Stowarzyszenia jednogłośnie wybrano:1) Bożena Wieloch - prezes 2) Józef Podruczny - wiceprezes3) Stanisław Sieja - członek4) Aleksandra Gudaja - skarbnik5) Jadwiga Krotla-Zając - sekretarzDo Komisji Rewizyjnej jednogłośnie wybrano:1) Wiesława Juszkiewicz - przewodnicząca2) Krystyna Kuc - członek3) Anna Mach - członek Sekretarz zebrania: Przewodniczący zebrania:............................................. ............................................................ KOMITETZAŁOŻYCIELSKI STOWARZYSZENIA INICJATYW OŚWIATOWO - KULTURALNYCH W LIPIULp.Imię i nazwiskoData i miejsce urodzeniaAdresPodpis1.Bożena Wieloch17 października1962r.Krzepiceul. Leśna 1242-165 Lipie2.Józef Podruczny20 stycznia1953r.SiedlecZimnowoda 12242-164 Parzymiechy3.Stanisław Sieja23 lutego 1948r.Dankówul. Częstochowska 9442-165 Lipie4.Aleksandra Gudaja15 lipca 1954r. Lipieul. Kasztanowa42-165 Lipie5.Jadwiga Krotla - Zając4 sierpnia 1956r.DankówTroniny42-165 Lipie