artykuł nr 6

Opinie RIO w sprawie:

artykuł nr 7

Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.

Gmina Lipie nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach.

artykuł nr 8

Informację, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 31 grudnia 2013 r. (w układzie: instytucja finansująca, kwota zaciągnięta, kwota do spłaty na 31.12.2013, data zaciągnięcia, termin spłaty, rodzaj zabezpieczenia).

artykuł nr 9

Informacje o udzielonych poręczeniach

Gmina Lipie nie udzielała poręczeń.