artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:

  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu.

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl