artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu

Informacja stanowi załącznik
Załączniki:
Załącznik21 KB
artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w GZO w Lipiu

Lista kandydatów stanowi załącznik
Załączniki:
Lista kandudatów42 KB
artykuł nr 3

Konkurs na Głównego Księgowego

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu

ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

informuje o naborze na stanowisko

Głównego Księgowego

 

Wymiar etatu – 1

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Zespół Oświaty w Lipiu

                                                42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 

-         obywatelstwo polskie;

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

-         brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo

      karno-skarbowe;

-         spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych

      studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub

      ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej

       praktyki w księgowości

b)      ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

      i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

-         znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy

      o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach

      samorządowych; przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych

      oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela;

-         znajomość księgowości budżetowej.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 

-         obsługa finansowo-księgowa placówek;

-         sporządzanie i  kontrola planów dochodów i wydatków budżetowych, prowadzenie dzienników główna do poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych;

-         prowadzenie analityki do poszczególnych zespołów kont;

-         uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach;

-         przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

-         pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych;

-         sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz;

-         sporządzanie sprawozdań statystycznych;

-         nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów;

-         prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

-         należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

 

Wymagane dokumenty:

 

-         CV

-         list motywacyjny

-         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

-         świadectwa pracy potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej)

-         aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

-         kserokopia dowodu osobistego

-         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-         aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

Głównego Księgowego.

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Lipiu (pokój Nr 2)

w godzinach 800-1500. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu kandydata

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”  w terminie do dnia 12 kwietnia 2006r.