Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe269828
   Deklaracja dostępności169
   Koordynator ds. dostępności155
   Godziny urzędowania8786
   Struktura organizacyjna16928
   Ochrona danych osobowych686
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3712
Organy
   Wójt Gminy17209
     Zarządzenia Wójta2212
    ›    Rok 20076875
    ›    Rok 20086089
     Zarzadzenia 7303
    ›    Rok 201111926
    ›    Rok 20101021
    ›    Rok 20121458
    ›    Rok 20134915
    ›    Rok 20148214
    ›    Rok 201516446
    ›    Rok 20165662
    ›    Rok 20173543
    ›    Rok 20183328
    ›    Rok 20193159
    ›    Rok 20201537
    ›    Rok 202134
     Obwieszczenia i zawiadomienia24321
   Sekretarz7468
   Skarbnik6159
   Rada Gminy13655
     Skład Rady5430
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 259
     Regulamin5683
     Sesje8148
    ›    Najbliższa sesja21629
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-201428551
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-20186900
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20231043
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20231841
     Interpelacje i zapytania radnych262
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 238
     Dyżury radnych2638
   Komisje5386
     Komisja Oświaty i Kultury3400
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2034
     Komisja Rewizyjna2154
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego2191
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji170
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych7878
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3236
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20041051
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20031898
    ›    Diagnoza na rok 20041262
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20041241
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20051168
    ›    Diagnoza na rok 20051203
    ›    Diagnoza na rok 20061127
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 20061197
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20071150
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 20061136
    ›    Diagnoza na rok 20071158
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20071050
    ›    Diagnoza na rok 20081115
    ›    Diagnoza na rok 20101063
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009897
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010892
    ›    Diagnoza na rok 2011995
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych2821
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011827
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012705
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018918
     Konkursy4494
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1965
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii1178
     Gminny Punkt Wsparcia Rodziny134
   Wybory samorządowe7867
     Wybory samorządowe 20062696
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych1268
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów1295
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta1487
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2035
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych1484
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych2106
     Wybory samorządowe 20105372
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego726
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.871
     Wybory uzupełniające 20141998
     Wybory samorządowe 20145289
     Wybory samorządowe 20183449
   Wybory do Parlamentu Europejskiego2874
     20091056
     20141554
     2019378
   Wybory Prezydenta RP 462
     Wybory Prezydenta RP 20103308
     Wybory Prezydenta RP 20154824
     Wybory Prezydenta RP 2020661
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 1180
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.4714
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.1921
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.395
   Referendum ogólnokrajowe 20152825
Prawo Lokalne
   Statut7477
   Budżet12727
     Sprawozdania finansowe2100
    ›    Rok 2008824
    ›    Rok 2009926
    ›    Rok 20101226
    ›    Rok 20116097
    ›    Rok 2013833
    ›    Rok 2012845
    ›    Rok 20144275
    ›    Rok 2015824
    ›    Rok 2016938
    ›    Rok 2017387
    ›    Rok 2018471
     Sprawozdanie roczne319
    ›    Rok 2018331
    ›    Rok 2019114
   Uchwały16555
     Kadencja Rady Gminy 2018-20231613
    ›    Rok 20181416
    ›    Rok 20193751
    ›    Rok 20202202
    ›    Rok 202142
     Kadencja Rady Gminy 2014-20183840
    ›    Rok 20146000
    ›    Rok 201515711
    ›    Rok 20165064
    ›    Rok 20173659
    ›    Rok 20182672
     Kadencja Rady Gminy 2010-20145572
    ›    Rok 20103246
    ›    Rok 201111464
    ›    Rok 201228704
    ›    Rok 20138458
    ›    Rok 20149415
     Rok 20101857
    ›    I Kwartał2699
    ›    II Kwartał2468
    ›    III Kwartał3709
    ›    IV Kwartał3218
     Rok 20091672
    ›    I Kwartał1921
    ›    II Kwartał2311
    ›    III Kwartał2528
    ›    IV Kwartał3180
     Rok 20081808
    ›    I Kwartał2402
    ›    II Kwartał1706
    ›    III Kwartał1796
    ›    IV Kwartał5538
     Rok 20071462
    ›    I Kwartał1641
    ›    II Kwartał2397
    ›    III Kwartał2281
    ›    IV Kwartał4366
    ›    IV Kwartał3925
     Rok 20061669
    ›    I Kwartał1202
   Stanowiska i oświadczenia529
    ›    Rok 20171892
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018944
    ›    Rok 2015667
    ›    Rok 2016602
    ›    Rok 2018219
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014522
    ›    Rok 20141411
   Podatki i opłaty lokalne8533
     Podatek od nieruchomości5545
    ›    Podmiot opodatkowania1006
    ›    Przedmiot opodatkowania963
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego913
    ›    Termin płatności969
    ›    Stawki podatku1987
     Podatek od środków transportowych3193
     Podatek rolny3553
     Podatek leśny4411
     Opłata targowa465
     Opłata reklamowa546
     Ulgi i umorzenia2435
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku528
     Zwrot podatku akcyzowego484
   Informacje Urzędu14350
     Obwieszczenia i zawiadomienia2403
    ›    Rok 20071157
    ›    Rok 2011936
     Mienie Komunalne1473
    ›    Informacja za rok 20031398
    ›    Informacja za rok 2004863
    ›    Informacja za rok 2005966
    ›    Informacja za rok 20061047
    ›    Informacja za rok 2007936
    ›    Informacja za rok 2008 851
     Projekty Uchwał1104
   Ochrona Środowiska16088
      informacje o środowisku855
    ›    ogłoszenia1477
    ›    programy233
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie185
     ochrona powietrza661
    ›    jakość powietrza215
    ›    dotacje694
    ›    rejestr pomników przyrody262
     ochrona przyrody333
     łowiectwo432
   Zagospodarowanie przestrzenne8322
     Albertów2364
     Brzózki 2314
     Danków3686
     Giętkowizna1264
     Grabarze1456
     Julianów1517
     Kleśniska1889
     Lindów1531
     Napoleon1546
     Natolin1801
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków2386
     Rozalin1537
     Stanisławów1815
     Troniny2432
     Wapiennik1888
     Zbrojewsko1685
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie1736
     Parzymiechy578
   Gospodarka komunalna10149
    ›    ceny, taryfy3006
    ›    regulaminy, programy, akty prawne1848
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków1201
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 1674
     wodno-ściekowa764
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków328
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej143
     odpady 8049
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość1600
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych5821
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności800
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych435
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych499
    ›    regulaminy, programy, akty prawne379
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych306
    ›    azbest566
    ›    odpady rolnicze250
   Nabór na wolne stanowiska3152
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze57101
     Konkursy na stanowiska urzędnicze67691
     Regulamin naboru na wolne stanowiska3580
   Projekty UE - nabór personelu7421
   Gminna ewidencja zabytków603
     Karty architektury237
    ›    Albertów289
    ›    Danków386
    ›    Julianów292
    ›    Lindów268
    ›    Lipie343
    ›    Natolin229
    ›    Parzymiechy259
    ›    Rębielice Szlacheckie268
    ›    Troniny198
    ›    Wapiennik196
     Karty stanowisk archeologicznych225
    ›    Albertów245
    ›    Brzózki185
    ›    Danków304
    ›    Giętkowizna253
    ›    Grabarze205
    ›    Julianów171
    ›    Kleśniska197
    ›    Lindów198
    ›    Lipie221
    ›    Napoleon194
    ›    Parzymiechy235
    ›    Rębielice Szlacheckie223
    ›    Stanisławów197
    ›    Szyszków210
    ›    Troniny203
    ›    Wapiennik217
    ›    Zbrojewsko239
    ›    Zimnowoda260
   Rejestr instytucji kultury480
   Rejestry działalności regulowanej 308
     Odpady komunalne149
     Nieczystości ciekłe171
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami103
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia równe lub przekraczające kwotę 130 000 złotych 142
     Rok 2021800
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych143
     Rok 2021820
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO111428
     Rok 202016100
     Rok 201913927
     Rok 201814602
     Rok 201723386
     Rok 201625555
     Rok 201528575
     Rok 201419676
     Rok 201320232
     Rok 201219965
     Rok 201143377
     Rok 201015786
     Rok 200916513
     Rok 200819632
     Rok 200712701
     Rok 200617446
     Rok 200515809
     Rok 20049722
     Rok 20037208
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO23587
     201143079
     20127977
     201320333
     201423984
     201535786
     201622226
     201722912
     201822203
     201923000
     Rok 202017191
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 2504
Ogłoszenia
   Mienie19540
     20114375
     20125399
     201329167
     20145737
     20152839
     20163626
     20172931
     20183779
     20192844
     20201828
     2021798
   POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020262
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw6314
    ›    Sporządzenie aktu zgonu742
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży865
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży857
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach701
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego1036
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 20182091
   za rok 2019898
   za rok 2020654
Inne
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021149
   Emisja obligacji11059
   KOMUNIKATY27380
   Wyniki kontroli9649
   Jednostki organizacyjne8083
     Ośrodek Pomocy Społecznej5011
    ›    Kontakt4117
    ›    Kierownictwo2963
    ›    Statut1769
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej2428
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych1641
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS441
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018179
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2019121
     Gminny Zespół Oświaty4773
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu3060
    ›    Gimnazjum w Lipiu6341
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie1812
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie1555
    ›    Statut1507
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1319
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO1761
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego1746
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych2194
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie692
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 177
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018137
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach153
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018144
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 145
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018139
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich167
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018133
     Gminny Żłobek w Lipiu1165
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018138
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń3317
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok528
   Jednostki pomocnicze4820
     Sołectwa3998
    ›    Statut Sołectwa Albertów982
    ›    Statut Sołectwa Brzózki1184
    ›    Statut Sołectwa Danków819
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna795
    ›    Statut Sołectwa Grabarze782
    ›    Statut Sołectwa Julianów1191
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska1257
    ›    Statut Sołectwa Lipie714
    ›    Statut Sołectwa Lindów866
    ›    Statut Sołectwa Natolin950
    ›    Statut Sołectwa Napoleon859
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy861
    ›    Statut Sołectwa Rozalin812
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie1164
    ›    Statut Sołectwa Szyszków903
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów815
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik835
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda878
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko1242
   Organizacje pozarządowe5966
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu2458
     STOWARZYSZENIA1599
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi979
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012722
     Konkursy47791
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.674
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie.620
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012629
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013572
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014684
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016615
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 579
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015504
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017469
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016266
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018255
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017161
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019162
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018120
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020406
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 202136
   Oświadczenia majątkowe19003
     Wójt Gminy4343
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji1259
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji2586
    ›    za rok 20142303
    ›    za rok 2015749
    ›    za rok 2016455
    ›    za rok 2017455
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 267
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji247
    ›    za rok 2018235
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018122
    ›    korekta oświadczenia wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji93
    ›    2019234
     Sekretarz Gminy2639
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 841
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r.561
    ›    za rok 2014652
    ›    za rok 2015508
    ›    za rok 2016355
    ›    za rok 2017231
    ›    za rok 2018213
    ›    za rok 2019141
     Skarbnik Gminy2666
    ›    za rok 2014601
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014460
    ›    za rok 2015581
    ›    za rok 2016372
    ›    za rok 2017340
    ›    za rok 2018296
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018166
    ›    za rok 2019193
    ›    za rok 2002778
    ›    za rok 2003904
    ›    za rok 2004826
    ›    za rok 2005851
    ›    za rok 2006803
    ›    za rok 2007738
    ›    za rok 2008726
    ›    za rok 2009809
     Kierownik GOPS2364
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 523
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1487
    ›    za rok 2014775
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014478
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r468
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r.486
    ›    za rok 2015464
    ›    za rok 2016364
    ›    za rok 2017326
    ›    za rok 2018231
    ›    za rok 2019119
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu2682
    ›    za rok 2014607
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji565
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015583
    ›    za rok 2015511
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 366
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r.397
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 458
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r.306
    ›    za rok 2016318
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r.363
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r.297
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r.282
    ›    za rok 2017280
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r.219
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r.212
    ›    za rok 2018211
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018166
    ›    za rok 2019156
    ›    za rok 2002745
    ›    za rok 2003825
    ›    za rok 2004946
    ›    za rok 2005919
    ›    za rok 2002771
    ›    za rok 2003833
    ›    za rok 2004988
    ›    za rok 2005972
    ›    za rok 2002909
    ›    za rok 2003850
    ›    za rok 2004809
    ›    za rok 2005893
    ›    za rok 2006726
    ›    za rok 2007748
    ›    za rok 2008755
    ›    za rok 2009750
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011674
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko596
    ›    za rok 2002945
    ›    za rok 2003758
    ›    za rok 2004843
    ›    za rok 2005905
    ›    za rok 2002777
    ›    za rok 2003689
    ›    za rok 2004881
    ›    za rok 2005734
    ›    za rok 2002916
    ›    za rok 2003869
    ›    za rok 2004970
    ›    za rok 2005922
    ›    za rok 2006774
    ›    za rok 2007748
    ›    za rok 2008736
    ›    za rok 2009757
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r.668
    ›    za rok 2010678
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji663
    ›    za rok 2002900
    ›    za rok 2003869
    ›    za rok 2004946
    ›    za rok 2005925
    ›    za rok 2006740
    ›    za rok 2007837
    ›    za rok 2008620
    ›    za rok 2009675
    ›    za rok 2010728
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji673
    ›    za rok 2002845
    ›    za rok 2003830
    ›    za rok 2004787
    ›    za rok 2005766
    ›    za rok 2006666
    ›    za rok 2007702
    ›    za rok 2008717
    ›    za rok 2009637
    ›    za rok 2010607
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji594
    ›    za rok 2002744
    ›    za rok 2003728
    ›    za rok 2004765
    ›    za rok 2005819
    ›    za rok 2006676
    ›    za rok 2007574
    ›    za rok 2008621
    ›    za rok 2009637
    ›    za rok 2010585
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji510
    ›    za rok 2002804
    ›    za rok 2003768
    ›    za rok 2004864
    ›    za rok 2005793
    ›    za rok 2006774
    ›    za rok 2007556
    ›    za rok 2008503
    ›    za rok 2009567
    ›    za rok 2010527
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji524
    ›    za rok 2002769
    ›    za rok 2003807
    ›    za rok 2004827
    ›    za rok 2005911
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl.2167
    ›    za rok 2014675
    ›    za rok 2015462
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 385
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 458
    ›    za rok 2016559
    ›    za rok 2017293
    ›    za rok 2018206
    ›    za rok 2019117
    ›    za rok 2002918
    ›    za rok 2003900
    ›    za rok 2004796
    ›    za rok 2005778
    ›    za rok 2006786
    ›    za rok 2007756
    ›    za rok 2008683
    ›    za rok 2009648
    ›    za rok 2010641
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji526
    ›    za rok 2002813
    ›    za rok 2003778
    ›    za rok 2004797
    ›    za rok 2005786
    ›    za rok 2006879
    ›    za rok 2007836
    ›    za rok 2008539
    ›    za rok 2009666
    ›    za rok 2010722
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji512
    ›    za rok 2002845
    ›    za rok 2003885
    ›    za rok 2004823
    ›    za rok 2005849
    ›    za rok 2006741
    ›    za rok 2010614
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji573
    ›    za rok 2002870
    ›    za rok 2003759
    ›    za rok 2004831
    ›    za rok 2005736
    ›    za rok 2006672
    ›    za rok 2007692
    ›    za rok 2008631
    ›    za rok 2009628
    ›    za rok 2010676
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji713
    ›    za rok 2002832
    ›    za rok 2003780
    ›    za rok 2004747
    ›    za rok 2005801
    ›    za rok 2006861
    ›    za rok 2002783
    ›    za rok 2003746
    ›    za rok 2004766
    ›    za rok 2005794
    ›    za rok 2002738
    ›    za rok 2003788
    ›    za rok 2004757
    ›    za rok 2005890
    ›    za rok 2002735
    ›    za rok 2003757
    ›    za rok 2004767
    ›    za rok 2005784
    ›    za rok 2002780
    ›    za rok 2003771
    ›    za rok 2004830
    ›    za rok 2005763
    ›    za rok 2002778
    ›    za rok 2003791
    ›    za rok 2004761
    ›    za rok 2005806
    ›    za rok 2002796
    ›    za rok 2003788
    ›    za rok 2004729
    ›    za rok 2005822
    ›    za rok 2002768
    ›    za rok 2003701
    ›    za rok 2004796
    ›    za rok 2005854
    ›    za rok 2002783
    ›    za rok 2003797
    ›    za rok 2004799
    ›    za rok 2005777
    ›    za rok 2002771
    ›    za rok 2003774
    ›    za rok 2004673
    ›    za rok 2005867
    ›    za rok 2002766
    ›    za rok 2003749
    ›    za rok 2004737
    ›    za rok 2005798
    ›    za rok 2002672
    ›    za rok 2003699
    ›    za rok 2004666
    ›    za rok 2005783
    ›    za rok 2002743
    ›    za rok 2003699
    ›    za rok 2004735
    ›    za rok 2005672
    ›    za rok 2002575
    ›    za rok 2003713
    ›    za rok 2004752
    ›    za rok 2005623
    ›    za rok 2002756
    ›    za rok 2003802
    ›    za rok 2004818
    ›    za rok 2005944
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak1841
    ›    za rok 2014541
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014514
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014479
    ›    za rok 2015463
    ›    za rok 2016349
    ›    za rok 2017262
    ›    za rok 2018205
    ›    za rok 2019130
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek1500
    ›    za rok 2013664
    ›    za rok 2014506
    ›    za rok 2015375
    ›    za rok 2016318
    ›    za rok 2017279
    ›    za rok 2018171
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018115
    ›    za rok 201993
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie1125
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 938
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy1018
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy936
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy983
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 1046
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1058
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1045
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy930
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy964
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy1012
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy969
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy1004
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy976
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy976
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka1246
    ›    za rok 2014522
    ›    za rok 2015404
    ›    za rok 2016250
    ›    za rok 2017208
    ›    za rok 2018145
    ›    za rok 201982
      Kadencja Rady Gminy 2010-20141646
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1358
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy1236
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy1302
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy2105
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1342
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy1561
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie2980
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy1126
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy1291
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy1695
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy2373
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy2506
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy2085
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1308
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy3639
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy2825
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO642
    ›    za rok 2009474
    ›    za rok 2010623
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji560
    ›    za rok 2011496
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach1617
    ›    za rok 2013539
    ›    za rok 2014531
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska610
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r.2236
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r.1387
    ›    za rok 2015364
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r.537
    ›    za rok 2016306
    ›    za rok 2017249
    ›    za rok 2018221
    ›    za rok 2019111
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu1844
    ›    za rok 2014504
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014538
    ›    za rok 2015519
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 407
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 401
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 386
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 415
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 405
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015354
    ›    za rok 2016337
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016252
    ›    za rok 2017254
    ›    za rok 2018243
    ›    za rok 2019146
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie1403
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013427
    ›    za rok 2014392
    ›    za rok 2015355
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 375
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 399
    ›    za rok 2016344
    ›    za rok 2017213
    ›    za rok 2018160
    ›    za rok 201976
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka991
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta653
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia627
    ›    za rok 2018157
     Kadencja Rady Gminy 2014-20181745
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1276
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1116
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy1043
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie1055
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie2497
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie1485
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie1876
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie745
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie1168
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie804
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie1176
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie1234
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie1552
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie1208
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2521
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu370
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków253
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r.158
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 192
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 122
    ›    za rok 201984
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023819
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie181
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie337
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie245
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie202
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie267
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie316
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie234
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie222
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie235
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie265
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie265
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie235
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie258
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie350
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie207
   Wybory ławników327
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023376
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015158
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015113
   Redakcja Biuletynu5397
Łączna liczba odwiedzin:2549404