artykuł nr 1

Przetarg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troniny"

Dokumenty w załącznikach
artykuł nr 2

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lipie.

Treść ogłoszenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik208 KB
artykuł nr 3

Przetarg na zadanie „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Danków gmina Lipie”.

Treśc ogłoszenia w załączniku
artykuł nr 4

Przetarg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Parzymiechach gm. Lipie”.

Nr ZP 341/3/07  Lipie dnia 6.06.2007 r.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WATOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60 000 EURO

1).Zamawiający :

Gmina Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

tel/fax. 034/3188032

e-mail : gmina_lipie@poczta.onet.pl

2).Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej

 www.bip.lipie.akcessnet.net

 

4) Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w

Parzymiechach gm. Lipie”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

- mechaniczne profilowanie podłoża pow.3997m2

- podbudowa z kruszywa łamanego pow. 3997m2

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym

 pow.4020m2

Kod CPV: 45.23.31.40-2

 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2007r 

7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

 nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w ciągu

 ostatnich pięciu lat zrealizowali nie mniej niż 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i

 wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, modernizacja lub remont

  drogi , wartość każdego zamówienia nie mniejsza niż 170 000 zł)

- dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie wykonawstwa dróg wraz z

 ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i

 pracownikami z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty i dokumentów oraz oświadczeń załączonych do oferty.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium  |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa |100 %|

---------------------------------------------------------------------------

9) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie , sekretariat  

do dnia  27.06.2007 r. godz. 1100

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie Sala konferencyjna   dnia 27.06.2007 r. o godz. 1115

11) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

15) ) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu wniosku w :

Wielobranżowym Zakładzie Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. ,42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a pok.207 w godz. 8.00 -1400 tel./fax. (034)362 92 72, 366 66 65 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 25 zł

+ koszty przesyłki .

Warunki i sposób płatności : gotówka, zaliczenie pocztowe, przelew na konto nr ING BŚ 06 1050 1142 1000 0022 3065 9241 Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o., 42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a.

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

Przetarg na zadanie „Remont chodnika w ul. Krzepickiej w Parzymiechach na odc. od DK-42 do ul. Głębokiej ”.

undefinedNr ZP 341/1/07   Lipie dnia 16.05.2007 r.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WATOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60 000 EURO

1).Zamawiający :

Gmina Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

tel/fax. 034/3188032

e-mail : gmina_lipie@poczta.onet.pl

2).Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej

 www.bip.lipie.akcessnet.net

 

4) Przedmiotem zamówienia jest „Remont chodnika w ul. Krzepickiej w Parzymiechach na odc. od DK-42 do ul. Głębokiej ”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót :

-  rozbiórka istniejącego chodnika i wjazdów m2 980

-  budowa chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje  m2 1020,07

-  odtworzenie warstw bitumicznych wzdłuż chodnika m2 120

Kod CPV: 45.23.32.22-1,  45.11.10.00-8

 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy 

7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

 nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w ciągu

  ostatnich pięciu lat zrealizowali nie mniej niż 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem i

  wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub remont nawierzchni z

   kostki betonowej , zamówienie o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł )

- dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie wykonawstwa dróg wraz z

 ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i

 pracownikami z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

- spełniają wymogi zawarte w SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty i dokumentów oraz oświadczeń załączonych do oferty.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa  |100 %|

---------------------------------------------------------------------------

9) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie , sekretariat 

do dnia  31.05.2007 r. godz. 1030

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie 

 Sala konferencyjna  dnia 31.05.2007 r. o godz. 1045

11) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

15) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu wniosku w :

Wielobranżowym Zakładzie Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. ,42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a pok.207 w godz. 8.00 -1400 tel./fax. (034)362 92 72, 366 66 65 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 25 zł

+ koszty przesyłki .

Warunki i sposób płatności : gotówka, zaliczenie pocztowe, przelew na konto nr ING BŚ 06 1050 1142 1000 0022 3065 9241 Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o., 42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a.

 

 

 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty24 KB
ZałacznikiMB
Zał 582 KB
Zał 431 KB
Zał 336 KB
Zał 231 KB
Zał 120 KB
siwz91 KB