Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Lipie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Lipie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-05-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część informacji umieszczonych w postaci skanów w formacie pdf jest niedostępna.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21, aktualizacja 2022-02-24, 2023-03-30

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Karpik, m.karpik@uglipie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 31 88 032 wew. 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Urzędu Gminy Lipie położony jest w centrum miejscowości przy ul. Częstochowskiej 29. Budynek jest wyraźnie oznakowany napisem informacyjnym. 

 

W obiekcie występują  bariery architektoniczne, wynikające głównie z ograniczeń techniczno-konstrukcyjnych obiektu. Budynek został zbudowany w latach 60. XX w. W obiekcie pierwotnie mieściła się siedziba gminy, a część pomieszczeń wykorzystywano na inne cele, w tym mieszkania służbowe czy siedziby innych instytucji. Budynek jest połączony przejściem  na pierwszym piętrze z częścią oddaną do użytku w latach 90. XX w, która była wykorzystywana do 2001 roku jako pomieszczenia szkolne. Aktualnie w tej części na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia Urzędu, a na parterze mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i parkingu. Wejście jest widoczne na tle fasady, barierę architektoniczną stwarzają schody wejściowe.  Do budynku prowadzą schody siedmiostopniowe wyposażone w poręcz oraz dwuskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi. Oprócz wejścia głównego budynek posiada dwa inne wejścia – sąsiadujące z głównym, patrząc od drogi po prawej stronie - do którego również prowadzą schody siedmiostopniowe wyposażone w poręcz, a także wejście boczne z lewej strony - od strony ośrodka zdrowia – wejście podwyższone (półstopień), za jednoskrzydłowymi drzwiami, znajdują się czterostopniowe schody, które trzeba pokonać, aby dojść do pomieszczeń biurowych.  Obiekt nie jest wyposażony w podjazd oraz podnośnik.  

 

Dwukondygnacyjny budynek Urzędu nie posiada windy. Przemieszczanie się na piętro możliwe jest wyłącznie po schodach (schody dwubiegowe, w tym dwubiegowe zabiegowe wachlarzowe). Z uwagi na brak windy, dostęp do pomieszczeń  budynku, w tym znajdujących się na pierwszym piętrze, dla części osób ze szczególnymi potrzebami nie został zapewniony.

 

W  przestrzeniach komunikacyjnych budynku występują różnice w szerokości i wysokości (w niektórych miejscach wysokość nie przekracza 175 cm). W ciągach korytarzy występują różnice wysokości poziomów podłogi, są one niwelowane za pomocą stopni i schodów. W budynku nie ma  toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami. Na chwilę obecną w budynku nie ma udogodnień w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak urządzeń wspomagających słyszenie.

 

Na teren budynku Urzędu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Na ogólnodostępnym parkingu przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie Gminy Lipie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego odbywa się online. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.  Z usługi tłumacza można skorzystać na dwa sposoby:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Urzędu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem, który będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z domu lub innego miejsca, za pomocą sprzętu komputerowego wyposażonego w kamerę (komputer stacjonarny, laptop, tablet) oraz dostęp do internetu. W tym przypadku usługa dostępna jest z poziomu strony internetowej gminy - po kliknięciu w ikonę przedstawiającą dwie dłonie. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego, który pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urzędu.

Pętle indukcyjne

Dla osób słabosłyszących, w tym posiadających aparaty słuchowe, udogodnienie stanowią   pętle indukcyjne. W Urzędzie zamontowano pętle indukcyjne stacjonarne, które znajdują się w trzech pomieszczeniach bezpośredniej obsługi klientów, tj. w pok. nr 14 – Kasa, w pok. nr 22 – Ewidencja ludności/Dowody osobiste oraz w pok. nr 21 – Ochrona środowiska. Dodatkowo Urząd posiada trzy pętle indukcyjne przenośne. Jedna z nich znajduje się w sekretariacie Urzędu, ale w razie potrzeby może być użytkowana także w innych pomieszczeniach. Pętla na w sekretariacie posiada dodatkową słuchawkę, dzięki czemu korzystać z niej mogą także osoby słabosłyszące, które nie posiadają aparatu słuchowego.

Lupy optyczne

Wsparcie dla osób słabowidzących w sytuacji, gdy muszą one zapoznać się z dokumentami w formie papierowej napisanymi stosunkowo małym drukiem (np. różnego rodzaju wnioski), stanowią będące na wyposażeniu Urzędu lupy optyczne. Każda z nich posiada powiększenie 3-krotne, 5-krotne i 7-krotne oraz funkcję podświetlenia diodą typu LED.

 

W celu dostosowania obiektu do wymogów związanych z zapewnieniem dostępności w 2021 roku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Lipie. Prace projektowe zostały sfinalizowane w 2022 roku.  Obecnie Urząd poszukuje środków zewnętrznych celem realizacji prac budowlanych. Trwają również prace zmierzające m.in. do uruchomienia nowej dostępnej strony internetowej gminy (www.lipie.pl), a także kolejnych funkcjonalności w zapewnienia dostępności informacji do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych.

 

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
 • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Urząd Gminy Lipie.