artykuł nr 1

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)