artykuł nr 11

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.70.2019 z dnia 19 września 2019 r. zaprasza mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + "w gminie Lipie w roku 2019.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 3 października 2019 r.  

  • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
artykuł nr 12

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 r.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 02 września 2019 r. do dnia 16 września 2019 r.  

  • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Lipie,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Danków

Załączniki:
Obwieszczenie233 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o konsultacjach

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie: 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

a) w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Lipie;

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl .

 

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Albertów

Załączniki:
Obwieszczenie422 KB