główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie: 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

a) w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Lipie;

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl .