artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Danków

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY LIPIE OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DANKÓW. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2155/1 o powierzchni 8459 m2, niezabudowana, położona w miejscowości Danków, oznaczona księgą wieczystą nr 19421, określona w Miejscowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie jako pozostałe tereny rolne. C e n a wywoławcza wynosi: 10.006,00 zł (wadium wynosi: 1.001,00 zł) Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, pokój nr 7, telefon nr (034) 318-80-32 do 37 wew. 39 Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 w dniu 10 grudnia 2004 roku o godzinie 900 w pokoju nr 19. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lipie Nr 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003 B.S. Krzepice O/Lipie w formie gotówkowej do dnia 06 grudnia 2004 roku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

artykuł nr 2

Przetarg na "Budowa wodociągu Parzymiechy"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Nazwa

Gmina Lipie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Anna Cieśla

Adres

ul. Częstochowska 29

Kod pocztowy

42-165

Miejscowość

Lipie

Województwo

śląskie

Telefon

(034) 318 80 32 wew. 39

Faks

(034) 318 80 32

Poczta elektroniczna (e-mail)

gmina_lipie@ poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

bip.lipie.akcessnet.net

 

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Załącznik A

   

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

] Załącznik A

 

I.4) ADRES, POD KTÓRYM NALEŻY PRZESŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt. I.1

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Zagórze w Parzymiechach gmina Lipie"

 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 PCV i odługości 1835 mb we wsi Parzymiechy w ul. Zagórze wraz z 7 przyłaczeniami wodociągowymi.

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

ul. Zagórze w Parzymiechach gmina Lipie

 

II.1.5) Nomenklatura

Główny przedmiot (Wspólny Słownik Zamówień Publicznych) 45.23.13.00-8

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej?

NIE

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej?

NIE

 

II.2.) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wielkość Lub Zakres Zamówienia

Poniżej 600 000 EURO

 

II.3.) CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia 06/10/2004, data zakończenia 30/08/2005

 

 

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

brak

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Oferent zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny ofertowej w jednej z następujących form:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b

Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 wystawiona nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje dostawca lub wykonawca.

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku dostawców lub wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Informacja banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową dostawcy lub wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEIA

Przetarg nieograniczony

 

IV.1.2)

PRZEWIDYWANA LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Liczba 1

 

IV.2) KRYTERIA OCENY

Najniższa cena

IV.3) INORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 27/09/2004

Cena 100PLN

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data 27/09/2004

Godzina 11.00

 

IV. 3.3) Termin związania z ofertą

Do 26/10/2004

 

IV. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 27/09/2004

Godzina 11.15

Miejsce: Gmina Lipie

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1.) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

Nie

 

V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA

08/09/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik A

 

1.1) ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

 

Nazwa

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Anna Harwat

Adres

ul.Wręczycka 11a, pok.207

Kod pocztowy

42-200

Miejscowość

Częstochowa

Województwo

śląskie

Telefon

(034) 362 92 72, 366 66 65

Faks

(034) 362 92 72

Poczta elektroniczna (e-mail)

biuro@wzir.pl

Adres internetowy (URL)

 

 

 

1.2) ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Nazwa

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Anna Harwat

Adres

ul.Wręczycka 11a, pok.207

Kod pocztowy

42-200

Miejscowość

Częstochowa

Województwo

śląskie

Telefon

(034) 362 92 72, 366 66 65

Faks

(034) 362 92 72

Poczta elektroniczna (e-mail)

biuro@wzir.pl

Adres internetowy (URL)

 

 

 

1.3) ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Nazwa

Gmina Lipie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Anna Cieśla

Adres

ul. Częstochowska 29

Kod pocztowy

42-165

Miejscowość

Lipie

Województwo

śląskie

Telefon

(034) 318 80 32 wew. 39

Faks

(034) 318 80 32

Poczta elektroniczna (e-mail)

gmina_lipie@ poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

bip.lipie.akcessnet.net

 

artykuł nr 3

Przetarg na obsługę i udzielenie kredytu pomostowego

  Lipie 20.07.2004 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 40 pkt. 1  U. Prawa zamówień publicznych dla zamówień poniżej 60.000 Euro Gmina LIPIE ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie powiat kłobucki,   woj. śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę i udzielenie kredytu pomostowego dla inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD w 2004 r. o następujących nazwach i w następujących kwotach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu wraz z budową I etapu oczyszczalni ścieków w  Lipiu : kredyt pomostowy w kwocie : 955.067,40 PLN . Zwrot kredytu nastąpi do 25.01.2005 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu et. I : kredyt pomostowy w kwocie 453.993,15 

PLN . Zwrot kredytu nastąpi do 25.01.2005 r.

- Przebudowa drogi gminnej w m/ Troniny Gmina Lipie: kredyt pomostowy w kwocie 216.866,85 PLN

Zwrot kredytu nastąpi do 25.01.2005 r.

  Termin realizacji zamówienia: 10.08.2004 r – 21.01.2005 (zwrot kredytu pomostowego.)

  Ofertę należy złożyć w pok. nr 1 (sekretariat) Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska

29   , nie później niż  05.08.2004 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 

05.08.2004 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, pok. 7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest P. Anna Cieśla tel./fax  0-34-318-80-32

 

 

 

 

 

 

  z poważaniem ............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Przetarg niograniczony-modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Stanisławów

Lipie, dnia 29.06.2004 r.

 

 

Gmina Lipie

42-165 Lipie

ul. Częstochowska 29

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” Dz. U.z 2004 r. Nr 19 poz. 177, na:

„Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stanisławów dz. D - 247 i D - 248 (obręb Stanisławów)

Zakres prac do wykonania (zgodnie z przedmiarem robót):

1.   Odcinek I o długości 220 m i szerokości 4,00 m – wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, podbudowa górna z kruszywa łamanego  z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

2.   Odcinek II o długości 600 m i szerokości 4,00 m - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, podbudowa górna z kruszywa łamanego  z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

 

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia wymagany:  15 września 2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7.

Zgodnie z art. 44 w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Anna Cieśla pokój nr 7 w godz. 730 do 1530 tel. (034) 3188032 wew. 39

  Ofertę zamkniętą i opisaną na kopercie „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stanisławów” – nie otwierać przed sesją otwarcia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29 do dnia   19 lipca 2004 r.  do godziny 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2004 r. o godzinie 1230 w Urzędzie Gminy  w Lipiu pokój nr 19

artykuł nr 5

Przetarg niograniczony- modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Zimnowoda

Lipie, dnia 29.06.2004 r.

 

 

Gmina Lipie

42-165 Lipie

ul. Częstochowska 29

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” Dz. U.z 2004 r. Nr 19 poz. 177, na:

„Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zimnowoda    nr D-764 gmina Lipie powiat kłobucki.

Zakres prac do wykonania ( zgodnie z przedmiarem robót);

1.   Odcinek o długości 560 m i szerokości 4,00 m – podbudowa dolna i górna z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową   i grysem kamiennym.

 

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia wymagany:  15 września 2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7.

Zgodnie z art. 44 w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Anna Cieśla pokój nr 7 w godz. 730 do 1530 tel. (034) 3188032 wew. 39

  Ofertę zamkniętą i opisaną na kopercie „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zimnowoda” – nie otwierać przed sesją otwarcia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29 do dnia 19 lipca 2004 r. do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2004 r. o godzinie 1030 w Urzędzie Gminy  w Lipiu pokój nr 19