główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie NR 0050.71.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 2

Zarządzenie NR 0050.128.2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.128.2011 19.713 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie NR 0050.127.2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.127.2011 19.414 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie NR 0050.119.2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Służby Przygotowawczej Urzędnika Samorządowego

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.119.2011 21.615 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie NR 0050.114.2011 z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia programu edukacyjnego na lata 2012-2014 Upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.114.2011 26.928 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie NR 0050.113.2011 z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.113.2011 24.992 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie NR 0050.112.2011 z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.112.2011 38.422 KB
artykuł nr 8

Zarządzenie NR 0050.108.2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załaczniku 

artykuł nr 9

Zarządzenie NR 0050.103.2011 z dnia 10 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Lipie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 10

Zarządzenie NR 0050.102.2011 z dnia 03 listopada 2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie systemowym Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Potrafię lepiej - o numerze POKL.09.01.02-24-078/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść zarządzenia w załączniku 

artykuł nr 11

Zarządzenie NR 0050.100.2011 z dnia 31 października 2011w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- Potrafię lepiej nr POKL.09.01.02-24-078/11 w Gminie Lipie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.100.2011 837.285 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie nr 0050.101.2011 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.101.2011 368.142 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 0050.97.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.

Treść Zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.97.2011 758.243 KB
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 0050.93.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.93.2011 325.596 KB
artykuł nr 15

Zarządzenie nr 0050.92.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.92.2011 352.282 KB
artykuł nr 16

Zarządzenie nr 0050.91.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.91.2011 324.202 KB
artykuł nr 17

Zarządzenie nr 0050.90.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.90.2011 377.262 KB
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 0050.89.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: ustanowienia operatów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.89.2011 424.294 KB
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 0050.88.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.88.2011 303.765 KB
artykuł nr 20

Zarządzenie nr 0050.84.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 21

Zarządzenie nr 0050.83.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2011 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowanie korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.83.2011 22.709 KB
artykuł nr 22

Zarządzenie nr 0050.82.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2011 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Treść zarządzenia w załaczniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.82.2011 33.407 KB
artykuł nr 23

Zarządzenie nr 0050/70/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050/70/2011 440.219 KB
artykuł nr 24

Zarządzenie nr 0050/69/2011 w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia czynności zdawczo-odbiorczych majątku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Natolinie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050/69/2011 20.538 KB
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 050/68/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść zarządzenia w załaczniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/68/2011 49.711 KB
artykuł nr 26

Zarządzenie nr 050/67/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/67/2011 67.454 KB
artykuł nr 27

Zarządzenie nr 050/64/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść zarządzenia w załączniku 

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 050/56/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 050/60/2011 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/60/2011 22.604 KB
artykuł nr 30

Zarządzenie nr 050/59/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji wykonanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/59/2011 20.108 KB
artykuł nr 31

Zarządzenie nr 050/52/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Służby Przygotowawczej Urzędnika Samorządowego stanowiska: Referent ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej; Referent ds. pozyskiwania środków unijnych i zamówień publicznych; Młodszy referent ds. księgowości budżetowej.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/52/2011 33.335 KB
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 050/58/2011 w sprawie zatwierdzenia się konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/58/2011 20.909 KB
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 050/57/2011 w sprawie zatwierdzenia się konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/57/2011 20.775 KB
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 050/51/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 050/54/2011 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Gminie Lipie

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 36

Zarządzenie nr 050/42/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/42/2011 40.464 KB
artykuł nr 37

Zarządzenie nr 050/50/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/50/2011 48.652 KB
artykuł nr 38

Zarządzenie nr 050/49/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/49/2011 49.271 KB
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 050/47/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/47/2011 44.698 KB
artykuł nr 40

Zarządzenie nr 050/41/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/41/2011 115.994 KB
artykuł nr 41

Zarządzenie nr 050/48/2011 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna"

Treść zarządzenia w zalączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/48/2011 36.074 KB
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 050/46/2011 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora :Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Parzymiechach, Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lindowie

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 050/45/2011 w sprawie zatwierdzenia się konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/45/2011 21.385 KB
artykuł nr 44

Zarządzenie nr 050/44/2011 w sprawie zatwierdzenia się konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/44/2011 24.497 KB
artykuł nr 45

Zarządzenie nr 050/43/2011 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/43/2011 25.292 KB
artykuł nr 46

Zarządzenie nr 050/40/2011 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Gminie Lipie

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 050/35/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/35/2011 38.028 KB
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 050/33/2011 w sprawie wprowadzenia Planu ochrony przeciwpowodziowej Gminy Lipie

Treść zarzadzenia w załącznikach 

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 050/34/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/34/2011 38.274 KB
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 050/32/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "LISWARTA 2011r"

Treść zarządzernia w załącznikach 

artykuł nr 51

Zarządzenie nr 050/39/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/39/2011 44.609 KB
artykuł nr 52

Zarządzenie nr 050/38/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/38/2011 49.072 KB
artykuł nr 53

Zarządzenie nr 050/37/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/37/2011 43.832 KB
artykuł nr 54

Zarządzenie nr 050/36/2011 w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach

Treść zarządzenia w załącznikach  

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 050/30/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/30/2011 38.854 KB
artykuł nr 56

Zarządzenie nr 050/31/2011 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lipiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Parzymiechach, Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lindowie

Treść zarządzenia w załączniku 

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 050/26/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/26/2011 43.484 KB
artykuł nr 58

Zarządzenie nr 050/25/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/25/2011 43.798 KB
artykuł nr 59

Zarządzenie nr 050/24/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/24/2011 40.886 KB
artykuł nr 60

Zarządzenie nr 050/23/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania przetargów na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 61

Zarządzenie nr 050/22/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku  

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 050/21/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie " Podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kultury"

Treść zarządzenia w załączniku  

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 050/16/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych na rok 2011

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/16/2011 45.090 KB
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 050/15/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/15/2011 19.812 KB
artykuł nr 65

Zarządzenie nr 050/20/2011 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówień publicznych

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 66

Zarządzenie nr 050/19/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia w załączniku  

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/19/2011 22.341 KB
artykuł nr 67

Zarządzenie nr 050/18/2011

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/18/2011 21.337 KB
artykuł nr 68

Zarządzenie nr 050/14/2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załącznikach  

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 050/13/2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załącznikach  

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 050/12/2011 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załącznikach  

artykuł nr 71

Zarządzenie nr 050/11/2011 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 050/10/2011

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 151/9/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówień publicznych

Treśc zarządzenia w załączniku 

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 151/8/2011 w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta na terenie Gminy Lipie.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 151/8/2011 71.353 KB
artykuł nr 75

Zarządzenie nr 151/7/2011 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Lipie

Treśc zarzadzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie nr 151/7/2011 66.336 KB
artykuł nr 76

Zarządzenie nr 151/6/2011 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu zdawczo - odbiorczego w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 151/6/2011 29.528 KB
artykuł nr 77

Zarządzenie nr 151/5/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 151/5/2011 434.672 KB
artykuł nr 78

Zarządzenie nr 151/4/2011 w sprawie: wprowadzenia zmiany w procedurach naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze w Urzędu Gminy w Lipie oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 151/4/2011 478.784 KB
artykuł nr 79

Zarządzenie nr 151/3/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 151/3/2011 489.797 KB
artykuł nr 80

Zarządzenie nr 151/2/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Tręść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 81

Zarządzenie nr 151/1/2011

Treść zarzadzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 151/1/2011 450.085 KB