artykuł nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY LIPIE

W skład Urzędu Gminy w Lipiu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1.Wójt Gminy1 etat
2.Sekretarz Gminy1 etat
4.Skarbnik Gminy1 etat
5.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego1 etat
6.Stanowisko ds. organizacyjnych i promocji gminy1 etat
7.Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych1 etat
8.Stanowisko ds. obsługi rady gminy1 etat
9.Stanowisko ds. kancelaryjno-administracyjnych1 etat
10.Stanowisko ds. wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i archiwum1 etat
11.Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi kasy1 etat
12.Informatyk1 etat
13.Główny księgowy1/2 etatu
14.Stanowisko ds. księgowości1 etat
14.Stanowisko ds. księgowości budżetowej1 etat
15.Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat oraz VAT1 etat
16.Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat1 etat
17.Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1 etat
18Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej1 etat
19.Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami1 etat
20.Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych1 etat
21.Stanowisko ds. księgowości opłat za wodę i ścieki1 etat
22.Stanowisko ds. eksploatacji wodociągów i kanalizacji1 etat
23.Stanowisko ds. ochrony środowiska1 etat
24.Stanowisko ds. kanalizacji1 etat
25.Główny księgowy oświaty1/2 etatu
26.Stanowisko ds. oświaty1 etat
27.Stanowisko ds. finansowo-księgowych oświaty1 etat
28.Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych------
29.Konserwator ds. wodociągów i kanalizacji1 etat
30.Kierowca autobusu szkolnego2 etat
31.Robotnik gospodarczy2 (1+1)etatu
32.Robotnik gospodarczy – palacz1 etat
33Młodszy referent ds. informatycznych oczyszczalni ścieków1/2 etatu

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lindowie  
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Parzymiechach
 4. Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich
 5. Gminny Żłobek w Lipiu
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej

JEDNOSTKI POMOCNICZE; SOŁECTWA

 1. Albertów
 2. Brzózki
 3. Danków
 4. Giętkowizna
 5. Grabarze
 6. Julianów
 7. Kleśniska
 8. Lipie
 9. Lindów
 10. Napoleon
 11. Natolin
 12. Parzymiechy
 13. Rozalin
 14. Stanisławów
 15. Szyszków
 16. Rębielice Szlacheckie
 17. Wapiennik
 18. Zbrojewsko
 19. Zimnowoda
artykuł nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZARZĄDZENIE Nr 0152/12/2003 r.WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15.04.2003 r.w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy LipieNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)z a r z ą d z a m, co następuje:§ 1Nadaję regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Lipie w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy.§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT GMINY LIPIE mgr Stanisław Sieja REGULAMIN ORGANIZACYJNYURZĘDU GMINY LIPIERozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej Komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.§ 21. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Lipie.2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.3. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1530.§ 3Ilekroć w regulaminie jest mowa o:1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Lipie;2) radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Lipie;3) wójcie, skarbniku, sekretarzu lub kierowniku urzędu stanu cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Lipie, Sekretarza Gminy Lipie, Skarbnika Gminy Lipie lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipiu.§ 4Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Lipie zwany dalej Regulaminem określa:1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Lipie zwanego dalej Urzędem;2) organizację urzędu;3) zasady funkcjonowania Urzędu;4) zakres działania kierownictwa Urzędu z poszczególnych stanowisk pracy.§ 5Urząd Gminy Lipie działa na podstawie:1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/;2. Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002r./;3. Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy Gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. z 1990 roku Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami/;4. Statutu Gminy /Uchwała Rady Gminy Nr III/28/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku/, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 14, poz. 463;5. Niniejszego regulaminu.Rozdział IIZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU§ 61. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:1)zadań własnych,2)zadań zleconych,3)zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),4)zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,5)zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.§ 71. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.2. W szczególności do zadań Urzędu należy:1)przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,2)wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,3)zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,4)przygotowywanie, uchwalania i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,5)realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,6)zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,7)prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,8)wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:a)przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,b)prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,c)przechowywanie akt,d)przekazywanie akt do archiwów,9)realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.Rozdział IIIORGANIZACJA URZĘDU§ 81. W skład Urzędu wchodzą następujący stanowiska pracy:1) Wójt,1 etat2) Sekretarz,1 etat3) Skarbnik,1 etat4) Zastępca Skarbnika,1 etat5) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,1 etat6) Radca Prawny, ½ etatu7) Stanowiska obsługi:- Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,1 etat- Inspektor ds. gospodarki komunalnej, budownictwa i ochrony środowiska,1 etat- Inspektor ds. OC i spraw wojskowych1 etat- Inspektor ds. działalności gospodarczej,1 etat- Inspektor ds. księgowości,1 etat- Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami,1 etat- Inspektor ds. kadr i archiwum,1 etat- Inspektor ds. obsługi Rady Gminy,1 etat- Młodszy Referent ds. administracyjno – kancelaryjnych1 etat- Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat1 etat- Inspektor ds. księgowości podatków i opłat, VAT1 etat- Młodszy Referent ds. księgowości podatków i opłat,1 etat- Inspektor ds. eksploatacji wodociągów i kanalizacji2 x 1 etat- Konserwator wodociągów i kanalizacji1 etat- Główny specjalista ds. bibliotek1 etat- Specjalista ds. bibliotek2 x 1 etat- Główny specjalista ds. kultury½ etatu- Specjalista ds. kultury2 x ½ etatu- Robotnik gospodarczy4 x 1 etat- Palacz (sezon)½ etatu § 9Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1do Regulaminu.Rozdział IVZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU§ 10Urząd działa według następujących zasad:1) praworządności,2) służebności wobec społeczności lokalnej,3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,4) jednoosobowego kierownictwa,5) kontroli wewnętrznej,6) wzajemnego współdziałania.§ 11Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.§ 12Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.§ 131.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.2.Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.§ 141.Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitość poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.2.Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.3.Zasady podpisywania pism przez Wójta określa załącznik nr 2 do Regulaminu.§ 151.W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególnych pracowników Urzędu.2.Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.§ 161.Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.2.Pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.Rozdział VZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY.§ 17 Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:1)reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,2)prowadzenie bieżących spraw Gminy,3)podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,4)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.5)zapewnianie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,6)okresowe zwoływanie narad z pracownikami i kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,7)koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,8)rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,9)udzielania informacji na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,10)czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,11)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,12)upoważnianie Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,13)przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 730 do 1630.14)przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,15)ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,16)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.§ 18Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności: 1.opracowywanie projektów zmian Regulaminu,2.opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,3.nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,4.przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,5.nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,6.wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,7.koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,8.koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,9.wykonywanie innych zadań na polelum z upoważnienia Wójta,10.w dziedzinie obronności:1)Koordynuje i nadzoruje:a)opracowywanie i aktualizację „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny”b)przygotowywanie projektów zadań w dziedzinie obronności dla podległych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,c)organizowanie przygotowania stanowiska kierowania Wójta w dotychczasowym miejscu pracy,d)organizowanie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia gotowości obronnej w gminie, 11.przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 730 do 1630.§ 19Do zadań Skarbnika należy:Skarbnik Gminy realizuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r./ oraz ustawie o rachunkowości /t.j. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002r./, a ponadto:1.opracowuje projekt budżetu,2.nadzoruje realizację budżetu,3.przekazuje komórkom organizacyjnym oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,4.dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,5.dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych,6.zapewnia ochronę mienia komunalnego,7.informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,8.realizuje ustawy o dochodach i finansach Gminy, o podatkach i opłacie skarbowej, ordynacji podatkowej w tym prowadzenie kontroli w zakresie wymiaru wysokości podatków i opłat lokalnych,9.współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi,10.kontroluje gospodarkę finansową komitetów powołanych do realizacji czynów społecznych,11.prowadzi centralny rejestr umów zleceń,12.przedstawia propozycje co do mienia sołeckiego i nadzoruje jego zarządzanie, prowadzi rozliczenia z sołectwami w ramach budżetu Gminy,13.kieruje pracą pracowników księgowości,14.sprawuje nadzór nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych,15.w zakresie obronności:planuje, rozdziela i realizuje w ramach limitu wydatków – środki finansowe przeznaczone na zadania obrony cywilnej.16.współdziała w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,17.wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień Wójta.Rozdział VIPODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW§ 201.Do wspólnych zadań pracowników należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:1)prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów tj. projektów uchwał oraz projektów decyzji administracyjnych, administracyjnych także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,2)pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,3)współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,4)przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,5)przechowywanie akt,6)stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,7)stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,8)usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,9)wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta i Sekretarza Gminy,10)organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnicy skarbowej,11)opracowywanie i wykorzystywanie w swoim działaniu obowiązującej sprawozdawczości GUS i resortowej,12)realizowanie zadań z zakresu obronności kraju, zgodnie z przepisami o powszechnym obowiązku obrony i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych właściwych organów,13)podejmowanie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w zakresie swojego działania,14)współpraca w wykonywaniu zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi lub stanowiskami pracy w Urzędzie,15)współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,16)współdziałanie z organami kontroli państwowej i organami ścigania.§ 21Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi oraz spraw kancelaryjno – technicznych a w szczególności:1)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,2)prowadzenie ewidencji korespondencji,3)prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,4)przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,5)prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,6)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,7)przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcom Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników,8)obsługa ksero9)wdrażanie informatyki do pracy Urzędu,10)Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,§ 22Do zadań Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne a w szczególności:1)przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,2)przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,3)przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,4)przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,5)podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,6)protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,7)prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń Wójta i innych postanowień Rady i jej komisji,8)prowadzenie rejestru wniosków, zapytań, interpelacji składanych przez radnych,9)organizowanie szkoleń radych i członków komisji Rady nie będących radnymi,10)wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi Rady i jej organów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,11)wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu RP, Rady Gminy i Rad Sołeckich, Prezydenta, Ławników, referendów lokalnych i ogólnokrajowych,12)koordynowanie realizacji zadań wynikających z Uchwał Rady i wniosków Komisji.§ 23 Do zadań Księgowości budżetowej należy:1)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,2)udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,3)zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu,4)uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,5)przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,6)sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,7)prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,8)prowadzenie ksiąg rachunkowych,9)rozliczanie inwentaryzacji,10)dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,11)przygotowywanie sprawozdań finansowych,12)dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,13)finansowanie inwestycji i remontów kapitalnych wg zawartych umów,14)wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie Gminy celem racjonalnego dysponowania środkami,15)prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników, spraw określonych w ustawach o ubezpieczeniu społecznym pracowników oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych.§ 24 Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Urzędu i zapewnienie zgodności jego działania z przepisami prawa, w tym:1)opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, w tym uchwał itp.,2)obsługa prawna Rady, Komisji Rady,3)nadzór nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,4)opiniowanie umów i porozumień,5)wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,6)uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,7)sprawowanie nadzoru w sprawach procesowych,8)występowanie przed orzekającymi organami wspólnie z kompetentnymi pracownikami,9)wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych /Dz. U. Nr 19, poz. 145 z późniejszymi zmianami/.§ 25Do zadań w zakresie Kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu a w szczególności:1)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,2)organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,3)przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,4)zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu5)przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,6)zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,7)przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy8)ewidencja czasu pracy pracowników,9)kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,10)prowadzenie archiwum zakładowego11)sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie.§ 26Do zadań w zakresie BHP należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:1)okresowa analiza stanu bhp,2)stwierdzanie zagrożeń zawodowych,3)przeprowadzanie kontroli warunków pracy,4)zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,5)przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,6)rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,7)udział w dochodzeniach powypadkowych,8)współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,9)udział w pracy zakładowej komisji bhp.§ 27Do zadań w zakresie Podatków i Opłat należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:1)prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,2)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,3)przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,4)podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,5)prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,6)przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,7)przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,8)udzielanie pomocy przedsiębiorcom zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw,9)prowadzenie kontroli oraz współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie wykonywania kontroli dotyczących opłat obowiązkowego ubezpieczenia OC i budynków rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.§ 28Do zadań w zakresie Gospodarki Gruntami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości a w szczególności związanych z:1)gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,2)ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,3)organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,4)nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy5)komunalizacją gruntów,6)prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,7)tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,8)wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,9)zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.§ 291. Do zadań w zakresie Gospodarki Przestrzennej należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego orz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.2. Zadania określone w ust. 1 obejmują w szczególności:1)przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,2)koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,3)koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,4)przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego,5)prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,6)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,7)dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,8)prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego,9)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,10)prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,11)rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, 12)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.§ 301. Do zdań w zakresie Dróg Publicznych należy prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami.2. Zadania określone w ust. 1 obejmują w szczególności:a)przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii,b)projektowanie przebiegu dróg,c)budowę, modernizację i ochronę dróg,d)zarządzanie drogami,e)określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,f)koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.§ 31Do zadań w zakresie Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:1)łowiectwa,2)zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,3)ochrony i kształtowania środowiska w tym:a)zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,b)ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,c)ochrony środowiska przed odpadami,d)utrzymanie porządku i czystości.4)ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:a)przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,b)wyłączania gruntów z produkcji,c)rolniczego wykorzystania gruntów,d)rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,5)przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,6)nasiennictwa,7)gospodarki wodnej,8)ochrony powietrza atmosferycznego.§ 32Do zadań w zakresie Działalności Gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:1)ewidencją przedsiębiorców,2)zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,3)ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,4)targami i targowiskami,§ 33Do zadań z zakresu Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:1)ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,2)postępowań cywilnych i karnych, w tym:a)ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,b)wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,c)przyjmowania pism sądowych i wywieszania ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,d)udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,e)przyjmowania obwieszczeń.3)zgromadzeń,4)zbiórek publicznych.§ 34Do zadań z zakresu Ochrony Zdrowia należą sprawy związane z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczące:1)wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,2)zwalczania chorób zakaźnych.§ 35Do zadań z zakresu Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:1)zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,2)utrzymywania tych jednostek,3)kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,4)zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,5)zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,6)zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,7)obsługi ekonomiczno – finansowej gminnych jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie,8)powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,9)oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,10)zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli.§ 36Do zadań z zakresu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy należą sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:1)opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,2)analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,3)gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,4)utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,5)organizowanie współpracy Gminy z zagranicą§ 37Do zadań z zakresu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:1)przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,2)współdziałania z organami wojskowymi,3)administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,4)orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny i uznaniem za jedynego żywiciela,5)przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,6)tworzenie formacji obrony cywilnej,7)nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,8)świadczeń na rzecz obrony,9)zakwaterowania sił zbrojnych,10)prowadzenia spraw z zakresu organizacji i zabezpieczania akcji kurierskiej,11)opracowania stosownych dokumentów i przygotowanie do działań stosownych dyżurów,12)opracowanie i utrzymania w stałej aktualności planów realizacji zestawów zadań przewidzianych do wykonania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej.§ 38Do zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:1)administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,2)dodatków mieszkaniowych,3)przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,4)zarządu nieruchomościami wspólnymi,5)przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,6)egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,7)stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,8)tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,9)cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,§ 39Do zadań z zakresu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych.§ 40Do zadań z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:1)zapewnienie ochrony informacji niejawnych,2)ochrona systemów i sieci informatycznych,3)zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,4)kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,5)okresowa kontrola ewidencji, materiału i obiegu dokumentów,6)opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,7)szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.§ 41Do zadań z zakresu Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich należy:1)Usuwanie awarii na wodociągach głównych i przyłączach domowych,2)zapobieganie skutkom poawaryjnym,3)konserwacja urządzeń eksploatacyjnych,4)analiza kosztów związanych z eksploatacją oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,5)prowadzenie rejestru umów. § 42Do zadań z zakresu P.Poż należy:1)prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością OSP,2)przestrzeganie przepisów p.poż.§ 43Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, opiekuńczych w szczególności dotyczących:1)rejestracji urodzin, małżeństw, oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,2)sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,3)sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,4)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,5)przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,6)stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,7)wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,8)wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,9)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.Rozdział VIIZASADY I TRYB OPRACOWANIAAKTÓW PRAWNYCH§ 441)Organy Gminy wydają akty prawne powszechnie obowiązujące na obszarze Gminy (akty prawa miejscowego) w formie uchwał i zarządzeń.2)Akty normatywne ustanawiają:a.rada w formie uchwał,b.wójt w formie zarządzeń,3)Projekty uchwał pod obrady rady przygotowują pracownicy zajmujący samodzielnie stanowiska z własnej inicjatywy albo polecenia wójta lub sekretarza, 4)Osoby przygotowujące projekt uchwał lub zarządzeń przedstawiają je do zaopiniowania: a.skarbnikowi – jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe, b.sekretarzowi – jeżeli treść aktu dotyczy problematyki organizacyjnej,c.radcy prawnemu urzędu,d.właściwej komisji rady Gminy – jeżeli akt stanowić ma prawo miejscowe oraz, gdy tego wymaga uchwała rady Gminy, 5)Projekty aktów prawnych, jeżeli wymagają tego przepisy szczególnie powinny być konsultowane z przedstawicielami związków zawodowych lub innych organizacji społecznych.6)Uzasadnienie projektu powinno wskazywać cele opracowania aktu, opis stanu faktycznego i zamierzone efekty wprowadzenia aktu w życie, jak też inne możliwości uregulowania jego przedmiotu z jednoczesną argumentacją za dokonywanym w projekcie wyborem.7)Radca prawny urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia, a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną i formę prawną w porozumieniu z pracownikiem, który opracował projekt.§ 451.Urząd prowadzi rejestr i zbiór przepisów gminnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie.2.Szczegółowy tryb postępowania związanego z opracowaniem projektów aktów prawnych rady, wójta regulują odrębne rozstrzygnięcia w/w organów.§ 461.Akty prawa miejscowego ogłoszone są w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.2.Uchwała może przewidywać, iż oprócz ogłoszenia w sposób wskazany w ustępie 1 nastąpi ogłoszenie aktu prawa miejscowego w inny sposób, w szczególności poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, na tablicy ogłoszeń w urzędzie lub poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej. 3.Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszeń w sposób określony w ustępie 1, chyba że co innego wynika z przypisu szczególnego.§ 471.Akty administracyjne wydawane są w przewidzianych formach prawnych przez wójta.2.Podstawową formą aktów administracyjnych jest decyzja administracyjna. 3.Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw administracyjnych regulują przepisy rozdziału VIII. Rozdział VIIIZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIAI ZAŁATWIANIA SPRAW OBYWATELI W URZĘDZIE,W TYM SKARG I WNIOSKÓW§ 481.Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych. 2.Pracownicy urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się obowiązującymi przepisami, interesem społecznym oraz słusznym interesom stron.3.Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.4.Kontrolę koordynacją załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków sprawuje Sekretarz.§ 49Ogólne zasady postępowania w sprawach wniesionych przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli. Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw oraz w rejestrach skarg i wniosków. § 50Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są do:1)udzielanie informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,2)rozstrzygania spraw w miarę możliwości niezwłocznie,Pracownicy samodzielnych stanowisk pracy przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy urzędu tj. od 730 do 1530.§ 51Wójt i Sekretarz przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 7.30 – 16.30. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły. Rozdział IXPOSTANOWIENIE KOŃCOWE§ 52Załączniki nr 1 – 3 do Regulaminu stanowią jego integralną część.§ 531. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lipie uchwalony przez Radę w dniu 15 listopada 1996 r. /Uchwała Rady Gminy Lipie Nr 113/XXII/96/.Załącznik nr 1SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDUZałącznik nr 2ZASADY PODPISYWANIA PISM§ 1Wójt podpisuje:1)zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,2)pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,3)pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,4)odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych,5)decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,6)pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,7)pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,8)pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,9)odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,10)pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,11)inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.§ 2Sekretarz i skarbnik pospisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.§ 3Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań.§ 4Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.Załącznik nr 3KONTROLA WEWNĘTRZNA§ 1Kontrole pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:1)legalności,2)gospodarności,3)rzetelności,4)celowości,5)terminowości,6)skuteczności.§ 2Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawiania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.§ 31.W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:- wewnętrzną,- zewnętrzną.2.Kontrolę zewnętrzną wykonuje w zakresie przyznawanych przez Wójta upoważnień:1)Skarbnik do:a)gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowanie środkami pieniężnymi, dotacją budżetową oraz środkami trwałymi a także w zakresie w zakresie gospodarki materiałowo – towarowej,b)instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych jednostek nie podlegających gminie w zakresie wykorzystania dotacji budżetowych udzielonych tym podmiotom.2)Sekretarz w zakresie:a)stosowania instrukcji kancelaryjnej,b)spraw organizacyjnych jednostek organizacyjnych Gminy,c)klasyfikowania gromadzonych akt oraz ich przekazywania do archiwum zakładowego.3.Kontrolę wewnętrzną:1)Sekretarz w zakresie:a)rzetelności i terminowości załatwiania indywidualnych spraw obywateli,b)przestrzegania zasad postępowania administracyjnego oraz prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych,c)trybu i sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,2)Skarbnik w zakresie spraw finansowych na poszczególnych stanowiskach pracy§ 41.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska.2.Stanu faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.3.Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystywane w szczególności: dokumenty, pisemne wyjaśnienia, oświadczenia, zeznania świadków.§ 51.Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w terminie 3 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny w formie notatki.2.Notatka powinna zawierać:a.określenie kontrolowanej jednostki lub stanowiska,b.imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),c.daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kancelaryjnych,d.określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,e.imię i nazwisko osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,f.przebieg i wynik czynności kontrolnych, kontrolnych w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości,g.datę i miejsce podpisania notatki,h.podpisy kontrolującego i kontrolowanego,i.wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.3.O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.§ 6W przypadku odmowy podpisania notatki przez osobę kontrolowaną, osoba ta zobowiązana jest do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.